«Apple» animasiýa döretmek üçin emeli aň guralyny döretdi

«Apple» kompaniýasynyň maşyn öwreniş boýunça hünärmenleri emeli aň (AI) esasynda animasiýa döretmek üçin «Keyframer» goşundysyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «arXiv» ylmy neşirleriň platformasynda ýerleşdirildi.
Täze işiň dowamynda «Apple-iň» kompýuter boýunça hünärmenleri GPT-4-iň AI modeliniň tekst düşündirişlerine görä, SVG formatyndak...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 1 week ago


Marvel 2026-njy ýylda “Bleýd” film franşizasyny täzeden goýberer

Meşhur wampir awçysy baradaky hekaýaty gaýtadan başlatjak Marvel-iň täze “Bleýd” filminiň ilkinji görkezilişi 2026-njy ýyla çenli yza süýşürildi. Bu barada WorldofReel portaly insaýder Jeff Snaýdere salgylanyp habar berdi.
Taýýarlanyp başlanandan bäri taslama köp sanly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldy, alty gezek ssenariçini üýtgetdi we heniz...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, 1 week ago


Täze Samsung Galaxy A35 smartfony barada maglumatlar peýda boldy

«Google Play Console» katalogynda heniz tanyşdyrylmadyk täze «Samsung Galaxy A35» smartfony barada maglumatlar peýda boldy. Onuň aýratynlyklarynyň beýany we suraty ozal paýlaşylan maglumatlary tassyklady diýip, «MySmartPrice» portaly habar berýär.
Şeýlelikde, «Samsung Galaxy A35» Full HD+ durulykly ekran, «Samsung Exynos 1380» prosessory we...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Agaçlar global ýylamany saklap biler. Alymlar ABŞ-nyň gündogaryndaky täsin hadysany gürrüň berdiler

Alymlar ABŞ-nyň gündogar böleginiň beýleki ýerlerden tapawutlylykda global ýylama hadysasyna sezewar bolmandygyny anykladylar. Gözleglere görä, bu täsin hadysanyň sebäbi bu ýerde tokaýlaryň giň gerimde dikeldilmegi boldy diýip, gazeta.ru habar berýär.
ABŞ-da kolonial döwri başlanaly bäri tokaýlar oba hojalygy we gurluşyk işleri üçin işjeň ça...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 1 week ago


Aziýada hek döwrüniň iň uly dinozawry anyklanyldy

RYA-nyň A.A.Borisýak adyndaky paleontologiýa instituty öz saýtynda Sibir psittakozawrynyň kelle süňküniň öwrenilişiniň netijelerini habar berdi. Gözlege görä, Aziýada hek döwründe (129,4-113,0 mln ýyl mundan ozal) psittakozawrlar giňden ýaýran we agalyk ediji jandarlar bolupdyr. Bu barada news-m.ru belleýär.
Sibir psittakozawry 1953-nji ýyld...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, 1 week ago


Kosmos zibili bilen göreşmäge gönükdirilen ýapon hemrasy Ýeriň orbitasyna çykaryldy

Kosmos enjamlarynyň döwük bölekleri we beýleki kosmos zibilleri barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenen ýapon hemrasy orbita üstünlikli çykaryldy. Bu barada Astroscale Japan işläp düzüji kompaniýa salgylanyp, TASS habar berýär.
ADRAS-J enjamy Täze Zelandiýanyň Mahiýa ýarym adasynda ýerleşen Rocket Lab hususy kosmodromyndan uçuryldy. Beýikli...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Alymlar ilkinji gezek Gün energiýasyny orbita hemrasyndan Ýere geçirdiler

Kaliforniýanyň Tehnologiýa institutynyň (Caltech) alymlary beýleki guramalardaky hyzmatdaşlary bilen kosmos energiýasy pudagynda üstünlik gazandylar. “Extremetech” portalynyň habaryna görä, olar ýörite enjamyň kömegi bilen energiýa toplap, orbita emeli hemrasyndan Ýere iberip bildiler.
Alymlaryň ulanan enjamyna Microwave Array for Power-tran...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Xiaomi flagman öndürmek üçin innowasion özbaşdak öwreniş zawodyny işe girizdi

18-nji fewralda Hytaýyň Xiaomi kompaniýasy flagman enjamlaryny öndürmek üçin täze özbaşdak zawod açdy. Brendiň başlygy Lýu Weýbingiň (bu wezipä ýakynda Leý Szunyň ornuna geçdi) sözlerine görä, kärhanada iň täze flagman Xiaomi 14 Ultra öndüriler.
Gizmoçinanyň habar bermegine görä, Pekiniň etegindäki Çanpin şäherinde ýerleşýän bu kärhana ýylda...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Windows 11-de QR kody ulanyp, Wi-Fi-a birigip bolar

QR kody ulanyp, Wi-Fi torlaryna birikmek eýýäm köp smartfonlarda bar. Indi bu aýratynlyk Windows 11 enjamlarynda hem elýeterli bolar diýip, tom's Hardware-a habar berýär.
Microsoft şu ýylyň ahyrynda çykmagyna garaşylýan 24H2 täzelenmesinde şeýle aýratynlygy synagdan geçirýär.
Bu aýratynlyk noutbuklarda we kamera bilen enjamlaşdyrylan...

Dowamy »

25 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda Eminem Sten atly özüni gödek alyp barýan muşdagyň adyndan rep okaýar, muşdagy oňa yzly-yzyna haýbat atýan hatlary iberýär.
Film repçi...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Apple täze MacBook modellerini Samsung-yň gatnaşmagynda dörediler

Günorta Koreýanyň «The Elec» neşiriniň habar bermegine görä, «Samsung» geljekki «MacBook» modelleri üçin OLED displeýleriniň üpjünçilik zynjyryna goşulmaga taýynlanýar.
Soňky ýyllarda «Apple-iň» «MacBook Pro» we «MacBook Air» noutbuklarynyň LCD displeýlerini OLED displeýleri bilen çalyşmagy meýilleşdirýändigi barada habarlar ýaýrady. «The El...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji Ferrari «Magtymguly Pyragynyň parahatlyk ýörelgesi we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara maslahatynda eden çykyşynda aýt...

Dowamy »

21 0
Täzelikler, 1 week ago


Samsung uzalyp bilýän ekrany bolan smartfonyň üstünde işleýär

«Samsung» uzalyp bilýän ekrany bolan smartfonyň üstünde işleýär diýip, «GizmoChina» neşiri habar berýär.
Syzdyrylan patentlere görä, «Samsung-yň» geljekdäki eplenýän smartfonynda diňe bir displeý – içki displeý bolar. Eger ulanyja asyl nusgasyndan has uly meýdany bolan ekran gerek bolsa, ol rulon görnüşinde togalanan ekrany ýörite mehanizm b...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Vivo täze smartfonyny yglan etdi

«Vivo» kompaniýasy hytaý bazary üçin «Y100» seriýaly täze smartfonyny tanyşdyrdy. Enjam «Vivo Y100t 5G» diýlip atlandyrylýar we eýýäm «Y100» we «Y100i» görnüşlerini öz içine alýar. «Vivo Y100t 5G» smartfony bu hatardaky iň uly enjam boldy we has gowy aýratynlyklara eýedir. Bu barada «GizmoChina» habar berýär.
«Vivo Y100t 5G» FHD+ durulygy we...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere arzanlyşyklaryň girizilendigini habar berdi.
Arzanlaşyklar 2024-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna çenli hereket eder diýlip, gullugy...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Iwan Aýwazowskiniň “Aýly gije” atly kartinasy 1 million dollara satyldy

Meşhur suratkeş Iwan Aýwazowskiniň 1878-nji ýylda çeken “Aýly gije” kartinasy Moskwadaky auksionda 92 million rus rubluna (takmynan, 1 million dollar) satyldy. Bu barada “Auksion Holding”-iň metbugat gullugyna salgylanýan RIA-nyň “Nowosti” gullugy habar berýär.
“Aýly gije” atly kartina Konstantinopol we onuň diňleri görünýän deňiz peýzažydyr...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär.
Diň işgärleriň “diňi dolandyrmagyň häzirki strategiýasyny ýazgarýandygy” sebäpli baryp görmek üçin ýapykdyr. Işgärleriň pikiriçe,...

Dowamy »

24 0
Täzelikler, 1 week ago


“Napoli” möwsümde ikinji gezek tälimçisini çalyşdy

Slowakiýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk edýän Françesko Kalsona Italiýanyň “Napoli” toparynyň baş tälimçisi wezipesinde Walter Mazzarriniň ornuny çalyşdy. Bu barada futbol klubunyň prezidenti Aurelio De Laurentise salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Slowakiýanyň Futbol birleşigi Kalsona şu möwsümiň ahyryna çenli “Napoli” toparyna tälimç...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Asus we Hario emeli aň oturdylan akylly kofe maşynyny hödürlediler

Asus kompaniýasy akylly kofe maşynynyň täze neslini - V60-y döretmek üçin Hario Corporation bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. ITHome-iň habar bermegine görä, täze önüm içerki emeli aň bilen üpjün ediler.
AI-niň kömegi bilen kofe enjamy ulanyjynyň göwnüne ýarajak içgi reseptlerini maslahat bermek üçin, ulanyjynyň isleglerini seljerip...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär.
Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi berlende, intuitiw razy bolandygyny, häzir bolsa doly ýagdaýda aňly we oýlanyşykly karara gelendigini, öz dalaşgärligini ikinji mö...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 1 week ago


Spotify bilen adalatsyz bäsdeşlik üçin Ýewropa Apple-e 500 million ýewro jerime salar

Ýewropa komissiýasy Spotify ýaly üçünji tarap aýdym-saz akym programmalarynyň işlemegini kynlaşdyrýandygy üçin Apple-e, takmynan, 500 million ýewro jerime töletmäge taýynlanýar diýip, ITHome habar berýär.
Bu Spotify tarapyndan 2019-njy ýylda berlen şikaýatyň netijesinde Ýewropa Komissiýasy tarapyndan Apple-e berlen ilkinji jerime bolar. Bäsd...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 1 week ago


Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro

smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny bolar. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, iPhone 16 Pro-da her kamerasynyň öz tegelek göwresi bolan öňki modellerden tapawutlylykda, ähli kameralar üçin bir blok bolar. Bu smartfona Majin Bu-nyň X s...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 1 week ago


Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine salgylanyp, TASS habar berýär.
Resminamada bellenilişi ýaly, Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň gadagan edilýändigi baradaky...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 1 week ago


Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan soň ýitirilen ýylylygy we sowugy duýmak duýgusyny dikeldýär diýip, 4PDA habar berýär.
MiniTouch ulgamy proteziň ujunda ýerleşýän...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 1 week ago


Xiaomi we Leica smartfon kameralaryny gowulandyrmak üçin institut döredýärler

Xiaomi we Leica ykjam enjamlar üçin optiki tehnologiýalary ösdürjek we öwrenjek Xiaomi x Leica Optical institutyny döretmek üçin tagallalaryny birleşdirdiler. Bu barada Xiaomi web sahypasyna salgylanýan 4PDA portaly habar berdi.
Institut dört esasy ugra ünsüni jemlär: ykjam görnüş-faktorynda ultra takyk optiki linzalary ösdürmek, hasaplaýyş...

Dowamy »

10 0
Tehnologiýa, 1 week ago