1-nji kitap: 4-nji bap: Her kim nebsiniň ugrunda. Ata Gowşudowyň 'Perman' romany (Edebiýat) sawyer [Ýaşuly]

aý näme menne bir gow iş enip, baş sahypa çykaraýynna niýip haýyş edip oturansonnar talyplaryň baş sahypasynna goýaýyn niýnim naray. okan, nezzet alyn. bor onno nawayyn.

Dördünji bap: HER KIM NEBSINIŇ UGRUNDA

Ülker ýokary galyp, il ýatar wagty bolandygyny görkezýärdi. Öwüsýän salkyn şemal ýaldyragyň eýýäm dogup, güýz p...

Dowamy »

927 2
Köneler, 8 years ago


Bordel

Kämillige ýeten ýaş ýigit her gundäkisi ýaly bedenini satýan "gijeki kebelekleriň" hanasyna geldi. Ol zwonogyň duwmesinide basyp ýetişmändi: Ýokardan öňden plan bilen taýýarlyk gören miliseler ýagdy. Oglany tutup aşak duşurdiler, Ýigidi salmaklary bilen 02 maşynynyň arkasy doldy. Ol ýerde şol "Bordel"e gelen adamdan doludy. Ýigit pikir etdi - "Eger...

Dowamy »

847 10
Köneler, 8 years ago


27-nji bap: Ýene-de Sarman ata. Kesearkaç, Mämmet Seýidow (romanyň soňy)

ÝENE-DE SARMAN ATA

Ine, Sarman atanyň Ahal hakynda beren gürrüňi şeýle pajygaly tamamlanýar. Bu ýerde beýan edilen wakalaryň käbirini Üzümgül ejeden eşiden bolsa, käbirini oňa Çowdur ussa aýdyp beripdir.

— Ýöne şu rowaýatyň iki hili tamamlanylyşy bar — diýip, Sarman ata aýtdy. Ikisiniňem esasy özeni meňzeş. Şol aýdylyş...

Dowamy »

883 10
Köneler, 8 years ago


Soygy

bir dossym hayyş etdi talyplaryň agzalarndan sorap beraý diýip. dossym bir gyzy gowy görüpdir, ýöne dossym öýlenen 28 ýaşnda (bir aý boldy öýlenenine). Aýalynam erbet görenok, aýrylşmak niýeti ýok, ýöne täze gowy gören gyzam owadan diýýä, ýöne miniýubkaly. onýaly gyza öýlenmek niýeti ýok, ýöne söýüşmek üçin gowjada. söýşübersemmikäm diýip soraýar....

Dowamy »

1117 13
Köneler, 8 years ago


AGLAMA

salam kone teswirchi dostlar.
irki yazan goshgulamdan biri yadyma dushdi.

ine, yene dolanaryn basymdan,aglama, ene jan, supur yashyngy.wah, manglayng dolupdyr-la gasyndan,aglama, ene jan, supr yashyngy.

Turk ilinde daglar beyikden-beyik,ustunde ne goch bar, ne-de bir keyik,iki yyldan baeri gelmeyaer diyipaglama,...

Dowamy »

1148 15
Köneler, 8 years ago


Gyzlaramaslahat

Gyz mashgala mydama synda bolyar. Shonun u.n mahriban gyzlar, kopun uyshen yerinde milli edep-kadalaryny oynuzdaki yaly, hatda ondan-da berk berjay edin. Shonda biedeplik sizden, sizem yakymsyz gep-gurrunlerden sowlup gechersiniz.
***
Il uyshen yerde chigit chigitlap, sakgych cheyneman. Kopun arasynda gawushap durmak edepsizlikdir.

Dowamy »

2103 41
Köneler, 8 years ago


Vipkorsan

Vipkorsan, yazylan temanyň adyna bassaň aşaynda jogaplar açylýa dos.

Dowamy »

771 0
Köneler, 8 years ago


Nemelay

Nemelay, diymanede çekinyan welin birhili utanyan adama dal welin men, nemelay oylenaymegim ahmal boldy. Gyza belledilerow. Name maslahat beryanizay Birhili aljyrayan mena. Siz nahili aljyrayanyzmay?

Dowamy »

1136 16
Köneler, 8 years ago


26-njy bap: Hyrady beg. Kesearkaç, Mämmet Seýidow

HYRADY BEG

— Gelýärler, gelýärler — diýip, serçeler ýaly toplanan çagalar köçä tarap güsürdeşip eňdiler. Ondanam ilerligine tarap ylgadylar. Birdenem möjekden ürken süri ýaly güpürdeşip yza serpdiler. Ala wagyrdy bolup, ylgaşyp gelýän çagalaryň yzyndan gelýän atlylar Hyrady begiň deregine Garamergeni alyp gelýärdiler.

...

Dowamy »

701 1
Köneler, 8 years ago


25-nji bap: Ahalyň soňky sözleri. Kesearkaç, Mämmet Seýidow

Şu kitabyň ähli baplaryny talyplarda ýazaýmagym ähtimal eger isleg bildirseňiz.

AHALYŇ SOŇKY SÖZLERI

— Habarlaş! — diýip, gapyda keserilen iki atlynyň biri öýe tarap gygyrdy. Beýleden ýetip gelen Ilaman:

— Habaryňyzy aýdyberiň — diýip, atlylaryň alkymynda häzir boldy. Birdenem ol atlynyň ýüzüne çiňerili...

Dowamy »

1123 10
Köneler, 8 years ago


Oyunoynaly

gelin oyun oynaylyn. gyzlaram çagyrýas. her kim ctrl+v basanda name çykýan bolsa ýazdyn aşakda. ilki men başlaýan onnda.

Dowamy »

614 1
Köneler, 8 years ago


Komekedin

Men mobimeet-de registrasiya edip bilemok. Kimem bolsa on registrasiya edilen nikini berjek yokmy, ozunize gerek bolmasa, hayys. Ya-da basga saytam bolsa bolya. Gyzlaryn koprak giryan sayty bomaly. Kop sag bolun. Jelatelno Mobimeet.com

Dowamy »

832 7
Köneler, 8 years ago


Maslahatsoygi

Ol ejesi bilen öýmüze myhmançylyga geldi. Men ony gören badyma özümi ýitirip soňam ele aldym. bir hili ýüregimde üýtgeşik duýgy döredi. Myhmançylykdan gitmänkä ony ýekelikde tutjak bolup, elini ýuwmaga zada daş çykanda ýeke tutjak bolup synanyşdym. Maksadym ony ogşamakdy. ölüp barýadym. Arman düýşüm bolup çykdy. Men düýşümde şol gyza aşyk boldum. i...

Dowamy »

1439 32
Köneler, 8 years ago


Maslahat berinsenize

män pikirlenip otiribman köp-köp, nikimi uytgadip bilmyp man. tuyliagza deb koymak islypman. maslahat beriňzeňize. admin yuhme? hop.

Dowamy »

892 8
Köneler, 8 years ago


Final-yewraziya-yyldyzy

Bilşiňiz ýaly Ýewraziýa ýyldyzy bäsleşiginiň Finalyna 10 aýdymçy saýlanypdyr. Şonuň içindenen diňe 1-sanysy ýeňiji saýlanmaly. Ol hem SMS arkaly saýlanýar. On üçin öz halan aýdymçyňyzyň belgisini ýazyp, 865-06-60-36 belgä ugratmaly.

Saýlanan 10 aýdymçy we belgilerini anyk bilemok,ýadyma düşýänleri diňe şular:

1. Eldar...

Dowamy »

1695 39
Köneler, 8 years ago


Zimbabwede bolan waka.

Täzelikler.
Zimbabweniň paýtagty Harareden psihbolnisanyň 20 sany hassasyny ýurduň ikinji uly şäheri bolan Bulawaýo şäherine alyp barýan awtobusyň sürüjisi ýolda kafeniň ýanynda piwo içmek üçin awtobusyny saklaýar. Piwo satyn alyp awtobusyň ýanyna gelse, awtobusyň boşdugyny, içinde 20 hassadan biriniňem ýokdugyny gören sürüji näme etjegini b...

Dowamy »

799 3
Köneler, 9 years ago