*Ynjyk gyz äre barmaz,
Gezegen gyzdan gelin bolmaz,
Gezmedigem arzanjyk alyp bolmaz.

*Yssyda bir merhumy jaýlamaly bolupdyr. Onsoñ hemme kölegeli ýer gözläp, zordan ýañky bendäni jaýlapdyrlarda, tabydy ýatdan çykaryp gaýdypdyrlar. Onsoñ uzak ýol ýöräp adamlaryñ içinden bir ýaşuly:
- Tabydy bir alyp gaýdyñlara hoooowww... Näme soñky öljekleri legende getirjek bolýañyzmy?!

*Bet maşynym ba diyip batly sürme adamlaryñ egninde göterýän agaç maşynynda gözüñi açarsyñ.

*Özüñ büdräp öz ýykylan ýeriñi, il ýykylmaz ýaly düzlegin Balam!

*Öz eden işiň üçin öz başyň egilse egilsin, ýöne eneň ataň başy hiç haçan egilmesin!

*Görelde almak üçin haýran galdyryjy, täsin adamlar tapmaly we olardan has göreldeli bolmaga çalyşmaly.

*Gözlem seni gözleýär,
Kalbym seni küýseýär.
Ýeke ýüregim nalaýar,
Sensiz gijäm aglaýar.
Saña bolan söýgim,
Saña ömrüm baglaýar!

*Pul işeññir adamlary gowy görýär. Emma akylly we ugurtapyjy adamlary ol has beter söýýär.

*Dost näme etýäñeý?
- Göreñokmy çukur gazýan.
- Çukury näme etjek?
- Aurata düşjek
- Çukurdamy?
- Pasport üçin diñe kelläñ görünýän surat getir diýdiler.

*Ir turan işinden, gaty süren maşynyndan dynar.

Toplap taýýarlan - Perhat Sabirovv
Eger mowzuk göwnüñize ýarasa (+) bilen goldap kuwwatlamagyñyzy soraýaryn. Halamasañyz (-)
6.04.2021ý 00:29

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir