Menä şunuň ýalyjak sowremenny gyza öýlenäýsem diýýän. Nähili görýäňiz Owadan hem naşyja. Iki tarapada laýyk gelýär. balakly, ýaglykly, başy örtügli, ikinjidenem ajaýyp sowremennyý. biziň gyzlarymyzda ösüş bar. dogry ýol bilen öňe.

Köneler, sukomoto tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir