Arkadag şäherinde ilkinji gezek 123 belgili ulgam ornaşdyryldy. Ol nähili işleýär?

20-nji maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparynyň barşynda öň hiç ýerde ulanylmadyk, ýagny 123 belgili ulgamy bellemek hakynda karara gelendigini aýtdy. Bu ulgam ilkinji gezek Arkadag şäherine ornaşdyrylýar.
Bu ulgam nähili hereket edýär?
123 belgili bu ulgam müşderileriň tel...

Dowamy »

34 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynda senagat toplumyna degişli desgalar gurlar

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda esasan senagat toplumyna degişli önümçilik kuwwatlyklary gurlar. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji maýda Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň barşynda geçiren iş maslahatynda aýtdy.
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, bu işler ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda möhü...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Fransiýa Pariždäki Olimpiýa oýunlarynda emeli intellektiň ulanylmagyny makullady

Fransiýanyň Konstitusiýa geňeşi aprel aýynda kabul edilen Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin emeli intellekti ulanmagy göz öňünde tutýan kanun taslamasyny tassyklady. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrliginiň başlygy Žerald Darmanen habar berdi diýip, regnum.ru belleýär.
“Men 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunla...

Dowamy »

35 0
Sport, 2 weeks ago


«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT neýrosetini ornaşdyrdy

«Ýandeks» «Alisa» wirtual kömekçisine YandexGPT dil modelini ornaşdyrdy diýip, kompaniýanyň metbugat gullugy habar berdi.
"Ýandeks" dünýäde ilkinji bolup wirtual kömekçisi "Alisa" täze nesliň uly dil modelini ornaşdyrdy diýip, metbugat gullugynda habar berdiler. Şeýlelikde, "Alisa" arkaly tekst ýazmagy haýyş edip we mowzuga gowy düşünýän ad...

Dowamy »

41 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Montana ştaty ABŞ-da ilkinji bolup TikTok-y doly derejede gadagan etdi

Montana ştatynyň häkimiýetleri ABŞ-da ilkinji bolup TikTok sosial ulgamyny düýbünden gadagan etdiler. Degişli kanuna ştatyň gubernatory Greg Janforte gol çekdi diýip, TASS habar berýär.
“Montananyň ýaşaýjylarynyň şahsy maglumatlaryny Hytaýyň Kommunistik partiýasyndan goramak üçin, men Montanada TikTok-y gadagan etdim” – diýip, ol Twitterde ý...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Ançelotti Çempionlar ligasynda 191-nji oýny geçirip, rekord goýdy

Madridiň “Real” futbol klubuna ýolbaşçylyk edýän italiýaly hünärmen Karlo Ançelotti Çempionlar ligasynda geçiren oýunlarynyň sany boýunça tälimçileriň arasynda rekord eýesi boldy. Bu barada UEFA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.
Mançesterde geçirilen Çempionlar ligasynyň 1/2 finalynyň Angliýanyň “Mançester Siti” topar...

Dowamy »

35 0
Sport, 2 weeks ago


Tomas Bah ähli ýurtlaryň türgenlerini Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin goýbermäge çagyrdy

Halkara Olimpiýa komitetiniň (HOK) prezidenti Tomas Bah 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Oýunlara ähli ýurtlaryň gatnaşmalydygyny belledi. Muny regnum.ru ýetirýär.
“HOK-yň teklibi – ähli ýurtlaryň türgenlerine eýýäm geçirilýän saýlama ýaryşlaryna gatnaşmak üçin rugsat berilmelidir. Köp federasiýalar biziň tekliplerimizi kabul eder d...

Dowamy »

38 0
Sport, 2 weeks ago


FIFA dünýä çempionatynyň logotipini hödürledi

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) 2026-njy ýylyň dünýä çempionatynyň logotipini tanyşdyrdy. Bu barada guramanyň saýtyndaky habara salgylanyp, rsport.ria.ru belleýär.
Ýaryşyň logotipinde ilkinji gezek dünýä kubogynyň hakyky keşbi, şeýle-de çempionatyň geçiriljek ýyly görkeziler. Soňrak ýaryşy kabul etjek şäherleriň 16 logotipi hödürlener.

Dowamy »

25 0
Sport, 2 weeks ago


Ýewropa ligasynyň finalynda «Sewilýa» bilen «Roma» duşuşar

Ýewropa ligasynyň final duşuşygynda Ispaniýanyň «Sewilýa» kluby bilen Italiýanyň «Roma» kluby duşuşar. Ýaryşyň ýarym final tapgyrynyň jogap duşuşyklar penşenbe güni geçirildi.
«Sewilýa» öz meýdançasynda 2:1 hasap bilen «Ýuwentusdan» üstün çykdy. Ispan klubundan gollary Suso (71-nji minut) we Erik Lamela (95) geçirdi. «Ýuwentusdan» Duşan Wlah...

