Hindistanda bolan gen waka

salam talyplarcomdashlar Yagdaylarynyzy govydyr İnşallah...Yazjak wakama name diyjegimem bilemok, garaz oz pikirlerinizi yazyberin...
Hindistanda yashayan bir mashgalada ari ishe gideninde ayalynyn jynsy organyna gulp dakyp gityan eken... Sebap - ishe gideninde ayaly bashga biri bilen yatmasyn diyip...
Habarlara gora Hindistanyn...

Dowamy »

1095 6
Köneler, 8 years ago


çyraçylar û$sin bärik

salam talyplarcomdakylar gowmysyñyz kim çyraçy bolsa men disin

Dowamy »

2422 49
Köneler, 8 years ago


Mara baryan talyplarcomdakylardan pata alyp

salam talyplar comçylar gowmysyñyz men $u gûn sagat 18:20 däki poýuzda Mara Barýan sizzen pata alaýyn didim gaýdy$ynyñ biledi belli däl taxili gaytmagym mûmkin eger amanadymy tab$yraysam yrza boluñ

Dowamy »

1292 32
Köneler, 8 years ago


Algy bergilik hakynda

salam Talyplarcomçylar gowmysyñyz aý $u adamlara haýran galýanaý pul gerek bolanda gowy dileýäler menen gowy adam bolanak $u almaga wagt gelenede ýañkyñ tersine öziñ öýûne baryp ýalbarmaly bolýa adamlarda ynsap galmandyray algy bergililik kyn meseleow menä $undan basylyan herkim oziñ ýalydyr öýdip beraýýäñda pul îñ
gowysy algylam bolmaly dä...

Dowamy »

1037 18
Köneler, 8 years ago


Mail.ru da registrasiya

salam talyplarcomçylat gurgunmysyñyz amanmy aman saglykmy gowmy öý îçerler çaga çuga agtyk çowluk ýuluk menä $uwagt odiýen gowdal sebäbi mail.ru da registrasiya bolanaklay nomer soraya nomerini yazsanam yalñy$ diyya komek edayinda

Dowamy »

1596 21
Köneler, 8 years ago


Howa kysymly ma$yn

salam talyplarcomçylar gowmy ýagdaýlaryñyz resmi maglumatlara görä Hytaý halk respulikasyndan getirilýän "HOWA" kysymly ma$ynlary köçä çykarmak gadagan etdiler indi Howaçylar howasyny näme ederkäler käbir adamlarda 10-lap howa bar
Çe$me: "Watan habarlar geple$igi"

Dowamy »

1149 11
Köneler, 8 years ago


Utgeshik bolan chaga

salam talyplarcomchylar gurgunmysynyz tazelikde bir utgeshik sakgally adama menzemeyan bir chaga bolupdyrlay mena telefonda widyosyny gordim doguran ayal gerekdallll diyip gygyrya dogtarlar telefonyn kamerasynda alyp duranynam gorkezya ozem turkmen adamlar nahili pikir edyanizay

Dowamy »

1498 12
Köneler, 8 years ago


Ýarowsyzyñ dermanlarynyñ biri ho$ sözdir

Men $u temany açmak bilen hormatly agzamyz Aýûzlije ýaranok sagamanja gutular ýaly ho$ söz aýdalyñ hassañ dermanlarynyñam biri ho$ sözdir ho$ söz aýdalyñ birek birege

Dowamy »

1441 22
Köneler, 8 years ago


Haýran galýanaý käbir zatlara

salam talyplarcomchylar gowmy yagdaylaryñyz sizden bir sorag bar internetde otyrkañ agentda zatda sms gelýäläý herhili dogamy nämemi plança adama ugratsañ plança minitden jañ geler diyip $ony kim duzyakaray siz $oña nähili pikir edýäñiz $olañ $eýdiýäni bolyamy ýä nädogrymy

Dowamy »

1060 7
Köneler, 8 years ago


Maslahatly biçilen don gysga bolmaz

salam Talyplarcomchylar meñ jûbimde pul goysam göni yitäýäläý $ugunem täze puldan 20 manadymy yitirdim jûbimde pul goysam yaman bahym yitya inni jûbimde pul saklamaymasam näme etjegimem bilemok siz nähili maslahat berýäñiz tûrkmenlerde nakyl bar "Maslahatly biçilen don gysga bolmaz" dîýen nakyla esaslanyp sizden maslahat almakçy

Dowamy »

1523 34
Köneler, 8 years ago


Pishigin Yylnamlygy samanhana chenli

bilermenler shu nakyla nahili dushinyaniz

Dowamy »

