ÇL-iň 1/8 finaly: "Inter" "Atletikony" utdy, PSW we "Borussiýa" deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň Italiýanyň "Inter" topary bilen Madridiň "Atletikosynyň" arasynda ilkinji oýny geçirildi. Toparlar Italiýanyň Milan şäherindäki "San-Siro (Juzeppe Meassa)" stadionynda oýnadylar. Oýun milanlylaryň peýdasyna 1:0 hasabynda tamamlandy.
79-njy minutda ýeke-täk we ýeňiş goluny Marko Arnautowiç gi...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 1 week ago


Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek etmegine bil baglaýar diýip, Variety neşiri habar berýär.
GRIP-iň sýužeti futuristik megapolisde ýaýbaňlanýar we bu ýerde Toyota-nyň...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, 1 week ago


“Inter Maýami” Suaresiň karýerasynda iň soňky klub bolar

Urugwaýly hüjümçi Luis Suares Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) “Inter Maýami” klubunyň öz karýerasynda iň soňky klub boljakdygyny aýtdy. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
“Inter Maýami” meniň iň soňky klubum bolar, maşgalamyň eýýäm habary bar. Meniň karýeramy tamamlajak wagtymyň anyk senesi ýok, ýöne bu soňky ädim. Ýadawlyk gutul...

Dowamy »

19 0
Sport, 1 week ago


Nike zenan egin-eşikleriniň önümçiligi üçin 1,5 müňden gowrak adamy işden çykarar

Sport egin-eşikleri we aýakgap brendi Nike çykdajylary azaltmak boýunça üçýyllyk meýilnamasyny durmuşa geçirmegi dowam etdirýär. “The Wall Sreet Journal” neşiriniň habar bermegine görä, kompaniýanyň maksady 2 mlrd dollar tygşytlamakdan ybarat diýip, eadaily.com belleýär.
Munuň üçin Nike işgärler ştatyny 2% azaldar. Gürrüň kompaniýanyň dürli...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, 1 week ago


Kiýewdäki Magtymguly muzeýine türkmen milli gymmatlyklary gowşuryldy

15-nji fewralda Kiýew şäherindäki Magtymguly kitaphanasynda Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy dabaraly ýagdaýda kitaphananyň çäginde ýerleşýän Magtymguly muzeýine Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan iberilen türkmen milli medeni-mirasynyň gymmatlyklaryny we dürli dillerdäki kitaplaryny gowşurdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkiye teleserial satuwynda dünýäde üçünji orunda durýar

Türkiýe ABŞ-dan we Beýik Britaniýadan soň, teleseriallaryň eksportynda üçünji orunda durup, dünýä telewideniýede öňdebaryjylaryň birine öwrüldi. Parrot Analytics analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, 2020-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda türk teleseriallaryna ählumumy isleg, Koreýa doramalaryna bolan 73% isleg bilen deňeşdirilende, 184%, ýo...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


IOS-da ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny ogurlaýan troýan peýda boldy

Group-IB-iň kiberhowpsuzlyk hünärmenleri iOS üçin GoldPickaxe.iOS atly täze troýan tapdy. “Helpnetsecurity”-niň habar bermegine görä, ol bank troýanlary bilen tanalýan haker tarapyndan işlenip düzüldi.
GoldPickaxe.iOS biometrik maglumatlary (Face ID we Touch ID), şahsyýetnamalary (pasport maglumatlary, sürüjilik şahadatnamasy), SMS habarlary...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Samsung Galaxy S24 düýpli kamera täzelenmesini aldy

Samsung suratyň we wideonyň hilini ýokarlandyrýan hem-de täze aýratynlyklary goşýan Galaxy S24 smartfonlary üçin kamera täzelenmesini çykardy diýip, digitaltrends habar berýär.
Kompaniýa has dury, ýalpyldysyz şekilleri almaga mümkinçilik berýän ýagty yşykda surata alnyşyny gowulandyrdy. Ýakynlaşdyrma wagtynda tekst has düşnükli görnüp başla...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Elýeter bahaly Samsung Galaxy M15 çalt zarýad alýan kuwwatly batareýa we 1 TB ýada eýe bolar

Täze Samsung Galaxy M15 smartfony, özüniň käbir aýratynlyklaryny açmak bilen, sertifikat sahypalarynda peýda boldy diýip, ITHome habar berýär.
Modeliň esasy artykmaçlygy - batareýanyň uzak ömrüni üpjün edýän ullakan 6000 mAh batareýasynyň bolmagydyr. Mundan başga-da, enjam 25W çalt zarýad almagy goldaýar.
Şeýle hem, Galaxy M15-de Full...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Volkswagen kompaniýasy Golf modeliniň ýubileý wersiýasyny çykardy

Volkswagen kompaniýasy sekizinji nesliň täzelenen Golf modeliniň satuwyna başlady we modeliň 50 ýyllygy mynasybetli ýörite wersiýasyny hödürledi. Bu barada nemes awtoöndürijisiniň metbugat gullugyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Germaniýada Golf hetçbeginiň bahasy 27,2 müň ýewrodan başlanýar, uniwersal Variant alyja 28,3 müň ýewro düşe...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, 1 week ago


Dünýäde ýene bir nebit gazyp alyjy ýurt peýda bolup biler

Somali 2024-nji ýylda öz çäginde taryhynda ilkinji nebiti gazyp almagy göz öňünde tutýar. Bu barada Somaliniň nebit we mineral baýlyklary ministri Abdirizak Omar Mohamede salgylanyp, Garowe portaly habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Iş Galmudug, Günorta-Günbatar we Jubalend ştatlaryndaky ýataklarda alnyp barlar. Geoseýsmik gözleglere gör...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Will Smit ençeme wagtlyk arakesmeden soň täze rola eýe boldy

Aktýor Will Smit “Sugar Bandits” (“Şeker talaňçylary”) kriminal filminde baş keşbe eýe boldy. Bu barada “Variety” neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
55 ýaşly aktýor Yrakda Nil Meýwen atly uruş weteranynyň keşbini ýerine ýetirer. Sýužet boýunça Meýwen Bostonyň neşe söwdasyna garşy gönükdirilen beýleki harby weteranlar bilen bileleşi...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Microsoft Publisher-i goldamagyny bes eder

«Microsoft» kompaniýasy bukletleri, senenamalary, wizitkalary we logotipleri döretmäge mümkinçilik berýän «Publisher» ykjam goşundysyndan ýüz öwürmekçidigini mälim etdi. Programma 2026-njy ýylyň oktýabr aýynda «Microsoft 365» bukjasyndan aýrylar diýip, kompaniýanyň web sahypasynda aýdylýar.
«Microsoft-yň» bellemegine görä, «Publisher-iň» aýr...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Arheologlar Aleksandr Makedonskiniň kakasynyň galyndylaryny ýüze çykardylar

Arheologlar 1977-nji ýylda ýüze çykarylan gadymy grek mazaryndan tapylan galyndylaryň kime degişlidigini anykladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, olar Aleksandr Makedonskiniň kakasy Filip II-ä degişlidir.
Ilki bilen, alymlar serkerdäniň kakasynyň, uly öweý doganynyň we oglunyň mazarda jaýlanandygyna ynanýardylar. Arheologlar soňra bu galyndylary...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Arheologlar Aleksandr Makedonskiniň kakasynyň galyndylaryny ýüze çykardylar

Arheologlar 1977-nji ýylda ýüze çykarylan gadymy grek mazaryndan tapylan galyndylaryň kime degişlidigini anykladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, olar Aleksandr Makedonskiniň kakasy Filip II-ä degişlidir.
Ilki bilen, alymlar serkerdäniň kakasynyň, uly öweý doganynyň we oglunyň mazarda jaýlanandygyna ynanýardylar. Arheologlar soňra bu galyndylary...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Apple Ýewropada iOS-daky web goşundylaryny goldamagyny bes eder

«Apple» «iOS» operasion ulgamyndaky progressiw web goşundularyna (PWA) goldawyň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ulanyjylary üçin ýapyljakdygyny tassyklady. Kompaniýa sanly bazarlar hakyndaky kanun (DMA) sebäpli bu ädimi ätmäge mejbur boldy.
Bu düzgünlere laýyklykda, ykjam operasion ulgamlarynyň eýeleri 2024-nji ýylyň 6-njy martyndan gijä g...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Şakira ýedi ýyldan soň täze albomyny yglan etdi

Kolumbiýaly pop ýyldyzy Şakira «Las Mujeres Ya No Lloran» (ispan dilinde «Zenanlar indi aglamaz») atly 12-nji albomynyň çykjakdygyny habar berdi. Bu albom aýdymçynyň 2017-nji ýyldan bäri ilkinji toplumy bolar.
«Bu eseri döretmek alhimiki prosesdi. Her aýdymy ýazanymda, özümi şoňa görä üýtgedipdim. Olary aýdanymda gözýaşlarym almaz daşlaryna,...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, 1 week ago


«BeOnd» awiakompaniýasy Maldiwlere uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» berer

Maldiw adalarynyň premium awiakompaniýasy «BeOnd» uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» enjamyny hödürlär. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär.
«Apple Vision Pro» uçuş wagtyndaky güýmenje mümkinçiliklerini üýtgeder we biz saýlama ýolagçylara bu hyzmaty ilkinji bolup teklip ederis.» diýip, «BeOnd» awiakompaniýasynyň b...

Dowamy »

20 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Lenovo iki ekranly transformer noutbugyny görkezdi

«Lenovo» iki sany 13,3 dýuýmlyk OLED ekranly «Yoga Book 9 13IMU9» transformer noutbugyny çykarjakdygyny yglan etdi. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» portalyna salgylanyp habar berýär.
Iki OLED displeý hem 2,8K durulyga (2880x1800 piksel), 400 nit ýagtylyga we 100% DCI-P3 reňk şöhlelenmesine eýedir. Enjam «Lenovo Digital Pen 3» stilusy we «Yo...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Apple eplenýän ekranly iPhone döretmek işini togtatdy

Synag enjamy hatardan çykansoň, «Apple» kompaniýasy eplenýän «iPhone» smartfonyny döretmek işini togtatdy. Bu barada «MacRumors» portaly habar berýär.
Çeşmäniň habaryna görä, synag maksatly eplenýän «iPhone» smartfonynyň ekrany birnäçe günlük synagdan soň hatardan çykdy, bu bolsa «Apple-i» kompaniýanyň standartlaryna laýyk gelýän displeý dör...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Nikolas Keýj Amazon serialynda Möý-adamyň nuar-wersiýasyny janlandyrar

Nikolas Keýj Amazon Prime Video-da çykjak täze “Möý-adam: Nuar” laýw-ekşn serialynyň ýyldyzy bolup biler. TheDirect muny Ankler-e salgylanyp habar berýär.
Taslamada wakalar 1930-njy ýyllarda Nýu-Ýorkda ýaýbaňlanýar.
Muşdaklaryň söýgüsini gazanan “Möý-adam: Älemler içre” multfilminde Keýjiň bu keşbi janlandyrmakda eýýäm tejribesi bar.<...

Dowamy »

18 0
Täzelikler, 1 week ago


OnePlus smartfonyň beýanyndaky ýalňyşlyk sebäpli ulanyjylara öwez tölegini tölär

«OnePlus» 256 GB ýady bolan täze «OnePlus 12R» smartfonyny satyn alanlar üçin öwez tölegi (kompensasiýa) maksatnamasynyň başlandygyny habar berdi. Bu barada «Mobiltelefon» portaly «OnePlus-yň» wekiliniň kompaniýanyň forumynda aýdan sözlerine salgylanyp habar berýär.
Öwez töleginiň tölenmegi kompaniýanyň web sahypasynda «OnePlus 12R» smartfon...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Topuriýa Wolkanowskini nokaut bilen ýeňip, UFC-niň ýarym ýeňil agram derejesindäki çempiony adyna eýe boldy

Asly gruzin ispan söweşijisi Iliýa Topuriýa Anahaým (Kaliforniýa, ABŞ) şäherinde geçirilen UFC 298 ýaryşynyň esasy söweşinde awstraliýaly Aleksandr Wolkanowskini ýeňdi.
Söweş ikinji tapgyrda nokaut bilen tamamlandy.
27 ýaşly Topuria karýerasynda ilkinji gezek UFC-niň ýarym ýeňil agram derejesini aldy. Ol MMA-daky 15 söweşiniň hemmesin...

Dowamy »

10 0
Sport, 1 week ago


Jeff Bezos Amazon-yň 2 mlrd dollarlyk paýnamasyny satdy

Amazon kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos kompaniýanyň, takmynan, 2 mlrd dollarlyk paýnamasyny satdy. Report agentliginiň “Forbes” žurnalyna salgylanyp habar bermegine görä, ol 7-nji we 8-nji fewralda, takmynan, 12 mln paýnama satdy. Baýlygy 196 mlrd dollar bilen bahalandyrylýan we dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Bezos öz paýnamalaryn...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Braziliýanyň milli ýygyndysy soňky 20 ýylda ilkinji gezek Olimpiada gatnaşmaz

Braziliýanyň milli futbol ýygyndysy Günorta Amerikada 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlary üçin saýlama ýaryşynyň final tapgyrynyň oýnunda Argentinanyň toparyndan utuldy. Duşuşyk Karakasda geçirildi we 1:0 hasabynda argentinalylaryň peýdasyna tamamlandy. 78-nji minutda Lusiano Gondu gol geçirdi.
Günüň beýleki bir oýnunda Paragwaýyň milli ýygyndy...

Dowamy »

29 0
Sport, 2 weeks ago