Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynda Aba Annaýew şäherçesi döredildi

Arkadag şäheriniň häkimliginiň towakganamasyny we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny nazara alyp, Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň düzüm bölegi bolan, atşynaslaryň ýaşaýyş-durmuşy, zähmet çekmegi üçin has amatly şertleri bolan ýaşaýyş jaý toplumyna şäherçe derejesi berildi we oňa halypa seýis Aba Annaýewiň ady dakyldy. Degişli...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Özbegistanda möhletinden öň Prezident saýlawlary boýunça möwsüm başlandy

Çarşenbe güni Özbegistanyň Merkezi saýlaw topary öz mejlisinde nobatdan daşary prezident saýlawlary üçin saýlaw möwsümine başlamak kararyna geldi.
"Prezident Şawkat Mirziýoýewiň Özbegistanda nobatdan daşary prezident saýlawlaryny bellemek baradaky kararyna, şeýle hem Saýlaw kodeksine we Özbegistan Respublikasynyň konstitusiýasyna laýyklykda...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Twitter-de ses audio we wideo jaň hyzmatlary peýda bolar

Amerikanyň Twitter sosial ulgamy ýakyn wagtda ses we wideo jaňlarynyň funksiýasyny goşar. Sişenbe güni sosial ulgamyň eýesi Ilon Mask özüniň Twitter sahypasynda bu barada habar berdi.
"Ýakyn wagtda bu platformanyň ulanyjylary üçin ses we wideo çaty elýeterli bolar, onsoň siz dünýäniň islendik ýerindäki adamlar bilen, telefon belgiňizi bermez...

Dowamy »

58 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Toyota 2022-nji ýylda 275 milliard dollarlyk söwda etdi. Bu kompaniýa üçin rekord

Ýapon awtoulag öndürijisi Toyota Motor-yň 2022-nji maliýe ýylynda (2023-nji ýylyň martynda tamamlandy) satuwy 37,15 trillion ýen (takmynan 275 milliard dollar) boldy. Bu kompaniýanyň çarşenbe güni çap eden statistikasynda görkezilýär.
Bilermenler ýokary görkezijileriň esasy sebäpleriniň satylan awtoulaglaryň sanynyň dikeldilmegi we iri ekspo...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Hytaý öz orbital stansiýasyna Týançžou-6 ýük kosmos gämisini uçurdy

Hytaýyň dolandyrylýan kosmiki uçuşlar maksatnamasynyň administrasiýasy çarşenbe güni Týançžou-6 ýük kosmos gämisini milli orbital stansiýasyna uçurdy. Bu barada Hytaýyň Merkezi telewideniýesi habar berdi.

Göni ýaýlymda aýdylyşyna görä, Haýnan adasyndaky Wençan kosmodromyndan uçuş pekin wagty bilen 21:22-de (moskwa wagty bilen 16:22)...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Tencent Hytaýda dünýäniň iň uly maglumat merkezini gurar

Tencent telekommunikasiýa kompaniýasy Hytaýda dünýädäki iň uly maglumat merkeziniň gurluşygyny tamamlady. Bu barada çarşenbe güni "Izaý global" maglumat çeşmesi habar berdi.
Öňdebaryjy emeli aňyň hasaplaýyş merkezi diýlip atlandyrylýan desga Şanhaýyň Sunszýan etrabynda ýerleşer. Bu taslama Tencent tarapyndan etrap häkimligi bilen hyzmatdaşly...

Dowamy »

58 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Ýewropa ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Ýuwentus» «Sewilýa» bilen deňme-deň oýnady

Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň birinji duşuşygynda «Ýuwentus» «Sewilýa» bilen 1:1 oýnady. Duşuşyk Turin şäherinde geçirildi.
«Ýuwentusdan» Federiko Gatti (90+7), «Sewilýadan» Ýussef En-Nesiri (26_ gol geçirdi.
Belläp geçsek, «Sewilýa» Ýewropa ligasynda alty gezek, «Ýuwentus» üç gezek ýeňiş gazandy.
Ýewropa ligasynyň f...

Dowamy »

56 0
Sport, 4 weeks ago


«Roma» Ýewropa ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Baýeri» 1:0 ýeňdi

Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň birinji duşuşygynda Rimde «Olimpiko» stadionynda «Roma» «Baýeri» kabul etdi.
Duşuşyk «Romanyň» 1:0 ýeňşi bilen tamamlandy. Ýeke-täk goly 63-nji minutda Edoardo Bowe geçirdi.
Jogap duşuşygy 18-nji maýda Germaniýada geçiriler.

Dowamy »

54 0
Sport, 4 weeks ago


Messi Goal neşiriniň garaýşy boýunça «Altyn topa» esasy dalaşgär

Goal.com neşiri «Altyn topa» dalaşgärleriň reýtingini täzeledi. Neşiriň garaýşy boýunça baýraga esasy dalaşgär «PSŽ-niň» hüjümçisi Lionel Messi bolup durýar.

Top-10-luk şu görnüşde:
Lionel Messi (PSŽ)
Erling Holand («Mançester Siti»)
Kilian Mbappe (PSŽ)
Winisius Žunior («Real»)
Karim Benzema («Real»...

Dowamy »

55 0
Sport, 4 weeks ago


Hytaýda 100 km 4 l ýangyç sarp edýän täzelenen Toyota Corolla satylyp başlanar

Autohome çeşmesiniň maglumatyna görä, maý aýynyň ortalarynda Hytaýda täzelenen Toyota Corolla sedanynyň satuwy başlar. Täze modeliň daşky görnüşi ýa-da içerki dizaýny taýdan öňküsinden tapawutlanmaz. Ähli täzelikler kapotyň aşagynda jemlener: awtoulag bäşinji nesil THS II gibrid elektrik gurluşyny alar.
Ol Atkinsonyň ykdysadyýet siklinde işl...

Dowamy »

54 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Lionel Messi ýylyň iň gowy türgeni hökmünde «Laureus» baýragyny aldy

Fransiýanyň «Pari Sen-Žermen» futbol klubunyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi Laureus World Sports Academy-iň (“Laureus” Dünýä sport akademiýasy) wersiýasyna görä, 2022-nji ýylyň iň gowy türgenine diýen baýragy aldy. Baýrak gowşurylyş dabarasy duşenbe güni geçirildi diýip, TASS habar berýär.
Messi 2022-nji ýylda karýerasynda ilkinji gezek...

Dowamy »

63 0
Sport, 4 weeks ago


«Ýuwentus» 15 utuga derek 9 utuk ýitirip biler

Turiniň «Ýuwentus» futbol kluby maliýe galplygy sebäpli dokuz utukdan mahrum edilip bilner. Bu barada Futbol Italia habar berýär diýip, gazeta.ru ýazýar.
Galp kapital girdejisi hakyndaky iş boýunça 15-nji ýanwarda «Ýuwentusdan» 15 utuk aýrylandygyny ýatladýarys. Aprel aýynyň ahyrynda CONI kepillik geňeşi “Ýuwe”-niň arzasyny bölekleýin kanaga...

Dowamy »

52 0
Sport, 4 weeks ago


Çempionlar ligasynyň birinji ýarym finalynda «Real» «Mançester Siti» bilen deňme-deň oýnady

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji duşuşygynda «Real» öz meýdançasynda «Mançester Siti» bilen deňme-deň oýnady. «Santýago Bernabeu» stadionynda geçen duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy.
«Realyň» düzüminde Winisius Žunior (36-njy minut) gol geçirdi. «Mançester Sitide» Kewin De Brýuýne (67) tapawutlandy.
Jogap duşuşygy 17-nji ma...

Dowamy »

52 0
Sport, 4 weeks ago


Samsung smartfonlary 2022-nji ýylda abatlamaga iň ýakyn

Electronics Hub barlagy Samsung-yň smartfonlarynyň aňsat abatlanyşy boýunça geçen ýyl Apple-den öňe geçendigini görkezdi. Ykjam enjamlary sökmäge we olaryň ömrüniň dowamlylygyna baha bermäge ýöriteleşen iFixit kompaniýasyndan maglumatlar alyndy.
2022-nji ýylyň Samsung Galaxy enjamlaryny beýlekilerden bejermek has aňsat. Galaxy S22 Ultra abat...

Dowamy »

54 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Türkmenistan Belgiýa eksportyny 15 esse artdyrdy

Türkmenistan 2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Belgiýa 2,33 million ýewrolyk harydy eksport etdi diýip, Ýewropa Bileleşiginiň statistika müdirligi bolan Eurostatda Trend agentligine habar berdiler.
Hasabat döwründäki bu görkezijileriň geçen ýylyň ilkinji iki aýyndakydan (146,070 ýewro) 15,8 esse ýokarydygy habar berildi.
Edaranyň...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Inter» «Milandan» üstün çykdy

Çempionlar ligasynyň ýarym finalynyň birinji duşuşygynda «Interiň» futbolçylary 2:0 hasabynda «Milandan» üstün çykdylar. Duşuşyk çarşenbe güni geçirildi.
Duşuşykda gollary Edin Jeko (8-nji minut) we Genrih Mhitarýan (11) geçirdi.
"Inter" bilen "Milanyň" ikisi hem öz meýdançalaryndaky duşuşyklaryny şol bir stadionda — «San Siroda» geçi...

Dowamy »

53 0
Sport, 4 weeks ago


Saul Alwares boks boýunça dünýäniň absolýut çempiony adyny ikinji gezek gorady

Meksikaly Saul Alwares 76,2 kg çenli agram derejesinde professional boksçylaryň arasynda absolýut dünýä çempiony diýen adyny gorady. TASS agentiginiň habar bermegine görä, ol ýekşenbe güni Sapopanda (Meksika) geçirilen 12 raundly söweşde eminleriň biragdan karary bilen angliýaly Jon Raýderi ýeňdi.
32 ýaşly Alwares 2011-nji ýylyň noýabr aýynd...

Dowamy »

63 0
Sport, 1 month ago


Kanadada Ýelizaweta II-niň 20 dollarlyk kagyz puldaky keşbi Karl III-niň portreti bilen çalşyrylar

Kanadanyň zikgehanasy 20 dollarlyk kagyz pulda patyşa Karl III-niň portretini ýerleşdirer. Kagyz puldaky Beýik Britaniýanyň öňki şa zenany Ýelizaweta II-niň keşbi çalşyrylar. Bu barada şenbe güni CBC teleýaýlymy Zikgehananyň ýolbaşçylygyna salgylanyp habar berdi.
Çalyşmak prosesi birnäçe ýyl dowam eder. Täze kagyz puluň dizaýnynyň eýýäm şu g...

Dowamy »

69 0
Täzelikler, 1 month ago


Türkmenistandan geçjek «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag geçelgesi boýunça ilkinji konteýner otlusy Russiýadan ugrady

«Demirgazyk — Günorta” halkara ulag geçelgesi boýunça ilkinji konteýner otlusy Günorta-Ural demir ýolunyň (ÝuUŽD) Çelýabinsk-Gruzowoý bekedinden ugrady.
Konteýnerli 31 platforma Gazagystanyň we Türkmenistanyň çäginden Eýran portuna geçer. Soňra reňkli metallardan we azyk önümlerinden ybarat ýük deňiz arkaly Hindistana iberiler.
Günort...

Dowamy »

66 0
Täzelikler, 1 month ago


Slowakiýanyň Prezidenti täze premýer-ministri belledi

Lýudowit Odor Slowakiýanyň täze premýer-ministri wezipesine bellener. Bu barada ýekşenbe güni respublikanyň prezidenti Zuzana Çaputowa gyssagly brifingde habar berdi.
Ol: "Täze premýer-ministr hökmünde Slowakiýanyň Milli bankynyň başlygynyň (häzirki) orunbasary Lýudowit Odor bellener" - diýdi.
Ondan öň premýer-ministriň wezipesini wag...

Dowamy »

65 0
Täzelikler, 1 month ago


Şawkat Mirziýoýew Özbegistanda möhletinden öň Prezident saýlawlaryny yglan etdi

Özbegistanda möhletinden öň Prezident saýlawlary 9-njy iýulda geçiriler. Bu barada duşenbe güni Özbegistanyň döwlet Baştutanynyň metbugat sekretary Şerzod Asadow habar berdi.
"Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň karary bilen möhletinden öň Prezident saýlawlary 2023-nji ýylyň 9-njy iýulyna bellenildi", - diýip, ol öz Telegram kanalynda ý...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, 1 month ago


«Zenit» yzygider bäşinji gezek futbol boýunça Russiýanyň çempiony boldy

Sankt-Peterburgyň «Zenit» kluby Mir-Russiýanyň premýer ligasynyň (RPL) 26-njy tapgyr duşuşygynda öz meýdançasynda Moskwanyň «Spartagyny» 3:2 hasabynda ýeňmegi başardy. Duşuşyk ýekşenbe güni «Gazprom-Arenada» geçirildi.
«Zenitiň» düzüminde gollary Klaudinýo (13-nji minut), Andreý Mostowoý (39) we Iwan Sergeýew (90+1) geçirdi. «Spartakdan» Keý...

Dowamy »

47 0
Sport, 1 month ago


Wýetnamda rekord dereje gyzgyn howa hasaba alyndy

Wýetnamda rekord dereje yssy howa hasaba alyndy, 7-nji maýda demirgazykdaky Thanhoa welaýatynda termometrleriň sütünjigi +44.1 gradusa çenli ýokarlandy.
Welaýat häkimiýetleri ilaty günüň aşa gyzan wagtynda öýden çykmazlyga çagyrdy.
Wýetnamda öňki temperatura rekordy 2019-njy ýylda hasaba alyndy. Şonda Hatin welaýatynyň howasy + 43,4 g...

Dowamy »

48 0
Täzelikler, 1 month ago


Hytaý gaýtadan ulanyp bolýan kosmos gämisini üstünlikli synagdan geçirdi

HHR duşenbe güni Ýere üstünlikli gaýdyp gelen kosmiki gäminiň synaglaryny geçirdi. Bu barada Hytaýyň Aerokosmiki ylym we tehnologiýa korporasiýasy (CASC) habar berdi diýip, TASS ýazýar.
WeChat sosial ulgamynyň sahypasynda çap edilen beýanatda görkezilişi ýaly, Hytaýyň demirgazygyndaky Szýusýuan kosmodromyndan uçurylan kosmos gämisi orbitada...

Dowamy »

50 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Türkiýäniň daşary ýurtlardaky 1,6 milliondan gowrak raýaty prezident saýlawlarynda ses berdi

Türkiýäniň daşary ýurtlarda ses bermegi ýola goýan prezident we parlament saýlawlarynda 1,6 milliondan gowrak türk raýaty ses berdi. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Ýokary saýlaw topary mälim etdi.
ABŞ-da, Kanadada we Ýewropa ýurtlarynyň köpüsinde ses bermek tamamlandy. Bu ýurtlardan býulletenler Türkiýä gowşuryldy. Jemi 1 million 666 müň...

Dowamy »

50 0
Täzelikler, 1 month ago