Alp daglarynda 3D usulda çap edilen iň beýik bina gurlar

Şweýsariýanyň Alp daglarynda 3D usulda çap edilen dünýädäki iň beýik bina peýda bolar. Bu Sýurihiň ýokary tehniki mekdebiniň (ETH Zurich) alymlary tarapyndan döredilen ak reňkli minaradyr. Ol ýüzden gowrak elementden ybarat bolar.
Minaranyň ähli bölekleri çap enjamynda çap ediler we Mýulens obasyndaky gurnama meýdançasyna getiriler. Binanyň...

Dowamy »

10 0
Täzelikler, 4 days ago


Pixel 6 Pro smartfonlarynyň aşa gyzmagy sebäpli Google-a garşy kazyýet işi gozgaldy

Kaliforniýanyň ýaşaýjysy Jennifer Haýatt Pixel 6 Pro smartfonlarynyň gyzmagyna sebäp bolýan kemçilikleriň bardygyny aýdyp, köpçüligiň adyndan Google-a garşy kazyýete arza berdi diýip, Android Authority portaly habar berýär .
Haýattyň sözlerine görä, ol Pixel 6 Pro-ny birnäçe gezek çalşypdyr, ýöne ählisinde hem aşa gyzmak meselesi ýüze çykyp...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Astronomlar Nakgaş ýyldyzyndan bir günde Günüň agramyna barabar jisimi ýuwudýan gara girdap tapdylar

Halkara alymlar topary Nakgaş ýyldyzlar toplumynda iň ýagty we iň çalt ulalýan gara girdap tapdylar. Onuň massasy 17 milliard Güne barabar. Bir günüň dowamynda ol Günüň massasyna deňeçer maddany ýuwudýar diýip, eso.org habar berýär.
Ilkibaşda Akmaýanyň ýolundaky ýyldyz hasaplanylan J0529-4351 obýekti kwazar - Ýerden 12 milliard ýagtylyk ýyly...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 4 days ago


Samsung enjamlary sesi birbada birnäçe gulaklyklara we dinamiklere eşitdirip biler

Samsung enjamlarynyň ses mümkinçiliklerini giňeltmegi meýilleşdirýändigini yglan etdi. Kompaniýa köpsanly smartfonlara, planşetlere, telewizorlara we noutbuklara Auracast, 360 Audio we Auto Switch tehnologiýalaryny ornaşdyrýar. Bu barada kompaniýanyň resmi web sahypasynda yglan edildi.
Fewral aýynyň ahyryndan başlap Samsung Galaxy Buds 2, Bu...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Günüň günorta polýusynda seýrek partlama hasaba alyndy

Astronomlar Günüň günorta polýusynda seýrek partlamany hasaba aldylar. Astrofotograf Eduardo Şaberger Pupo bu hadysanyň täsin suratlaryny düşürdi diýip, Spaceweather.com-a salgylanýan “Hi-Tech” ýazýar.
17-nji fewralda bolan partlama ionirlenen gazyň ýa-da plazmanyň Ýeriň diametrinden 15 esse uly sütünini emele getirdi. Şeýle hadysalar gaty s...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, 4 days ago


Apple galp smartfonlar bilen bagly uly göwrümli kezzaplygyň pidasy boldy. Kompaniýa 3 million dollar zyýana galdy

Amerikanyň Merilend ştatynyň iki ýaşaýjysy iPhone bilen bagly 3 million dollara düşen kezzaplykda günäkärlenip, jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olar abatlatmak üçin kompaniýa müňlerçe galp smartfon ugradyp, ornuna hakyky smartfonlary alypdyrlar diýip, Gizmodo ýazýar.
Prokuraturanyň wekili: "Bu kompaniýa uly zyýan ýetiren çynlakaý jenaýat"...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Intel ultra prosessorly Xiaomi noutbugy tanyşdyryldy

«Xiaomi» kompaniýasy iň soňky Intel prosessorlary ornaşdyrylan 14 we 16 dýuým ekranly «Redmi Book Pro 2024» noutbuklaryny tanyşdyrdy.
«Redmi Book Pro 14» 120Hz täzelenme tizligi we 400 nit ýagtylygy bolan 14 dýuýmlyk 2,8K displeý bilen üpjün edilýär. Ekranyň «TÜV Rheinland» sertifikatyna we «Dolby Vision» goldawyna eýedigi bellenilýär.
...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 4 days ago


ABŞ ýarym asyrdan soň Aýa gaýdyp bardy. Hususy Nova-C moduly hemranyň günorta polýusyna gondy

23-nji fewralda Intuitive Machines-niň hususy eýeçiligindäki Nova-C moduly Aýa gondy we ABŞ-da döredilen apparat 52 ýylyň içinde ilkinji gezek Aýa gondy. Bu waka hususy kompaniýalaryň kosmos gözleginde barha möhüm rol oýnaýandygyny görkezýär diýip, 3DNews habarlar gullugy ýazýar.
"Odisseý" lakamly Nova-C Aýyň günorta polýusyndan, takmynan, 3...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 4 days ago


Elektrikli awtoulaglar Mersedes-Benz-iň ynamyny ödemedi, kompaniýa içinden ýandyrylýan hereketlendirijili ulaglaryň hataryny giňeldýär

Mersedes-Benz elektrikli ulaglary baradaky meýilnamasyna düzediş girizip, satuwda 50 göterim paýy babatyndaky çaklamasyny bäş ýyl süýşürdi. 2030-njy ýyla çenli içinden otlanýan hereketlendirijili ulaglaryň öz ornuny saklajakdygyna ynanýan kompaniýa olary ösdürmäge ünsi jemlär diýip, Reuters habar berýär.
Elektrikli ulaglara islegiň pesdigi (...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Apple iPhone 15-iň batareýasynyň ömrüni uzaltdy

«Apple» kompaniýasy «iPhone 15» smartfonlaryna giňeldilen batareýa sazlamalaryny goşdy. Bu barada «MacRumors» neşiri habar berýär.
«iOS 17.4-iň» beta wersiýasyna täze batareýa sazlamalary girizildi. Ulanyjylar batareýanyň ýagdaýy barada maglumatdan başga-da, zarýad beriş siklleriniň sanyny görüp bilerler. Bu maglumatlar batareýany çalyşmagyň...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär.
Tehnologiýa smartfonyň frontal kamerasynyň gapdalynda gurnalan 3D ToF skaneri arkaly ulanyjynyň göz hereketlerini seljerýär we olary awtoulag buýruklar...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Xiaomi 14 Ultra fotoflagmany tanyşdyryldy

«Xiaomi» kompaniýasy Hytaýda giň gerimli tanyşdyryş dabarasyny geçirdi, onuň çäklerinde «Leica» kamerasy bolan «Xiaomi 14 Ultra» flagman smartfonyny görkezdi.
Täze önüm 3200x1440 piksel durulygy, 120 Hz çenli uýgunlaşdyrylan şekil täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 3000 nit bolan 6,73 dýuýmlyk tekiz OLED ekran bilen üpjün edildi. Enjam...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Frensis Ngannu MMA gaýdyp gelýär

Geçen ýyl PFL ligasy bilen şertnama baglaşan agyr agramda UFC-niň öňki çempiony Frensis Ngannu garyşyk başa-baş söweş sungatyna gaýdyp gelýär. Ol şu gün Raýan Beýder bilen Henan Ferreýranyň arasynda geçiriljek super söweşiň ýeňijisi bilen duşuşar.
Gurama tarapyndan ýaýradylan resmi metbugat relizinde bu barada onuň baş müdiri Piter Mýurreý h...

Dowamy »

8 0
Sport, 4 days ago


Xiaomi 50 MP kameraly kuwwatly Pad 6S Pro planşetini hödürledi

Hytaýda geçirilen giň gerimli tanyşdyrylyş dabarasynyň çäginde «Xiaomi» kompaniýasy «Pad 6S Pro» flagman planşetini görkezdi.
Täze önümde 3K durulykly, 144 Hz şekiliň täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 900 nit bolan 12,4 dýuýmlyk IPS displeýi ornaşdyrylypdyr. Displeýiň taraplarynyň gatnaşygy 3:2-ä deňdir. Planşetiň sesi «Dolby Atmos» t...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Messiniň türgenleşik wagty haýsy aýdymlary diňleýär? Apple Music bu barada aýtdy

«Apple Music» argentinaly futbolçy Lionel Messiniň oýunlardan öň diňlemegi halaýan 60 aýdymdan ybarat «Messi: The Warm-Up» pleýlistini mälim etdi.
3,5 sagatlyk sanaw argentin kumbiýasy, estrada, r'n'b we rok ýaly dürli žanrdaky aýdymlary öz içine alýar.
Sanawdaky aýdymlaryň aglabasy puerto rikaly repçi Bad Bunny we meksikaly aýdymçy P...

Dowamy »

10 0
Sport, 4 days ago


Jo Hart karýerasyny tamamlaýandygyny yglan etdi

Şotlandiýanyň «Seltik» toparynyň 36 ýaşly derwezebany Jo Hart 2023/24-nji möwsümiň ahyrynda karýerasyny tamamlajakdygyny mälim etdi.
«Jo ajaýyp karýerany başdan geçirdi we tomusda karýerasyny tamamlanda onuň futboly örän küýsejekdigini bilýärin. Futbolda eden ähli işleri üçin Jo uly öwgä we gutlaga mynasypdyr. Ol, elbetde, «Seltik» we umumy...

Dowamy »

9 0
Sport, 4 days ago


Huawei suwdan goragly we emeli hemra aragatnaşygy bolan Pocket 2 eplenýän smartfonyny tanyşdyrdy

«Huawei» kompaniýasy iki eplenýän «Pocket 2» smartfonynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi.
Täze önüm 2690x1136 piksel durulygy, 120 Hz çenli uýgunlaşdyrylan şekil täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 2200 nit bolan 6,94 dýuýmlyk çeýe OLED displeýi bilen üpjün edildi. «Huawei» kompaniýasynda bellenilmegine görä, damja şekilli «Xuanwu» ber...

Dowamy »

6 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Futbol taryhynda iň gowy britaniýaly oýunçylaryň reýtingi düzüldi

FourFourTwo žurnaly futbol taryhynda iň gowy britaniýaly oýunçylaryň reýtingini hödürledi. Oňa görä, Demirgazyk Irlandiýanyň milli ýygyndysynyň we “Mançester Ýunaýtediň” öňki hüjümçisi Jorj Best taryhda iň gowy britaniýaly futbolçy boldy. Bu barada Report agentligi belleýär.
34 adamdan ybarat sanawda ikinji orny şotlandiýaly Kenni Dalgliş (“...

Dowamy »

5 0
Sport, 4 days ago


Winisius Žunior yzygider ikinji ýyl Latyn Amerikasynyň iň gowy oýunçysy boldy

Madridiň “Realynyň” hüjümçisi Winisius Žunior yzygider ikinji gezek Günorta Amerikanyň iň gowy oýunçysy hökmünde EFE baýragyny aldy. Ol geçen möwsümde 23 gol geçirdi we öz klubuna Ispaniýanyň Kubogynda we Klublaýyn dünýä çempionatynda ýeňiş gazanmaga kömek etdi. Bu barada championat.com habar berýär.
“Bu baýrak meniň üçin örän möhüm, sebäbi...

Dowamy »

5 0
Sport, 4 days ago


“Garri Potter” gaýdyp gelýär: täze serialyň ilkinji görkezilişi yglan edildi

“Garri Potter” serialy 2026-njy ýylda HBO Max akym hyzmatynda çykar. Warner Bros. Discovery-niň baş direktory Dewid Zaslaw muny maýadarlar bilen geçirilen ýygnakda yglan etdi diýip, IGN habar berýär.
Ol bu taslamanyň soňky bölegi on ýyldan gowrak ozal çykan asyl franşizanyň ruhuna laýyk geljekdigine ynandyrdy. Zaslawyň sözlerine görä, serial...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, 4 days ago


Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek" neşiri onuň şu wagta çenli hiç surata düşmändigini ýazýar.
El-Paso şäherindäki Tehas uniwersitetiniň (UTEP) alymlar topary Ito...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, 4 days ago


Tom Kruz Oskar baýragynyň eýesi Alehandro Inýarritunyň täze filminde oýnar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” filminiň gahrymany Tom Kruz drama kinosyna gaýdyp gelýär: aktýor Oskar baýragyna eýe bolan režissýor Alehandro Gonsales Inýarritunyň (“Guş-adam”, “Diri galan”) täze filminde baş keşbi ýerine ýetirer.
Kartina Warner Bros. we Legendary studiýalary prodýuserlik eder. Sýužet heniz gizlin saklanýar. Inýarrit...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, 4 days ago


Messi Maýkl Jordandan öňe geçip, ABŞ-nyň iň meşhur türgeni boldy

Sport gözlegleri bilen meşgullanýan SSRS kompaniýasy häzirki wagtda “Inter Maýamide” çykyş edýän argentinaly futbolçy Lionel Messiniň ABŞ-da iň meşhur türgendigini habar berdi. Bu barada gazeta.ru belleýär.
Kompaniýa her çärýek 12 ýaşdan uly janköýerleriň arasynda pikir soraşma geçirýär. Messi pikir soraşmada ýeňen ilkinji futbolçy boldy. Ol...

Dowamy »

3 0
Sport, 4 days ago


Ýaponiýada iň arzan eplenýän smartfon tanyşdyryldy

«ZTE» kompaniýasy Ýaponiýada elýeterli bahadan eplenýän smartfony tanyşdyrdy. Bu barada «SoftBank» web sahypasyndaky metbugat beýanatynda habar berilýär.
Enjam Hytaýyň «ZTE» kompaniýasy tarapyndan Ýaponiýanyň «SoftBank» korporasiýasynyň golçur kärhanasy bolan «Y!mobile» bilen bilelikde işlenip düzüldi. Enjam bazardaky çeýe displeýli iň arzan...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, 6 days ago


Mercedes-Benz bütin dünýäde 250 müň awtomobilini yzyna gaýtarýar

Germaniýanyň Mercedes-Benz awtoöndürijisi tutuş dünýä boýunça 250 müň töweregi awtomobili yzyna gaýtarýar. Bu barada GFR-iň Ulag serişdeleriniň meseleleri boýunça federal edara salgylanyp, DPA agentligi habar berýär.
Agentligiň maglumatlaryna görä, yzyna gaýtarma 2023-nji ýylda çykarylan AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, 6 days ago