Alymlar dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler

Alymlar Gün ulgamyna düşünmäge kömek edip biljek Plutonyň orbitasynyň daşyndaky gipotetiki jisim bolan dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler. Alymlar Gün ulgamynyň gurluşyna, şeýle-de onuň emele gelşine we ewolýusion proseslere düşünmekde kömek edip biljek obýektiň ýerleşip biläýjek ýerlerini azaltmak maksady bilen gözleg geçirdiler. Bu...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 6 days ago


Bosagada 5G. Türkmenistan aragatnaşyk ulgamynyň täze standartyna geçmäge taýýarlanýar

Türkmenistan telekommunikasiýa pudagynda iň täze tehnologiýalary işjeň ýagdaýda ornaşdyrýar. Indiki ädim ähli raýatlar we kärhanalar üçin internete ýokary tizlikli we ygtybarly elýeterliligi üpjün etjek ykjam aragatnaşygyň bäşinji nesline geçmekden ybarat.
“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň saýtynda habar berlişi ýaly, ýurtda eýýäm döwrebap 5...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, 6 days ago


«Arkadag» FK «Zenit» FK bilen deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Türkmenistanyň çempiony "Arkadag" futbol kluby bilen Russiýanyň premýer-ligasynyň çempiony "Zenitiň" arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçirildi. Abu-Dabide (BAE) okuw-türgenleşikleriniň çäklerinde geçen duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy.
Duşuşykda hasaby Sankt-Peterburguň kluby açdy. Öz adyna goly "zenitiň" fransuz hüjümçisi Wilson...

Dowamy »

16 0
Sport, 6 days ago


Pinterest 2024-nji ýyl üçin bäş esasy reňki saýlady

Pinterest-iň hünärmenleri 2024-nji ýylda haýsy reňk palitralarynyň öňdebaryjy boljakdygyny çakladylar. Olar hem platformada, hem tutuş internet ulgamy boýunça medeniýetde, modada, dizaýnda trendleri öwrenip, beýlekilerden ýygy-ýygydan gaýtalanýan reňkleri tapawutlandyrdylar.
Pinterest bäş öwüşgini aýratynlandyrdy – “Mämişi çöl” (Desert Orang...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 6 days ago


ÇL-iň 1/8 finaly: "Barselona" "Napolini" utup bilmedi, "Portu" soňky pursatda "Arsenaldan" üstün çykdy

Italiýanyň "Napoli" klubunyň oýunçylary Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň birinji oýnunda Ispaniýanyň "Barselonasy" bilen deňme-deň oýnadylar. Neapoldaky duşuşyk 22-nji fewrala geçilen gije sagat 01:00-da başlady (Aşgabat wagty bilen) we 1:1 hasabynda tamamlandy.
Robert Lewandowskiniň goluna (60-njy minut) ýer eýeleri Wiktor Osimheniň goly...

Dowamy »

15 0
Sport, 6 days ago


Türkmen talyby Belarusda hassany kliniki ölümden soň halas etmäge kömek etdi

Minskde Türkmenistandan lukman-talyp Aman Alymow geljekki şepagat dogany hökmünde ýerli hassahanada kliniki ölüm ýagdaýynda bolan hassanyň janyny halas etmäge kömek etdi. Onuň taryhyny ýerli neşir “SB BELARUS SEGODNÝA” gürrüň berdi.
Belarus döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň (BDLU) altynjy ýyl talyby Alymow Minskdäki N.Ý.Sawçenko adyndaky 4-...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 6 days ago


490-dan gowrak türgen kikboksing boýunça Aşgabadyň birinjiligine gatnaşdy

Aşgabatda 19 – 22-nji fewral aralygynda kikboksing boýunça şäher birinjiligi geçirildi. Ýaryşa welaýatlaryň we paýtagtyň toparlaryndan 490-dan gowrak türgen gatnaşdy. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar portaly habar berýär.
Türgenler 23 kg-den 75 kg çenli dürli agram derejesinde göreşdiler. Bäsleşikde güýç, çydamlylyk we erjellik görkez...

Dowamy »

15 0
Sport, 6 days ago


Internetde Samsung-yň täze fitnes trekeri barada maglumatlar ýaýradyldy

Internetde «Samsung» kompaniýasynyň marketing materiallary ýaýradyldy, onda kompaniýanyň täze fitnes trekeri «Galaxy Fit 3-iň» ähli aýratynlyklaryny we häsiýetnamasy beýan edilýär. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» neşirine salgylanyp habar berýär.
Syzdyrylan faýllara görä, «Samsung Galaxy Fit 3» gönüburçly şekile, sag tarapynda fiziki düwme...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, 6 days ago


Apple: iPhone smartfonlaryny saç guradyjy we tüwi bilen guratmaň!

Apple öz saýtynda ulanyjylara iPhone-y suwa gaçan ýagdaýynda saç guradyjy ýa-da tüwi bilen guratmazlygy duýduryjy maglumaty ýerleşdirdi.
Kompaniýa iPhone smartfonlaryny guratmak üçin daşarky ýylylyk çeşmelerini (saç guradyjylar, mikrotolkunly peçler) ýa-da dykyz howany ulanmagy maslahat bermeýär.
Zarýad berijiniň birikdirilýän ýerine...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, 6 days ago


Ethereum-yň bahasy soňky 2 ýylda ilkinji gezek 3000 dollardan gymmatlady

Ethereum (ETH) kriptowalýuta tokeniniň bahasy, maýa goýujylaryň ululygy boýunça ikinji kriptowalýuta gyzyklanmasynyň artmagy sebäpli, soňky iki ýylda ilkinji gezek 3000 dollardan geçdi. CoinGecko-nyň maglumatlaryna görä, ETH bir hepdäniň dowamynda 12 göterim we şu ýylyň başyndan bäri bolsa 30 göterim ýokarlanyp, 22 göterim ýokarlanan bitkoinden (B...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 6 days ago


Angliýada futbol taryhynda iň çalt gol geçirildi – Ginnesiň kitaby hasaba almakdan ýüz öwürdi

Angliýanyň “Kroýdon” futbol klubunyň oýunçysy Raýan Holl oýun başlanandan soň derrew meýdançanyň merkezinden gol bilen tapawutlandy. Bu barada Bi-bi-si salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Holla derwezä gol geçirmek üçin bary-ýogy 2,31 sekunt gerek boldy – bu futbol taryhynda iň çalt goldur. “Kroýdon” futbolçysynyň üstünligini hasaba aldyrmak...

Dowamy »

18 0
Sport, 6 days ago


Samsung Galaxy Z Fold5-iň ekrany harby derejeli sertifikata mynasyp boldy

«Samsung Galaxy Z Fold5» eplenýän smartfon «UL Solutions» instituty tarapyndan birnäçe agyr synagdan geçdi we «MIL-STD 810G» standarty boýunça harby derejeli sertifikata mynasyp boldy. Bu bolsa enjamyň dürli daşarky täsirlere, şol sanda titremä, çyglylyga, urga we temperaturanyň üýtgemegine garşy durnuklylyk boýunça laboratoriýa synaglaryndan geçen...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, 6 days ago


Messi «Barselonanyň» muzeýine sekizinji «Altyn topuny» sowgat berdi

2023-nji ýylyň iň gowy futbolçysy Lionel Messi «Barselonanyň» muzeýine sekizinji «Altyn topuny» berdi. Argentinaly futbolçynyň gazanan, dünýäniň iň gowy futbolçysyna gowşurylýan beýleki ýedi baýragy hem eýýäm bu ýerde ýerleşýär.
Şeýle hereket bilen Lionel Messi karýerasynyň aglaba bölegini geçiren «Barselona» toparyna uly hormat goýýandygyny...

Dowamy »

17 0
Sport, 6 days ago


Beýnä ornaşdyrylan Neuralink implanty pikiriň güýji bilen syçanjygyň görkezijisini dolandyrmaga kömek etdi

«X» platformasynda geçirilen audiomaslahatda Ilon Mask dünýäde ilkinji bolup «Neuralink» kompaniýasynyň neýrointerfeýsi ýerleşdirilen hassanyň gazanan üstünligi barada habar berdi.
«Neuralink» kompaniýasyny esaslandyran milliarderiň bellemegine görä, el-aýagyny ulanmak mümkinçiligini ýitiren adam beýnisine ornaşdyrylan «Telepathy» (Telepatiý...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 6 days ago


365 güne derek 9 günde. Bezos Amazon-nyň 50 million paýnamasyny 8,5 milliard dollara satdy

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos şu aýda yglan eden kompaniýanyň 50 million paýnamasyny satmak baradaky meýilnamasyny tamamlady. Bloomberg-iň habar bermegine görä, umumy girdeji 8,5 milliard dollara ýetdi.
Soňky günlerde, takmynan, 2,4 milliard dollarlyk 14 milliondan gowrak paýnama satdy.
Deslapdan telekeçi gymmatly kagyzlaryň s...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 6 days ago


“Real” meşhur belgisini 17 ýaşly täze oýunça berdi

17-nji iýulda 18 ýaşyny doldurýan braziliýaly hüjümçi Endrik Madridiň “Realynda” dokuzynjy belgini alar. Bu belgide Karim Benzema we Alfredo Di Stefano ýaly meşhur oýunçylar çykyş edipdi. Bu barada “Marca” neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Topar Endrik 15 ýaşynda wagty, 2022-nji ýylyň dekabr aýynda onuň transferini resmileşdirdi....

Dowamy »

15 0
Sport, 6 days ago


Tomas Tuhel “Bawariýanyň” baş tälimçisi wezipesinden gidýär

Germaniýaly hünärmen Tomas Tuhel häzirki möwsüm tamamlanandan soň Mýunheniň “Bawariýasynyň” baş tälimçisi wezipesini terk eder. Bu barada futbol klubunyň saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Tälimçi bilen baglaşylan şertnama 2025-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli hereket edýär. Ýöne Tuheliň 2024-nji ýylyň 30-njy iýunynda gitmegi barada...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 6 days ago


Google Android roboty şekilindäki kolleksion oýunjaklary satyp başlady

«Google» harytlarynyň resmi dükany 16 dollara «Android Classic» kolleksion heýkeljigini hödürledi. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» portalyna salgylanyp habar berýär.
Oýnawaç çäkli sanda öndürilip, satyn almak üçin diňe ABŞ-da elýeterli bolar. Ol hereketli elleri bolan «Android» operasion ulgamynyň nyşanynyň 3 dýuýmlyk winil şekilidir.
...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, 6 days ago


“Mançester Ýunaýtediň” 1/4 bölegi resmi taýdan milliarder Jim Retkliffe degişli boldy

INEOS kompaniýasynyň geňeşiniň başlygy jenap Jim Retkliff Gleýzerler maşgalasyndan Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” futbol klubunyň A we B klasynyň paýnamalarynyň 25%-ini satyn aldy. Bu barada klubuň metbugat gullugyna salgylanyp, RBK habar berýär.
Milliarder klubuň egindeş eýesi bolmagyň uly hormatdygyny we uly jogapkärçilikdigini aýdyp, şer...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 6 days ago


Apple Samsung bilen bäsdeşlikde düýbünden täze dakylýan gurluşyň üstünde işleýär

Apple fitnes trekeriň analogy hökmünde çykyş etjek we ulanyjynyň saglygy barada maglumat ýygnajak “akylly” ýüzügi döretmegiň üstünde işleýär. Bu barada MacRumors neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Neşiriň maglumatlaryna görä, Apple şeýle ýüzügiň konseptiniň üstünde birnäçe ýyl bäri işleýär, muny birnäçe patentler hem delillendirýär...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, 6 days ago


Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Ýaponiýada bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdy

22-nji fewralda Türkmenistanyň Parlamentiniň wekiliýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň çäklerinde, Tokio şäherinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Mejlisiniň agzalary Ýaponiýada bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdylar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.
Duşuşygyň barşynda...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, 6 days ago


Opel Mokka, Audi Q8 we Jaguar I-Pace iň ygtybarsyz krossowerleriň sanawyna girdi

«What Car?» britan awtoulag žurnaly iň ýaramaz elektrik krossowerleriniň sanawyny düzdi. Iň ygtybarsyz awtoulaglaryň sanawyna «Audi Q8 e-tron», «Jaguar I-Pace» we «Opel Mokka» ulaglary girdi.
Her ýylda geçirilýän ygtybarlylyk barlagynyň çäklerinde 21 müň sürüjiden soňky iki ýylda ulaglarynda ýüze çykan näsazlyklar we kemçilikler, abatlaýyş ç...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, 6 days ago


Apple Ýewropada smartfon üpjünçiligi boýunça 21 aýdan soň Samsung-dan öňe geçdi

2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde Apple Ýewropada smartfon üpjünçiliginiň göwrümi boýunça soňky 21 aýda ilkinji gezek Samsung-dan öňe geçdi. Canalys analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, Ýewropanyň umumy smartfon bazary 3% azaldy. Bu barada gazeta.ru belleýär.
Soňky maglumatlara görä, 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde smartfonlaryň...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, 6 days ago


Tesla iň gymmat awtoöndüriji adyny elinden gidirdi

Tesla amerikan kompaniýasy öňdebaryjylygy Mercedes-Benz kompaniýasyna geçirip, iň gymmat awtoöndüriji adyny ýitirdi. Report agentliginiň habar bermegine görä, bu Brand Finance halkara analitik agentliginiň hasabatyndan gelip çykýar.
Tesla-nyň bahasynyň peselmegi elektromobil öndürijisiniň abraýyna we onuň brendiniň bahasyna täsir eden Ilon M...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, 6 days ago


Google Android 15-i çykardy

«Google» täze operasion ulgamynyň ilkinji synag nusgasy bolan «Android 15 Developer Preview 1-i» yglan etdi. Bu gurluş diňe işläp düzüjiler üçin niýetlenendir, ol durnuksyz bolup biler we işleýşinde kemçilikler bolup biler diýip, «Rozetked» portaly habar berýär.
«Android 15 Developer Preview 1» «Pixel 6» seriýaly we ondan ýokary smartfonlary...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago