Esselämualeýkim musulman doganlar arak barada biraz bilýänjelemmi size ýetirmekçi... -Pygamberimiz(s.a.w) arak barada birnäçesini lägnat edipdir: aragyñ özine lägnat bolsun, içýäne lägnat bolsun, biri içýän bolsa birem agzyna guýup berýän bolsa guýýana lägnat bolsun, satýana lägnat bolsun, satyn alýana lägnat bolsun, arada hammal bolup eltip berýäne lägnat bolsun, özine göterilýäne lägnat bolsun, puluny iýýäne lägnat bolsun, arak satýanlar nirde? Hol öýdir diýip salgy berýäne lägnat bolsun! Diýipdir! -ýene pygamberimiz(s.a.w) aýdypdyr: "Hudaýtebärek wetegala meni rahmet edip iberdi, hedaýat edip iberdi" Hudaýtagalla öz ululygy b.n kasam i$di: ýagny Hudaýtagalla men ululygym b.n kasam içýän diýip bir kep aýdypdyr: "meñ haram eden aragymdan haýsy bir adam birje owurt içse: men öz ululugym b.n kasam içýän, jähennemiñ hamymyndan hökman içirerin diýýä"... Ýene Hudaýtagalla aýtýa: öz ululygym b.n kasam içýän: bir meñ musulman bendäm Hudaýtagalla $uny haram etdi diýip, men $uny içmäýin diýip, $ondan saklansa, ol göçe-göç wagtda, bo$aha bo$a wagtda, ýok menä içip biljek däl, menä baryp biljek däl diýip saklansa, ululygym b.n kasam içýän behi$tin suwundan suwararyn diýip(hudaýtagallañ aýdan kepi)... - $erap haryñ gözi bolmaz ornunda, - diý$i sygyr $ahy dek dürter burnunda. - dodagy sinede dili garnynda, - iýdigi garnyndan gelen ýaranlar... (magtymguly)

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir