Esselämualeýkim doganlar, dostlar haýy$t bar arañyzda bilýäniñiz bar bolsa,,, kompýuterime parol goýdym indi olam ýadyma dü$enok näme etmeli? nädip bilmeli? Nädip açmaly bilýän bolsañyz aýdaýyñda???

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir