Agzym açyldy. Inetde bir karta suraty tapdym. prikol düşüpdirlermi nämemi biziň oglanlar. pizdes diýseň pizdes ekeni. aý türkmenstany gigant edip goýupdyrlara how. näme diýýäňiz. taryhdan ýazyňsana gyzyklyja zatlar. Ine, şu linke girip görüň: Ustune bas_surat

Köneler, sukomoto tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir