2024-nji ýylda Türkmenistanda pagta öndürilmegini üpjün etmek boýunça resminama gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlarda ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri ýokary hilli geçirmek arkaly pagtanyň öndürilýän möçberini has-da artdyrmak maksady bilen, Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Oba hojalyk ministrligine, “Türkmenpagta” döwlet konsernine Aha...

Dowamy »

24 0
Täzelikler, 1 week ago


2024-nji ýylda Türkmenistanda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň 3 million düýp nahaly ekiler

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda 2024-nji ýylda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň düýp nahallaryny oturtmak hakynda Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda,
ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimliklerine we beýleki edaralara 1,5 million düýp nahalynyň;
welaýatlaryň h...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, 1 week ago


2024-nji ýylda Türkmenistanda welaýatlar boýunça pile öndürmegiň möçberleri tassyklanyldy

2024-nji ýylda Türkmenistan boýunça 2100 tonna çig pile öndüriler. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti 9-njy fewralda gol çekdi.
Resminama laýyklykda, “Türkmenpagta” döwlet konsernine hem-de welaýatlaryň häkimliklerine 2024-nji ýylda 2100 tonna, şol sanda Ahal welaýatynda 155 tonna, Balkan welaýatynda 25 tonna, Daşoguz welaýatynda 500 t...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmenistanda bugdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş bahalary ýokarlandyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti bugdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş bahalaryny ýokarlandyrmak hakynda Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap:
bugdaýyň bir tonnasynyň döwlet satyn alyş bahasy 2 müň manat möçberde;
nah pagtanyň bir tonnasy üçin döwlet satyn alyş bahalary ýygymyň başlanýan gününden 1...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Ak bugdaý etraby 2023-nji ýylda iň gowy netijeleri üçin 1 million amerikan dollaryny aldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby 2023-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistan boýunça ýeňiji bolan etrap diýlip yglan edildi. Ak bugdaý etrabynyň häkimligi 1 million amerikan dollary möçberinde pul baýragy bilen sylaglanyldy.
Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti anna güni giňişleýin Hökümet mejlisinde gol çekdi.
Mejlisiň barşynda...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow 2024-nji ýylda işe giriziljek desgalar barada aýtdy

9-njy fewralda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow 2024-nji ýylyň ileri tutulýan wezipeleri barada durup geçdi.
«Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyna» laýyklykda, umumy meýdany 430 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlaryny, 5360 orunlyk umumybilim eda...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 1 week ago


Mazda täze CX-70 krossowerini tanyşdyrdy

Ýaponiýanyň «Mazda» kompaniýasy ABŞ-nyň bazary üçin niýetlenen täze «Mazda CX-70» gibrid krossowerini tanyşdyrdy. Brendiň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, satuw şu ýylyň ýazynda başlar. Awtoulag «CX-7» modeliniň ornuny tutar.
«Mazda CX-70-iň» orta ölçegli bäş orunlyk krossowerdigi bellenilýär. Awtoulag daşky keşbi boýunça başga bir...

Dowamy »

33 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Türkmen milli dünýä dilleri instituty mekdep okuwçylarynyň arasynda iňlis dili boýunça II olimpiadany geçirýär

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty ýokary synp okuwçylaryny iňlis dili boýunça geçiriljek II olimpiada çagyrýar. Ol Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda ýokary okuw mekdebi tarapyndan guralýar.
Ders bäsleşigi Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 9-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda g...

Dowamy »

32 0
Bilim, 2 weeks ago


YouTube-yň tölegli abonentleri ilkinji gezek 100 milliondan geçdi

YouTube-yň aýdym-saz we wideo hyzmatlaryna tölegli abonentleriniň sany ilkinji gezek 100 milliondan geçdi, bu mahabat we goşmaça aýratynlyklar bilen mazmuna girmek isleýän ulanyjylaryň arasynda platformanyň meşhurlygynyň ep-esli ýokarlanandygyny görkezýär diýip, The Verge neşirine salgylanýan Ferra ýazýar.
Eger synag abunalary hasaba goşulsa...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Android programmany täzelemegiň zerurlygy barada habarnamalary doly ekranda görkezip başlar

Android enjamlary täzelenmeleri gurmagyň zerurlygy barada duýduryş berýän doly ekranly habarnamalary görkezip başlar diýip, Android Police-e salgylanýan Ferra ýazýar.
Geljekki habarnamalar baradaky maglumatlar Google Android Developers Blog-da peýda boldy. Olarda: "Täzelenme elýeter" we "Bu programmany ulanmak üçin iň soňky wersiýasyny ýüklä...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Howanyň üýtgemegi Arktikanyň suwlarynda täze adalaryň döremegine getirip biler

Daniýanyň Tehniki uniwersitetiniň alymlary howanyň birbada üýtgemeginiň Arktikadaky deňiz landşaftyny üýtgedip, Grenlandiýanyň töwereginde köp sanly täze adalaryň peýda bolmagyna getirip biljekdigini anykladylar. Gözleg “Geophysical Research Letters” (GRL) ylmy žurnalynda neşir edildi diýip, gazeta.ru habar berýär.
Hünärmenler Grenlandiýanyň...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Google “ýaşyl” elektrik energiýasyny satyn almak barada iň uly şertnamasyny baglaşdy

Amerikan tehnologiýa ägirdi Google Niderlandlaryň kenarýakasyndaky deňiz ýel energetika taslamalaryndan gaýtadan dikeldilýän elektrik energiýasy bilen üpjün etmek barada taryhda iň uly şertnamany baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň resmi blogunda habar berilýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Gürrüň Shell energetika korporasiýasy bilen Eneco kompani...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Mask «Teslany» Delawer ştatyna derek Tehasda hasaba aldyrmak boýunça ses berişlik geçirer

«Tesla» tiz wagtda kompaniýany Delawer ştatynyň ýerine Tehasda gaýtadan resmileşdirmek meselesi boýunça paýdarlaryň arasynda ses berişlik geçirer. Bu barada awtokonserniň ýolbaşçysy Ilon Mask «X» sosial ulgamyndaky (öňki Twitter) sahypasynda ýazdy.
Onuň sahypasyna agzalaryň aglabasy (87,1 göterim) milliarderiň pikirini goldady. Ol özüne 55,8...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Samsung-yň täze fitnes-trekeri barada maglumatlar paýlaşyldy

«Samsung UAE-niň» resmi web sahypasynda ýakyn wagtda çykjak «Galaxy Fit 3» fitnes-trekeri barada maglumatlar paýlaşyldy. Onda täze enjamyň esasy aýratynlyklary beýan edilýär diýip, «Samsung Community» we «Gadgets & Wearables» habar berýär.
«Galaxy Fit 3» trekeri IP68+5ATM derejeli suwa garşy gorag ulgamy bolan alýumin korpusa eýe bolar. Onuň...

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Ilon Mask yzly-yzyna ikinji ýyl gereginden artyk baha berlen baş direktor diýlip yglan edildi

Fortune işewürler žurnaly ABŞ-daky gereginden artyk baha berlen we kembaha garalan baş direktorlaryň ýyllyk sanawyny hödürledi. “Artyk baha berlen” ýolbaşçylaryň anti-reýtingine Tesla-nyň we SpaceX-iň ýolbaşçysy Ilon Mask yzly-yzyna ikinji ýyl öňbaşçylyk etdi.
RB.RU-nyň habar bermegine görä, Tesla-nyň paýnamalary birden pese gaçdy, bazar bah...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Tesla ownuk şrift sebäpli 2 milliondan gowrak awtoulagyny yzyna çagyrmaga mejbur boldy

Tesla ýene bir gezek ulaglaryny yzyna çagyrmaly boldy, emma bu gezek oslagsyz sebäp: şriftiň ölçegi bilen bagly. ABŞ-nyň Milli ýol hereketiniň howpsuzlygy dolandyryş gullugy (NHTSA) Tesla-nyň dürli modellerindäki käbir duýduryş çyralarynda tekstiň juda ownuk bolup, federal görkezmelere laýyk gelmeýändigini, munuň "sürüjiniň ýagdaýa düşünmegine zyýa...

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Meta 196 milliard dollar gazanyp, bir günlük ösüş rekordyny goýdy

Facebook we Instagram sosial ulgamlaryna eýe bolan Meta korporasiýasy 2024-nji ýylyň 2-nji fewralynda 196 milliard dollar gazanyp, bir günlük ösüş rekordyny goýdy. Hünärmenler şeýle täsirli ösüşi diwidend tölegleriniň yglan edilmegi bilen baglanyşdyrýarlar diýip, Reuters habarlar gullugyna salgylanýan “Ekonomiçeskaýa prawda” habar berýär.
Me...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Apple 2023-nji ýylda dünýäde iň gymmat brend boldy

Brand Finance Global 500 ýyllyk reýtingine görä, Apple kompaniýasynyň brendi dünýäde iň gymmat brend boldy. Firma Microsoft, Google we Amazon korporasiýalarynyň brendlerinden öňe geçdi. Bu barada halkara Brand Finance konsalting guramasyna salgylanyp, TASS habar berýär.
Onuň maglumatlaryna görä, Apple brendiniň bahasy 2023-nji ýylda 74% ýoka...

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Hytaý dünýäde ilkinji emeli aň ornaşdyrylan emeli hemrany uçurdy

Hytaý emeli hemralar toparyny uçurdy, şolaryň arasynda dünýädäki ilkinji emeli aň ornaşdyrylan emeli hemra hem bar. Bu barada rambler neşiri CGTN teleýaýlymyna salgylanyp habar berýär.
«Rongpiao» emeli hemrasy («Xingshidai-18» diýlip hem atlandyrylýar) dokuz emeli hemra toparynyň düzüminde Pekin wagty bilen sagat 11:06-da «Smart Dragon 3» (S...

Dowamy »

27 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


10-njy fewralda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň kabul edişligi bolar

10-njy fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti habar berýär.
Jemgyýetçilik kabul edişligine Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäh...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 2 weeks ago


FourFourTwo-nyň wersiýasyna görä, dünýäniň iň gowy derwezebany yglan edildi

Abraýly FourFourTwo britan žurnaly Alissony häzirki wagtda dünýäniň iň gowy derwezebany hökmünde ykrar etdi.
Neşir şu günki iň güýçli 10 derwezebanyň sanawyny düzdi we “Liwerpul” bilen Braziliýanyň milli ýygyndy toparynyň oýunçysy bu ugurda birinji orny eýeledi diýip, sports.ru habar berýär.
Iň gowy 10 derwezebanyň sanawy şeýle:
...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Google sahypalaryň ätiýaçlyk nusgasyny saklamagyny bes eder

«Google» kompaniýasy özüniň gözleg ulgamynyň iň köne aýratynlyklaryndan birinden – saýtlaryň «Google-iň» keşinde saklanýan nusgalaryny görkezmek aýratynlygyndan ýüz öwürmek kararyna geldi. Muny «Google» kompaniýasynyň gözleg hyzmaty boýunça hünärmeni Denni Salliwan «X» sosial ulgamyndaky (öňki «Twitter») öz blogunda tassyklady.
Hünärmen «Goo...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Honor stratosferada Magic6 Pro smartfonynyň batareýasyny synagdan geçirdi

Hytaýyň «Honor» kompaniýasy «Magic6 Pro» smartfony üçin täze batareýany barlamak boýunça geçirilen işler barada gürrüň berdi.
«Honor» kompaniýasynyň hünärmenleri enjamy işläp düzenlerinde adaty grafitiň ýerine kremniý-uglerod anody bilen batareýa öndürmek tehnologiýasyny ulanandyklaryny aýtdylar. Munuň netijesinde, enjam pes temperaturalarda...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Biologlar ilkinji gezek 3D çap enjamynda işleýän beýni dokumalaryny çap etdiler

Alymlar ilkinji gezek 3D çap enjamyny ulanyp hakykysy ýaly ösüp we işläp bilýän adamyň beýni dokumasyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «Cell Stem Cell» žurnalynda çap edildi.
3D çap etmek boýunça adaty çemeleşmede material gatlaklary biri-biriniň üstünde dikligine ýerleşdirilýär. Alymlar täze gözlegde öýjükleri biri-biriniň gapdalynda goriz...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 2 weeks ago


12 sany türkmen agyr atletikaçylary Daşkentde Aziýa çempionatyna gatnaşýarlar

Türkmenistanyň topary Daşkentde badalga alan agyr atletika boýunça Aziýa çempionatyna gatnaşýar. Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň milli ýygyndysyna 12 türgen wekilçilik edýär diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.
2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga ýardam edýän utuklar ugrunda geçirilý...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, 2 weeks ago