Ispaniýada futbolçy Andres Inýestanyň heýkeli açyldy

Ispaniýada futbol boýunça dünýä we Ýewropa çempiony Andres Inýestanyň heýkeli açyldy. Açylyş dabarasy ýarym goragçy üçin dogduk mekany Albasetede geçirildi diýip, RIA Nowosti habar berýär.
Inýesta 2010-njy ýylda Ispaniýanyň we Niderlandlaryň milli ýygyndylarynyň arasynda geçirilen dünýä çempionatynyň finalynda (1:0) topy depýän pursatynda şe...

Dowamy »

55 0
Sport, 1 month ago


“Sugun çagasy” we “Jenap we hanym Smit” Gotham TV Awards baýragyna eýe boldular

Nýu-Ýorkda “Gotem” telewizion baýragynyň ilkinji gowşurylyş dabarasy geçirildi we onda ýylyň iň gowy seriallary we aktýorlary sylaglandy. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär.
Esasy nominasiýalarda ýeňiji bolanlaryň hatarynda mini-serallaryň arasynda öňegidişlik üçin baýrak alan Netflix-den “Sugun çagasy” (Оленёнок) bar. Serial sten...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, 1 month ago


Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde bahasy boýunça ikinji orunda durýan kompaniýa boldy diýip, IXBT habar berýär.
Nvidia-nyň paýnamalary 5-nji iýunda 5,2% ýokarlanyp, 1...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, 1 month ago


Keniýaly ylgawçy doping zerarly alty ýyl diskwalifikasiýa edildi we dünýä rekordyndan mahrum boldy

Keniýaly ylgawçy Roneks Kipruto antidoping düzgünlerini bozandygy üçin alty ýyl diskwalifikasiýa edildi. Bu barada Ýeňil atletikada ýaramaz hadysalara garşy göreşmek boýunça garaşsyz edaranyň (AIU) saýtynda habar berilýär.
Kipruto 2023-nji ýylyň 11-nji maýynda ýaryşlardan wagtlaýyn çetleşdirildi. Türgeniň diskwalifikasiýasy 2029-njy ýylyň 10...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, 1 month ago


Toyota we Mazda maglumatlaryň galplaşdyrylmagy sebäpli bäş modeliniň önümçiligini togtatdy

Toyota we Mazda kompaniýalary Ýaponiýanyň Ýer, infrastruktura, ulag we syýahatçylyk ministrliginiň çözgüdi esasynda 6-njy iýundan bäş modeliň önümçiligini togtatdylar. Edara kompaniýalar tarapyndan awtoulaglaryň synag netijeleri baradaky maglumatlaryň galplaşdyrylmagynyň üstüni açdy diýip, IXBT habar berýär.
Şeýlelikde, Toyota kompaniýasy Co...

Dowamy »

52 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Türkmenistan bilen Aziýanyň Ösüş Bankynyň arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alşyldy

6-njy iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýa Ösüş Bankynyň Merkezi we Günbatar Aziýa boýunça bölüminiň Baş direktory Ýewgeniý Žukow bilen duşuşdy.
Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Aziýanyň Ösüş Bankynyň (AÖB) arasyndaky gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada p...

Dowamy »

49 0
Täzelikler, 1 month ago


Belgiýanyň kompaniýalarynyň wekilleri hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikleri geçirmek üçin Türkmenistana geler

6-njy iýunda Brýussele amala aşyrýan saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary A.Gurbanow bilen Belgiýanyň Daşary işler ministrliginiň köptaraplaýyn meseleler we ählumumylaşma boýunça baş syýasy direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji Gislen D’Hupyň arasynda duşuşyk geçirildi.
Türkmenistanyň DIM-niň habar bermeg...

Dowamy »

38 0
Täzelikler, 1 month ago


Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny 2 trln dollara ýetmek üçin ýene sähelçe galdy. Aýratynam, geçen çärýek iPhone satuwy kompaniýa 46 mlrd dollar getirdi, şonuň üçin ýene bi...

Dowamy »

48 0
Tehnologiýa, 1 month ago


«Arkadagly Ýaşlar» elektron žurnalynyň 5-nji sany çykdy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 2024-nji ýyldaky 5-nji sany okyjylara ýetirildi.
Žurnalyň ilkinji sahypalarynda 18-nji maýda bellenilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýlaşylan «Döwlet berkararlygynyň synmaz sütünleri» atly makala ýerleşdir...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 1 month ago


4-nji gezekden başartdy: taryhda iň kuwwatly Starship kosmos gämisi üstünlikli uçuryldy

SpaceX, üç sany şowsuz synanyşykdan soň, Starship agyr raketasynyň üstünlikli synag uçuşyny amala aşyrmagy başardy. 6-njy iýunda raketa orbita çykdy we soňra üstünlikli Ýere gaýdyp geldi. Uçuş kompaniýanyň resmi web sahypasynda we X (öňki Twitter) sosial ulgamynda öz wagtynda göni ýaýlymda görkezildi. Islendik ulanyjy uçuşa mugt tomaşa edip bildi.<...

Dowamy »

40 0
Tehnologiýa, 1 month ago


GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika ministrligine salgylanyp habar berýär.
Arkalaşygyň çäklerinde energetika pudagynda özara gatnaşyklar meselesi Peterburg halkara ykd...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, 1 month ago


Koreýa Respublikasynyň Prezidenti ilkinji gezek Türkmenistana sapar bilen geler

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol 11-15-nji iýun aralygynda Türkmenistanda, Gazagystanda we Özbegistanda resmi saparda bolar. Bu barada koreý lideriniň Metbugat gullugy habar berýär.
Belläp geçsek, Ýun Sok Ýol Türkmenistana özüniň ilkinji saparyny amala aşyrýar. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatn...

Dowamy »

33 0
Täzelikler, 1 month ago


Kynçylyksyz bolmasa-da, ilkinji ekipažly Boeing Starliner Halkara kosmos stansiýasyna bardy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda bortunda astronawtlar Sunita Wilýams we Barri Wilmor bolan köp gezeklik Boeing Starliner kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) birleşdi. Ýaýlym NASA-nyň saýtynda alnyp baryldy.
Tehniki näsazlyklar sebäpli ençeme gezek gijikdirilen uçuş ahyrynda bir gije-gündiz wagt aldy. Starliner-iň HKS bilen birleşme...

Dowamy »

34 0
Täzelikler, 1 month ago


Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi.
Sarp edijileriň arasynda iň meşhur smartfon bazaryň 30,1%-ini eýelän Samsung Galaxy S24 Ultra boldy. Ikinji orunda 16,8% paý bilen Samsung Galaxy...

Dowamy »

60 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Günorta Koreýa Aýa we Marsa barmak meýilnamasyny yglan etdi

Günorta Koreýa 2032-nji ýyla çenli Aýa we 2045-nji ýyla çenli Marsa öz apparatlarynyň ugradylmaga gönükdirilen giň kosmos maksatnamasyny yglan etdi diýip, Phys.org habar berýär.
Prezident Ýun Sok Ýol ýakyn onýyllyklarda barlag üçin 70 milliard dollar beriljekdigini habar bedi.
Maksatnamanyň çäginde, Koreýa NASA-nyň 2026-njy ýyla çenli...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, 1 month ago


Türkmenistanyň diplomatlary daşary ýurtlarda welosipedli ýörişleri guradylar

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen yglan edilen Bütindünýä welosiped güni mynasybetli daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda sport çäreleri geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.
2024-nji ýylyň 31-nji maýynda London şäherinde Türkmenistanyň Beýik Britaniýa...

Dowamy »

64 0
Sport, 1 month ago


“Realyň” taryhynda iň köp tituly bolan futbolçylar belli boldy

Madridiň “Realynyň” kapitany Naço Fernandes we ýarym goragçy Luka Modriç futbol klubunyň Çempionlar ligasyndaky ýeňşinden soň onuň taryhynda iň köp titully oýunçylar boldular. Olaryň her biriniň hasabynda toparyň düzüminde 26 baýrak bar diýip, esquire.kz belleýär.
Şeýlelik bilen, olar “patyşalyk klubunyň” öňki oýunçylary Karim Benzema bilen...

Dowamy »

59 0
Sport, 1 month ago


“Lesteriň” gahrymany we Gwardiolanyň öňki kömekçisi Enso Mareska “Çelsi” toparynyň ýolbaşçysy boldy

“Çelsi” Enso Mareskanyň topara baş tälimçi wezipesine bellenendigini habar berdi. 44 ýaşly italiýaly tälimçi ýene bir möwsüme uzaltmak mümkinçiligi bilen bäş ýyllyk şertnama baglaşdy.
Mareskanyň tälimçilik usuly Pep Gwardiolanyň çemeleşişine golaý. Mareska 2022/23 möwsümde onuň “Mançester Siti” tälimçiler ştabynda işledi. Ol " Mançester Siti...

Dowamy »

56 0
Täzelikler, 1 month ago


“Çane - 6” Aýyň arka tarapynyň topragynyň nusgalaryny alyp, Aýdan ugrady

Hytaýyň “Çane-6” kosmiki gämisi ýany bilen topragyň gymmatly nusgalaryny alyp, Aýyň arka ýüzünden üstünlikli uçup gaýtdy diýip, Hytaýyň Milli kosmos gullugyna salgylanýan Reuters gullugy ýazýar.
3-nji maýda Wençan hemra uçuryş merkezinden uçurylan “Çane 6” Aýyň ozal öwrenmäge elýeter bolmadyk garaňky tarapyndan nusgalary ýygnan ilkinji zond...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyzyl kitabyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine Gutlag iberdi.
Döwlet Baştutany Gutlagynda ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasatynyň esasy maksadynyň türkmen halkynyň arassa daşky gurşawda ýaşamagy...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, 1 month ago


Türkmen agyr atletikaçysy Süleýman Jafarow ýetginjekleriň arasynda dünýä çempiony boldy

17 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Süleýman Jafarow 102 kilograma çenli agramda ýetginjekleriň arasynda dünýäniň çempiony boldy. Ýaryş Perunyň paýtagty Lima şäherinde geçirildi.
Ştangany birden götermekde 143 kilogram agyrlygy boýun egdiren Süleýman bu görnüşden altyn medal gazandy. Itekläp götermek boýunça görkezen 170 kilogramlyk netijesi...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, 1 month ago


Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi

3-nji iýunda wideoaragatnaşyk arkaly Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine iki ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Tü...

Dowamy »

55 0
Täzelikler, 1 month ago


Türkmenistanda welosportuň nazaryýeti we usulyýeti boýunça kitap neşir edildi

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” neşirýaty tarapyndan “Welosportuň nazaryýeti we usulyýeti” atly okuw kitaby neşir edildi. Bu barada Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda habar berdiler.
Bu kitap Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýeňil we agyr atletika kafedrasyn...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, 1 month ago


Warner Bros. "300 spartaly" filminiň prikwel serialyny taýýarlaýar

Warner Bros. Television “300 spartaly” («300 спартанцев») filminiň prikwel serialynyň taýýarlanýandygyny mälim etdi. Ozal filmiň asyl nusgasynyň üstünde işlän Zak Snaýder taslamanyň režissýory we prodýusseri bolar diýip, Variety ýazýar.
Filmiň sýužetiniň jikme-jiklikleri barada entek hiç zat aýdylmady, ýöne serialyň 2006-njy ýylda görkezilen...

Dowamy »

63 0
Täzelikler, 1 month ago


Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde resmi taýdan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.
Rekordlar kitabynda heýkeliň boýunyň ortaça žirafyňkydan we ABŞ-nyň prezidentler...

Dowamy »

69 0
Täzelikler, 1 month ago