Salam Talyplar comuň agzalary siziň ähliňizi ýetip gelýän 2012- nji täze luw ýyly bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Täze ýyl her bir türkmen ojagyna bagt getirsin. Okaýan talyp agzalarymyza okuwlarynda uly üstünlik arzuw etýän, işleýän agzalara täze ýylda has belent derejelere ýetmegini arzuw etýän, goý 2011-nji ýylda ýetilmedik arzuwlarymyza täze 2012-nji ýylda ýetmek miýesser etsin. Täze ýyl her bir türkmen ojagyna rysgal, döwlet, bagt eçilsin! Täze ýyl, täze ýyl, gel sen täze ýyl, şatlykdan-şowhundan dol sen täze ýyl täze ýyl arzuwlarymyzy şu ýere ýazyp birek-biregi ýyly sözler bilen gutlasaňyz sizden minnetdar bolardym.

Köneler, akylym1989 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir