Ylmy çe$melerde iblis sözüniñ b-l-s kökünden gelip çykandygy hakynda aýdylýar. Bu söz köki if'al babynda eblese nämälim formasynda bolsa iblas görnü$inde bolýar. iblas - bu durkuñ bilen umytsyz hala dü$mek, susla$mak diýmekdir. kyýamat-mag$ar güni günäliler umytsyz dymarlar ("rum" süresiniñ 12-nji aýaty). özlerine ýatladylanlary (allahyñ hakykatlaryny) unudansoñlar, olara ähli zadyñ gapylaryny açyberdik, özlerine berlenler üçin begeni$ip (sermeni$ip), garaba$yna wagtlaryda, olary duýdansyz tutdyk, $ondan soñ bütin umytlaryny ýitirdiler ("en'am" süresiniñ 44-nji aýaty) iblis, ozal ba$da, otdan ýaradylan bolup, özi-de jynlardandy. sen adam ataga sejde etmeli! diýlip, emr edilendigi üçin, meleklerdendigi aýdylan hem bolsa kuranda onuñ jynlardandygy bellenilip geçilýär. ("kexf" süresiniñ 50-nji aýaty)

Köneler, Yzganttm tarapyndan 7 years ago
    Yzganttm 7 years ago
  • sagja bol. dowamynada
    garashyas jigim.
    karat |


    in$allah biraz gara$ agam!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir