Freddi Merkýuriniň Londondaky rezidensiýasy 35 million ýewro satuwa çykaryldy

Britaniýaly sazanda we aýdymçy, «Queen» rok toparynyň öňki aýdymçysy Freddi Merkýuriniň rezidensiýasy auksionda satuwa çykaryldy. Bu barada «Bloomberg» habar berýär.
Bellenilmegine görä, onuň Londondaky rezidensiýasy 30 million funt sterlinge (35 million ýewro) satuwa çykaryldy. Häzirki wagtda rezidensiýanyň eýesi sazandanyň ýakyn dosty Meri...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 1 day ago


Xiaomi 50 MP kameraly kuwwatly Pad 6S Pro planşetini hödürledi

Hytaýda geçirilen giň gerimli tanyşdyrylyş dabarasynyň çäginde «Xiaomi» kompaniýasy «Pad 6S Pro» flagman planşetini görkezdi.
Täze önümde 3K durulykly, 144 Hz şekiliň täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 900 nit bolan 12,4 dýuýmlyk IPS displeýi ornaşdyrylypdyr. Displeýiň taraplarynyň gatnaşygy 3:2-ä deňdir. Planşetiň sesi «Dolby Atmos» t...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Jo Hart karýerasyny tamamlaýandygyny yglan etdi

Şotlandiýanyň «Seltik» toparynyň 36 ýaşly derwezebany Jo Hart 2023/24-nji möwsümiň ahyrynda karýerasyny tamamlajakdygyny mälim etdi.
«Jo ajaýyp karýerany başdan geçirdi we tomusda karýerasyny tamamlanda onuň futboly örän küýsejekdigini bilýärin. Futbolda eden ähli işleri üçin Jo uly öwgä we gutlaga mynasypdyr. Ol, elbetde, «Seltik» we umumy...

Dowamy »

15 0
Sport, 3 days ago


Huawei suwdan goragly we emeli hemra aragatnaşygy bolan Pocket 2 eplenýän smartfonyny tanyşdyrdy

«Huawei» kompaniýasy iki eplenýän «Pocket 2» smartfonynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi.
Täze önüm 2690x1136 piksel durulygy, 120 Hz çenli uýgunlaşdyrylan şekil täzeleniş tizligi we iň ýokary ýagtylygy 2200 nit bolan 6,94 dýuýmlyk çeýe OLED displeýi bilen üpjün edildi. «Huawei» kompaniýasynda bellenilmegine görä, damja şekilli «Xuanwu» ber...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Messi Maýkl Jordandan öňe geçip, ABŞ-nyň iň meşhur türgeni boldy

Sport gözlegleri bilen meşgullanýan SSRS kompaniýasy häzirki wagtda “Inter Maýamide” çykyş edýän argentinaly futbolçy Lionel Messiniň ABŞ-da iň meşhur türgendigini habar berdi. Bu barada gazeta.ru belleýär.
Kompaniýa her çärýek 12 ýaşdan uly janköýerleriň arasynda pikir soraşma geçirýär. Messi pikir soraşmada ýeňen ilkinji futbolçy boldy. Ol...

Dowamy »

15 0
Sport, 3 days ago


PFL vs. Bellator: Ferreýra bary-ýogy 21-nji sekuntda Beýderi nokauta gidirdi

24-nji fewraldan 25-nji fewrala geçilen gije Er-Riýadda (Saud Arabystany) PFL vs. Bellator ýaryşynyň çäklerinde iki guramanyň çempionlary Raýan Beýder bilen Renan Ferreýranyň arasynda agyr agramda söweş geçirildi. Bu barada meteratings.ru belleýär.
Söweş Ferreýranyň birinji raundyň 21-nji sekuntynda tehniki nokaut arkaly ýeňiş gazanmagy bile...

Dowamy »

18 0
Sport, 3 days ago


Alymlar ýylanlaryň ýüzlerçe görnüşiniň zäherine garşy madda tapdylar

Halkara alymlar topary ýylanlaryň 384 görnüşiniň ölüm howply zäherine garşy ählumumy madda tapdylar. Özboluşly açyş barada makala Science Translational Medicine žurnalynda neşir edildi diýip, esquire.kz habar berýär.
Alymlar öz gözleglerinde beýlekiler bilen bir hatarda şa kepjebaşyny we gara mambany öz içine alýan aspidler maşgalasyna aýrat...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, 3 days ago


“Sezar” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi. Ýylyň ýeňijisi “Aşak gaçyşyň anatomiýasy” boldy

Fransiýanyň Kinematografiýa sungaty akademiýasy Sezar baýragynyň ýeňijilerini yglan etdi. 49-njy baýrak gowşurylyş dabarasy 24-nji fewralda Parižiň “Olimpiýa” teatrynda geçirildi diýip, Variety neşiri habar berýär.
“Aşak gaçyşyň anatomiýasy” atly pajygaly film alty baýraga, şol sanda baş baýraga mynasyp bolup, ynamly ýeňiş gazandy.
“...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, 3 days ago


Alymlar 200 terabaýt sygymly CD disk döretdiler. Şeýle diskleriň biri 2000 sany Blu-ray diskiniň ornuny tutýar

Şanhaýly alymlar 1,6 petabaýt maglumat saklamaga ukyply optiki CD disk döretdiler. Bu adaty Blu-ray diskinden 16000 esse uludyr. Şeýle diskleriň hyzmat ediş möhleri 50 ýyldan 100 ýyla çenlidir diýlip, «Nature» žurnalynda ýerleşdirilen makalada bellenilýär.
Tehnologiýanyň syry bir plýonkada ýüzlerçe gatlak maglumatlar ýerleşdirilen planar 3D...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Mercedes-Benz täze kaşaň Mythos ulaglaryny döreder

Germaniýanyň awtoulag ägirdi «Mercedes-Benz» «Maybach» modellerinden has eksklýuziw we gymmat boljak täze premium derejeli «Mythos» kysymly ulaglaryny çykarmaga taýýarlyk görýär diýip, motor1.com habar berýär.
«Mersedes-AMG SL» awtoulagynyň esasynda dörediljek täze kysymly ulaglaryň ilkinjisi 2025-nji ýylda çykar. Ol özboluşly dizaýny, kaşaň...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Windows-yň fotoredaktorynda Photoshop-yň neýroulgam bozgujynyň analogy peýda boldy

«Microsoft» «Windows 10» we «11-däki» «Photos» ykjam goşundysy üçin täze «Generative Erase» funksiýasyny yglan etdi. Emeli aň esasynda işleýän bu gural suratlardan islenmeýän zatlary bary-ýogy birnäçe gezek düwmä basmak arkaly aýyrmaga mümkinçilik berýär diýlip, kompaniýanyň sahypasynda bellenilýär.
Şuňa meňzeş aýratynlyk «Photoshop» program...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Obameýang Falkaonyň rekordyny täzeläp, Ýewropa ligasynyň taryhynda iň köp gol geçiren oýunçy boldy

«Marseliň» hüjümçisi Pýer-Emerik Obameýang Ýewropa ligasynyň taryhynda iň köp gol geçiren oýunçy boldy. 34 ýaşly gabonly futbolçy ýaryşda 31 gezek tapawutlanyp, Radamel Falkaodan öňe geçdi. Bu barada Sports.ru portaly ýaryşyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.
Obameýang ýaryşyň pleý-off tapgyrynyň «Şahtýora» garşy jogap duşuşygynda...

Dowamy »

14 0
Sport, 3 days ago


Microsoft täzelenmelere gabat gelýän ähli PK-da Windows-y mejbury täzelär

Microsoft ähli gabat gelýän personal kompýuterleri Windows 11 23H2 wersiýasyna çenli awtomatiki täzeläp başlady. Ilkinji nobatda Windows 11 ulgamynyň talaplaryna doly laýyk gelýän gurluşlar täzelener diýip, iGuedes belleýär.
Näsazlyklar düzedilenden soň, täzelenme täze OS bilen bölekleýin gabat gelýän kompýuterler üçin elýeterli bolar. Netij...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Alymlar midiýany we ýüpek gurçugyny ulanyp, hirurgiki operasiýadan soň gan akmany togtatmagyň täze usulyny tapdylar

Phohan ylym we tehnologiýa uniwersitetiniň (Günorta Koreýa) alymlary hirurgiki operasiýadan soň gan akmany togtatmagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Ol midiýadan we ýüpek gurçugynyň pilesinden alnan gemostatiki serişdä esaslanýar diýip, Small žurnalynyň gözlegine salgylanýan Phys.org ýazýar.
Bu material midiýanyň beloklaryndan we ýüpek fibrin...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 3 days ago


THR: “Gladiator 2”-niň býujeti iki esse artyp, 310 million dollara ýetdi. Prodýusserler nägile

“Gladiator”-yň sikweliniň býujeti 165 million dollardan 310 million dollara çenli ýokarlandy we Paramount Pictures-iň ýolbaşçylarynyň arasynda “görlüp-eşidilmedik nägileligi” döretdi.
The Hollywood Reporter-iň çeşmeleri filmiň 49 günlük surata düşürilişiniň bahasynyň 250 million dollardanam azdygyny, Golliwudda 2023-nji ýylyň iýul aýyndan no...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 3 days ago


Iňlis alymlary hassanyň öz öýjüklerinden transplantasiýa üçin derini ösdürip ýetişdirmegiň tehnologiýasyny döretdiler

Surreý uniwersitetiniň (Beýik Britaniýa) alymlary deri transplantatlaryny 3D çap etmek üçin täze tehnologiýany döretdiler. Ol gubkalary elektrofibrizasiýa etmek usulyna esaslanýar, bu jelatin we polikaprolakton ergininden üç ölçegli gurluşlary döretmäge mümkinçilik berýär diýip, Nanomaterials žurnalyndaky gözlege salgylanýan University Of Surrey ýa...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, 3 days ago


Serdar Berdimuhamedow Kuweýtiň Emirini ýurduň Milli güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emiri Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha Kuweýt Döwletiniň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.
Mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutany Emir Şeýh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Kuweýt Döwletin...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, 3 days ago


"Liwerpul" "Çelsini" ýeňip, onunjy gezek Liganyň Kubogyny eýeledi

Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň finalynda «Liwerpul» Londonyň «Çelsi» toparyny ýeňdi.
Duşuşyk Londondaky «Uembli» stadionynda geçirildi. Duşuşygyň esasy wagtynda ýeňijini kesgitlemek başartmady. «Liwerpul» goşmaça wagtda «Çelsiden» has takyk boldy. 118-nji minutda goragçy Wirjil wan Deýk topy derwezä ibermegi başardy.
«Liwerpul» klubuň...

Dowamy »

13 0
Sport, 3 days ago


Google Chrome-da emeli aň esasynda işleýän tekst ýazmaga kömek edýän funksiýa peýda boldy

«Google Chrome» brauzerinde emeli aň arkaly tekst ýazmaga kömek edýän «Help me write» funksiýasy peýda boldy. Bu barada gazeta.ru «TechCrunch» neşirine salgylanyp habar berýär.
Ilkibaşda bu funksiýa «Gmail» hyzmatynyň içinde elýeterlidir, onuň kömegi bilen elektron hatlary ýazmak mümkindi. Indi täze ulgam brauzeriň içinde işleýär we islendik...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Stiw Kerr NBA-nyň taryhynda iň köp tölenilýän tälimçi boldy

NBA-nyň «Golden Steýt Uorriorz» toparynyň baş tälimçisi Stiw Kerr 35 million dollar möçberde täze iki ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada 58 ýaşly hünärmeniň agentleri habar berýärler.
Kerriň häzirki şertnamasy möwsümiň ahyrynda gutarýar. Ol ýylda 17,5 million dollar zähmet haky bilen NBA-nyň taryhynda iň köp hak alýan tälimçi bolar.
...

Dowamy »

14 0
Sport, 3 days ago


Jeep 2025-nji ýyla çenli awtoulag modelleriniň bäşisini täzelär

«Stellantis» konserniniň düzümine girýän «Jeep» amerikan awtoulag brendi 2025-nji ýylyň ahyryna çenli bäş sany täze we täzelenen modelini hödürlär. Bu barada gazeta.ru «Motor1» neşirine salgylanyp habar berýär.
«Jeep» modelleriniň arasynda iň ýyndamy boljak «Jeep Wagoneer S SUV» awtoulagynyň önümçiligi 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginde başlar...

Dowamy »

13 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Alymlar: smartfonyň ekranynda barmagyň süýşýän sesi boýunça onuň yzyny täzeden dikeldip bolar

Alymlar smartfonda barmagyň süýşýän sesiniň barmak yzlaryny dikeltmek üçin ulanylyp bilinjekdigini anykladylar diýip, Tom's Hardware neşiri habar berýär.
Häzirki wagtda smartfonlarda we beýleki enjamlarda ulanylýan barmak yzynyň howpsuzlyk tehnologiýasy, öň pikir edişimiz ýaly, edil howpsuz hem däl eken.
ABŞ-ly we hytaýly gözlegçiler...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, 4 days ago


Ýewropa ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi: “Liwerpul” – “Sparta”, “Milan” – “Slawiýa”, “Baýer” – “Karabah”

Şu gün Şweýsariýanyň Nýon şäherinde Ýewropa ligasynyň 1/8 finalynyň bije çekişigi boldy. Dabara 16 klub gatnaşdy: toparlaýyn tapgyrda birinji orny eýelän sekiz topar we geçiş oýunlarynyň sekiz ýeňijisi.
Bu tapgyrda bir milli assosiasiýadan bolan toparlar duşuşyp bilmeýärler.
Ýewropa ligasy. 1/8 final:
Praganyň “Spartasy” (Çehiý...

Dowamy »

9 0
Sport, 4 days ago


Singapurly 8 ýaşly ýiti zehinli küştçi grossmeýsteri ýeňip, rekord goýdy

Singapurly 8 ýaşly Aşwat Kauşik grossmeýsterden üstün çykan taryhda iň ýaş oýunçy boldy. Ol Şweýsariýada geçirilen Burgdorfer Stadthaus Open ýaryşynda 37 ýaşly polşaly Ýasek Stopymy ýeňdi diýip, “Sport-Ekspress” ýazýar.
Duşuşyk wagtynda oglan 8 ýaş 6 aýlykdy. Şeýlelik bilen, ol rekord goýan wagty özünden bäş aý uly bolan serbiýaly Leonid Iwa...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, 4 days ago


«Barselonanyň» futbolçysy Ýamal Çempionlar ligasynyň pleý-off tapgyrynyň iň ýaş oýunçysy boldy

«Barselonanyň» futbolçysy Lamin Ýamal Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda «Napoli» bilen geçirilen ilkinji oýunda toparynyň başlangyç düzüminde meýdança çykdy.
«Gök-gyrmyzylaryň» futbolçysy Ýewropanyň iň abraýly klub ýaryşynyň pleý-off tapgyrynda meýdança çykan iň ýaş oýunçy boldy diýip, «Opta» habar berýär. Häzirki wagtda onuň ýaşy 16 ýaş 22...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 4 days ago