Fransiýada köpçülikleýin diktant boýunça dünýä rekordy goýuldy

Parižiň merkezinde köçe diktanty geçirildi we ol derrew Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Guramaçylara çärä gatnaşyjylaryň sany boýunça rekordy täzelemek başartdy, diktant ýazmaga 1397-den gowrak adam gatnaşdy diýip, BFM teleýaýlymy habar berýär. Muny rbclife.ru ýetirýär.
Bu çärä 10 ýaşdan uly bolan islendik adam gatnaşyp bilýärdi. Olar...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, 3 days ago


Islandiýa Ýewropada elektrik energiýasynyň elýeterliligi boýunça öňde barýar

Islandiýa ilat üçin elektrik energiýasynyň elýeterliligi boýunça Ýewropa ýurtlarynyň reýtinginde birinji orny eýeleýär. Bu barada RIA Nowosti tarapyndan geçirilen gözlegde aýdylýar diýip, gazeta.ru habar berýär.
Gözlegiň netijelerine görä, ikinji orunda Niderlandlar, üçünji orunda Lihtenşteýn ýerleşdi. Agentligiň maglumatlaryna görä, renking...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 3 days ago


Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz eksportyny artdyrdy

2023-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan Hytaýa, takmynan, 2,9 mlrd kub metr tebigy gaz ibermek bilen, eksport möçberini ýokarlandyrdy diýip, Trend habar berýär.
Resmi maglumatlara görä, görkezilen aýda gaz eksportynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda (2,4 mlrd kub metr) 20,8% köp boldy.
Hytaý mart aýynda tebigy gazy, Türk...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 3 days ago


Messiniň kakasy futbolçy oglunyň “Barselona” gaýdyp barmak isleýändigini aýtdy

Argentinaly hüjümçi Lionel Messi ýene-de Ispaniýanyň “Barselona” futbol klubunyň düzüminde oýnamak isleýär. Bu barada duşenbe güni oýunçynyň kakasy Horhe Messi habar berdi, onuň teswirini žurnalist Toni Huanmarti özüniň Twitterdäki sahypasynda berdi.
Futbolçynyň kakasy: "Messi “Barselona” gaýdyp barmak isleýär, meniň hem islegim şol. Bu bol...

Dowamy »

14 0
Sport, 3 days ago


Apple ilkinji Vision Pro VR-garniturasyny hödürledi. Onuň bahasy 3,5 müň dollar

Apple her ýyl işläp taýýarlaýjylar üçin geçirilýän Worldwide Developers Conference (WWDC) konferensiýasynda ilkinji giňeldilen hakykat äýnegi — Vision Pro bilen tanyşdyrdy. Çäre göni ýaýlyma korporasiýanyň YouTube-daky resmi kanalynda goýberildi.
Garnitura goşundylaryň dolandyrylyşyny goldaýar, hakykatyň üstünde sanly giňişlik döredýär. El h...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 3 days ago


Saud Arabystany dört futbol klubuny hususylaşdyrmaga rugsat berdi

Saud Arabystanynyň dört futbol kluby – “Al-Ahli”, “Al-Ittihad”, “Al-Nasr” we “Al-Hilal” - maýa goýum taslamasynyň çäginde soňlugy bilen hususylaşdyrmak üçin kompaniýalara öwrülendigini duşenbe güni şazada Muhammet bin Salman Al Saud tarapyndan yglan edildi. Bu barada Saud Arabystanynyň özygtyýarly gaznasynyň (Public Investment Fund, PIF) beýanatynd...

Dowamy »

9 0
Sport, 3 days ago


HBS: Benzema Saud Arabystanynyň «Al-Ittihad» kluby bilen şertnama baglaşdy

Fransuz hüjümçisi Karim Benzema Saud Arabystanynyň “Al-Ittihad” kluby bilen şertnama baglaşdy, bu barada meşhur insaýder Fabrisio Romano öz “twitterinde” habar berýär. Taraplaryň ylalaşygy 2025-nji ýylyň tomsuna çenli hereket eder.
Benzemanyň “Al-Ittihad” bilen baglaşan şertnamasynda hyzmatdaşlygy ýene bir ýyl uzaltmak mümkinçiliginiň üpjün...

Dowamy »

12 0
Sport, 3 days ago


Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunçylyk namalaryny kabul etdi

3-nji iýunda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlara garaldy hem-de kabul edildi.
Deputatlar gün tertibine laýyklykda, «Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasynd...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 4 days ago


Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň Baş sekretary wezipesini ilkinji gezek aýal eýelär

Argentinadan professor Selesta Saulo Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň (BMG) Baş sekretary bellendi. Ol bu wezipede ilkinji aýal bolar. Bu barada BMG-niň Habarlar merkezine salgylanyp, forbes.kz habar berýär.
Professor Saulo 2014-nji ýyldan bäri Argentinanyň Milli meteorologiýa gullugynyň müdiri wezipesini eýeleýär we häzirki wagtda BMG-n...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 4 days ago


«PSŽ» Messiniň gidýändigini resmi taýdan habar berdi

Fransiýanyň “PSŽ” futbol kluby resmi saýtynda argentinaly hüjümçi Lionel Messiniň gidýändigini habar berdi. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.
“Klub Leo mundan beýläkki karýerasynda hem uly üstünlikleri arzuw edýär” – diýlip, klubuň beýanynda bellenilýär.
Messi 2021-nji ýylyň tomsunda “PSŽ-niň” oýunçysy boldy, ol “Barselona” bilen şertnamas...

Dowamy »

16 0
Sport, 4 days ago


Werstappen Ispaniýanyň Gran-prisiniň saýlama tapgyrynda ýeňiş gazandy

“Red Bulluň” sürüjisi Maks Werstappen Barselonadaky “Katalunýa” awtodromynda geçirilýän “Formula-1” çempionatynyň sekizinji tapgyry bolan Ispaniýanyň Gran-prisiniň saýlama ýaryşynda ýeňiş gazandy.
Umumy sanawda lider bolan niderlandiýaly sürüjiniň iň gowy aýlawy 1 minut 12,272 sekunt boldy. Ýekşenbe güni geçiriljek esasy ýaryşda ikinji bolup...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, 4 days ago


Zlatan Ibragimowiç möwsümiň ahyrynda «Milany» terk eder

Hüjümçi Zlatan Ibragimowiç möwsümiň ahyrynda “Milany” terk eder. Bu barada Italiýanyň futbol klubunyň beýanyna salgylanyp, AFP habar berýär. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.
Ýekşenbe güni Milanda geçiriljek Italiýanyň çempionatynyň jemleýji, 38-nji tapgyrynyň “Werona” garşy oýny Şwesiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi üçin “Milanyň” düzüminde iň...

Dowamy »

15 0
Sport, 4 days ago


Plastik galyndylar boýunça ählumumy şertnamanyň ilkinji taslamasy 2024-nji ýylyň aýagyna çenli peýda bolar

BMG-niň howandarlygynda Parižde geçen gepleşiklere gatnaşyjylar plastik hapalanmanyň soňuna çykmak baradaky şertnamanyň başlangyç taslamasyny 2024-nji ýylyň ahyryna çenli işläp düzmek barada ylalaşdylar.
Bu adam ýaşaýşynyň galyndylarynyň iň dowamly çeşmelerinden biri bilen bagly meseläni çözmek üçin deslapky, ýöne aýgytly ädimdir.
Ara...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 4 days ago


Volkswagen kompaniýasy Volkswagen Golf R 333-iň çäkli nusgasyny hödürledi

Volkswagen Golf R-iň “Golf R 333” diýlip atlandyrylýan täze wersiýasy çäkli — 333 nusgada öndüriler. Trend agentliginiň berýän habaryna görä, bu sport hetçbegi 333 at güýjüne eýe bolar we hatda tanyşdyrylan wagty hem nemes wagty bilen sagat 3:33 geçdi.
Golf R 333, edil Volkswagen-iň Golf R 20 Years Edition modeli ýaly, 2.0 TSI hereketlendiri...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, 4 days ago


17-nji iýunda Ýeriň ýaşaýjylary planetalaryň paradyna syn edip bilerler

17-nji iýunda planetalaryň parady ýa-da olaryň deňleşmesi bolar. Bu astronomiki hadysa Gün ulgamynyň birnäçe planetasynyň Günüň bir tarapynda 20-30°-da ýaýramagy bilen ýüze çykýan hadysadyr. Bu barada Starwalk Space portaly habar berýär.
17-nji iýunda ir bilen Saturn, Neptun, Ýupiter, Uran we Merkuriý asmanyň 93 gradusly sektorynda hatara dü...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, 5 days ago


Dueýn Jonson Lýuk Hobbs hakyndaky ýeke-täk filmi bilen “Forsaža” gaýdyp geler

«Forsaž 10-da» gytaklaýyn surata düşürilenden soň, Dueýn Jonson franşiza doly derejede gaýdyp geler. Aktýor sosial ulgamlarda yglan edişi ýaly, Lýuk Hobbs hakyndaky ýeke-täk taslamada baş keşbi janlandyrýar.
Bu gahryman “Forsažyň" bäşinji, altynjy, ýedinji we sekizinji bölümlerinde, şeýle hem Jeýson Steýtemiň Jonsonyň hyzmatdaşy hökmünde çyk...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 5 days ago


Keniýaly Kipýegon 1500 m aralyga ylgamakda 1991-nji ýyldan bäri saklanyp gelýän dünýä rekordyny täzeledi

Keniýaly ýeňil atletikaçy Feýt Kipýegon anna güni Italiýanyň Florensiýa şäherinde geçirilen "Brilliant ligasy" ýaryşynda 1500 m aralyga ylgamakda täze dünýä rekordyny goýdy.
Kipýegon bu aralygy 3 minut 49,11 sekuntda geçdi. Öňki rekord efiopiýaly Genzebe Dibaba (3.50,07) degişlidi, ol 1991-nji ýylyň fewral aýynda goýuldy.
Keniýaly tür...

Dowamy »

11 0
Sport, 5 days ago


«Mançester Siti» «Mançester Ýunaýtedi» ýeňip, ýedinji gezek Angliýanyň Kubogyny gazandy

Angliýanyň Kubogynyň final duşuşygynda «Mançester Siti» «Mançester Ýunaýtedi» 2:1 hasabynda ýeňdi. Duşuşyk şenbe güni agşam Londonda «Uembli» stadionynda geçdi.
«Sitiden» gollary Ilkaý Gündogan geçirdi (1-nji, 51-nji minutlar). «Ýunaýtedden» Brunu Fernandeş tapawutlandy (33, pen.). Gündogan duşuşyk başlandan soň eýýäm 14-nji sekuntda gol geç...

Dowamy »

12 0
Sport, 5 days ago


Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy.
Dabara 30-dan gowrak döwlet we Hökümet Baştutanlary, gatnaşdy.
Agşam Rejep Taýyp Ärdogan daşary ýurtly myhmanlarynyň hormatyna Çankaýa kö...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, 5 days ago


Forbes dünýäniň iň gymmat futbol klublaryny belli etdi

Madridiň “Realy” dünýädäki iň gymmat futbol kluby boldy. Bu barada “Forbes” neşiriniň saýtynda ýerleşdirilen reýtinge salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Çeşmäniň maglumatlaryna görä, “Realyň” bahasy 6 mlrd 70 mln dollar bilen bahalandyrylýar. “Klasiko” boýunça madridlileriň garşydaşy “Barselona” sanawda üçünji orny eýeleýär (5,51 mlrd d...

Dowamy »

18 0
Sport, 6 days ago


Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy, şeýle-de Twitter kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask Bloomberg agentliginiň wersiýasy boýunça dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde ýene-de birinji orna gaýdyp geldi. Onuň maglumatlaryna görä, Maskyň baýlygy 192,3 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, TASS belleýär.
Mask baýlygy 186,6 mlrd do...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, 6 days ago


«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji iýundan içerki gatnawlarynyň tertibine üýtgeşmeleri girizdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnaw ugurlarynyň täzelenen tertibini neşir etdi.
Täze tertip 2023-nji ýylyň 1-nji iýunyndan hereket edip başlady. Awiakompaniýa uçuş wagtlarynyň üýtgäp biljekdigini belleýär.
Gatnawlar sebit howa menzillerinden her gün diýen ýaly amala aşyrylar. Içerki gatnawlarda Aşgabat, Daşoguz, Mary, Türkmen...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, 6 days ago


Crew Dragon kosmiki gämisi syýahatçylar bilen Atlantik ummanyna üstünlikli gondy

Crew Dragon kosmiki gämisi ekipažy bilen Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) 9 günlük täjirçilik uçuşyndan soň Ýere üstünlikli gaýdyp geldi diýip, Axiom Space-iň web sahypasyna salgylanyp, Trend habar berýär.
SpaceX kosmos gämisi HKS-den aýrylandan takmynan 12 sagat soň atmosferanyň dykyz gatlaklaryna girdi. Bäş ýarym kilometr belentlikde Crew...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, 6 days ago


CAFA-2023 ýaryşy üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň gutarnykly düzümi belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysynyň Mergen Orazowyň baştutanlygyndaky tälimçiler ştaby toparyň Merkezi Aziýanyň futbol birleşmesiniň birinji çempionatyna gatnaşjak gutarnykly düzümini atlandyrdy. 25 oýunçydan ybarat bolan ýüz tutma Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda çap edildi.
10-njy iýundan 20-nji iýuna çenli Daşke...

Dowamy »

16 0
Sport, 6 days ago


Hindistanda 3 otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi

Hindistanyň Odişa ştatynda üç sany otlynyň çaknyşygynda aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi diýip, Frans Press agentligi ştatyň ýangyn howpsuzlyk gullugynyň başlygy Sudhanşu Sarangä salgylanyp habar berýär.
"Hindistanda otly heläkçiliginde aradan çykanlaryň sany 288-e ýetdi" - diýlip habarda aýdylýar.
Öň, Indian Express neşiri 233 adam...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, 6 days ago