Esselämualeýkim warahmatullahy weberekätu! Doganlar menem iiiiñ gowy görýän go$gularymy siziñ bilen paýla$makçy... -bu dünýä geldiñ ne amal kyldyñ diýse allahyña ne jogap berjek indi huzuryma ne ýüzñe geldiñ diýse allahyña ne jogap berjek... -iki ýol görkezdim, hem akyl berdim ýoluñy seçmegi erkiñe goýdum rehmetimi zyñdyñ, zuluma galdyñ diýse allahyña ne jogap berjek... -remezany berdim roza tutmadyñ ag$am süýji-süýji iftar etmediñ ne üçin dogry ýolumdan gitmediñ diýse allahyña ne jogap berjek... -günäden gaçmadyñ, tutmadyñ, emrim bihuda ýerlerde geçirdiñ ömrüñ gör näçe köpelmi$ dünýäde zümrüñ diýse allahyña ne jogap berjek... -azanlar okaldy ne üçin duýmadyñ sen ne üçin rahmana se£de kylmadyñ men hem saña jennetimi bermerin diýse allahyña ne jogap berjek... -sowuk-yssy diýdiñ täret almadyñ men-men diýip gezdiñ, namaz kylmadyñ günä i$leriñe gar$y durmadyñ diýse allahyña ne jogap berjek... -gadyr gije berdim ne üçin bilmediñ iki rekagat bolsun namaz kylmadyñ howaýy i$lerden sen utanmadyñ diýse allahyña ne jogap berjek... -ne üçin täret alyp kylmadyñ namaz ýalbaryp rebbiñe etmediñ nyýaz halk içinde adyñ boldy bi namaz diýse allahyña ne jogap berjek... -ne üçin terk edersiñ parzy-sünneti duýmadyñmy? Jähennemi, jenneti sen dälmisiñ muhammetiñ ymmaty diýse allahyña ne jogap berjek... -men seni ýaratdym ho$ güller kimin göz berdim, ga$ berdim sümbüller kimin amalyñy sözle bilbiller kimin diýse allahyña ne jogap berjek... -uly pygamberimi men saña berdim jennetde men saña uly ýer goýdum sen pany dünýäde ne üçin bo$ durduñ diýse allahyña ne jogap berjek...

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir