Iýun aýynda Türkmenistanda geçiriljek esasy çäreler

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa 2023-nji ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler hem-de medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmeginiň tertibi barada habar berdi.
1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli aýdym-sazly medeni çäreleri we bäsleşikleri;
2-nji iýunda Gökdered...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmenistanda Gurban baýramy mynasybetli çäreler 28-29-30-njy iýunda geçiriler

Türkmenistanda 28-29-30-njy iýunda Gurban baýramy mynasybetli dürli medeni çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler barada hasabatynyň çäklerinde habar berdi.
Bellenilişi ýaly, öňümizdäki aýyň dowamynda tomusky dynç alyş möwsüminde çagalar dynç alyş we sagaldyş merke...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, 1 week ago


Mercedes-Benz dünýä boýunça 23 müň 500 ulagyny yzyna ýygnaýar

German awtoulag öndürijisi Mercedes-Benz seresaplylyk çäresi hökmünde dünýäde 23 müň 500 töweregi ulagy yzyna çagyrýar. TASS-nyň habar bermegine görä, bu barada penşenbe güni DPA gullugy tarapyndan GFR-iň Ulag serişdeleriniň meseleleri boýunça federal müdirligine salgylanyp habar berildi.
Hasabatda programma üpjünçiligindäki köne sazlamalar...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Toyota awtoulaglary ählumumy elektrikleşdirmä garşy çykyş edýär

Toyota Motor konserni birnäçe awtoulag öndürijileriniň modellerini diýseň çalt elektrikleşdirmä geçirmek islegini ýene bir gezek howlukmaçlyk diýip atlandyrdy. Şeýle beýanat bilen Toyota-nyň gözleg institutynyň ýolbaşçylaryndan biri Jill Prattyň çykyş edendigini Bloomberg ýazýar.
Konserniň baş ylmy işgäri wezipesini ýerine ýetirýän Jill Prat...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Çimaýew Usman bilen söweşiniň nirede geçiriljekdigini aýtdy

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) söweşijisi Hamzat Çimaýew özüniň YouTube kanalynda Kamaru Usman bilen söweşiniň Abu-Dabide geçiriljekdigini aýtdy. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Söweş 21-nji oktýabrda UFC 294 turnirinde geçirilip, ýarym orta agram kategoriýasynda bolar.
Ýatlap geçsek, 11-nji sentýabra geçilýän gije Çimaýew Kewin Hollanda...

Dowamy »

21 0
Sport, 1 week ago


Ronaldu Saud Arabystanynyň çempionatynyň dünýäniň iň gowy bäş ligasynyň birine öwrüljekdigini aýtdy

«Al-Nasryň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Saud Arabystanynyň ligasynyň dünýäniň saýlama ligalarynyň hataryna goşulyp biljekdigine ynanýar.
“Men bagtly. Topar ajaýyp oýun görkezdi. 0:2-den soň ýeňiş gazanmak örän kyn, ýöne biz ahyryna çenli ynandyk we üç gol girizdik.
Saud Arabystanynyň ligasy barha güýçlenýär, geljek ýyl o...

Dowamy »

18 0
Sport, 1 week ago


Sony ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy penşenbe güni Project Q atly ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi. Onlaýn-tanyşdyryş kompaniýanyň sosial ulgamlardaky sahypalarynda geçirildi.
Playstation 5 (PS5) -den oýunlary akdyrmaga mümkinçilik berýän enjamyň 2023-nji ýylda satuwa çykaryljakdygy bellendi. Şol bir wagtyň özünde, 8 dýuýmlyk ekran we adaty PS...

Dowamy »

21 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Florida ştatynyň gubernatory ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna gatnaşjakdygyny mälim etdi

Çarşenbe güni Florida ştatynyň gubernatory Ron Desantis 2024-nji ýylda ABŞ-nyň prezidentligine dalaş etjekdigini aýtdy.
“Men Amerikanyň beýik gaýdyp gelşine baştutanlyk etmek üçin prezidentlige dalaş edýärin " - diýip, ol Twitterde ýazdy.
Desantis çarşenbe güni ABŞ-nyň geljek ýylyň noýabr aýynda geçiriljek prezident saýlawlaryna gatna...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkiýäniň prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda 1,856 million saýlawçy ses berdi

Türkiýäniň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda daşary ýurtlarda we gümrük nokatlarynda ses berenleriň sany 1 856 968 adama ýetdi diýip, Anadolu agentligi habar berýär.
Gümrük geçelgelerinde Türkiýäniň daşyndaky saýlaw sanawlarynda hasaba alnan raýatlaryň ses bermek prosesi dowam edýär.
Türk wekilhanalarynda we serhet gözegçilik...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


«Älem» toý mekany toý etjeklere 50%-ni töläp, galan tölegi göterimsiz 24 aýa bölüp tölemegi teklip edýär

Artykmaç pul çykdajy etmän, şol bir wagtda hem ýokary derejede toý-sadaka dabaralaryny geçirmek isleýänler üçin Aşgabatda «Bagt köşgünde» ýerleşýän «Älem» we «Çeşme» toý mekanlary amatly teklip hödürledi.
Toý mekany toý etmek isleýän ýaş çatynjalara öňünden 50%-ini geçirip, galan 50%-ini garaşaryna, banksyz, girewsiz we hiç hili göterimsiz 2...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Geljek bäş ýyl Ýerde iň maýyl howaly ýyllar bolup biler

Atmosferadaky bug gazlarynyň artmagy we garaşylýan El-Ninýo hadysasy sebäpli, geljek bäş ýylda Ýer togalagynda temperatura rekord derejä çenli ýokarlanyp biler. Şeýle çaklama Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň (WMO) täze býulleteninde (beýanatynda) getirilýär diýip, Meteožurnal neşiri habar berýär.
Iň bärkisi, 2023-nji we 2027-nji ýyllar a...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Aşgabatda «Parahat-7-de» 20-den gowrak köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy başlanar

Aşgabat şäher häkimligi «Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze desgalaryň gurluşygyna başlaýar. Häkimlik bu ýerde 20-den gowrak dokuz gatly döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, 720 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdebini we seýilgähi gurmagy meýilleşdirýär.
Şäher häkimliginiň sargydy boýunça Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bu ýaşaýyş...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Georgi Gospodinow edebiýat boýunça Halkara Buker baýragynyň eýesi boldy

Bolgariýaly prozaik we şahyr Georgi Gospodinow “Time Shelter” (“Wagt gaçybatalgasy”) romany üçin iňlis dilindäki edebiýat pudagynda gowşurylýan Halkara Buker baýragynyň eýesi boldy. Bu barada Londonda geçirilen dabarada emin agzalarynyň başlygy, ýazyjy Leýla Slimani yglan etdi diýip, TASS habar berýär.
55 ýaşly ýazyjy baýragy almak bilen öz...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Opel täzelenen Corsa modelini hödürledi

Stellantis konserniniň bir bölegi bolan Opel markasy täzelenen Corsa hetçbegini hödürledi. Stellantisiň metbugat gullugynyň habaryna görä, awtoulag täze yzky dizaýna, matrisa faralara we üýtgedilen interýere eýe boldy.
Garşydan gelýän sürüjileriň gözüni gamaşmakdan saklaýan Corsa Matrix farasy, öňki sekiziň ýerine 14 sany LED ulanyp, täzelen...

Dowamy »

18 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Apple Broadcom bilen 5G-niň komponentlerini işlemek barada ylalaşandygyny yglan etdi

Apple dünýäniň iň iri ýarymgeçiriji öndürijilerinden biri bolan Broadcom bilen 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlamak barada ylalaşandygyny yglan etdi. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň Apple-iň web sahypasynda çap edilen metbugat beýanatynda habar berildi.
Apple-iň baş direktory Tim Kuk: "Amerikan önümçiliginiň ugurtapyjylygyny...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Tutuş dünýäde millionlarça HP printerleri kompaniýanyň ýalňyşlygy sebäpli işlemegini bes etdi

Amerikanyň Hewlett-Packard (HP) kompaniýasy resmi programma üpjünçiliginiň täze wersiýasynda girizen üýtgeşmeleri sebäpli bütin dünýäde öz öndüren millionlarça printeriniň işlemegini bes edendigini boýun aldy. Bu barada BleepingComputer tarapyndan habar berildi.
Ulanyjylar enjamlarynyň sensor ekranynda "83C0000B" ýalňyşlygy görkezýän gök ekr...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Çehiýaly türgen 9,5 sagatlap plankada saklanyp, dünýä rekordyny täzeledi

Çehiýanyň ýaşaýjysy kese plankada 9,5 sagatlap saklanyp, dünýä rekordyny täzeledi diýip, UPI ýazýar.
Ýozef Şalek plankada dokuz sagat 38 minut 47 sekuntlap durmak bilen, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Ozal bu ugurda rekord eýesi awstraliýaly Daniel Skali bolup, onuň wagty çehiýaly dalaşgäriňkiden sekiz minut az.
Boş wagtlarynda Şa...

Dowamy »

18 0
Sport, 2 weeks ago


«Inter» yzly-yzyna ikinji ýyl futbol boýunça Italiýanyň Kubogyny aldy

Futbol boýunça Italiýanyň Kubogynyň final duşuşygynda «Inter» 2:1 hasabynda «Fiorentinadan» üstün çykyp, Kubogy aldy. Duşuşyk çarşenbe güni Rimde Olimpiýa stadionynda geçirildi.
Milan klubunyň düzüminde Lautaro Martines dubl etdi (29-njy, 37-nji minutlar). «Fiorentinadan» Nikolas Gonsales (3) gol geçirdi.
Martinesiň birinji goly onuň...

Dowamy »

18 0
Sport, 2 weeks ago


Hytaýyň soňky imperatorynyň sagady auksionda 6,2 million dollara satyldy

Hytaýyň soňky imperatory Pu I-e degişli Patek Philippe şweýsar markasynyň Reference 96 Quantieme Lune goşar sagady Gonkongdaky Phillips auksion öýi tarapyndan 6,2 million dollara satyldy. Bu barada CNN habar berýär.
Siferblaty arap sanly 31 mm-lik platina sagat al reňkli altyn sagatbagy we Aý fazasyny kesgitleýiş funksiýasy bilen tapawutlaný...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Volkswagen 2024-nji model ýylynyň täzelenen Touareg-ini hödürledi

Germaniýanyň Volkswagen kompaniýasy täzelenen krossower Touareg-i hödürledi. Bu barada motor1.com habar berýär.
Täzelenen awtoulagda biri-biri bilen birleşdirilen IQ.Light HD matrisa faralary bar. Awtoulagyň arka tarapy ýalpyldawuk Volkswagen logotipi bilen bezeldi. Yzky yşyklaryň görnüşi hem birneme üýtgedi.
Mundan başga-da, modeliň...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Mbappe «PSŽ-däki» geljegi babatda belli karara geldi

Fransuz futbolçysy Kilian Mbappe «Pari Sen-Žermendäki» geljegi babatda belli karara geldi. Bu barada L'Equipe habar berýär.
Neşiriň maglumatlaryna görä, hüjümçi Parižiň kluby bilen şertnamany 2025-nji ýyla çenli uzaltmak mümkinçiligini işjeňleşdirmekçi däl. Şeýlelik bilen, 24 ýaşly oýunçy 2023-nji ýylyň 31-nji iýulyna çenli pursatdan peýdala...

Dowamy »

17 0
Sport, 2 weeks ago


Türkmen ýaşlary üçin Hindistanda talyp hakly okuw maksatnamasy açyldy

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Hindistanda AYUSH dersleri boýunça bilim almak üçin talyp hakly maksatnamanyň açylandygyny habar berdi. Şeýle hem 2023-2024-nji ýyllarda bakalawr, aspirantura we doktorantura boýunça dereje almaga mümkinçilik teklip edilýär.
Hindistanyň Hökümetiniň AYUSH ministrligi şular ýaly dersleri hödürleýär: aýur...

Dowamy »

18 0
Bilim, 2 weeks ago


FIFA Türkmenistanda futbol zehinlerini ösdürmek taslamasyny durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) Türkmenistanda zehinleri ösdürmek taslamasyny durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada şenbe güni Türkmenistanyň Futbol federasiýasy (TFF) FIFA-nyň sebitleýin tehniki geňeşçisi Gaýoz Darsadzeniň ýurda eden saparyndan soň habar berdi.
"Iki günlük iş sapary wagtynda FIFA-nyň tehniki geňeşçisi Türkmenistany...

Dowamy »

35 0
Sport, 2 weeks ago


«Ýuwentusa» täze sanksiýalar howp salýar

Italiýanyň Futbol Federasiýasynyň prokuraturasy zähmet haklary bilen bagly aldaw sebäpli Turiniň “Ýuwentusyna”garşy aýyplama ýükledi. Bu barada “La Republica” habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Prokuraturanyň habaryna görä, “Ýuwentus” 2019/20-möwsüminde koronawirus pandemiýasy wagtynda klub gaznasy bilen bikanun “aýlyk hilesini” gurady....

Dowamy »

31 0
Sport, 2 weeks ago


ABŞ-da başy gökdirän binalaryň agramynyň Nýu-Ýorkuň suwuň astyna gitmegine sebäp bolýandygy aýdyldy

ABŞ-nyň Geologiýa gullugynyň alymlary gözlegleriň netijesi boýunça, Nýu-Ýorkdaky başy gökdirän binalaryň şäheri suwuň astyna gidirýändigini aýtdylar. Bu barada Trend habar berýär.
Şäherdäki binalaryň umumy agramy, takmynan, 770 mln tonna barabar. Şol bir wagtyň özünde, her ýyl Nýu-Ýork bu agram sebäpli 1-2 mm çökýär.
Alymlaryň magluma...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, 2 weeks ago