Jübi telefonlaryň 69 göterimi Hytaýda öndürilýär. Hytaýda ilkinji awto ulag 1958-nji ýylda öndürildi. Hytaý halk respublikasy ilaty boýunça 1 nji ýerde duryp, tutýan meýdany boýunça 3 nji ýerde durýar. Dünýäniň iň uzyn köprüsi hem Hytaýda bolup, ol köprüniň uzynlygy 43 km, giňligi 30 metr. Bu köpri 2006-2010 njy ýyllar aralykda gurylýar. ine meňä bu ýurt hakda okanlarym size hem ýetireýin diýdim

Köneler, akylym1989 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir