Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Soňky günlerde şu sözüň täsir etme güýji barada oýlanýan welin, kä agzalaryň ýazgy sanynyň az bolmagyna garamazdan, täsir güýjiniň örän beýikligi, meň ýazgylarymyň bolsa, ýyrtyk haltadan dökülen ýaly kän bolmagyna garamazdan, ýok diýiljek ýagdaýda az täsir edýänligine göz ýetirdim. Munyň sebäbi nämekä size görä?!

Köneler, ata tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir