Hormatly Prezidentimiziň saglyk we sagdynlyk hakynda parasatly sözleri

Biz öz ýaş nesillerimize diňe bir durmuşy , bilimleri söýmegi öwretmek bilen çäklenmän, olary berk bedenli we ruhy taýdan sagdyn edip ýetişdirmegi hem göz öňünde tutýarys. Bu wezipe döwletimiziň iň möhüm we esasy wezipeleriniň biridir.
Saglyk ýolunyň adam saglygyna täsiri köp taraplydyr. Giň meýdan, arassa howa, fiziki agram we tebigy gözel...

Dowamy »

54 1
Edebiýat, 2 days ago


Türkmen alabaýy — milli mirasymyz

«At – myrat», «It geldi, gut geldi», «Itim – gutum» diýen myrat we bagt bilen baglanyşykly pähimler türkmenleriň bedewlerinde myradyny, alabaý itlerinde bolsa bagtyny görendigini subut edýär. Çünki wepaly dosty we ynamdar syrdaşy hasaplap gelen bu ajaýyplygynyň gadymlygy, batyrlygy, duýgurlygy, edermenligi, akyllylygy bilen bir hatarda olaryň örän...

Dowamy »

29 0
Edebiýat, 3 days ago


Ahalteke bedewlerimiz ýurdumyzyň buýsanjy

Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde gözellikde hem-de ýyndamlykda deňi-taýy bolmadyk ahalteke bedewlerimiziň şanyna Türkmen bedewiniň milli baýramy uludan tutulýar. Dünýäde iň ýyndam we gözel atlar hökmünde uly şan-şöhrata eýe bolan türkmen bedewleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli toý-baýramlarymyzyň bezegine öwrüldi. Ýurdum...

Dowamy »

28 0
Edebiýat, 3 days ago


Ajaýyp Merjen Şäher

Aziýanyň merjen şäherine öwrülen, ak mermere beslenen paýtagtymyzyň halkara abraýyny has-da belende galdyrmak maksady bilen, Aşgabat şäheriniň gününi döretmek we ony her ýylyň 25-nji maýynda belläp geçmek hakyndaky hormatly Prezidentimiziň Permany ýakymly taryhy wakadyr.
Paýtagtymyzyň şanly taryhy ýoly bar. Bu barada hormatly
Prezid...

Dowamy »

125 5
Täzelikler, 3 days ago


Ynsan saglygy — gymmatly baýlyk

Ýurdumyzda her bir raýatyň saglygyny goramaga, berkitmäge bolan konstitusion hukugyny üpjün etmek maksady bilen saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar, ilata ýokary tehnologiýaly lukmançylyk hyzmatlarynyň elýeterliligini üpjün etmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Raýatlaryň saglygyny goramakda sagdyn durmuş...

Dowamy »

90 3
Edebiýat, 4 days ago


Hormatly Prezidentimiziň saglyk we sagdynlyk hakynda parasatly sözleri

Biz öz ýaş nesillerimize diňe bir durmuşy , bilimleri söýmegi öwretmek bilen çäklenmän, olary berk bedenli we ruhy taýdan sagdyn edip ýetişdirmegi hem göz öňünde tutýarys. Bu wezipe döwletimiziň iň möhüm we esasy wezipeleriniň biridir.
Saglyk ýolunyň adam saglygyna täsiri köp taraplydyr. Giň meýdan, arassa howa, fiziki agram we tebigy gözel...

Dowamy »

94 2
Edebiýat, 4 days ago


Bedew mertebesi.

Gadym döwürlerde Oguz ilinde at-abraýly bir baý bar eken. Onuň örän ýyndam bedewi bolup, ähli at çapyşyklarynda baş baýragy alyp gelipdir. Şol obada bir ýaş seýis hem ýaşap, onuň deňi-taýy bolmadyk ýüwrük atyna hemmeler göwnigidijilik bilen seredipdirler. Gyrata çalymdaş bedewi onuň özi seýisläpdir. Ýöne ýaş seýis hiç wagt atyny baýyň bedewi bilen...

Dowamy »

88 3
Edebiýat, 6 days ago


Bedeni berkitmek.

Adam bedeni gowşak bolanda, oňa dürli keseller, şol sanda möwsümleýin döreýän keseller ýokaşagan bolýar. Adama ýokuşyp biljek keselleriň biri-de ýiti respitator ýokanç keselidir. Ondan goranmak üçin bedeniň kesellere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak örän möhümdir. Munuň üçin sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek beden üçin örän möhümdir. Bedenterb...

Dowamy »

142 5
Edebiýat, 1 week ago


Aşyk Aýdyň Pir

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ruhy mirasymyzy goramaklykda, baýlaşdyrmaklykda we içgin öwrenmeklikde uly işleriň amal edilýändiginiň şaýady bolýarys. Adaty boluşy ýaly «Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany» ýylynda hem milli medeniýetimizi, taryhy gymmatlyklarymyzy aýap saklam...

Dowamy »

61 0
Edebiýat, 1 week ago


Döwlet Kitaphanasy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy ýurdumyzyň iň iri ylmy-medeni ojaklarynyň biridir. Bu kitaphana 1895-nji ýylyň maý aýynda açylyp okyjylar köpçüligine ulanmaga berilýär. Kitaphana — bu adamzat nesliniň irki taryhy çeşmelerini häzirki döwre çenli öz hazynasynda jemleýän düýpsiz bir ummandyr.
Bitewi elektron kitaph...

Dowamy »

74 2
Edebiýat, 1 week ago


Aşgabat bagtyň mekany.

Waspy şygyrlarda, aýdymdyr sazlarda belentden ýaňlanýan paýtagtymyz — ýylyň islendik paslynda-da tämiz hem owadan. Şeýle gözel şäherimiziň bardygyna bolan buýsanjymyz ýüreklerimize ylham hem joşgun berýär. Paýtagtymyzy altyn öwüşginli mekana öwürýän günlerimiz rowaçlygyň şuglasy bolup, kalplara nur çaýýar. Milli Liderimiziň pähim-paýhasyndan, yhlas...

Dowamy »

227 10
Täzelikler, 1 week ago


Mahmyt Zamahşary

Gündogarda «Fahru Hwarazm» (Horezmiň hormaty) diýlip tanalýan Abulkasym Jarullah Mahmyt ibn Omar ibn Muhammet ibn Omar ibn Ahmet Zamahşary Horezmidir. Bu beýik alym 1075-nji ýylyň 19-njy martynda (467-nji hijri ýylynyň Rejep aýynyň 27-sine) häzirki Görogly etrabynyň Zamahşar (Yzmykşir) obasynda dünýä inýär.

Mahmyt Zamahşary ýaşlyk ý...

Dowamy »

130 3
Täzelikler, 1 week ago


Kerki howa menzili: işler gyzgalaňly barýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurulýan il-ýurt bähbitli binalaryň, desgalaryň onlarçasy ulanylmaga berler. Şolaryň arasynda Kerki şäheriniň günorta-günbatar künjeginde gurulýan howa menzili aýratyn ähmiýete eýedir. Ýurdumyzyň paýtagtyny gündogar künjek bilen baglany...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, 1 week ago


Medeniýetleriň Mekany.

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiz: «Türkmenistan dürli medeniýetleri birleşdiren medeni we ruhy galkynyşlaryň gadymy mekanydyr» diýýär.
Gadymy Merw, Köneürgenç, Gadymy Nusaý taryhy-medeni ýadygärlikleri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň, «Görogly» dessançylyk sungaty, «Küştdepdi» aýdym we tans dessury, türkmen...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, 1 week ago


"Türkmen Medeniýeti"

«Türkmen medeniýeti» atly kitap milli Liderimiziň türkmen jemgyýetiniň ösüşinde köpasyrlyk medeni mirasyň orny hem-de medeniýet ulgamynda häzirki zaman döwlet syýasatynyň wezipeleri hakyndaky düşünje almakda ajaýyp çeşme bolup durýar. Döwlet Baştutanymyzyň bu eserinde gadymy döwürlerden — irki ýaşaýyşdan, ekerançylygyň hem-de ösüşleriň ojaklarynyň...

Dowamy »

136 4
Täzelikler, 1 week ago


Ahalteke Bedewleriniň Sarpasy.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen halkymyzyň guwanjy hem buýsanjy bolan behişdi bedewlerimiziň tutýan orny hasda belende göterildi, olar barada edilýän aladalar täze mazmuna eýe boldy. Ýurdumyzyň paýtagtynyň hem-de welaýatlarynyň gözel künjeklerinde atçylyk sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berild...

Dowamy »

53 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmenabat Real duşuşyk #Sabirovv

Salam www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Gowmy ýagdaýlaryñyz?
Hormatly agzalar arañyzda Türkmenabatdan girýän ulanyjy ýada saýt myhmanlarymyz barmy?! Eger bar bolsa şugün Türkmenabat gidip barýadym isleseñiz saýtdaş dost-doganlarymyzy gysga wagt bolsa hem Real-da görerdik.
Saýta myhman bolup girýän ulanyjylarymyz bolsa şu belgä sms...

Dowamy »

216 6
Täzelikler, 1 week ago


Pikiriñizi bulam-bujar etjek mowzuk #Talyplar.com

Men 24 ýaşymda we 44 ýaşyndaky bir aýala öýlendim. Onuñ hem 24 ýaşynda bir gyzy bar. Meñ kakam bolsa aýalymyñ 24 yaşly gyzyna öýlendi. Şeýlelik bilen kakam aýalymyñ gyzyna öýleneni üçin kakam meniñ giýewim boldy. Munuñ üstesinede gyzym hem meniñ öweý ejem boldy. Ýagny kakamyñ aýalyda garaz. Ayalymyñ we meniñ oglumyz boldy. Oglum hem indi aýalymyñ g...

Dowamy »

301 10
Täzelikler, 1 week ago


Şöhrada beslenýän ýyllar

Geçmişine buýsanjy, nurana geljegine beýik ynamy bolan halk bagtlydyr. Biz şeýle bagtdan paýly halk. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz bar. Agzybir halkymyz asuda, abadan durmuşda eşretli ýaşaýşyň hözirini görüp ýaşaýar. Halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilen ähli amatlyklar döwletimiz tarapyndan üpjün edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanl...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, 1 week ago


Bedewler buýsanjymyz

Türkmeni älem içre tanadýan milli şaý-seplerimiz, halylarymyz, milli saz guralymyz bolan dutarymyz bilen bir hatarda, behişdi bedewlerimiz hem özüniň ýyndamlygy, owadanlygy, wepadarlygy, çeýeligi, çydamlylygy bilen dünýä bellidir. Lälezar sähramyza ajaýyp görk berýän, şan-şöhraty rowaýata öwrülen bedewlerimize halkymyz uly ähmiýet berýär.
Tü...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 1 week ago


Täze mowzuklaryma çenli bu mowzugymy okada güýmen

*Äri Türkmenabada komandirowka gidip barýar. Çagalaryna diýýär, kim "Türkmenabat" diýen söze kapýa düzüp islän zadyny aýtsa, şoňa şol zady getirjek.
Gyzy:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, getirer maňa şekolat".
Berekella gyzym, saňa şekolat getirerin.
Ogly hem:
- "Kakam gitýär Türkmenabat, kakam getirer popugaý gu...

Dowamy »

201 1
Täzelikler, 1 week ago


Täze mowzuk döredýänçäm bu mowzuk seniñ üçin #2

*Ynjyk gyz äre barmaz,
Gezegen gyzdan gelin bolmaz,
Gezmedigem arzanjyk alyp bolmaz.

*Yssyda bir merhumy jaýlamaly bolupdyr. Onsoñ hemme kölegeli ýer gözläp, zordan ýañky bendäni jaýlapdyrlarda, tabydy ýatdan çykaryp gaýdypdyrlar. Onsoñ uzak ýol ýöräp adamlaryñ içinden bir ýaşuly:
- Tabydy bir alyp gaýdyñlara h...

Dowamy »

237 3
Täzelikler, 2 weeks ago


Sabirovv-yñ toplan degişmeleri #1 #Talyplar.com

Bir adam bir aýaly gowy görýär diýýär. Ol adamyñam 5 çagasy, gowy görýän ayalynyñam 5 çagasy bar eken. Soñ biri-birine öýlenýärler. Indi jemi 10 çaga bar. Soñ öýleneninden soñ uzak wagt geçip olaryñ 5 çagalary bolýa. Indi şeýdip olaryñ jemi 15 çagasy bolýar. Indi olar öýünde otyrkalar daşardan goh galmagal gelýä. Soñ adamsy aýalyna bar görüp gaýt n...

Dowamy »

258 8
Täzelikler, 2 weeks ago


Akhanym - Aşgabat

Akhanym - Aşgabat
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, häzirki wagtda halkymyzyň milli gymmatlygy bolan ahalteke bedewleriniň dünýä derejesindäki ähmiýetini ýokarlandyrmak üçin olary ÝUNESKO-nyň Umumadamzat mirasynyň sanawyna girizmek bilen bagly hödürnamany taýýarlamak işleri alnyp barylýar.
Halkymyzda her täze günüň, täze ýylyň...

Dowamy »

48 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Ahalteke bedewleri buýsanjymyz

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ata-baba buýsanjymyz bolup gelýän ajaýyp ahalteke bedewlerini seýislemek, olaryň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak babatda uly işler alnyp barylýar. Gahryman Arkadagymyz: «Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny almagy bilen, bedewlerimiziň hem alnyndan ak gün dogdy. Indi olar halkymyzy...

Dowamy »

43 0
Täzelikler, 2 weeks ago