Dowamy »

25 0
Sport, 2 weeks ago


Katarly şeýh “Mançester Ýunaýtedi” satyn almak boýunça teklibini ýokarlandyrdy

Katarly şeýh Jassim bin Hamad Al Tani “Mançester Ýunaýtede” hukuklary satyn almak üçin täze teklip hödürledi. Ol ilkibaşdakydan has ýokarydyr. Teklip klubuň paýnamalaryny 100% satyn almagy, toparyň ähli bergilerini üzmegi, şeýle-de MÝ-nyň we jemgyýetiň zerurlyklary üçin gaznanyň döredilmegini öz içine alýar. Bu barada sports.ru habar berýär.
...

Dowamy »

25 0
Sport, 2 weeks ago


Mask 2023-nji ýylda Tesla elektrokarlarynyň doly derejede diýen ýaly awtonom boljakdygyny aýtdy

Tesla elektromobilleri 2023-nji ýylda doly derejede diýen ýaly awtonom bolup biler. Bu barada kompaniýanyň esaslandyryjysy Ilon Mask CNBC teleýaýlymyna beren interwýusynda aýtdy diýip, TASS habar berýär.
“Meniň pikirimçe, bu şu ýyl bolup biler. Üstümizdäki ýylda maňa birnäçe günläp Tesla awtomobilinde diňe dolandyryşa azrak gatyşmak bilen ug...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Porýe bilen Getji UFC 291 turnirinde rewanş geçirer

Garyşyk başa-baş söweş sungatynyň (MMA) amerikaly söweşijileri Dastin Porýe bilen Jastin Getji Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) Solt-Leýk-Siti amerikan şäherinde geçiriljek 291-nji belgili turnirinde ýeňil agramda söweş geçirer. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar berilýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Porýe bilen Getjiniň söweşi 29-...

Dowamy »

24 0
Sport, 2 weeks ago


Messi we Mbappe Fransiýada möwsümiň oýunçysy baýragyna dalaş edýär

“Pari Sen-Žermeniň” hüjümçileri Lionel Messi bilen Kilian Mbappe Fransiýanyň Professional futbolçylar birleşigi tarapyndan häzirki möwsümde Fransiýanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy üçin baýraga bäş dalaşgärden ybarat gysga sanawa girdi. Bu barada guramanyň resmi Twitteri habar berýär diýip, rsport.ria.ru belleýär.
Nominasiýada ýeňiji 28-nj...

Dowamy »

24 0
Sport, 2 weeks ago


Imolada geçirilmeli «Formula — 1-iň» Gran-prisi ygally howa sebäpli ýatyryldy

Italiýanyň Imola şäherinde geçirilmeli “Formula-1-iň” Gran-prisi ýaramaz howa şertleri sebäpli geçirilmez. Bu barada “Patyşalyk ýaryşlarynyň” metbugat gullugyna salgylanyp, sport-interfax.ru habar berýär.
“Formula-1”, FIA-nyň prezidenti, doly ygtyýarly edaralar, şol sanda degişli ministrler, Italiýanyň Awtomobil klubunyň prezidenti, Emiliýa-...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Toyota birbada örtüksiz iki sany täze Tacoma-ny görkezdi

Toyota-nyň amerikan bölümi Tacoma kysymly awtoulagyň täze nesliniň başga bir (ähtimal, soňky) tizerini neşir etdi. Onda birbada iki sany pikap görünýär, ýöne olar guş uçar belentlikden görkezilýär, şonuň üçin ähli zady aýyl-saýyl etmek mümkin däl. Tacoma-nyň täze nesliniň ilkinji resmi çykyşy 19-njy maýda meýilleşdirilýär.
Pikaplar beýikli...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynda Aba Annaýew şäherçesi döredildi

Arkadag şäheriniň häkimliginiň towakganamasyny we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny nazara alyp, Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň düzüm bölegi bolan, atşynaslaryň ýaşaýyş-durmuşy, zähmet çekmegi üçin has amatly şertleri bolan ýaşaýyş jaý toplumyna şäherçe derejesi berildi we oňa halypa seýis Aba Annaýewiň ady dakyldy. Degişli...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Özbegistanda möhletinden öň Prezident saýlawlary boýunça möwsüm başlandy

Çarşenbe güni Özbegistanyň Merkezi saýlaw topary öz mejlisinde nobatdan daşary prezident saýlawlary üçin saýlaw möwsümine başlamak kararyna geldi.
"Prezident Şawkat Mirziýoýewiň Özbegistanda nobatdan daşary prezident saýlawlaryny bellemek baradaky kararyna, şeýle hem Saýlaw kodeksine we Özbegistan Respublikasynyň konstitusiýasyna laýyklykda...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, 4 weeks ago


Twitter-de ses audio we wideo jaň hyzmatlary peýda bolar

Amerikanyň Twitter sosial ulgamy ýakyn wagtda ses we wideo jaňlarynyň funksiýasyny goşar. Sişenbe güni sosial ulgamyň eýesi Ilon Mask özüniň Twitter sahypasynda bu barada habar berdi.
"Ýakyn wagtda bu platformanyň ulanyjylary üçin ses we wideo çaty elýeterli bolar, onsoň siz dünýäniň islendik ýerindäki adamlar bilen, telefon belgiňizi bermez...

Dowamy »

58 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Toyota 2022-nji ýylda 275 milliard dollarlyk söwda etdi. Bu kompaniýa üçin rekord

Ýapon awtoulag öndürijisi Toyota Motor-yň 2022-nji maliýe ýylynda (2023-nji ýylyň martynda tamamlandy) satuwy 37,15 trillion ýen (takmynan 275 milliard dollar) boldy. Bu kompaniýanyň çarşenbe güni çap eden statistikasynda görkezilýär.
Bilermenler ýokary görkezijileriň esasy sebäpleriniň satylan awtoulaglaryň sanynyň dikeldilmegi we iri ekspo...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Hytaý öz orbital stansiýasyna Týançžou-6 ýük kosmos gämisini uçurdy

Hytaýyň dolandyrylýan kosmiki uçuşlar maksatnamasynyň administrasiýasy çarşenbe güni Týançžou-6 ýük kosmos gämisini milli orbital stansiýasyna uçurdy. Bu barada Hytaýyň Merkezi telewideniýesi habar berdi.

Göni ýaýlymda aýdylyşyna görä, Haýnan adasyndaky Wençan kosmodromyndan uçuş pekin wagty bilen 21:22-de (moskwa wagty bilen 16:22)...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Tencent Hytaýda dünýäniň iň uly maglumat merkezini gurar

Tencent telekommunikasiýa kompaniýasy Hytaýda dünýädäki iň uly maglumat merkeziniň gurluşygyny tamamlady. Bu barada çarşenbe güni "Izaý global" maglumat çeşmesi habar berdi.
Öňdebaryjy emeli aňyň hasaplaýyş merkezi diýlip atlandyrylýan desga Şanhaýyň Sunszýan etrabynda ýerleşer. Bu taslama Tencent tarapyndan etrap häkimligi bilen hyzmatdaşly...

Dowamy »

58 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago


Ýewropa ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Ýuwentus» «Sewilýa» bilen deňme-deň oýnady

Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň birinji duşuşygynda «Ýuwentus» «Sewilýa» bilen 1:1 oýnady. Duşuşyk Turin şäherinde geçirildi.
«Ýuwentusdan» Federiko Gatti (90+7), «Sewilýadan» Ýussef En-Nesiri (26_ gol geçirdi.
Belläp geçsek, «Sewilýa» Ýewropa ligasynda alty gezek, «Ýuwentus» üç gezek ýeňiş gazandy.
Ýewropa ligasynyň f...

Dowamy »

56 0
Sport, 4 weeks ago


«Roma» Ýewropa ligasynyň ýarym finalynyň birinji oýnunda «Baýeri» 1:0 ýeňdi

Ýewropa ligasynyň ýarym final tapgyrynyň birinji duşuşygynda Rimde «Olimpiko» stadionynda «Roma» «Baýeri» kabul etdi.
Duşuşyk «Romanyň» 1:0 ýeňşi bilen tamamlandy. Ýeke-täk goly 63-nji minutda Edoardo Bowe geçirdi.
Jogap duşuşygy 18-nji maýda Germaniýada geçiriler.

Dowamy »

54 0
Sport, 4 weeks ago


Messi Goal neşiriniň garaýşy boýunça «Altyn topa» esasy dalaşgär

Goal.com neşiri «Altyn topa» dalaşgärleriň reýtingini täzeledi. Neşiriň garaýşy boýunça baýraga esasy dalaşgär «PSŽ-niň» hüjümçisi Lionel Messi bolup durýar.

Top-10-luk şu görnüşde:
Lionel Messi (PSŽ)
Erling Holand («Mançester Siti»)
Kilian Mbappe (PSŽ)
Winisius Žunior («Real»)
Karim Benzema («Real»...

Dowamy »

55 0
Sport, 4 weeks ago


Hytaýda 100 km 4 l ýangyç sarp edýän täzelenen Toyota Corolla satylyp başlanar

Autohome çeşmesiniň maglumatyna görä, maý aýynyň ortalarynda Hytaýda täzelenen Toyota Corolla sedanynyň satuwy başlar. Täze modeliň daşky görnüşi ýa-da içerki dizaýny taýdan öňküsinden tapawutlanmaz. Ähli täzelikler kapotyň aşagynda jemlener: awtoulag bäşinji nesil THS II gibrid elektrik gurluşyny alar.
Ol Atkinsonyň ykdysadyýet siklinde işl...

Dowamy »

54 0
Tehnologiýa, 4 weeks ago