Gardaky yzlar. Annagözel eje irden turanda endam-jany owum-döäüm bolup, bili ýazyp gelýärdi. „ Wah, wah-eý“ diýip,ol hyrçyny dişledi. „ düýn odun aýranymda bilimi bijaý gypjyndyrypdyryn. Suw äkelip, doktora gitmesem bolmaz“ol bir eli bilen bilini tutyp ýatan ogluny yralady. -Sary jan, aý Sary, Tur oglum, derýadan maňa suw getiriş. Meniň bilim agyrýar Sary ýorganyny kellesine büredi-de, aňyrsyna düňderilip ýatyberdi. -Sary jan, ukyň gelse soň ýatybersene, agyr bedre meniň ýeke özüme kyn düşjek Sarynyň ýyljak ýorgandan çykasy gelmedi. -maňa zat diýmesene,eje. Ukym tutyp alyp gelýär biliň agyrsa bedräni ýartylap gaýdyber. Sarynyň bu sözleri enä ýokuş degdi. Geplände onuň sesi birhili ynjyly çykdy. -Bolýar-da, ýeke özüm gidäýerin,ýatyber sen. Annagözel eje gidensoň Sarynyň gözüne uky gelmedi. Bir eýläk agdaryldy, bir beýläk. Aldajy ýaly sowukdan iki eli bedreli ýegşeri barýan ejesi hiç göz öňünden aýrylmady. Ene şol barmana hem bilini tutyp, doňan ýere agyp gitdi... Sary howpurgady. Zöwwe ýerinden galanyny özi hem duýmady. Ol gyssanjyna paltosy bilen telpegini geýmegi hem ýadyndan çykaryp, derýa tarap eňdi. Ejesi durup-durup giden bolmaga çemeli. Onuň gardaky aýak yzlary kä goşalanýar, kä aralary açylyp barýar. Annagözel ejäniň oturan ýerlerem bildirip dur. Aýak yzlar Saryny dogry derýanyň uly güzerine getirdi. Emma güzeriň başynda bedreler bar-da ejesi ýokdy. Sarynyň üstünden gaýnag suw guýulan ýaly boldy. -Eje, aý eje... Sary aýagy bişen ýaly derýanyň gyrasynda ikiýana elewredi. Şol wagt derýany ýakalap oturan toraňňylygyň içinden: -Oglum men bärde-diýen ses eşdildi. Sary ses gelen ýere okduryldy. Annagözel eje gür toraňňylygyň arasynda ýegşerip otyrdy. -Ýylyrak ýerde dynjymy alaýyn diýip oturyberdim. Ýalazy ýeriň şemaly bilimi burup alyp barýar. Sarynyň „ Eje meni bagyşla“ diýesi geldi. Emma bokurdagyna bir zat tegek ýaly boldy-da, gepläp bilmän, ejesiniň döşüne kellesini goýdy. Annagözel eje oglunyň sary saçlaryny mähir bilen sypalap: - Men seniň kömekleşmäne geljegiňi bilýärdim, oglum- diýdi.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir