Esselämualeýkim talyplarcom-yñ agzalary!!! Men aradaky "musulmanlar üçin soraglar we jogaplar" diýen temamdaky soraglara aýratyn tema açyp jogap bermekçi! Taze tema açyp hökmanmaý (ýagny içindenem diýse) diýýan doganlarymyz bar bolsa... Onda men aýtýan menä $u allañ we onuñ resuly muhammet pygamberimiz (s.a.w) ûcin we bize iiiiiiiiñ birinji bilmeli zatlarymyz ücin! Muny her bir soragynada her bir tema açaýsagam bolman durmaz! Onda ýatda saklañ... 1. Rebbiñ kim? Allah! 2. Seni kim ýaratdy? Allah! 3. Kimiñ guly sen? Allahyñ guly men! 4. Nireden gelip, nirä barýarsyñ? Allahdan gelip allaha giderin! 5. Sen näme üçin ýaradyldyñ? Allaha gulluk etmek u.n! 6. Sen musulmanmysyñ? Elhamdulillah musulman! 7. Musulman bolsañ $aýatyñ barmy? Hawa, lä ilähä illallah, muhammed resurallah! 8. Diniñ näme? Islam! 9. Kitabyñ haýsy? Kurany kerim! 10. Kyblañ haýsy? Käbe! 11. Kimiñ ymmatyndan? Muhammet (s.a.w)in ymmatyndan! 12. Muhammet pygamberimiz (s.a.w)-iñ kakasynyñ ady näme? Abdullah! 13. Ejesiniñ ady näme? Ämine! 14. Pygamberimiz nirede doguldy? Mekkede! 15. Haýsy ýylda? 571-nji ýylda! 16. Näçe ýa$ynda pygamber boldy? 40 ýa$ynda! 17. Näçe ýyl pygamberlik etdi? 23 ýyl! 18. Näçe ýa$ynda wepat boldy? 63 ýa$ynda! 19. Pygamberimiz (s.a.w)iñ näçe gyzy bar? 4. Zeýneb, rukiýe, ummi gülsün, fatma! 20. Näçe ogly bar? 3. Ybraýym, kasym, abdullah! 21. Pygamberimiz (s.a.w)iñ hatynlary biziñ nämämiz bolýar? Enemiz! 22. Pygamberimiz (s.a.w)iñ ilki hatyny kim? Hz. hatyja! 23. Pygamberimiz (s.a.w)iñ soñky hatyny kim? Hz. Aý$a! 24. Ilkinji pygamber kimdir? Hz. Adam (a.s)! 25. Iñ soñky pygamber kim? Muhammet (s.a.w)! 26. Bütin älemiñ iñ ýag$ysy kimdir? Pygamberimiz muhammet (s.a.w)dir! 27. Allah tagallanyñ emr eden zatlarynyñ iñ haýyrlysy nämedir? Töwhitdir! 28. Töwhit näme? Allahy birlemek we diñe $oña gulluk etmek (bir hudaýlylyk)! 29. Iñ uly günä näme? $irkdir! 30. $irk nämedir? Allaha ortak go$mak, ondan ba$ga illäh bardygyny sözlemek! 31. Allah pygamberlerini näme u.n inderdi? $irkden goramak we töwhide çagyrmak u.n! 32. Pygamberimiz bir millete iberildimi, ýa-da bûtin ynsanlara? Bûtin ynsanlara! 33. Allah tagalla näce kitap inderdi we haýsy pygamberlere? 4: 1). Töwrat.musa (a.s) 2). Zebur.dawud (a.s) 3). Injil.isa (a.s) 4). Kurany kerim.muhammet (s.a.w)! 34. Ynsanlar ölenden sonra name boljaklar? Direljekler! 35. Direlenden son name bolar? Dûnýade eden zatlarynyñ sylag we jezasyny görjekler! 36. Ölenden son direlmage ýalan diýen kimse kim bolar? Käfir bolar! 37. Allah tagalla yslam dinden ba$ga dini kabul edermi? Asla kabul etmez!!! Ine size hormatly doganlar jogaplarym...

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir