Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda. Hormatly Prezidentimiz bilim ulgamyny ösdürmek boýunça degişli ministrligiň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeler barada aýdyp, dünýä tejribesinden ugur alyp, orta mekdeplerde okuwyň möhletini 11-12 ýyla çenli uzaltmak meselesini öwretmek we teklipleri bermek,mugallymlary taýýarlamak,işleriniň hilini ýokarlandyrmak , mekdeplerde Internetden giňden peýdalanmak, Internet ulgamyna birikdirilen orta mekdepleri artdyrmak şeýle hem, elektron okuw kitaplaryny döretmek babatda anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem ýene 1-nji synpa gelýän okuwçylara döwlet tarapyndan berilýän kompýuterleri okuwda netijeli ulanmaga degişli anyk tabşyryklary berdi. Okuwçylara kompýuter sowatlylygyny öwretmek işini bu ulgamda degişli tejribesi bolan mugallymlaryň alyp barmalydygyny belledi. Umuman, siziň köpüňiz bu habarlar hakda bilýänsiňizem ,emma käbir daşary ýurtda okaýan talyp agzalara ýa-da işleýänleriňde anyk bilmegi üçin ýazaýdym. Eger bu teklip edilen zatlar goldanyp okuwlar 11-12 ýyla gitse meniň pikirimçä gowy bolardy. 1-njiden mugallymlaryň sagat sany köpelýär. 2-njiden okuwçylaryň bilim derejesi ýokarlanýar gözýetimi giňeýär. 3-njiden indiki ýyl okuwa arkaýyn tabşyryp geçip boljak,çünki uçurym bolmaýar. Kemçilikli taraplary hakda hem birini aýdyp biljek ol hem şu okuwçy gyzly-oglanly mesele, okuwy doly gutarmanka ýok bolup gidiberýäler.(soňundan olaryň yzyndan ylgaýanam synp ýolbaşçylary bolýar) umuman, erbet pikirä däl eger ýola goýulsa menä begenmän durjak däl. Goý biziň okamadyk,almadyk orta bilimimizi ýaş nesiller alsyn. Ýurdumyzda okamaga, öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredildi, diňe oňat bahalar bilen mugallymlaryň gaharyny azyrak getirip okaýmak galdy. Sözümiň ahyryny 2012-2013 nji täze okuw ýyly bilen gutlamak isleýän. Talyp ady alan talyplara okuwlarynda uly üstünlik arzuw etýän.Okap ýören talyplara, bilim işgärlerini hem täze ýetip gelýän okuw ýyly bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Talyp ady almadyklar sizem men ýaly gynanyp oturmaňda indiki ýyla berk biliňizi guşap okaň okasaň bolmajak zat ýok ekeni, menä göz ýetirdim.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir