Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

Apple 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ähli Mac hataryny emeli aňly täze M4 çipleri bilen täzelär.
Bloomberg-iň berýän habaryna görä, kupertinoly kompaniýa her Mac enjamyna emeli aň mümkinçilikleri bolan M4 çipleriniň täze neslini ornaşdyrmagy meýilleşdirýär.
Täze M4 çipleri üç görnüşde bolar: Donan, Brava we Hidra. Donan MacBook Pro-nyň...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, 6 hours ago


Kolorado kitaphanasyndan alnan kitap 105 ýyldan soň gaýtarylyp berildi

Kolorado ştatynyň kitaphanasy resmi web sahypasynda 105 ýyl mundan ozal getirilmeli bir kitabyň ýaňy-ýakynda yzyna gaýtarylyp berlendigini habar berdi.
Walter Skottyň «Aýwengo» atly taryhy romanynyň gapagyndaky maglumatlara seretseň, kitap 1919-njy ýylyň 13-nji fewralynda yzyna berilmelidi. Şeýle-de bolsa, şu ýyl bir aýal eseri kitaphana get...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, 6 hours ago


Hytaý sement öndürijisiniň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy

Hytaýyň sement öndürijisi China Tianrui Group Cement Co.-iň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy, şondan soň çarşenbe güni söwda togtadyldy diýip, Bloomberg ýazýar.
Gymmatyň peselmegi, takmynan, 281 million paýnamanyň satylan söwdalaryň gidýän döwründe boldy, bu kompaniýanyň paýnamalarynyň üçden bir bölegini emele getirýär. Söwda sessiýasyn...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, 6 hours ago


Kriptowalýutalar birden 10-30% arzanlady. Bitkoin ýitiren bahasynyň bir bölegini yzyna almagy başardy

Şenbe güni geçirilen söwda sessiýasynda bitkoiniň hümmeti düýpli üýtgäp başlady. Iki sagadyň dowamynda esasy kriptowalýutanyň bahasy, takmynan, 10% arzanlap, 60-61 müň dollar töweregi aşaklady, hatda, birža baglylykda, ondanam birneme arzanlady.
Pese gaçyş Ýakyn Gündogarda ýagdaýyň ýitileşmegine sebäp boldy. Geosyýasy meýdançadaky dartgynlyl...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, 6 hours ago


UFC 300: ýubileý ýaryşyň netijeleriniň doly sanawy

14-nji aprelde Paradaýs (ABŞ) şäherindäki “Ti-Mobaýl Arenada” UFC-niň 300-nji belgili ýubileý ýaryşy geçirildi. TmCars täsirli nokautlar, demikdiriji usullar we garaşylmadyk netijeler bilen garyşyk başa-baş söweş sungatyny söýüjileriň ýadynda galjak ýaryşyň netijesini hödürleýär.
Agşamyň esasy söweşinde Aleks Pereýra birinji raundda Jamal Hi...

Dowamy »

2 0
Sport, 6 hours ago


Aşgabatda halkara hokkeý ýaryşy badalga alýar: dürli ýurtlardan 10 topar

15-nji aprelden 20-nji aprel aralygynda paýtagtda halkara hokkeý ýaryşy geçiriler. Mart aýynda habar berşimiz ýaly, ýaryş Döwlet bedenterbiýe we sport komiteti tarapyndan gurnalýar. Ýaryş sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda geçiriler.
Ýaryşda Türkmenistana ýurduň sekiz gezek çempiony – “Galkan” kluby wekilçilik eder.
Ýa...

Dowamy »

2 0
Sport, 6 hours ago


2025-2026-njy ýyllar üçin GDA-nyň sport paýtagtlary kesgitlenildi

12-nji aprelde Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.
Duşuşyga Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň daşary işler ministrleri, Ermenistanyň, Türkmenistanyň...

Dowamy »

2 0
Sport, 6 hours ago


Apple ulanylan bölek şaýlary peýdalanyp, iPhone-ny abatlamaga rugsat berer

Apple iPhone-ny abatlaýyş syýasatyny ýumşadýar: 2024-nji ýylyň güýzünden başlap müşderiler we hyzmat merkezleri abatlaýyşda öň ulanylan bölekleri peýdalanyp bilerler.
Birinji tapgyrda batareýalary, displeýleri, kameralary we beýleki bölekleri çalyşmak mümkin bolar. Smartfon ulgamy zawodyň kalibrlemesi esasynda bölekleriň hakykylygyny kesgitl...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, 6 hours ago


Internete baglanmak ýetginjeklerde gündiz ukuly ýagdaýda gezmegine we depressiýa düşmegine sebäp bolup biler

Ýetginjekleriň internetden aşa köp peýdalanmagy olaryň ukusyna we şähdine ýaramaz täsir edýär. Angliýanyň, Malaýziýanyň we Awstraliýanyň alymlary dürli ýurtlaryň maglumatlary seljerilenden soň şeýle netijä geldiler. Gözlegiň netijeleri Information Technology & People žurnaly tarapyndan neşir edildi.
Hünärmenler interneti günde uzak wagtlap u...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 6 hours ago


Amerikalylardan soň, Aýa ilkinji bolup Ýaponiýanyň wekili aýak basar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden “Artemida” maksatnamasynyň çäginde Aýa Ýaponiýadan astronawt ibermegiň meýilleşdirilendigini habar berdi. Şeýlelik bilen, ýaponiýaly astronawt Ýeriň tebigy hemrasynyň üstüne amerikalylardan soň aýak basan ilkinji adam bolup biler diýip, TASS habar berýär.
“Biz [gepleşiklerde] Ýaponiýa bilen Amerikanyň Birleşen Şt...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, 6 hours ago


Pompeýdäki kül gatlagynyň aşagyndan Troýa urşy barada freskaly banket zaly tapyldy

Naked Science-iň habar bermegine görä, Pompeýde gazuw-agtaryş işlerini geçirýän arheologlar gadymy şäheriň merkezi böleginde Troýa urşuna bagyşlanan freskalar bilen bezelen banket zaly tapyldy.
Zalyň owadan gara reňkde edilen diwarlary şol döwrüň suratkeşleri üçin hakyky kendire öwrülipdir. Freskalarda Gadymy Gresiýanyň mifologiýasyndaky wak...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, 6 hours ago


“Barselona” El-Klasikoda aýdymçy Karol G-niň nyşany basylan eşikde oýnar

"Barselona" Ispaniýanyň çempionatynyň 32-nji tapgyrynyň “Real Madride” garşy oýny üçin täze eşik toplumyny hödürledi. Oýunçylaryň futbolkalarynda kolumbiýaly zenan aýdymçy Karol G-niň nyşany bolar diýip, RBK habar berýär.
Karol G dünýäde, esasanam, Latyn Amerikasynda iň meşhur aýdymçylaryň biridir. Ol Spotify-da dört ýyl bäri bu sebitdäki iň...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 6 hours ago


Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy

Şu gün Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy badalga aldy. 20-nji aprele çenli dowam etjek ýaryş Gyşky oýunlar sport toplumynda geçirilýär.
Ýaryşda Türkmenistana ýurduň sekiz gezek çempiony – “Galkan” kluby wekilçilik edýär. Şeýle hem ýaryşa on ýurtdan toparlar gatnaşýar.
"Biz ýurdumyzda sportuň gyşky görnüşlerini, hususan-da, hokke...

Dowamy »

2 0
Sport, 6 hours ago


«Baýer» FK 119 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek Bundesligada çempion boldy

Lewerkuzeniň «Baýeri» taryhynda ilkinji gezek Germaniýanyň çempionatynda ýeňiji boldy. Klubuň futbolçylary ýaryşyň tamamlanmagyna bäş tapgyr galanda möhletinden öň çempion boldular.
Topar ýaryşyň 29-njy tapgyrynda «Werder» bilen geçirilen oýundaky ýeňşinden soň nemes futbolynyň esasy kubogynyň eýesi boldy. Duşuşyk «Baý Arena» stadionynda geç...

Dowamy »

3 0
Sport, 6 hours ago


Google Chrome brauzeriniň tölegli nusgasyny çykardy

Google kompaniýasy Chrome brauzeriniň tölegli nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Täze Chrome Enterprise Premium güýçlendirilen howpsuzlyk gözegçiligi bilen üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň blogynda habar berilýär.
Chrome Enterprise Premium-yň bahasy her aýda 6 dollar bolar. Bu brauzer programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini we giňeltmeler...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, 6 hours ago


Huawei dodak boýagy şekilinde Freebuds Lipstick 2 gulaklyklaryny çykardy

Huawei kompaniýasy dodak boýagy şekilinde gutusy bolan Freebuds Lipstick gulaklyklarynyň ikinji neslini tanyşdyrdy. Bu barada MyDrivers portaly habar berýär.
Gulaklyklaryň zarýad berýän gutusy dodak boýagy görnüşinde ýasalandyr, şol bir wagtyň özünde Huawei Freebuds Lipstick 2-niň özi TWS gulaklyklarynyň adaty dizaýnyna eýedir. Onuň gutusy a...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, 6 hours ago


Microsoft Windows 11-iň “Pusk” menýusynda mahabatlary synap başlaýar

Microsoft kompaniýasy Windows 11-iň “Başlangyç” (Psuk) menýusynda mahabaty synap başlaýandygyny mälim etdi diýip, iXBT habar berýär.
Ýönekeý ulanyjylar aladalanardan entek ir, sebäbi bu synag diňe Windows Insider Program programmasynyň käbir gatnaşyjylaryna täsir eder. Mundan başga-da, deslapky görnüşde işlediljek, ýöne ýapyp boljak aýratynl...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, 6 hours ago


Magtymguly Pyragynyň goşgulary serb diline terjime ediler

Serbiýanyň Russiýadaky ilçisi Momçilo Babiç türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemegiň çäklerinde nusgawy türkmen şahyrynyň eserlerini serb diline terjime etmäge ýardam bermek isleýändigini aýtdy. Bu barada ol 12-nji aprelde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdogdyýew bilen geçirilen duşuşykda mälim etdi.
...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, 6 hours ago


Şu tomus Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny açmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin HHR-iň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary Çžan Çžen bilen duşuşdy. Medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy şu ýylyň tomsuna meýilleşdirilýär.
Taraplar bu wakanyň iki ýurduň arasy...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, 6 hours ago


Deňizçiler palma ýapraklaryndan ýasan ýazgysy bilen adam-garasyz adadan halas boldular

CBS teleýaýlymyna salgylanýan Mail.ru-yň habar bermegine görä, Ýuwaş ummanynyň adam-garasyz adasynda galan üç deňizçi çägäniň ýüzüne palma şahalaryndan “HELP” (“Kömek ediň”) sözüni ýazanlaryndan soň halas edildi.
deňizçiler gaýygyň motorynyň näsazlygy sebäpli adada galypdyrlar. Olar ýitenlerinden alty gün soň garyndaşlary ýüze çykan betbagtç...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 6 hours ago


Gazagystanda täze nesil Skoda Octavia ulagynyň önümçiligi ýola goýlar

Çehiýanyň Skoda kompaniýasy we Kostanaýda ýerleşýän Allur gazak zawody dört awtoulag modeliniň önümçiligini ýola goýarlar. Bu barada 74.ru portaly habar berýär.
Hususan-da, täze nesil Skoda Octavia, şeýle hem Kamiq, Karoq we Kodiaq krossowerleri öndüriler. 2025-nji ýyldan soň Gazagystanda kebşirlemek we reňklemek bilen awtoulaglaryň kiçi göw...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, 6 hours ago


43 oýunlap ýeňilmedik: «Baýer» Ýewropanyň Top 5 ligasynyň rekordyny gaýtalady

Lewerkuzeniň «Baýer» kluby Habi Alonsonyň ýolbaşçylygynda Bundesliganyň 29-njy tapgyrynda Bremeniň «Werderinden» 5:0 hasabynda üstün çykyp, uly ýeňiş gazandy. Bu ýeňiş diňe bir «Baýere» Germaniýada möhletinden öň çempionlyk getirmän, eýsem, birnäçe taryhy üstünlikleri hem alamatlandyrdy.
«Farmasewtler» 119 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek Bund...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 6 hours ago


Aşgabatda Mukamlar köşgünde "Bahar nagmalary" atly hor konserti geçiriler

28-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hor sazynyň agşamy geçiriler.
Tomaşaçylaryň öňünde Haýdar Eminowyň çeper ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet hory çykyş eder. Dirižýor - Perman Miriýew.
Şeýle hem "Altyn asyr", "Owaz" orkestrleri konsert bilen çykyş ederler. Orkestriň çeper ýolbaşçysy we di...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 6 hours ago


SpaceX Falcon 9 raketasy bilen iki sany täze rekord goýdy

SpaceX kompaniýasy Florida ştatynyň Kanaweral burnundan Starlink-iň 23 hemrasyny alyp barýan Falcon 9 raketasyny üstünlikli uçurdy. Bu iki sebäbe görä möhüm uçuryş boldy:
Basgançagyň 20-nji uçuşy: Taryhda ilkinji gezek Falcon 9 raketasynyň birinji basgançagy 20-nji üstünlikli uçuşyny tamamlady. Bu üstünlik SpaceX raketasynyň ygtybarlylygyny...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 6 hours ago


Türkmenistan we ABŞ ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryny geçirdiler

14-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Gepleşikleriň barşynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow, amerikan wekiliýetine ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasa...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 6 hours ago