Ýokardaky surat homo_florensis 1,5 mln. ýyl öň ýaşan akylly mahluk. ýokardaky neandertal adam 150-30 müň ýylň öň ýaşan. kromanoses adamlar tarapyndan gyrlyp gutaran we bir bölegi şolara garyşan. neandertal adamlar bilen kromanoses adamlaryň arasyndaky uruş. görşüňiz ýaly, neandertal adamlaryň ýaragy tokmak, kromanosesleriňki bolsa naýza. ikisem akylly bolupdyrlar, ýöne soňkylaryň aňy biraz ösenräk ekeni. ertekimi ýa-da hakykat? gyzykly suratlaryňyz bar bolsa paýlaşyňdarow blin.

Köneler, sukomoto tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir