Adamlar, ýaltalygy nädip ýeňmeli, şu soragy beripdirler, mende gyzyklanma döretdi. sebäbi düşnüklidir. ýaltalyk sebäpli ediläýmeli işler edilmän galýar. ýaltalykdan dynmak boýunça pikirlenip, şu wagta şular kellä geldi. haýsy siziň pikirizçe has amatly. başga teklibem bolsa ýazaýyň. 1. çilim çekmek 2. arak içmek 3. neşeetmek 4 başga keýp etmek

Köneler, sukomoto tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir