Eziz Diýarymyzda halkyň saglygyny berkitmek ugrunda zähmet çekýän saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramy giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli lukman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik eseriniň ХIII tomunyň neşir edilmegi halkymyzy has-da buýsandyrdy.
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabyň ХIII tomunda tebigatymyzdaky endemik ösümlik görnüşleriniň halk lukmançylygynda giňden peýdalanylýan, saglygy goraýyş ulgamynda ulanylmadyk we öwrenilmedik 120 sany ösümliklere aýratyn ähmiýet berlip, olaryň şypaly häsiýetleri açyp görkezilýär. Kitabyň esasy maksady lukmançylyk ulgamynyň işgärlerine, dermanlyk çig mallary taýýarlaýanlara we ýygnaýjylara dermanlyk ösümlikler barada öz bilimleriniň üstüni ýetirmek, olaryň gurluşy, bitýän ýerleri, ýaýraýşy, himiki düzümi, ösüş şertleri, lukmançylyk tejribesinde peýdalanylyşy, şeyle-de, ýygnamaklygyň möhleti, usullary, saklamaklygyň düzgünleri, ekologik ähmiýetliligi baradaky maglumatlary giňeltmekden ybaratdyr.
Türkmen topragynda bitýän dermanlyk ösümlikleriň ylmy taýdan beýan edilmeginiň dowamy bolan bu ylmy işde dermanlyk ösümlikleriň biologiki we himiki aýratynlyklary giňden häsiyetlendirilýär. Dürli keselleri bejermek üçin otlardan, ýapraklardan, miwelerden, dermanlyk ösümlikleriň köklerinden dermanlary taýýarlamagyň we ulanmagyň ugurlary salgy berilýär, olaryň her biriniň häsiýeti, ýaýraýyş aýratynlygy, tebigy gory, dermanlyk çig maly, himiki düzümi, peýdalanylyşy barada anyk we doly maglumatlar berilýär.
Hormatly Prezidentimiziň bu ylmy işi diňe bir Diýarymyzyň lukmançylyk ylmynyň ösdürilmegine däl, eýsem, dünýä fitoterapiýasynyň kämilleşmeginde hem möhüm ähmiýete eýedir.
Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly senesine hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitaby halkymyza gowşup, giň okyjylar köpçüliginiň gyzgyn söýgüsini gazandy.
«Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitap on üç bölümden ybarat bolup, döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk taryhy ýoluna, ýurdumyzyň ýeten beýik ösüşlerine, agzybirlik, jebislik ýörelgelerimize bagyşlanýar.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk hiç zat bilen ölçäp bolmaýan beýik düşünjedir, döwletimiziň, halkymyzyň agzybirliginiň we bitewüliginiň berk esasydyr. Onda merdana ata-babalarymyzyň erkin, bagtyýar durmuş baradaky arzuw-islegleri, şöhratly geçmişimiz, şu günümiz hem-de mähriban Watanymyzyň beýik geljegi beýan edilýär.
On üç bapdan ybarat kitabyň her babynda döwletimiziň baş ýörelgesine laýyk, ýagny adamyň, halkyň bähbidine gönükdirilen özgertmeleriň, gazanylan köpasyrlyk ösüşleriň waspy «Howpsuz, özerkli ýaşaýşyň galasy», «Türkmen halky — döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk eýesi», «Budur türkmen binasy!», «Galkynyşyň, ösüşiň, bagtyýarlygyň täze taryhy eýýamy», «Gözbaşlar joşly bolsa, bagtyňdan rowaçlyk hem üstünlik çykar», «Türkmen topragy — bereket mekany», «Türkmen halky — dörediji we gurujy halk», «Nusgalyk işler, ilkinjilik, täze önümçilikler, baý tejribe — ösüşiň özeni», «Ýoluňyz ak bolsun!», «Kalbyňyz hem ojagyňyz nurly bolsun!», «Ýaşyl ykdysadyýet» — ýaşaýyş ýörelgesi», «Bazary baryň baýlygy bar», «Garaşsyzlyk bilen geçmişlidiris, şu günlüdiris, geljeklidiris» atly baplarda täsirli beýan edilýär. Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynda Garaşsyzlyk ýyllarynda dürli ugurlarda ýetilen sepgitleriň beýany giňden açylyp görkezilýär.
Şeýle ajaýyp kitaplary sowgat beren Gahryman Arkadagymyza alkyşymyz çäksizdir.
22.11.2021.

Agadurdy Hudaýbergenow
Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutynyň talyby

Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir