1.Adam bir ýylyň dowamynda 10 million gezek gözüni gyrpýar.
2.Bir milliard sekunt — ol.takmynan,37 ýyla barabardyr.
3.Robinzon Kruzo adam aýagy sekmedik adada 24 ýyl ýaşapdyr.
4.Bary-ýogy 1 gram altyndan uzynlygy 3,5 kilometr bolan sim almak
mümkin.
5.Watikan döwletinde futbol boýunça birinjiligi almak ugrundaky ýaryşlara «Telepoçta», «Gwardiýaçylar», «Bank», «Kitaphana», «Muzeýler ýygyndysy» ýaly komandalar gatnaşýarlar.
6.Leonardo da Winçi «Mona Lizanyň» dodagyny çekmek üçin 12 ýyllap iş edinipdir.
7.Amerikan statistikasynyň berýän maglumatlaryna görä, mobil telefonynda erkekler aýallara garanyňda köp gepleşýärler. Amerikaly erkek kişiler bir aýda ortaça 438 minut, amerikan zenany bolsa 377 minut mobil telefonynda gepleşýär. Ýöne adaty, simli, öý telefonynda aýallar erkeklere görä göni iki esse köp gepleşýärler.
8.Maýk Taýsoň professional ringde geçiren boks ýaryşlarynyň 51-sinden 21-sinde garşydaşyny ilkinji sekuntda nokaut bilen ýatyrdy.
9.Atly ýadygärliklerde eger atyň iki öň aýagy hem ýokary galan görnüşinde şekillendirilen bolsa, onda bu onuň üstündäki adamyň söweşde wepat bolandygyny aňladýar. Eger atyň bir aýagy galdyrylan bolsa, onda ol adam söweşde alan agyr ýarasyndan ölendigini, eger atyň dört aýagy hem ýerde bolsa, onda ol adamyň öz ajalyna aradan çykandygyny aňladýar.
10.Şarikli ruçkalar ilkinji gezek 1945-nji ýylda satuwa çykdy. Şonda onuň 12 dollar bahasy bardy.
11.Puşkinde 70 epigraf bar. Gogol we Turgenýew 20 epigraf ulanypdyr.
12.Taýlandyň paýtagty Bangkokda her aýda piller bilen baglanyşykly ýol-transport hadysalarynyň ýigrimä golaýy bolýar. Bu äpet haýwanlaryň 1600-si her gün Bangkokuň köçelerine çykýar.
13.Soňky 500 ýylyň dowamynda Ýeriň agramy kosmiki serişdeleriň hasabyna bir milliard tonna artdy.
14.Gyzgyn suwuň sowuk suwa garanyňda agramy agyrdyr.
15.Eger 111 111 111 sany edil özüne köpeltseň, onda şunuň ýaly täsin sanlar emele gelýär: 12 345 678 987 654 321 (sanlar tertip boýunça ilki ulalýar, soňra kiçelýär).
16.Kosmosa uçan ýeke-täk är-aýal— amerikan astronawtlary Jen Dewis we Mark Li dagy boldy. Olar 1992-nji ýylyň 12-20-nji sentýabrynda kosmosda bolan «Endewer» kosmiki gäminiň ekipažynyň hataryna girdiler.
17.Kelpezäniň dili onuň özünden iki esse uzyndyr.
18.Amerikanyň ýokary okuw jaýlarynda okaýanlaryň her ikinjisi 40 ýaşyna
çenli millioner bolaryn diýip çaklaýar.
19.Kosmiki gämi 10 minudyň dowamynda Ýeriň üstüniň 1 million inedördül kilometrini surata düşürip bilýär. Uçardan şonça meýdany surata düşürmek üçin 4 ýyl gerek bolar,geologlara we geograflara bu kär 80 ýyl iş bolardy.
Ikinji müňýyllygyň başynda (1000-nji ýyl) Ýeriň ilaty 400 million adam
bolan bolsa, şol müňýyllygyň ahyrynda (1999-njy ýyl) bu san 6 milliarda ýetdi.
20.Iň gysga wagtlyk uruş 1896-njy ýylda hasaba alnypdyr. Şonda Angliýa Zanzibara hüjüm edýär, onuň goşuny bary-ýogy 38 minut söweşipdir.
21.Günorta Afrika Respublikasy dünýäde öndürilýän altynyň 3-den 2 bölegini gazyp alýar.
22.Dünýäde iň köp ýaýran we iň meşhur at — Muhammet.
23.Moskwanyň 1 millionynjy ýaşaýjysy 1837-nji ýylda doglupdyr.
24.Şwesiýada 300 müň adam Karlson (ýa-da Karlsson) familiýasyny göterýär.
25.Aýakgaplaryň ölçegi 1792-nji ýylda aýakgap ussasy Jeýms Smit tarapyndan oýlanyp tapylypdyr.
26.Garynjalar hiç wagt uklaýan däldirler.
27.Suworowyň aýdan belli sözi asyl nusgasynda şeýle bolupdyr:
«Türgenleşikde agyr bolsa, söweşde ýeňil bolar».
28.Dünýäde iň köp ýaýran familiýa— Çang.
29.Ford awtomobilleriniň «T» modeli önümçilige ornaşdyrylany bäri, onuň
15 700 003 sanysy öndürilipir, olaryň hemmesi-de gara reňkli bolupdyr.
30.Amerikanyň Wirjiniýa ştatynyň ýaşaýjylary Karolina we Ralf Kamminsiň maşgalasynda ýedi çaga bar. Olaryň 5-siniň doglan güni 20-nji fewraldyr. Ýok, olar bäşem çaga däl. Olar dürli ýyllarda şol bir günde doglupdyr.
31.Kompakt-disk ortadan gyra okalýar, ýöne ýazylanda — gyradan orta.
32.Doňuň dykyzlygy betonyň dykyzlygyna deňeçerdir.
33.Ortaça bir aýal ömrüniň dowamyn­da 2 kilogram dodak pomadasyny ulanýar.
34.Iň uly sana sentilon diýilýär. Bu sanyň 600 sany noly bar. Ol 1852-nji ýylda ýazylypdyr.
35.Dünýäde iň meşhur zenan ady — Annadyr. Häzir millionagolaý zenan şol ady göterýär.
36.Elektrik akymynyň islendik bir nokadyndan 1 sekundyň dowamynda 6 242 000 000 000 000 000 sany elektronlar geçýär.
37.Adamlaryň 97 göterimi eline täze ruçka alanda, ilki bilen, öz adyny ýa familýasyny ýazýar.
38.Beýik Hytaý diwaryny diwar kagyzlary bilen ýapmak üçin 15 840 000 sany kagyz düýrmegi gerek bo­lar.
39.Ilkinji gezek Oskar baýragy 1929-njy ýylyň 16-njy maýynda gowşuryldy.

Çeşmesi: https://ashgabat.in/2020/11/05/tasinlikler-dunyasi/

Täzelikler, #_YLHAM™ tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir