Salam hormatly agzalar, gowumy ýagdaýlaryňyz ençe wagt talyplara hem gelip bilmedim , käbir ýagdaýlara görä, bu gün gelin-gyzlaryň iň söýgüli baýramy ýagny öz baýramy menem bu gün talyplara gelýän gyz agzalarymyzy gutlamak maksady bilen geldim. Gyzlar,gyzlar siz dünýäniň bezegi, bu dünýeden dünýe bolarmy sizsiz, Asmanyň-zeminiň bar gözelligi, siziň gaşyňyzda bir agyz sözsüz, dyzyňyza çökýär duzkessin.( Kerim Gurbannepesowyň Gyzlar we şahyrlar goşgusynyň 1 nji bendi) talyp gyzlarymyz! Wasp edip ýazaýyn siziň waspyňyz, Talyplaryň bezegi, gözel gyzlarymyz! Nädip döredikä gözel keşbiňiz, Talyplaryň bezegi, gözel gyzlarymyz! Bu güni sizi gutlap baýramyňyz bilen, Waspyňyz ýetirdim sözlerim bilen, Owadan,owadan gözlerimiz bilen Söýeliň,söýleliň gözel gyzlarymyz ! Talyplaryň bezegi, gözel gyzlarymyz! hormatly gyz agzalarymyz ähliňiziň baýramyňyz gutly-mübärek bolsun, edil şonuň ýaly meniňkem (hehehehe)

Köneler, akylym1989 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir