Messi Ýewropanyň iň gowy 5 ligasyndaky gol sany boýunça Ronaldudan öňe geçdi

Fransiýanyň çempionatynyň 37-nji tapgyrynda «Strasbur» bilen geçirilen oýunda «Pari Sen-Žermeniň» hüjümçisi Lionel Messi bir gol geçirdi.
Argentinaly futbolçy Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynda 496-njy goluny geçirdi. Şeýlelikde, bu görkezijä görä, Messi 495 gol geçiren portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldudan öňe geçdi. Messi bu möwsümde 16 g...

Dowamy »

19 0
Sport, 1 week ago


IPhone 15-iň ilkinji janly suratlary çap edildi

MacRumors neşiri iPhone 15 modelleriniň maketlerine elýeterlilik aldy. Öndürijiler şular ýaly prototipleri daşlyklary, gorag aýnalaryny, kabelleri we beýleki esbaplary öndürmek üçin ulanýarlar. Bu ýyl nobatdaky dört modele garaşýarys: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro we iPhone 15 Pro Max.
Žurnalistleriň dessine bellän zady, nusgawy L...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Rejep Taýyp Ärdogan Türkiýäniň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurduň döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda taryhy ýeňiş gazandy. Türkiýe Respublikasynyň döredilmeginiň ýüz ýyllygynyň bellenilýän ýylynda Ärdogan geljek bäş ýyl üçin prezident saýlandy.
Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlaryna görä, Ärdogan sesleriň 99,43%-i işlenenden soň, 5...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


“Çeburaşka” we “Çagyryş” 2023-nji ýylyň iň girdejili filmleriniň dünýä reýtingine girdi

Režissýor Dmitriý Dýaçenkonyň «Çeburaşka» rus çeper filmi The Numbers portaly tarapyndan düzülen şu ýylyň iň girdejili filmleriniň dünýä reýtinginde 20-nji orunda ýerleşdi. Şol bir wagtyň özünde Klim Şipenkonyň «Çagyryş» atly kosmiki dramasy reýtingiň 49-njy setirini eýeledi diýip, vm.ru belleýär.
12-nji maýa çenli ýagdaýa görä, erteki gahry...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, 1 week ago


Nýu-Ýorkda agram we boý bilen bagly kemsitme kanun taýdan gadagan edildi

Nýu-Ýorkuň şäher geňeşi agram we boý bilen bagly kemsitmäni gadagan edýän kanuny kabul etdi. Bu barada CNN teleýaýlymyna salgylanyp, TASS habar berýär.
Onuň maglumatlaryna görä, kanun ýaşaýyş jaýy gözlenende, işe ýerleşilende we jemgyýetçilik ýerlerinde şeýle kemsitmäni gadagan edýär. Teleýaýlymyň belleýşi ýaly, Amerikanyň diňe alty şäherind...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


«Türkmenhowaýollary» Delä we Pekine hepdede iki gezek uçar

24-nji maýdan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Delä (Hindistan) hepdede iki gezek — çarşenbe we penşenbe günleri uçuş eder. Häzirki wagtda Aşgabat-Deli aralygyndaky gatnawlar diňe her hepdäniň ýekşenbe güni amala aşyrylýar. Degişli gatnawlar üçin awiabiletler awiakompaniýanyň saýtynda satuwa çykdy.
Bir tarapynyň awiabiletini...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, 1 week ago


Germaniýada 3D printerde çap edilen maglumat merkezi peýda bolar

Germaniýanyň Geýdelberg şäherinde 3D görnüşinde çap edilen maglumatlary işlemek boýunça merkeziň gurluşygy başlandy. Desganyň operatory bolan Heidelberg iT Management kompaniýasy munuň Ýewropada iň uly 3D çap edilen bina boljakdygyny nygtaýar diýip, ferra.ru habar berýär.
Maglumatlary işleme merkeziniň şu ýylyň ahyryna çenli işläp başlamagyn...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, 1 week ago


3-nji iýunda Türkmenistanda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri geçirmäge taýýarlyk görülýär

3-nji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistan boýunça köpçülikleýin welosipedli ýörişleri hem-de bedenterbiýe-sport çärelerini geçirmek boýunça taýýarlyk işleri görülýär. Bu barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy...

Dowamy »

16 0
Sport, 1 week ago


Maskyň Neuralink kompaniýasy adamlara çip oturtmak synaglaryna ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink neýrotehnologiki kompaniýasy eliň kömegi bolmazdan kompýuteri we telefony ulanmak üçin adam beýnisine çip ornaşdyrmak boýunça kliniki synaglary geçirmäge rugsat alandygyny habar berdi. Muny TASS ýetirýär.
“Biz ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçiligi boýunça edarasynyň adamlarda ilki...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Microsoft Windows 11 üçin üçünji uly täzelenmäni çykardy

Windows 11 operasion sistemasy üçin Moment 3 global täzelenmesi çykaryldy. Bu barada Windows blogynda aýdylýar diýip, day.az habar berýär.
22H2 Moment 3 apdeýti operasion sistema birnäçe täze funksiýalary goşýar. Aýratynam, korporasiýanyň inženerleri ulanyjy gurluşdan fiziki taýdan aýrylan ýagdaýynda kompýuteriň bloklanmak mümkinçiligini goş...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Türkmenistan GDA ýurtlarynyň II oýunlaryna 9 görnüş boýunça gatnaşar

Şu ýylyň 4-nji awgustdan 14-nji awgusta aralygynda geçiriljek GDA ýurtlarynyň II Oýunlarynda türkmenistanly türgenler birbada dokuz görnüşde ýurdumyza wekilçilik ederler. Türkmen türgenleri sportuň agyr atletika, sambo, karate, dzýudo, sport göreşi, boks, ýeňil atletika, ýüzmek we taý boksy ýaly görnüşleri boýunça çykyş ederler. Bu barada ORIENT ag...

Dowamy »

18 0
Sport, 1 week ago


TikTok öz çat-boty Tako-ny synagdan geçirip başlady

TikTok sosial ulgamynyň eýesi bolan kompaniýa Tako atly emeli aň çat-botuny synagdan geçirip başlady. Bu barada penşenbe güni The Verge portaly habar berdi diýip, TASS belleýär.
nuň maglumatlaryna görä, botuň esasy wezipesi - ulanyjylara isleglerine görä wideo hödürlemekdir, ýöne Tako başga-da köp soraglara jogap berip biler. Çat-boty döretm...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Ford elektromobilleri Tesla-nyň zarýad beriş ulgamyndan peýdalanyp biler

Ford elektrik ulaglarynyň eýeleri Tesla awtoulag öndürijisiniň 12 müň sany çalt zarýad beriş stansiýasyna girmäge mümkinçilik alarlar. Bu barada anna güni Financial Times habar berdi diýip, TASS ýazýar.
Şereketleriň şertnamasy ABŞ-da we Kanadada Ford-yň elektrik ulaglary üçin çalt zarýad beriş stansiýalarynyň sanyny iki esse artdyrar. Sürüji...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Arkadag şäheriniň ýerli býujeti boýunça degişli hasaplamalar geçirildi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli kadalar hem-de görkezijiler esasynda Arkadag şäheriniň ýerli býujeti boýunça degişli hasaplamalar geçirildi. Bu barada wise-premýer H.Geldimyradow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.
Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda täze şäheriň açylyş dabarasyna taýýarlyk iş...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow galla oragyna başlamagyň senesini belläp berd

Serdar Berdimuhamedow şu ýylda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda 2-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 9-njy iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berdi. Bu barada anna güni Hökümet mejlisinde aýdyldy diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly ýaşululardan galla oragyna «Bismilla»...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 1 week ago


Iýun aýynda Türkmenistanda geçiriljek esasy çäreler

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa 2023-nji ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler hem-de medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmeginiň tertibi barada habar berdi.
1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli aýdym-sazly medeni çäreleri we bäsleşikleri;
2-nji iýunda Gökdered...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmenistanda Gurban baýramy mynasybetli çäreler 28-29-30-njy iýunda geçiriler

Türkmenistanda 28-29-30-njy iýunda Gurban baýramy mynasybetli dürli medeni çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler barada hasabatynyň çäklerinde habar berdi.
Bellenilişi ýaly, öňümizdäki aýyň dowamynda tomusky dynç alyş möwsüminde çagalar dynç alyş we sagaldyş merke...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 1 week ago


Mercedes-Benz dünýä boýunça 23 müň 500 ulagyny yzyna ýygnaýar

German awtoulag öndürijisi Mercedes-Benz seresaplylyk çäresi hökmünde dünýäde 23 müň 500 töweregi ulagy yzyna çagyrýar. TASS-nyň habar bermegine görä, bu barada penşenbe güni DPA gullugy tarapyndan GFR-iň Ulag serişdeleriniň meseleleri boýunça federal müdirligine salgylanyp habar berildi.
Hasabatda programma üpjünçiligindäki köne sazlamalar...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Toyota awtoulaglary ählumumy elektrikleşdirmä garşy çykyş edýär

Toyota Motor konserni birnäçe awtoulag öndürijileriniň modellerini diýseň çalt elektrikleşdirmä geçirmek islegini ýene bir gezek howlukmaçlyk diýip atlandyrdy. Şeýle beýanat bilen Toyota-nyň gözleg institutynyň ýolbaşçylaryndan biri Jill Prattyň çykyş edendigini Bloomberg ýazýar.
Konserniň baş ylmy işgäri wezipesini ýerine ýetirýän Jill Prat...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Çimaýew Usman bilen söweşiniň nirede geçiriljekdigini aýtdy

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) söweşijisi Hamzat Çimaýew özüniň YouTube kanalynda Kamaru Usman bilen söweşiniň Abu-Dabide geçiriljekdigini aýtdy. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Söweş 21-nji oktýabrda UFC 294 turnirinde geçirilip, ýarym orta agram kategoriýasynda bolar.
Ýatlap geçsek, 11-nji sentýabra geçilýän gije Çimaýew Kewin Hollanda...

Dowamy »

20 0
Sport, 1 week ago


Ronaldu Saud Arabystanynyň çempionatynyň dünýäniň iň gowy bäş ligasynyň birine öwrüljekdigini aýtdy

«Al-Nasryň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Saud Arabystanynyň ligasynyň dünýäniň saýlama ligalarynyň hataryna goşulyp biljekdigine ynanýar.
“Men bagtly. Topar ajaýyp oýun görkezdi. 0:2-den soň ýeňiş gazanmak örän kyn, ýöne biz ahyryna çenli ynandyk we üç gol girizdik.
Saud Arabystanynyň ligasy barha güýçlenýär, geljek ýyl o...

Dowamy »

18 0
Sport, 1 week ago


Sony ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy penşenbe güni Project Q atly ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi. Onlaýn-tanyşdyryş kompaniýanyň sosial ulgamlardaky sahypalarynda geçirildi.
Playstation 5 (PS5) -den oýunlary akdyrmaga mümkinçilik berýän enjamyň 2023-nji ýylda satuwa çykaryljakdygy bellendi. Şol bir wagtyň özünde, 8 dýuýmlyk ekran we adaty PS...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Florida ştatynyň gubernatory ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna gatnaşjakdygyny mälim etdi

Çarşenbe güni Florida ştatynyň gubernatory Ron Desantis 2024-nji ýylda ABŞ-nyň prezidentligine dalaş etjekdigini aýtdy.
“Men Amerikanyň beýik gaýdyp gelşine baştutanlyk etmek üçin prezidentlige dalaş edýärin " - diýip, ol Twitterde ýazdy.
Desantis çarşenbe güni ABŞ-nyň geljek ýylyň noýabr aýynda geçiriljek prezident saýlawlaryna gatna...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkiýäniň prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda 1,856 million saýlawçy ses berdi

Türkiýäniň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda daşary ýurtlarda we gümrük nokatlarynda ses berenleriň sany 1 856 968 adama ýetdi diýip, Anadolu agentligi habar berýär.
Gümrük geçelgelerinde Türkiýäniň daşyndaky saýlaw sanawlarynda hasaba alnan raýatlaryň ses bermek prosesi dowam edýär.
Türk wekilhanalarynda we serhet gözegçilik...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


«Älem» toý mekany toý etjeklere 50%-ni töläp, galan tölegi göterimsiz 24 aýa bölüp tölemegi teklip edýär

Artykmaç pul çykdajy etmän, şol bir wagtda hem ýokary derejede toý-sadaka dabaralaryny geçirmek isleýänler üçin Aşgabatda «Bagt köşgünde» ýerleşýän «Älem» we «Çeşme» toý mekanlary amatly teklip hödürledi.
Toý mekany toý etmek isleýän ýaş çatynjalara öňünden 50%-ini geçirip, galan 50%-ini garaşaryna, banksyz, girewsiz we hiç hili göterimsiz 2...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago