Bitaraplyk buýsanjymyz

02 12.2021.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere eýe bolýar, halkymyz bagtyýar durmuşda döwran sürýär. 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — Parahatçylygyñ we ynanyşmagyñ Watany» şygary astynda geçmegi milli Liderimiziň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ö...

Dowamy »

142 5
Bilim, 1 day ago


Bitaraplyk- baky bagt

01.12 2021.

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanyň halky üçin ýatdan çykmajak gün. Ol gün, taryhy gün. Hut taryhylygy üçin Garaşsyz ýurdumyzyň agzybir halky bu güni uly baýramçylyga besleýär. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini ykrar edýän, onuň G...

Dowamy »

34 0
Edebiýat, 2 days ago


Bilim ulgamynyñ kanunçylyk binýady berkidilýär

Ylym-bilimiň hak howandary, Arkadag Prezidentimiziň Baştutanlygynda şu ýylyň 22-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet hünär bilim edaralarynyň işini düzgünleşdirmek, hünär bilimiň ýokary hilini üpjün etmek maksady bilen, “Döwlet hünär-tehniki bilim edralary hakynda”, “Döwlet orta hünär bilimi ed...

Dowamy »

47 0
Bilim, 2 days ago


ÝURDUŇ BEÝIK GELJEGI

Ýaş nesil döwlet derejesinde aýratyn üns-alada bilen gurşalyp, olaryň ruhy hem beden taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Muňa bilim ulgamynda öňe sürülýän täzeçillikleriň mysalynda aýdyň göz ýetirmek bolýar.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 1-nji sentýabrynda hormatly Prezidentim...

Dowamy »

89 17
Bilim, 1 week ago


BINAGÄRLIKDE TARYHY ÖWÜŞGINLER

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda, Aşgabat şäheri gün-günden täze ösüşlere, özgerişlere eýe bolýar. Arkadag Prezidentimiziň arhitektura garaýyşlary esasynda şäherimiz täzeçe binagärlik çözgütlere eýe bolýar. Häzirki döwürde desgalaryň, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň sazlaşykly gurulmagy şäherimiziň bitewüligini emele getirýär.
...

Dowamy »

63 24
Bilim, 1 week ago


ARKADAGYŇ PEŞGEŞI

Eziz Diýarymyzda halkyň saglygyny berkitmek ugrunda zähmet çekýän saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramy giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli lukman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik eseriniň ХIII tomunyň neşir edilmegi halkymyzy has-da buýsandyrdy.
«Türkme...

Dowamy »

142 1
Bilim, 1 week ago


Gülmek Ömürden ft. 6aýdan soñ online

- Jorajan, Baş lukmanyň aýtmagyna görä men göwreli ekenim. 
- Nähili gowy habar, sen eýýäm çagajygyñ adyny hem taýynlap goýansyñ jorajan? 
-Ýok, Jorajan. Men häli çagañ otçestwosy hakda pikir edýän..

Biri 15 ýaşlarynda türmä girýär. 35 ýaşlaryndada türmeden çykýar. Öýüne gaýtjak bolup poýuza münýär. Poýuzda gaýdyp barýa...

Dowamy »

504 14
Täzelikler, 3 weeks ago


Garaşsyzlyk- halkyñ bagt guşy

Türkmenistan geçen gysga taryhy döwürde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň saýasynda dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan parahatçylygyň, durnuklylygyň, hyzmatdaşlygyň we bagtyýarlygyň mekany hasaplanýan döwlete öwrüldi. Ine, bu gün bolsa «Garaşsyzlyk» diýen mukaddes söz biziň her birimiziň asuda we azat durmuşda arkaýyn ýaşamagymyzyň kepili bolup ýaňlanýar.

Dowamy »

328 0
Edebiýat, 5 months ago


Garaşsyzlyk -Ýürekleriñ buýsanjy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hal­ky­myzyň Ga­raş­syz döw­let ba­ra­da köp asyr­la­ryň do­wa­myn­da eden ar­zu­wy­nyň ha­syl bo­la­ny­na 30 ýyl dol­ýar. Şu my­na­sy­bet­li Ga­raş­syz hem he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň äh­li ýe­rin­de baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry giň­den ýaý­baň­lan­dy­ryl­ýar. Bu şan­ly se­ne my­na­sy­bet­l...

Dowamy »

293 3
Edebiýat, 5 months ago


Sona Myradowa (1914 -1997)

Sona Myradowa 1914-nji ýylyň 31-nji dekabrynda Aşgabat etrabynyň Herrikgala obasynda eneden bolýar.
S.Myradowa ilkinji türkmen zenan artistleriniň biri bolup, ol 1933-nji ýyldan başlap, Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatra öz ömrüniň altmyş ýyldan gowragyny bagyş etdi. Zehinli artist sahnada dürli döwürleriň zenanlarynyň...

Dowamy »

304 1
Edebiýat, 5 months ago


Ogulgurban Durdyýewa (1912-1979)

Ogulgurban Durdyýewa 1912-nji ýylda Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky Ýüzbaşy obasynda dünýä inýär. Orta mekdebi tamamlandan soň, 1928-nji ýylda Türkmen döwlet drama teatrynyň ýanyndaky studiýasynda okaýar. Ol okuw döwründe ilkinji gezek A.Gowşudowyň «Ganly jeňňel» atly sahna oýnunda Näzigiň keşbini janlandyrýar. Ol 1929-njy ýylda teatr studiýasyny...

Dowamy »

241 0
Edebiýat, 5 months ago


Haky Allaberdiýew (1920-1995)

Haky Allaberdiýew 1920-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Birleşik obasynda eneden dogulýar. Ol 1935-nji ýylda Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebine okuwa girýär we bu okuw mekdebini 1940-njy ýylda okap gutarýar. Şol ýyl ol özüniň zähmet ýoluna Magtymguly adyndaky opera we balet teatrynda suratkeş bolup başlaýar....

Dowamy »

250 0
Edebiýat, 6 months ago


Gurbandurdy Gurbansähedow (1919-1992)

rkmenistanyň halk ýazyjysy Gurbandurdy Gurbansähedow 1919-njy ýylyň 3-nji martynda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Garaýap obasynda daýhan maşgalasynda dogulýar. Ol Aşgabadyň mugallymçylyk institutynyň dil we edebiýat fakultetini tamamlaýar. Bilim ulgamynda mugallymçylyk kärinde işleýär, soňra welaýat gazetinde zähmet çekýär. Şol wagtky «Ýaş k...

Dowamy »

319 3
Edebiýat, 6 months ago


Pikiriñizi bulam-bujar etjek mowzuk #Talyplar.com

Men 24 ýaşymda we 44 ýaşyndaky bir aýala öýlendim. Onuñ hem 24 ýaşynda bir gyzy bar. Meñ kakam bolsa aýalymyñ 24 yaşly gyzyna öýlendi. Şeýlelik bilen kakam aýalymyñ gyzyna öýleneni üçin kakam meniñ giýewim boldy. Munuñ üstesinede gyzym hem meniñ öweý ejem boldy. Ýagny kakamyñ aýalyda garaz. Ayalymyñ we meniñ oglumyz boldy. Oglum hem indi aýalymyñ g...

Dowamy »

551 10
Täzelikler, 7 months ago


Täze mowzuklaryma çenli bu mowzugymy okada güýmen

*Äri Türkmenabada komandirowka gidip barýar. Çagalaryna diýýär, kim "Türkmenabat" diýen söze kapýa düzüp islän zadyny aýtsa, şoňa şol zady getirjek.
Gyzy:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, getirer maňa şekolat".
Berekella gyzym, saňa şekolat getirerin.
Ogly hem:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, kakam getirer popugaý gu...

Dowamy »

474 1
Täzelikler, 7 months ago


Täze mowzuk döredýänçäm bu mowzuk seniñ üçin #2

*Ynjyk gyz äre barmaz,
Gezegen gyzdan gelin bolmaz,
Gezmedigem arzanjyk alyp bolmaz.

*Yssyda bir merhumy jaýlamaly bolupdyr. Onsoñ hemme kölegeli ýer gözläp, zordan ýañky bendäni jaýlapdyrlarda, tabydy ýatdan çykaryp gaýdypdyrlar. Onsoñ uzak ýol ýöräp adamlaryñ içinden bir ýaşuly:
- Tabydy bir alyp gaýdyñlara h...

Dowamy »

465 3
Täzelikler, 7 months ago


Sabirovv-yñ toplan degişmeleri #1 #Talyplar.com

Bir adam bir aýaly gowy görýär diýýär. Ol adamyñam 5 çagasy, gowy görýän ayalynyñam 5 çagasy bar eken. Soñ biri-birine öýlenýärler. Indi jemi 10 çaga bar. Soñ öýleneninden soñ uzak wagt geçip olaryñ 5 çagalary bolýa. Indi şeýdip olaryñ jemi 15 çagasy bolýar. Indi olar öýünde otyrkalar daşardan goh galmagal gelýä. Soñ adamsy aýalyna bar görüp gaýt n...

Dowamy »

479 8
Täzelikler, 7 months ago


Täze mowzuk döredýänçäm bu mowzuk #2

*Bu gün ýagyşyň aşagynda gowy ezildim welin maňlaýyma kimem ýazylan bolsa pozuldy öýdýän.

*Ezizim men häzir suwa böksem soň sen meni halas edermiň?!
- A Men häzir howwa diýsem bökermiň?

 *Oglan bilen gyz duşuşykda.
Gyz:
- Ezizim saña köriçege bolan ýerimi görkezeýinmi?
Oglan tolgunyp, ýür...

Dowamy »

501 7
Täzelikler, 7 months ago


Ýaş är aýalyñ biri-biriniñ göwnüni alyşy

Oglan:
- Sen - jan!
Gyz:
- Sen ýüregme han!
Oglan:
- Sen ýüregme derman!
Gyz:
- Kalbyma soltan!
Oglan:
- Janym, ýaman küýsedim Seni!
Gyz:
- Menem Seni küýsedim, Janym
Oglan:
- Seň elleriňden tutsam, hiç goýbermesem, bir gujaklasam, saçlaryňy ysga...

Dowamy »

523 9
Täzelikler, 7 months ago


Talyplar.com Ýeketäk.ru Vs. Ýürekdeş.ru Real duşuşyk #1

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Gowumy ýagdaýlaryñyz, jan-saglyk?!
Bilýän bolsañyz 4.04.2021-nji ýylda saýtlarymyzda Real duşuşyk bolmalydy onsoñ şol geçen duşuşyk barada kelam agyz aýdyp geçmekçi.
Şugün Real duşuşygymyza geljek diýip söz beren agzalaryñ ýekejesi hem sözünde tapylmady gynansam hem. Ýöne şol agzalaryñ içind...

Dowamy »

733 31
Täzelikler, 7 months ago


Gyzykly we manysyz sorag

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Agşamyñyz haýyrly bolsun.
Garaz indi şu aşakdakylardan haýsysy size ýakyn we näme sebäpden?
1)Klasdaş
2)Gullukdaş
3)Kursdaş
4)Kärdeş

3.04.2021ý
22:29

Dowamy »

510 22
Täzelikler, 8 months ago


Rahman Zulfikarow - Ysmaýyl

Meň köpden bäri sag aýagymyň dyzy agyrýar. Agyry birde peýda bolýar, birde ýitýär. Agyran wagtlary bir iki ýyllap agyrýar, köşeşen wagty hem edil şeýle, bir iki ýyla çekýär. Agyry kän bir biýnjalyk etmesede öz bardygyny bildirip durýar. Dyz agyryny bejerip bilýän lukman biziň çäklerimizde ýok bolsa gerek? Eýsem ol agyry lukmanlykmy bir diýsene? Men...

Dowamy »

369 3
Edebiýat, 8 months ago


Talyplar.com, Ýeketäk we Ýürekdeş.ru saýt agzalarynyñ Real duşuşygy #1

Salam www.talyplar.com-yñ mähriban agzalary. Jan saglyk ýagdaýlaryñyz gowumy?!
Garaz şugün Pälwan dostum bilen maslahatlaşyp Talyplar.com, Ýeketäk.ru we Ýürekdeş.ru saýtlarynyñ agzalary bilen Real duşuşyk geçirmegi maslahat etdik.
Bilýän bolsañyz Real duşuşygymyz 2020-nji ýylyñ 27-nji dekabrnda bolmalydy ýöne şol gün Howa şertleriniñ...

Dowamy »

486 10
Täzelikler, 8 months ago


Bu mowzuk söýgi hakda hem diýsem bolar

*Bu mowzugymdaky ýazgylar söýgi temasyna degişli. Eger siz söýgi temalaryny halamaýan bolsañyz bu mowzugymy okamagy maslahat bermeýän!

Söýgi bu käte seniñ ýüregiñi paralap, daglap, ýaralap gidýär. Käte-de seni şatlandyryp, gaygy-gussañy ezip begendirýär. Söygi bu üýtgeşik, Täsin dünýä.

Ýönekeýje 3 söz yaşamaga ündeýä:<...

Dowamy »

369 2
Täzelikler, 8 months ago


IMO Geleni bäri #Degişme boşgy #anonim

Garyn doly doýanok,
IMO geleni bäri.
Girmesek erk goýanok,
IMO geleni bäri.

Öñler eşik geýerdik,
Ondan artsa iýerdik,
Indi şolaram goýduk,
IMO geleni bäri.

Gije görülenok düýş,
Irden ýuwulanok diş,
Ýatdan çykyp barýar iş,
IMO geleni bäri.
...

Dowamy »

506 18
Edebiýat, 8 months ago