1. 3, 9, 21, 45, ? a) 66 b) 86 ç) 93 d) 135 2. 1, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, ? a) 1 b) 3 ç) 5 d) 9 3. 220, 108, 52, 24, 10, ? a) 3 b) 4 ç) 5 d) 6 4. 631-->94; 341-->75; 803-->83 bolanyna görä 302 näçä deñ bolar? a) 32 b) 23 ç) 52 d) 70 5. Bir suw howzuna her gün içindäki mukdara deñ suw go$ulýar. Bu suw howzy 10 günde dolýan bolsa, ýarysy näçe günde dolar? a) 1 b) 3 ç) 6 d) 9 6. Bir jañly sagadyñ 3 uru$y arasyndaky wagt 4 sekunt bolsa 9 uru$y arasyndaky wagt näçe sekunt bolar? a) 16 b) 14 ç) 12 d) 9 7. 7 ogly bolan bir ma$galanyñ ogullarynyñ her birisiñ bir uýasy bardyr. Bu ma$gala näçe adamdan ybarat? a) 7 b) 8 ç) 10 d) 16 8. El sagadynyñ sagat we minut görkezýän dilleri her 65 minutda biri-biriniñ üstüne gelýär. $uña görä sagadyñyz çalt, haýal, dürst-mi i$leýär? a) çalt b) ýuwa$ ç) dürst d) belli däl 9. Iki dogan ýüz metr aralygyna ýary$magy meýille$dirdiler. Agasy 3 metr tapawut b.n ýary$ ýeñdi. Ýagny ol utanda inisi 97 metrdedi. Eger ýary$a ba$lanlarynda agasy 3 metr yzdan ba$lasa ýary$da kim ýeñer? a) ini b) aga ç) bilelikde d) bilip bolmaz 10. elimdäki gülleriñ ikisinden ba$gasy çopantelpek, ikisiniñ da$yndan hemmesi bägül we ikisiniñ da$yndan hemmesi gwozdika bolýandygyna görä elimde haýsy gülden näçesi bar? a) 1 çopantelpek, 2 bägül, 2 gwozdika b) 1 çopantelpek, 1 bägül, 1 gwozdika ç) 1 çopantelpek, 2 bägül, 3 gwozdika d) 1 çopantelpek, 3 bägül, 3 gwozdika

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir