Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary” bolan telomerleriň uzynlygyna täsiriniň bardygyny ýüze çykardy.
2015-nji ýylda NASA synagyň çäklerinde Halkara kosmos stansiýasyna...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, 5 days ago


DreamWorks “Şrek 5-iň” çykjak senesini yglan etdi

DreamWorks film kompaniýasy “Şrek” animasion filminiň bäşinji bölüminiň ilkinji görkeziljek senesini yglan etdi.
Önümçilik kompaniýasynyň X sosial ulgamyndaky habarynda: "Beýle bir uzakda däl ... “Şrek 5” 2026-njy ýylyň 1-nji iýulynda keşpleri Maýk Maýersiň, Eddi Mýorfiniň we Kemeron Diasyň janlandyrmagynda ekrana çykar" - diýilýär.
M...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, 5 days ago


Samsung eplenýän täze Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny tanyşdyrdy

Samsung kompaniýasy Parižde geçirilen Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda täze eplenýän Galaxy Z Fold 6 we Z Flip 6 smartfonlaryny hödürledi. Gurluşlaryň ikisi-de öňki modeller bilen deňeşdirilende, sähel täzelenmä eýe bolsa-da, has kuwwatly, ýeňil we inçe boldy.
Iki smartfon hem Qualcomm-dan Snapdragon 8 Gen 3 prosessory bilen üpjün edildi we...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, 5 days ago


Samsung täze akylly ýüzügi Galaxy Ring-i hödürledi. Onuň bahasy $400

Samsung kompaniýasynyň Galaxy Unpacked tanyşdyrylyşynda esasy premýeralarynyň biri Galaxy Ring akylly ýüzügi boldy. Kompaniýa ony 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda anons edipdi, ýöne şol wagt bu täze önüm barada jikme-jik maglumat ýokdy. Indiki aý geçirilen MWC sergisinde bolsa kompaniýa ilkinji gezek aksessuary ýakyndan görkezdi.
Titan erginden...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, 5 days ago


Galaxy Unpacked: Samsung Pariždäki tanyşdyrylyşda ýene näme görkezdi?

Parižde Samsung Galaxy Unpacked çäresi geçirildi we onda günorta koreýaly tehnologiýa ägirdi köp sanly täze önümleri hödürledi.
Galaxy Watch 7 Series
Akylly sagatlaryň täze nesli Galaxy Watch 7 özboluşly dizaýna eýe boldy. Esasy wersiýa alýumin korpusly we ýakut aýnaly iki ölçegde (40 mm we 44 mm) hödürlendi. Galaxy Watch 7 Ultra (47...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, 5 days ago


Samsung 12 aýyň netijesi boýunça ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçdi

Samsung kompaniýasyna ABŞ-nyň smartfon bazarynda Apple-den öňe geçmek başartdy. CIRP analitikleri 2024-nji ýylyň mart aýyna çenli, bir ýyldaky satuw barada maglumatlary hödürlediler. Görnüşi ýaly, bu döwürde Samsung bazaryň 38%-ini, Apple 33%-ini eýeledi.
Beýleki kompaniýalar öňdebaryjylardan has yza galýarlar, ýöne Motorola-nyň beýlekilere...

Dowamy »

36 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Ankara şäherinde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginde gül goýuldy

27-nji iýunda Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde merkezinde ýerleşýän «Türkmenistan» seýilgähindäki Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy geçirildi. Dabarany Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy gurnady diýip, diplomatik wekilhanada TmCars-a habar berdiler.
Gül goýmak dabarasyna Türkiýäniň Medeniýet ministriniň orunbasary...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Windows 11-iň soňky täzelenmesi kompýuteriň işinde bökdençlik döredýär

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin täzelenme çykardy we ol kompýuterleriň işinde bökdençlige sebäp bolýar.
Windows 11 ulanyjylarynyň köpüsi 2024-nji ýylyň 26-njy iýunynda çykan KB5039302 täzelenmesini gurnandan soň düýpli meseleler bilen ýüzbe-ýüz boldy.
Apdeýtden soň olaryň kompýuterleri tükeniksiz “gaýtadan işe girizmeler” (пер...

Dowamy »

32 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


"Garagum Ulag" täze Toyota Land Cruiser Prado-ny tanyşdyrdy. Awtoulagy eýýäm şu günden satyn alyp bolýar

Toyota-nyň Türkmenistandaky resmi dileri bolan Garagum Ulag kompaniýasy täze Toyota Land Cruiser Prado wnedorožnigini tanyşdyrdy. Tanyşdyryş çäresi Toyota-nyň Aşgabatdaky dilerlik merkezinde geçirildi.
Şanly wakanyň hormatyna Garagum Ulag owadan Ýangy gala kanýonynda surata düşürilen wideony hödürledi. Çärä türkmen we daşary ýurt kompaniýala...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Singapurda bir adam lotoreýde 4 million dollar utup, ýürek tutgaýyny başdan geçirdi

Singapurda bir adam 4 million dollardan gowrak jekpot utandygyny eşiden-de ýüreginden tutup, huşuny ýitiripdir diýip, Daily Mail habar berýär.
Bu waka Marina Bay Sands kazinosynda bolup geçýär. Häzirki wagtda bu duýgur adam hassahanada we bolan wakadan soň saglygyny dikeldýär.
"Şaýatlar begenji içine sygmadyk adamyň ilki heşelle kak...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Lacoste Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda 1924-nji ýylyň Oýunlaryna bagyşlanan egin-eşik toplumyny çykardy

Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Fransiýanyň Lacoste brendi göni ýüz ýyl mundan ozal bolup geçen oýunlara bagyşlanan Olympic Heritage 1924 Paris (Olimpiýa mirasy 1924 Pariž) atly täze egin-eşik toplumyny hödürledi. Bu barada Buro247 habar berýär.
Kapsula köneki keşpleriň manysyny täzeden açyp, geçen nesilleriň ny...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 2 weeks ago


NASA 2030-njy ýylda Halkara kosmos stansiýasyny orbitadan aýyrmagy SpaceX-e ynandy

ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişliginiň barlaglary milli müdirligi (NASA) Ilon Maskyň SpaceX kompaniýasy bilen kosmos gämisini (ABŞ Deorbit Vehicle) işläp taýýarlamak we gurmak üçin şertnama baglaşdy. Apparat hyzmat möhleti gutarandan soň, Halkara kosmos stansiýasyny (HKS) orbitadan ygtybarly aýyrmak üçin dörediler.
Şertnamanyň bah...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Ýewropanyň iň baý adamsy bäsdeşiniň işinden paý satyn aldy

LVMH konglomeratynyň eýesi, fransuz milliarderi Bernar Arno Cartier, Chloé we Van Cleef & Arpels ýaly brendlere eýe bolan, Şweýsariýanyň kaşaň Richemont kompaniýasyndan paý aldy. Geleşigiň bahasy we paýynyň möçberi aýan edilmedi diýip, Bloomberg ýazýar.
Seljerijiler kaşaň zatlaryň iň iri öndürijisi LVMH-iň ýolbaşçysynyň şeýtmek bilen Tiffan...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, 2 weeks ago


YouTube-da uky taýmeri peýda bolar, irkilen badyňyza wideo öçer

YouTube wideo hyzmaty programmanyň ykjam wersiýasyna uky funksiýasyny goşmagy meýilleşdirýär. Bu ulanyjylara wideo görüp uklap galsa, batareýanyň güýjüni we internet-trafigi tygşytlamaga mümkinçilik berer diýip, Android Authority portaly ýazýar.
Täze aýratynlyk indiki programma täzelenmesinde elýeterli bolar. Ulanyjylar taýmeri düzüp bilerle...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Tesla aýna süpürgiçlerde we ýüki berkitmekde meseleler sebäpli 23 müňden gowrak Cybertruck-y yzyna çagyrýar

Tesla kompaniýasy aýna süpürgiçlerindäki kemçilikler sebäpli 11 688 sany Cybertruck elektrik pikapynyň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. ABŞ-nyň Ýol hereketiniň howpsuzlygy milli müdirliginiň berýän maglumatlaryna görä, aýnanyň näsaz süpürgiçleri ýoluň görünişini peseldip, heläkçiligiň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler diýip, Reuters habar berýär.<...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Ýewro-2024: Gruziýa Portugaliýany utdy, Türkiýe Çehiýadan üstün çykdy, E toparçada utuklar deň geldi

2024-nji ýylyň Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň oýunlary tamamlandy.
E toparçada Ukrainanyň milli ýygyndysy Belgiýa bilen utugy paýlaşdy (0:0).
Slowakiýa we Rumyniýa hem deňme-deň oýnady (1:1). Slowakiýalylardan Ondreý Duda gol geçirdi (24-nji minut), rumyniýalylardan Rezwan Marin tapawutlandy (37, penaltiden).
Topa...

Dowamy »

23 0
Sport, 2 weeks ago


Türkmen lukmanlary inçekeseli bejermek we onuň öňüni almak boýunça Minskide okuw geçdiler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň inçekesele garşy bejergini meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan hünärmenleri Minskide ýörite okuw geçdiler.
Okuw Pulmonologiýa we ftizitariýa respublikan ylmy-amaly merkeziniň ýanyndaky BSGG-niň inçekeseli bejermek üçin täze dermanlary we düzgünleri ornaşdyrmak...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 2 weeks ago


«Qatar Airways» dünýäniň iň gowy howaýollary adyna sekizinji gezek mynasyp bolýar

Dünýäniň abraýly howaýollarynyň biri bolan Katar Howaýollary («Qatar Airways» ) Skytrax World Airline Awards-yň 2024-nji ýyldaky ýeňijisi diýlip yglan edildi. Bu baýragyň 25 ýyllyk taryhynda Katar Howaýollarynyň şeýle ýokary derejä, 2011-nji ýyldan bäri, eýýäm, sekizinji gezek mynasyp bolýandygydyr.
2024-nji ýylyň 24-nji iýunynda Londonyň H...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Iýul aýynda ilkinji gezek täze Honda Integra görkeziler. Häzirki wersiýanyň bahasy 17 800 dollardan başlaýar

Honda kompaniýasy 16-njy iýulda täze Integra modelini hödürlär diýip, IXBT habar berýär.
Hytaýda hödürlenýän häzirki wersiýa iki görnüşli kuzowda elýeter: sedan we hetçbek. Sedanyň ölçegleri 4689 x 1802 x 1420 mm, hetçbekiňki - 4563 x 1802 x 1415 mm. Tigir bazasy - 2735 mm.
Honda transmissiýanyň iki görnüşini hödürleýär: 134 kW kuwwat...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Braziliýada ilkinji gezek krokodiller bilen kowumdaş gadymy süýrenijiler tapyldy

Braziliýada Parvosuchus aurelioi adyny alan gadymy süýrenijiniň galyndylary tapyldy. Häzirki zaman krokodilleriniň kowumdaşy, psewdozuhiýler toparyna degişli bolan bu haýwan 237 million ýaşly diýip, Phys.org neşirinde çap edilen makalada aýdylýar.
Täze görnüşiň ady parvus (kiçi) we surus (krokodil) sözlerinden gelip çykýar. Santa Mariýa form...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Tibetde 9000 ýyllyk ýaşy bolan daş iňňeler tapyldy

Hytaýly arheologlar Tibetiň günbataryndaky Syada Ko kölüniň kenarynda geçirilen gazuw-agtaryş işleri mahalynda adaty bolmadyk açyş etdiler. Olar 9000 ýaşly alty sany daşdan ýasalan iňňäni tapdylar.
Bular şu wagta çenli tapylan iň gadymy daş iňňelerdir we olaryň tapylmagy adamlaryň bu guraly haçan ulanyp başlandyklary baradaky çaklamany ep-es...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Suw joşgunyndan soň Dubaý täze sil zeýkeşi ulgamyna 8 milliard dollar maýa goýdy

Dubaýyň emiri şeýh Muhammet ibn Raşid Al-Maktum bahasy 8 milliard dollarlyk täze sil zeýkeşi ulgamyny gurmak baradaky meýilnamasyny yglan etdi.
Hökümet şu ýylyň 16-njy aprelinde BAE-de soňky 75 ýylyň içinde ilkinji gezek guýan iň güýçli, aýratynam, Dubaýa düýpli täsir eden çabgadan soň şeýle karara geldi.
Täze sil zeýkeşi ulgamy Duba...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 2 weeks ago


IPhone 15 Pro Max täze iOS 18 bilen 25% tizlendi

iOS 18-iň beta wersiýasyndaky iPhone 15 Pro Max-yň ilkinji synaglary smartfonyň öndürijiliginiň ep-esli ýokarlanandygyny görkezýär diýip, 9to5mac ýazýar.
Geekbench synagynda, iOS 18-de iPhone 15 Pro Max 7,816 bal gazandy, bu bolsa iOS 17-de gazanylan 6000 baldan 25% köp.
Iýun aýynyň başynda WWDC 2024-de hödürlenen iOS 18, işjeňleşdiri...

Dowamy »

33 0
Tehnologiýa, 3 weeks ago


GPT-4 Týuring synagyndan geçdi: neýroulgama adamdyr öýtdüler

ABŞ-da ýerleşýän Elektrotehnikanyň we elektronikanyň inženerleri instituty (IEEE) tarapyndan geçirilen barlagda GPT-4 emeli aň (AI) modeli adam aragatnaşygyna öýkünip bilmek ukybyny şeýlebir derejede görkezdi welin, synaga gatnaşanlaryň 54%-i oňa adamdyr öýtdi diýip, LiveScience portaly ýazýar.
Synagda 500 adam hakyky adam we üç sany AI mode...

Dowamy »

32 0
Tehnologiýa, 3 weeks ago


Aýyň üstünde Lego: ESA-nyň inženerleri geljekde meteorit tozanyndan baza gurmak isleýärler

Ýewropa kosmos gullugy (ESA) geljekki Aý bazalary üçin özboluşly gurluşyk bloklaryny döretdi. Ony işläp taýýarlaýan döwründe inženerler Lego konstruktoryndan ylham alypdyrlar diýip, IXBT habar berýär.
ESA-nyň barlagçylar topary Aýda gurluşyk etmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek bilen, 4,5 million ýyllyk meteoritde tapylan materiallardan "kosmo...

Dowamy »

44 0
Täzelikler, 3 weeks ago