Degismejik

dostlar halys ýadadym,
sallahlygyň derdinden.
taňrym özüň dyndargyn,
beýle ýowuz şertiňden.
deň-duşlarymyň bary,
boldy işikli-öýli,
dostlarym ýakyp gitdi,
meni ilkinji söýgi.
söýdüm ikinji gezek,
klasdaşym maraly.
olam gaçyp zut gitdi,
kamersantmyş barany.
soňra üçi...

Dowamy »

849 5
Köneler, 9 years ago


Söymek ün söyülmeginize garasman

“Ynha geler…, diýip garaşyp
durmak
Dünýäde iň süýji, iň elhenç
zatdyr
Onuň süýjüdigne şaýatdyr
ýürek,
Elhençdigne bolsa beýnim
şaýatdyr.
Ýüregim: “Dur entek, sabyr et!”
diýip,
Müň süýji arzuwy beslärdi
mydam.
Beýnim: “Indi gelmez,
gaýdyber!” diýip,
Arz...

Dowamy »

768 3
Köneler, 9 years ago


Bir wagt öwrülipdin göwün sadyma

bu gun seni yene
yatladym
telefon goyuldy.
ornashanyma bir yyla yakyn
bolup gelyar, emma name
uchindir, shu wagt mana ilkinji
gezek otagym dar gorundi,
ichinde ozumi yygnara yer
tapmadym. aynany achyp
dasharyn sowuk howasy bilen
ichimi basyp alan duygylara bir-
neme suw se...

Dowamy »

936 7
Köneler, 9 years ago


Gynanyan

käte oýa batyaň durmuşyň
hakda,
ýeňişleriň hakda, ýeňlişleň
hakda,
ýatlamak nähili agyram bolsa
düzedip bolmajak ýalňyşlaň
hakda.
++
gynanmana sansyz sebäp bolsa-da,
begenýäň dostlaryň barlygy
üçin.
ýöne käte ýeke galaýan wagtyň,
gynanýaň hataly ýaşlygyň üçin.
...

Dowamy »

792 6
Köneler, 9 years ago


Yenede söygi

geliň bir zatlar hakda gürleşeliň!
siz söýgiliňiz bilen nähili aragatnaşykda
bolýaňyz? sizde fiziki ýakynlyk
barmy? men jynsy ýakynlyk
diýemok!!!
her kim her hili pikir edýär. soňlygy
aljak gyzyň bilen ýakynlyk(jynsy däl)
hakda nähili pikir edýäňiz?
aljak gyzyma degemok eýleň beýleň
diý...

Dowamy »

750 5
Köneler, 9 years ago


Okasynyz gelse okan okamasan nextttt

seniň ýok wagtyňda seni taryplap,
gijeler ýatmadym, goşgular goşdum.
sen maňa mydama bolsaňam ýakyn,
seniň ýanyňdakam sen maňa daşdyň.
zöhre ýyldyzy dek alysdyň menden,
mawy gözýetimden salardyň ýalkym.
yzarlap, yzarlap, barsamam ýene,
güýçlenerdi derdim, gowşardy erkim.
ýygralyk boldumy, ýaşl...

Dowamy »

720 3
Köneler, 9 years ago


Gosgy

kór ekenim,seni sóýen gúnlerim,
kór ekenim,kór ekenim čuwal gyz,
kán aýdypdy,saňa beren gúllerim,
"-berme meni,berme meni,solaryn tiz.
dillerine ynanmadym gúlleriň,
sózlerine ynanmadym illeriň.
seň adyňa gara,súrtáýse biri,
bagytly adamdy,galaýsa diri.
onaltynyň,dálisidim,dálisi,
sóýgiň...

Dowamy »

679 1
Köneler, 9 years ago


Oylanma

men seni $eyle söyyarin.sen
ynanyarmyñ?dogry,men bu sözleri
seniñ özüñe-de aýdypdym.yeke
gezegem däl,birnäce yoka
duydurypdym,sen "söyúp
bilemok"diydiñ.gayta-gayta jañ
etdim,yeke gezegem jogap
bermediñ.diñe meniñ saña söygimi
duyduryanlygyma $ayat bolup,ikimiziñ
aramyza yadawsyz gatnan...

Dowamy »

936 6
Köneler, 9 years ago


Mähribanjan gutlayan

Bu gün talyplar.comda uly bayram toy.yagny comyn aktiw agzalaryndan mähribanjanyn doglan güni.mähribanjan doglan günin gutly bolsun.sana uzak ömür bagtly durmus arzuw etyän.güler yüzün solmasyn doooossss

Dowamy »

1246 24
Köneler, 9 years ago


Has aktiwler

Salam agzalar gowymy yagdaylanyz sonky dowur has manyly,gyzykly zatlary yazmakda ya-da aktiw bolanlar menin pikirimce 1.nlo 2.friendship 3.operas 4.magnit 5.alemdarow 6.mawibonjuk 7.kurbi 8.tekegyzytatyana 9.kurtoy 10.1merdan yone bu menin oz pikirim.

Dowamy »

936 14
Köneler, 9 years ago


Name etmeli?

Hormatly dostlar, eziz ayal doganlar men size gurrun berjek bolyan zadym bir tanysym bir gyz bn halasyardy yone ol gyzyn masgala yagdayy yamanrakdy ozuniz dusunyarsiniz onson ol oglanyn ene-atasy garsy cykyarlar yogsam gyz gowy soz yokdy turkmencilikda seredilyarda indi iki arada name etjegini bilenok.Sizem oz pikirinizi aydaysanyz kem bolmartdy.

Dowamy »

1347 22
Köneler, 9 years ago


Bir gün görmesem onup bilemok...

Men on bilen tansan wagtlam 15 yasly oglanjykdym,jahyllyk döwrüne yany gadam basan wagtlam.15 yasly oglanjygyn nämä isleg bildiryánini oglanlar gowy bilyänsiniz.Ayratyn hem on bn tansanymdan son ona bolan islegim has köp artdy.Ilki-ilkiler seyrek du$u$sagam sona baka du$u$uklarymyzyn ceni caky bolmady.Birinji du$u$yk o diyen $owly bolmady,yöne sonk...

Dowamy »

1169 11
Köneler, 9 years ago