Filosoflar komek edin eger mumkin bolsa

ekzistensializm diyen filosofiki dusunja yagny termine eger bilyaniniz bar bolsa ginisleyinrak dusunduris berayseniz.

Dowamy »

846 8
Köneler, 7 years ago


Oylanma


Yenede adaty gun. Sol onku-onkulik. Elbetde menin ucin ahli zat tersine. Egerde 80 adamyn icinde 79 sanysy yalan sozlese onda yekeje adamyn dogry gurlani yeterlik daldigini onem bilyardim yone men ahli adamlar ozum yalydyr oydyardim. Yol uzak gaty uzak. Bir wagt geler hakykat ayan bolar. Elbetde sol wagtky ayan boljak hakykat menin ucin s...

Dowamy »

1382 35
Köneler, 7 years ago


Oylanma

Oz partamyn yanyna gelip pikirlenyan. Edil sol wagt hem Gurbannazar Ezizowyn “Entak sadalykdan zyyan ceken yok” diyen setirleri bialac yadyma dusyar. Emma men... Dogrusy mende beyle dal oz sadalygymdan ejir cekdim. Barybir men oz sadalygyma okunmeyan ol hasiyet mana gerek juda gerek yone men piker etmandim meni atmak ucin oz okumy ozume ulanj...

Dowamy »

801 12
Köneler, 7 years ago


Durmuş


Durmuşymdan nalap çekemok ahy
Il-gün berdiň ,ertir berdiň, şam berdiň
Oka diýip ylym dökdüň üstüme
Kitap berdiň ,ussat berdiň, nan berdiň

Okatdyň ,okapdym , okaryn ýene
“Unutma tut” diýen nesihatlaryňy
Öwretdiň , görkezdiň halypam güne
Nusga bolup aýan eden işleriňi

K...

Dowamy »

867 10
Köneler, 7 years ago


Edep we sadalyk

“Sada bolsun ogulynyz gyzynyz” Gurbannazar Ezizow
Sadalyk we edep
Sadalyk bezeyar ynsan kalbyny
Sada bolun, sada bolun doganlar
Sada bolup munda zyyan ceken yok
Esasy zat sada bolun adamlar

Onki wagtlar bardy seyle ynsanlar
Egni nahdan yurekleri yupekden
Su wagt kopelip, dep...

Dowamy »

1029 6
Köneler, 7 years ago


Towsana dogduk depe Marcagym

“Towsana dogduk depe”
Marcagym (alys yurtda oz obamy kuysap)
Gunorta Merwde , serhet yakada
Selenlap gorunen eziz obam sen
Murgap yakasynda , bayryn icinde
Gur baga burenen Marcak obam sen

Yazlary bar gul-guncaly enayy
Gyzlary bar edep –ekram humayy
Bayyrlary , keyik , sulgunl...

Dowamy »

1183 21
Köneler, 7 years ago


Duyulmadyk soygum

“Duyulmadyk” soygum
Onrak bolupdy seyle bir waka
Asla garasmandym beyle suteme
Sunca wagt gizlapdir men duymandyryn
Men gic dusundum eden hatama*

Yok ol gizlanokdy men gizlenyardim
Onun gorejine bakmazdym hic wagt
Emma ol bakanda gorecden gecip

Dowamy »

1109 20
Köneler, 7 years ago


Ak kepderi

Ak kepderi
Gapydan Aylaryn girenini goren Azat, onun syrly bakysyna donan dasa owruldi. Emma …
Hawa.Bu wakanyn bolanyna tegelek 15 yyl bolanam bolsa , Azat ucin ol dek-duyn bolan yalydy.ol gecen gunlerine birgez ser saldy , yatlady.
Paytagtymyzyn gozel kunjegini bezap...

Dowamy »

2052 4
Köneler, 7 years ago


Jan gyzym dowamyHer säher seretgin kyblaýa sary
Taýyň üçin bolsun jan-teniň bary
Diýmesinler “dälmi pylanyň gyzy?”
Diysinler elmydam “ şol ýigidin ýary ”

Syla gaýyn ene gaýyn atany
Säwlik bilen edaýmegin hatany
Elbetde özün hem geljekki ene
Görüp gelen ýokdur önde ýatany

Dowamy »

799 2
Köneler, 7 years ago


Soygu

“Duyulmadyk” söygüm
önrak bolupdy seyle bir waka
Asla garaşmandym beyle suteme
Sunça wagt gizlapdir men duymandyryn
Men gic düşündim eden hatama

Yok ol gizlänokdy men gizlenyärdim
Onun görejine bakmazdym hiç wagt
Emma ol bakanda goreçden geçip

Dowamy »

839 7
Köneler, 7 years ago


Jan gyzym


Jan gyzym
Dinle nesihatym , gulak sal gyzym
Gymmadyň gacyrma bolgun gyzylym
Gyzyl diysem bolma gyzyl bahaly
Yöne biri diysin “ yeke yalnyzym”

Bolgun gayyn bilen edep-ygrarly
Bolgun yoldaşyna wepa-sabyrly
Baldyz we yurjidir direg dayanjyn
Sylagsyz gezmeklik diyse...

Dowamy »

909 9
Köneler, 7 years ago


Ik diplom

salam dostlar. Daşary yurtlarda ( ukrayina,turkia,belarusya. We şm) iki diplom,yagny biri zawoşny,birem oşny gutaryp barsañ turkmenistan diplomlaryñ ikisinâm kabul etyârmi. Ya diñe oşnyña ünis berilyami? Kyn görmeseñiz jogap berâyseñiz!

Dowamy »

1047 8
Köneler, 7 years ago


Vento-nyñ gùndeliginden, gyrp-çyrp.

salam druklar içiñiz gysypjyk otyrmy! Menem bir kijijek temajyk açayyn diydimlay. Arada ventoñ gündeliginden bir sahypajyk çykdy kitaplaryñ arasyndan. Aslynda ol ne goşgusunyñ köpùsıni nede gündeligni hiç bir adama görkezenok. Yöne dostum bu yazgy uçin gaty görip durmarsyñla!

Sahypadakylar...

Uzyn saçly,mawy gôzli,şi...

Dowamy »

789 9
Köneler, 7 years ago


Menem söýdim!

Menem söýdüm
söýülmedik juwany,
Menden başga bagtly baryn
bilmedim,
Ýöne mydam Aý astynda
dostlarmyň
Söýgi hakda söhbetini
diňledim.

Menem bagtly boldum
ýagty dünýäde,
Menden başga bagtly baryn
bilmedim.
Ýöne ot başynda dünýäni
undup,
...

Dowamy »

642 3
Köneler, 7 years ago


Erteki we hakykat.

Gyz diýenmiş: “Çyn bolsa seň söýýäniň,
Symrug getir –
gözelligi dünýäniň..”
Ýigit gyzyň buýrugyny bitiren,
Uzak ýurtdan symrug guşy getiren.

Ýene biri gylyç dakyp biline,
Gidenmişin aždarhanyň iline.
Kesip olaň kellesiniň baryny
Tapanmyşyn anbar ysly bägüli.

Bägül alyp...

Dowamy »

821 5
Köneler, 7 years ago