Essalowmaleýkim doganlar we dostlar! Gowmy ýagdaýlar jan saglyk? (alhamdulillah menem gowy) kabul bolsun namaz orazalaryñyzam!!! Nähili iýip içmeli? iýmitde günä hasaplanylýan i$ler 1. Haram zatlara "bismilla" aýtmak. 2. Artyk galan tagamlary döküp, isrip etmek. 3. Doýanyñdan soñ artyk iýip-içmek (myhman hormatyna biraz artygrak naharlanmak mümkindir). 4. Tagamy depip ýa-da ba$ga ýol bilen harlamak. 5. Ýaramaz tagamy ýa hapa içgileri i$dämenlik bilen iýip içmek. 6. Haram edilen haýwanlaryñ etini we süýdini ulanmak. 7. $erigat ýoly bilen soýulmadyk malyñ etini iýmek. 8. Bedeniñ hapa ýagdaýda ýuwunman naharlanmak. 9. Nahary we içilýän zatlary çep eliñ bilen iýip-içmek. 10. Ba$yñ açyk naharlanmak (aýal gyzlara degi$li). 11. Çagyrylmadyk ýeriñe baryp naharlanmak. 12. Eýesinden soraman tagamy iýip ba$lamak. 13. Nahara at dakmak. 14. Çöregiñ üstine pyçak, duz goýmak. 15. Bölünen çöregiñi goýup, täzesini bölüp, çöregi isrip etmek. 16. Pyçagy we eliñi çörek bilen arassalamak (süpürmek). 17. Çöregi bir eliñ bilen bölmek. 18. Tekepbirlik bilen ýanba$lap ýa-da ýatyp naharlanmak. 19. Dik durup naharlanmak ýa-da suw içmek. 20. Ýüzüñi gaty a$ak tutyp naharlanmak. 21. Saçagyñ ba$ynda oturanlardan birini turzup, onuñ ornunda özüñ oturmak. 22. Bedeniñe ysgynsyzlyk getirýän zatlary iýmek. 23. Merhumyñ ýanynda naharlanmak. 24. Malynyñ haramlygyna $übhe bolan ki$iniñ tagamyny iýmek. 25. Nahary we içilýän zadlary gaty gyzgynlygyna iýip-içmek. 26. Suwy artykmaç sowuk halda içmek 27. Biriniñ iýip duran naharyna gözüñi dikip durmak.

Köneler, Yzganttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir