Men 24 ýaşymda we 44 ýaşyndaky bir aýala öýlendim. Onuñ hem 24 ýaşynda bir gyzy bar. Meñ kakam bolsa aýalymyñ 24 yaşly gyzyna öýlendi. Şeýlelik bilen kakam aýalymyñ gyzyna öýleneni üçin kakam meniñ giýewim boldy. Munuñ üstesinede gyzym hem meniñ öweý ejem boldy. Ýagny kakamyñ aýalyda garaz. Ayalymyñ we meniñ oglumyz boldy. Oglum hem indi aýalymyñ gyzynyñ erkek dogany bolar we şol bir wagtda kakam hem onuñ ýeznesi. Ýenede bir zat öweýejemiñ erkek dogany bolanlygy sebäpli kakam hem şol bir hatarda daýy hem boldy.
Kakamyñ aýaly bolsa ýylyñ soñunda bir erkek çaga dünýä getirdi. Ol kakamyñ ogly bolany üçin meniñ hem erkek doganym bolar we şol bir hatarda agtygym bolar. Ýagny men agtygymyñ erkek dogany.
Ýenede bir zat bir ejäniñ oglynyñ kakasy we aýaly bolanyna görä men hem ayalymyñ gyzynyñ kakasy we gyzymyñ erkek çagasynyñ erkek dogany.

Biraz üýtgeşme girizip paýlaşan - Perhat Sabirovv
Eger mowzuk göwnüñize ýaran bolsa (+) bilen goldap kuwwatlamagyñyzy soraýaryn. Halamasañyz (-)
8.04.2021ý 00:05

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir