10. HP Spektr x360.
HP Specter x360 Bu üýtgedip bolmajak model - galyňlygy 14 mm, agramy bir ýarym kilograma deň. Enjam gowy işleýär. Enjamyň operatiw ýady 16 GB DDR3, anakartda sagat tizligi 2,7 GGs bolan Intel Core i7 prosessor bar, içerki gaty disk 512 GB üçin niýetlenendir. Batareýa ýeterlik derejede güýçli, awtonom re inimde doly zarýad bilen 4-5 sagatlap işläp bilýär. Enjamda artykmaç zat ýok - diňe size zerur zat: daşarky metbugatdan ýokary tizlikli maglumat geçirişini üpjün edýän bir USB 3.0 porty. Bu gaty amatly däl, sebäbi birbada birnäçe daşarky enjamy birikdirmeli bolsaňyz, goşmaça adapter satyn almaly bolarsyňyz. HDMI kabel porty we SD kart ýeri ýok, Ethernet jak bar. Ýuwaş işleýär we iş ýüzünde gyzmaýar, bu enjam gaty çalt bolsa-da, güýçli oýunlar ulanylanda-da prosessoryň temperaturasyny ýokarlandyrmak mümkin däl. Monitor duýgur, ýokary kesgitlemesi bar.

Üstünlikleri:
Pes agram;
Ýokary dereje;
Çalt batareýa zarýad bermek.

Ýetmezçilikleri:
Ýokary baha;
Galyň aşaky bezeg;
Birikdirmek üçin portlaryň sany ýeterlik däl.

9. Samsung Notebook 7 aýlaw.
Samsung Notebook 7 aýlaw. Enjamda yzygiderli yza çekilmedik alýumin korpusy bar. Ekranyň diagonaly 15,6 dýuým, durulygy 1080 pikselden ýokary bolan duýgur ekran. Massa gaty uly däl - ölçegleri 355,6 * 256.54 * 20.32 mm bolan 2 kg-dan az, bu gaty kabul ederliklidir. Esasy bölümiň gapdallarynda ep-esli birleşdiriji bar - tok şnury üçin rozetka, HDMI üçin port, Ethernet, USB 3.0 we ses çykaryjy, şeýle hem iki USB 2.0 porty we ýat kartasy üçin ýer bar. Mundan başga-da, howpsuzlyk gulpy hökmünde hereket edýän özboluşly berkitme bar. Noutbuk iň soňky modeliň toplumlaýyn wideo kartasy bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bir wagtyň özünde birnäçe grafiki çeşmeler bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Adaty paket, ýylyň beýleki iň gowy noutbuklary ýaly 480 pikselli web kamerasy bilen gelýär. Wideo düşürmek üçin amatly däl, ýöne Skype-da söhbetdeşlik üçin bu ýeterlik. Batareýa gaty ygtybarly däl - hatda doly zarýadly täze hem 5.5 sagatdan köp bolmaz, hatda enjamyň ähli çeşmeleri hem bolmasa.

Üstünlikleri:
Owadan görnüş;
Ýokary dereje;
Ygtybarlylyk.

Ýetmezçilikleri:
Klawiatura kiçi, käwagt amatsyz;
Batareýanyň ömri erbet;
Sensor gaty duýgur däl.

8. Dell XPS 15.
Dell XPS 15.
Ykjam ululygy we iň soňky displeý tehnologiýasy bilen tapawutlanýan, gaty meşhur premium modeli. Noutbuk diňe bir kompýuter oýunlarynyň muşdaklary üçin däl, eýsem surat ýa-da wideo prosessorlary üçinem gaty gyzykly, esasanam displeý Adobe RGB reňk giňişligini doly örtmäge mümkinçilik berýär. Enjamyň daşky görnüşi berk, bedeni gaty çydamly magniý we alýuminiý garyndysyndan ýasalýar. Noutbukyň diagonalynyň 15,6 dýuýmdygyny göz öňünde tutup, galyňlygy ujypsyz. Ekrana duýgur, her dürli çyzgylaryň döremegine garşy durýan olefob birleşmeleri bilen örtülen ýörite gorag aýnasy Gorilla aýnasy bilen zeperlerden goralýar. Noutbukyň nurbatlary gaty berk, iş wagtynda gowşamaýar, bu bolsa yza gaýtmagyň öňüni alýar. Bezeg elementleri ýok, beýikligi takmynan 8 mm bolan rezin reňkli aýaklar bar. Enjamyň sag tarapynda ýat kartasy porty, USB 3.0 ýeri we howpsuzlyk gulpy bar, gapagyň çep tarapynda başga bir USB 3.0 birleşdirijisi, HDMI we başga-da birnäçe periferiýa çykyşlary bar. Yzky düwmeler, zerur bolsa öçürip bolýar, iş wagtynda hiç hili ses çykarmaýar. Batareýa, internete gireniňizde we tekst resminamalary bilen işläniňizde, oýunlar wagtynda 2 sagat we köp ýük bolmazdan 12 sagat töweregi dowam edýär. Sowadyjy ulgam (lops) güýçli, ýylylygy ygtybarly ýaýradýar. Birnäçe mis turba bar. Iň model prosessory oturdyldy, iki sany wideo kartoçkasy Pascal-GTX 1050 we HD Graphics 630 bar. RAM 16 GB, zerur bolsa, tizligi boýunça 32 Gb-a çenli giňeldilip bilner. “Apple” -iň modellerinden pes däl.

Üstünlikleri:
Gowy öndürijilik;
Birbada birnäçe grafiki programmalary ulanmak ukyby;
Zyýanlara çydamly amatly ekran;
Ownuk ölçeg.

Ýetmezçilikleri:
Web kameranyň ýerleşýän ýeri;
Goşmaça san klawiaturasy ýok;
Kalonkalar iň ýokary ses bilen gygyryp başlaýarlar;
Nauşnikler birleşdirijä gaty bir gabat gelmeýär, şonuň üçin ses köplenç ýitýär;
Kalonkalar aşakda ýerleşýär.

7. “Acer Extensa 2540”.
Acer Extensa 2540.
Ajaýyp görnüş, 15,6 dýuým diagonaly ekrany bar, ekranyň özi mat. Beden mat bilen çydamly plastmassadan ýasalýar, üstünde tozan ýygnanmaz, barmak yzlary görünmeýär. Klawiatura amatly, arka reňkli we düwmeler birneme gaty. Ekranyň 1920 * 1080 piksel durulygy bar - bu býudjet modeli üçin gaty ýokary. Noutbukda üç sany USB porty bar, olaryň biri “Accelerated 3.0”. RAM grafika ýa-da oýunlar üçin ýeterlik däl - bary-ýogy 4 GB, ýöne goşmaça gurmak arkaly köpeldip bolýar. Içki ýat - 1 TB. Bu resminamalar we media faýllary üçin ýeterlikdir. Prosessoryň köp tok güýji gerek däl: işlemegi üçin 15 Wt ýeterlik, ýöne sagat ýygylygy 2000 GGs.

Üstünlikleri:
Amatly baha;
Ekranyň gowy çözgüdi;
Giň gaty disk;
Zerur bolsa, enjamy täzeläp bilersiňiz - gaty diski, RAM, ses kartasyny we ş.m.

Ýetmezçilikleri:
Wagtyň geçmegi bilen plastmassa gapak ýitýär;
Batareýanyň kuwwaty pes;
RAM ýerlerini ýapýan plastik lybasy wagtyň geçmegi bilen döwülmegi ähtimal.

6. Asus ROG GL753VD.
Bu reýtingdäki iň oňat oýun noutbuklaryndan biridir. Bu ýerde esas 2,8 GGs ýygylygy bolan güýçli dört ýadroly Intel Core i7-7700H prosessor bolup, turbo re modemi işjeňleşdirilende bu görkeziji 3,8 GGs-e çenli ýokarlanýar. Mundan başga-da, bu prosessor 4 ýadroly 8 sapak berýän Turbo-Boost tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Noutbuk güýçli Intel HD Graphics 630 grafiki kartoçkasy, şeýle hem 4 Gb ýady bolan integrirlenen Nvidia GeForce GTX 1050 Ti grafiki kartasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Has giňişleýin: NVMe-de çäklendirilmedik saýtlar üçin JustHost Hosting syn
DDR4 RAM - kuwwaty 8 GB, goşmaça modul gurmak üçin ýene bir ýeri bar. Noutbuk iň köp 32 Gb RAM goldaýar. Gaty disk (жёстки диск) 1 TB maglumat saklamak üçin niýetlenendir. Batareýa aýryp bolmaýar, ortaça prosessor ýüki bilen 4,5 sagat üznüksiz işlemek üçin doly zarýad ýeterlikdir. Sowadyjy ulgam güýçli - oýun noutbugy üçin bu örän möhümdir.

Üstünlikleri:
Ýokary gurluşyk hili;
Çykyş;
Syçan birikdirilende sensor paneli awtomatiki usulda ýapylýar;
Gyzgyn däl;
Ähli häzirki zaman oýunlaryny iň ýokary nyrhlarda özüne çekýär.

Ýetmezçilikleri:
Batareýanyň kuwwaty pes - ony hemişe zarýad almaly ýa-da setden işlemeli.

5. Lenovo Ideapad 520 15.
Arzan baha segmentinde iň oňat modelleriň biridir. Güýçli oýunlar bilen meşgullanmaz, ýöne iş üçin gaty gowy. Ownuk agram - umumy ölçegleri 378 * 260 * 229 mm bolan 2,2 kg. Klawiatura doly ölçegli, goşmaça blok bar, gaty tertipli ýygnalan, daşarky sesleri çykarmaýar we üýtgedip bolýan yşyklandyryş bilen enjamlaşdyrylan. Esasy iki ýadroly Intel Core i5 prosessor bolup, sagat ýygylygy 2,25 GGs, turbo re modeiminde 3,1 GGs tizlenýär. 2 GB ýady bolan GeForce 940 MX grafiki kartoçkasy, DDR3 RAM bar - gaty talap etmeýän oýunlar üçin gaty amatly, grafiki redaktorlarda öz mümkinçiliklerini gowy görkezýär. 1 TB gaty disk. Enjam iş ýüzünde gyzmaýar we iş wagtynda minimal ses çykarýar.

Üstünlikleri:
Metal korpus;
Ujypsyz agram;
Bellenen stend.

Ýetmezçilikleri:
Ekranda gorag aýnasy ýok;
Her ulanyjy klawiaturany rahat tapyp bilmez;
Bedeniň ýiti burçlary bar.

4. Apple Macbook 12.
Amerikan kompaniýasynyň islendik önümi ýaly owadan dizaýn, ujypsyz agramy - noutbuk üçin gaty kiçi 920 gr. Klawiaturadaky düwmeler paneli bilen ýalpyldawuk ýerde ýerleşýär, uly eli bolan ulanyjylar üçin amatly ýer bar. Diňe bir USB porty bar, şonuň üçin goşmaça ýörite adapter satyn almaly bolarsyňyz. Korpus inçe alýuminiýden ýasalýar, ekranyň diagonaly 2304 * 1440 piksel durulykda 12 dýuým, zeperlerden goraýan we hapany ýok edýän oleofob örtügi bar. Noutbukyň merkezi elementi Intel Core M-5Y70 prosessor, 512 GB gaty disk, 8 GB RAM. Enjamlar doly ýüklenende, aşagy gaty gyzýar, şonuň üçin şemalladyjy stend satyn almaly bolarsyňyz. Zarýady çalt öçýär - bir ýarym sagatda, iki sagat töweregi.

Üstünlikleri:
Daş görnüşi;
Ýokary gurluşyk hili;
Ulanyş aňsatlygy;
Ujypsyz agram.

Ýetmezçilikleri:
Bahasy (“Apple” markaly önümleriň hemmesinde bolşy ýaly);
Windows ulanyjylarynyň köpüsiniň öwrenişeninden tapawutly operasiýa ulgamy.

3. Acer Aspire VX 15 VX5-591G.
Bu iň oňat maksatly noutbuklaryň biri - iş we oýun üçin hem arzan, arzan we özüne çekiji dizaýn üçin ajaýyp - plastmassa gapagyň içinde iki sany nagyşly çyzyk we yşyklandyryjy imitasiýa döredýän gyzyl şöhlelendiriji zolak bar. Periferiýa enjamlaryny birikdirmek üçin ähli zerur birikdirijiler üpjün edilýär. Ekranda 1920 x 1080 piksel durulykda 15,6 dýuým diagonally bar. Onda giň tomaşa burçy we ýalpyldawuk mat gutarýar - oýunlar we filmler üçin ýeterlik. Turbo re modeiminde sagat ýygylygy 2,8 GGs bolan 4 ýadroly Intel Core i7 prosessor 3,8 GGs tizlenýär. RAM-yň mukdaryna baglylykda birnäçe model warianty bar - 8, 12 ýa-da 16 GB. Iň ýokary gaty diskiň kuwwaty 256 GB, bu oýun modeli üçin kän däl.

Üstünlikleri:
Aýratynlyklary üçin gaty kabul ederlikli çykdajy;
Ähli häzirki zaman oýunlaryny goldaýar;
Özüne çekiji görnüş;
Ygtybarly sowadyş ulgamy;
Pes agram.

Ýetmezçilikleri:
Batareýanyň kuwwaty pes;
Kiçijik gaty disk kuwwaty;
Gowşak mikrofon we ýuwaş kalonkalar.

2. Asus Zenbook UX310UA.
Ajaýyp öndürijilik, nepislik, inçe dizaýn we alýumin korpusy - bular öý we iş üçin iň gowy depderçeleriň sanawynda abraýly ikinji orny eýelän bu modeliň aýratynlyklarydyr. Agramy bary-ýogy bir ýarym kilogram, ekrany giň tomaşa burçy bilen 13,3 dýuým diagonally. Enjam islendik meseläni oňat ýerine ýetirer. Islendik programmany ep-esli serişde talap etse-de gowy goldaýar. Enjamda 16 Gb çenli RAM we altynjy model Intel Core prosessor we integrirlenen Nvidia GeForce 940 MX grafiki kartasy bar. Daşky enjamlary birikdirmek üçin zerur birleşdirijiler bar. Ekranda ajaýyp reňk köpelişi bar: 72% NTSC reňkini köpeltmäge ukyply, SRGB we 74% Adobe RGB-ni doly goldaýar we enjamy islendik grafiki redaktorlar bilen işlemek üçin ajaýyp amatly edýär. Görüş burçy takmynan 180 dereje, noutbuk uzak wagtlap ulanylanda göz ýadawlygyny peseldýän Göz ideg tertibi bar.

Üstünlikleri:
Ownuk ululygy we agramy;
Goşmaça RAM gurmak üçin goşmaça ýerler bar;
Diskret grafika;
Gowy ses hili;
Gowy görnüş.

Ýetmezçilikleri:
Kiçijik gaty disk;
Syçan birikdirilende sensor paneli aýrylmaýar.

1. Dell Inspiron 15 7567.
Dell Inspiron 15 7567 Bu, ýeterlik bahadan satylan iň güýçli noutbuklaryň arasynda tanalýan lider. Öndürijiligi taýdan häzirki zaman oýun görnüşli şahsy kompýuterlerden asla pes däl. 1920 * 1080 piksel durulykda diagonaly 15,6 dýuým, sekiz sapakly dört ýadroly prosessor.
Grafika kartoçkasynyň modeli Nvidia GeForcce GTX 1050 Ti, 8 Gb RAM 16 Gb çenli giňeldilip bilner. 6Gbit tizligi bilen 1TB SSHD gaty disk. Batareýa ygtybarly - iň ýokary ýükde-de enjam özbaşdak re inimde takmynan 2,5 sagat işlär.

Üstünlikleri:
Ýokary hilli gurnama, yza gaýdyş ýok;
Owadan görnüş;
Gowy enjam, iň ýokary ýükde-de (agyr programmalar açylanda) durnukly işleýär.

Ýetmezçilikleri:
Ýokary bahadan başga, hiç ýetmezçiligi ýok.

Tehnologiýa, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir