Serdar Berdimuhamedow Karl III-ä Täç geýdirmek dabarasyna gatnaşmak üçin Londona bardy

5-nji maýda Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iňlis tarapynyň çagyrmagy boýunça Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III hem-de onuň Şazenan maşgalasyna Täç geýdirmek dabarasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Londona bardy.
Birnäçe sagatdan soň, Serdar Berdimuhamedowyň uçary London şäheriniň “...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, 1 month ago


«Ýerine ýetirip bolmajak missiýa 7» filmini surata düşürmek işleri resmi taýdan tamamlandy

Režisýor Kristofer Makkuorri sosial sahypalarynda «Ýerine ýetirip bolmajak missiýa» franşizasynyň ýedinji bölüminiň surata düşürmek işleriniň doly derejede tamamlanandygyny habar berdi.
«Çuňňur minnetdarlyk hem çäksiz hoşallyk bilen diňe bir size däl, eýsem, siziň maşgalaňyzdyr ýakynlaryňyza bagt hem mynasyp dynç alyş arzuw edýärin» diýip, M...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, 1 month ago


Hytaýa gitjek türkmenistanlylar üçin ýurda giriş düzgünleri üýtgedildi

HHR-niň Türkmenistandaky ilçihanasy Hytaýa barýan Türkmenistanyň raýatlaryna COVID-19-a PZR-testiniň ýerine antigenlere test tabşyrmaga rugsat edilendigini habar berdi. Bu täzelik 29-njy aprelden güýje girdi diýip, ilçihananyň resmi saýtynda habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, bu epidemiki ýagdaýyň üýtgemegi bilen we ýolagçylaryň rahat...

Dowamy »

60 0
Täzelikler, 1 month ago


Türkiýe türkmen talyplary üçin kwotalary artdyrar

Türkiýe Türkmenistandan talyplara berilýän kwotalary her ýylda 100-150-ä çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Orient agentligi Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň Daşary ýurtdaky watandaşlaryň we arkadaş jemgyýetleriň işleri boýunça baş müdirliginiň Başlygy Abdullah Erene salgylanyp habar berdi.
«Biz türkmen talyplary ü...

Dowamy »

61 0
Bilim, 1 month ago


FIFA-nyň prezidenti Täjigistana baryp gördi

Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino resmi sapar bilen Täjigistanyň paýtagty Duşenbä bardy. Bu barada sişenbe güni Täjigistanyň Futbol federasiýasynyň metbugat gullugy habar berdi.
FIFA-nyň başlygy täjigistanly kärdeşleri bilen duşuşdy we respublikada futbolyň ösüşi barada pikir alşar. Infantino Täjigistanyň prez...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, 1 month ago


Ýaponiýada altynyň bahasy ýokarlanyp, ýene-de taryhy çägi täzeledi

Ýaponiýada altynyň bahasy, maýa goýujylaryň bu aktiwe bolan gyzyklanmasynyň artmagy bilen, taryhdaky iň ýokary çägini ýene bir gezek täzeledi. Sişenbe güni söwdalaşyklaryň maglumatlary muňa şaýatlyk edýär diýip, TASS habar berýär.
Ýurtda gymmat bahaly metallary öndürýän we satýan iri kompaniýalaryň biri bolan Tanaka Kikinzoku 1 gram altynyň...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, 1 month ago


Toyota heläkçilik synaglarynyň netijeleriniň galplaşdyrylandygyny boýun aldy

Toyota birnäçe modelde heläkçilik synaglarynyň (kraş test) netijelerini galplaşdyrandygyny boýun alýar we bu ýagdaý boýunça öz derňewini geçirer. Bu barada konserniň direktorlar geňeşiniň başlygy Akio Toýodanyň adyndan çap edilen resmi beýanatda aýdylýar. Howpsuzlyk synaglary bilen manipulýasiýa konserniň düzümine girýän Daihatsu-nyň işgärleri tara...

Dowamy »

59 0
Tehnologiýa, 1 month ago


HBS: “PSŽ” Saud Arabystanyna birugsat gidenligi sebäpli, Messini topardan çetleşdirdi

Fransiýanyň “Pari Sen-Žermen” futbol kluby argentinaly hüjümçi Lionel Messini Saud Arabystanyna gidenligi sebäpli oýunlardan iki hepdelik çetleşdirdi. Bu barada sişenbe güni Fransiýanyň RMC Sport radioýaýlymy habar berdi.
Çeşmäniň habaryna görä, Messä türgenleşige gatnaşmaga hem rugsat berilmez, oýundan çetleşdirilen döwri üçin aýlyk tölenme...

Dowamy »

57 0
Sport, 1 month ago


Küşt boýunça dünýä çempiony taý-breýkde kesgitlener

Russiýaly grossmeýster Ýan Nepomnýaşiý Astanada geçirilýän dünýäniň küşt täji üçin oýnuň 14-nji tapgyrynda hytaýly Din Ližen bilen deňme-deň oýnady. Bu barada rsport.ria.ru habar berýär.
Russiýalynyň gara mallar bilen oýnan tapgyry 90-njy göçümden soň tamamlandy. Gapma-garşylykda hasap 7-7 boldy. Düzgüne laýyklykda, oýnuň ýeňijisi 30-njy apr...

Dowamy »

73 0
Sport, 1 month ago


Bilermen saç düşmesiniň giňden ýaýran sebäplerini aýtdy

Saçyň düşmeginiň sebäpleri, adatça, dürli ýetmezçilikli ýagdaýlar bilen baglanyşyklydyr. Mysal üçin, belogyň, galkan görnüşli mäziň ýa-da demriň ýetmezçilik etmegi saçyň düşmegine getirip biler. Bu barada gazeta.ru bilen söhbetdeşlikde lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty, nutrisiolog Ýelena Kurowa gürrüň berdi.
“Ýokanç keseller hem saçyň dökül...

Dowamy »

66 0
Täzelikler, 1 month ago


Microsoft Windows 10 üçin täzelenmeleri çykarmagyny bes eder

Microsoft kompaniýasy Windows 10 operasion sistemasy üçin uly täzelenmeleri işläp düzmegi bes edýär. Bu barada kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen habara salgylanyp, TASS habar berýär.
“Häzirki wersiýa, 22H2, Windows 10-uň ahyrky wersiýasy bolar” – diýlip, kompaniýada görkezilýär. Şeýle-de bolsa, Microsoft sistemanyň tehniki goldawyny 2025-n...

Dowamy »

67 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Mark Sukerbergiň baýlygy bir günde $10 mlrd artdy

Meta Platforms kompaniýasynyň esaslandyryjysy we baş müdiri Mark Sukerbergiň baýlygy 27-nji aprelde 10 mlrd dollar artyp, 87,3 mlrd dollara ýetdi diýip, Bloomberg hasaplaýar. Bu taryhda Sukerbergiň kapitalynyň ululygy boýunça üçünji bir günlük ösüşi boldy, işewür Bloomberg-iň milliarderler reýtinginde 12-nji orna geçdi diýip, quote.ru habar berýär....

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Benzema Ispaniýanyň çempionatynyň taryhynda dördünji bombardir boldy

Madridiň “Realynyň” hüjümçisi Karim Benzema Ispaniýanyň futbol çempionatynyň taryhynda dördünji bombardir boldy diýip, sportrbc.ru habar berýär.
35 ýaşly fransiýaly oýunçy 32-nji tapgyryň “Almeriýa” garşy oýnunyň birinji ýarymynda het-trik amala aşyrdy. Benzema bäşinji, 17-nji we 42-nji (penaltiden) minutlarda gol geçirdi.
Hüjümçi La...

Dowamy »

65 0
Sport, 1 month ago


Katarly şeýh “Mançester Ýunaýted” üçin $6,3 mlrd hödürled

Kataryň öňki premýer-ministri şeýh Hamad ben Jasim ben Jaber Al Taniniň ogly “Mançester Ýunaýtedi” 5 mlrd funt sterlinge (6,3 mlrd dollar) satyn almak üçin ahyrky teklibi öňe sürdi. Bu barada Bloomberg habar berýär diýip, sportrbc.ru belleýär. 28-nji aprelde topary satyn almak üçin arzalary bermegiň üçünji tapgyrynda ahyrky möhlet geçdi.
“MÝ...

Dowamy »

66 0
Sport, 1 month ago


BMW i5 elektrik ulagyny bakyş arkaly dolandyryp bolar

BMW kompaniýasy i5 elektrik sedanynyň prototipleriniň täze suratlaryny çap etmek bilen birlikde täze önümiň aljak adaty bolmadyk aýratynlygy barada gürrüň berdi. Sürüjiniň kömekçiler toplumynda sürüjiniň nazaryny yzarlamak üçin kamera bolar: şeýlelik bilen, sürüji gözleri bilen «awtopilota» käbir buýruklary berip biler.
BMW i5-däki Highway A...

Dowamy »

67 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Marca neşiri okyjylaryň pikirine esaslanyp, dünýäniň simwoliki ýygyndysyny düzdi

Ispaniýanyň Marca sport neşiri öz okyjylarynyň pikirine esaslanyp, dünýäniň simwoliki ýygyndy toparyny neşir etdi.
Dünýäniň iň güýçli oýunçylarynyň topary aşakdakylar:
Derwezeçi: Tibo Kurtua (“Real”);
Goragçylar: Aşraf Hakimi (“PSŽ”), Ronald Arauho (“Barselona”), Eder Militao (“Real”), Alfonso Dewis (“Bawariýa”);
Merkezi...

Dowamy »

62 0
Sport, 1 month ago


Germaniýada 1894-nji ýylda çykan ulag guratlykdan geçdi

1894-nji ýylda çykan Benz Wiktoriýa №99 atly awtoulag Germaniýada TUV barlagyndan (Germaniýada awtoulaglaryň guratlyk ýagdaýyny barlagy) üstünlikli geçdi. Augsburger Allgemeine-niň ýazmagyna görä, seýrek duş gelýän awtoulaga, käbir çäklendirmelere seretmezden, jemgyýetçilik ýollarynda ýene iki ýyl hereket etmäge rugsat berildi.
Benz Wiktori...

Dowamy »

65 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Samsung I çärýekde arassa girdejisini 7 esseden gowrak azaltdy

Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy birinji çärýekde arassa girdejisini ýedi esseden gowrak azaltdy. Kompaniýanyň metbugat relizinde habar berlişi ýaly, ýanwar – mart aýlarynda arassa girdeji geçen ýylyň degişli döwründäki 11,325 trln wona bilen deňeşdirilende, 1,575 trln wona boldy ($1,18 mlrd). Şol bir wagtyň özünde çip çykaryjy biznes 4,58 trl...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, 1 month ago


IT kompaniýalar 2023-nji ýylyň başyndan bäri dünýäde 183 müňden gowrak işgäri işden çykardylar

Layoffs.fyi portaly tarapyndan ýygnalan maglumatlara görä, şu ýylyň başyndan bäri dünýäde tehnologiýa pudagyndaky 183 müňden gowrak işgär öz iş ornuny ýitirdi. Şol bir wagtyň özünde görkeziji ýanwar aýynyň ortalaryndan bäri ýedi esseden gowrak ýokarlandy diýip, Interfax.ru habar berýär.
Maglumatlar 2023-nji ýylyň jemi boýunça tehnologiýa pud...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Bloomberg Binance-yň ýolbaşçysyny täze “maliýe titanlarynyň” üçlügine goşdy

Binance-yň ýolbaşçysy Çanpen Çžao Bloomberg tarapyndan maliýe pudagyndaky iň baý adamlaryň sanawyna girizildi. Agentligiň maglumatlaryna görä, Çžaonyň baýlygy 28,2 mlrd dollara barabar. Bu barada rbc.ru habar berýär.
2023-nji ýylyň 23-nji martyna çenli maglumatlara görä, Çžao soňky on ýylda baý adamlaryň sanawynda ýokary çykan 25 sany täze “...

Dowamy »

67 0
Täzelikler, 1 month ago


Italiýanyň Hökümeti ChatGPT çat-botunyň ýurtda hereket etmegine ýene rugsat berdi

OpenAI amerikan kompaniýasynyň ChatGPT çat-boty ýerli häkimiýetler tarapyndan böwetlenenden bir aý soň, Italiýada täzeden işläp başlady diýip, anna güni kompaniýanyň wekiliniň aýdanlaryna salgylanýan Reýter agentligi habar berdi.
Onuň sözlerine görä, çat-bot OpenAI kompaniýasy italýan edarasynyň maglumatlary goramak gullugynyň soraglarlaryn...

Dowamy »

67 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Türkmen dzýudoçylary Kuweýtde Aziýanyň Açyk Kubogyna gatnaşýarlar

Türkmenistandan 14 sany türgen 28-29-njy aprelde El-Kuweýtde (Kuweýt) geçirilýän Dzýudo boýunça Aziýanyň Açyk Kubogyna gatnaşýar. Bu barada Dzýudonyň Halkara Federasiýasynyň resmi saýtynda aýdylýar.
Türkmenistanyň erkekler toparynyň düzümine: Aýbek Omirow, Mekan Ramazanow, Döwran Ýazkylyçow, Ali Agammämedow (ählisi 60 kg çenli agram derejede...

Dowamy »

49 0
Sport, 1 month ago


Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistan bilen döwlet serhediniň tertibi baradaky Ylalaşygy tassyklaýan Kanuna gol çekdi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew «Gazagystan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda gazak-türkmen döwlet serhediniň tertibi baradaky Ylalaşygy tassyklamak baradaky» Kanuna gol çekdi.
Gazagystanyň Prezidentiniň edarasynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, şertnama 2021-nji ýylda Aşgabatda gol çekilipdi...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, 1 month ago


Bloomberg: Hindistan aprel aýynda Ýewropanyň iň uly nebit üpjünçisi bolar

Hindistan şu aýda Ýewropany arassalanan nebit bilen üpjün ediji iň uly ýurt bolar. Bu barada anna güni Bloomberg habar berdi.
Onuň maglumatlaryna görä, Hindistandan Ýewropa arassalanan nebitiň eksporty aprel aýynda bir günde 360 müň barrelden geçer, bu bolsa Günorta Aziýa ýurdunyň Saud Arabystanyndan öňe geçmegine we arzan rus nebitini reko...

Dowamy »

52 0
Täzelikler, 1 month ago


«Beýik deňleýji 3» filminiň ilkinji treýleri çykdy (Великий уравнитель 3)

Sony Pictures studiýasy «Beýik deňleýji 3-iň» ilkinji treýlerini çykardy. Denzel Waşingtonyň gatnaşmagynda düşürilen ekşn trilogiýanyň tamamlaýjy bölümi 1-nji sentýabrda ekranlara çykar.
Filmiň jemleýji bölüminde hakyna tutma Robert MakKoll (Waşington) ýerli mafiýa garşy göreşmek üçin Italiýa gidýär. Şeýle-de, filmde Dakota Fanning hem oýna...

Dowamy »

52 0
Täzelikler, 1 month ago