1353 26
Köneler, 8 years ago


Statistiki maglumat (talyplar.com-yñ

hormatly Talyplar.com agzalary maña gyzyklandyrýan zat shu saýda näce oglan näçe sany gyz girýäkä san boyunçada ýa-da prosent boýunçada bilýän barmyka ýagny statistiki maglumaty gyzyklandyrýada mysal ûçin: jemi plança agza bar plançasy oglan plançasy gyz plançasy dasary yurtdan giryar plançasy turkmenistandan we $.m

Dowamy »

1260 27
Köneler, 8 years ago


Asmandaky yagtylan zat

yagtylan zat

Dowamy »

2466 77
Köneler, 8 years ago


Chyrachylyk

salam talyplarcomchylar men shuwagta chenli mashyny her hili edip surip gordim yone mana hich hili zyyandan bashga peyda gelmedi (yagny chyrachylyk etdim) men indi shugunden bashlap dine mashyny akyllyja surjek sizede maslahat gowja surun biderek chykdayjysy kop bolyan eken

Dowamy »

1633 22
Köneler, 8 years ago


Turkmenistan ekspot import

Turkmenistanyn dashary sowda dolanshygy hakda kim maglumat bilya talyplarcomchylar yagny (eksport importy hakda)

Dowamy »

971 5
Köneler, 8 years ago


Inlische sozlik
türkmençe-iňlisçe gepleşik kitaby

salamlaşmak, ýüzlenmek, hoşlaşmak greetings, addressing, goodbye
salam! hello! hi!
ertiriňiz haýyrly bolsun! good morning!
giç ýagşy! good evening!
gurgunmysyňyz? how are you?
sag boluň, oňat. fine, thanks
erbet däl, özüňiz hähili? i'...

Dowamy »

1698 14
Köneler, 8 years ago


Talyp bolmagam oyunjak zat dal

yokary okuw jaylarynyn umumy yasayys jayynda yasayan talyplaryn talyplyk kasamy:
eziz turkmenistan , ata watanym,
kartoshka gozlap, sogan iyip yatanym,
ac garnyma zordan oye yetenim,
gurban bolsun sana bu sirin janym!

abed unash, agsam sogan corbasy,
mydam uwlap yatar corek torbasy,
dunya dur...

Dowamy »

1274 22
Köneler, 8 years ago


Bilim yat tutmak bilena kemelyar, ony doly owrenip ozlesdirmek bilenem kopelyar

salam talyplar comchylar men su dana sozi aytmak bilen size betjek maslahatym birzat okanyzda yat tutman yat tutsanyz son yadynyzdan chykya

Dowamy »

1088 32
Köneler, 8 years ago


Rebin gosgulary


1. sunk sankdan yadadym pokkije gyzlary yatladym tûrtiklije bilmesin ejeñ yanymda twisit ikimizem ýertçeken bedenim çywyn gan içen £en £en çeken men jek içen ýekeje içimem ýellije zyrt zyrt asmana uçan pesseje jubimde kandow pul yok yone kelle dindow tapmaça çözýän ýaly akyllyja ýakymlyja ýa çalaja derlapjik oturaly meñ bn bileje biliñem...

Dowamy »

1375 19
Köneler, 8 years ago


Taxida bolan waka

Bir aýal Taxi bellikli moskowici saklap plan köçä ta$lap goýberäýdä diyyar.
Yashogam, mun akideyin diyyar. Mashyn yorap ugrayar welin ayal yzdaky sdenyadan sunkasyny doren bolup wayy pulumam galmandyr-da diyyar. Yashok bakawoydan yzky otyrany synlap alajyny taparys diyip tokaýyñ gizlinje gök ter otlyja yerine sowup durypdyr. Radiyosyny polny...

Dowamy »

1225 11
Köneler, 8 years ago


Mesele

hormatly talyplarcomchylar sizden hayysh men turkmen ruhynyn sadyn yurdy hakda referat yazmaly welin komek edayinda

Dowamy »

665 2
Köneler, 8 years ago


Yaz paslynynyn adamlara edyan tasiri

hormatly bilermenler yagny talyplar comyn agzalary on kichilikden eshityansiniz yaz paslynda adamlaryn azajyk utgeyanligini yagny esasanam yash oglan gyzlaryn biri birine bolan kusegi shol hakda oz pikirinizi aydsanyz gowy bordy yagny herkim oz pikirlerini shol chynmy

Dowamy »

1085 17
Köneler, 8 years ago


Kömek gerek talyplar comyñ agzalary

talyplar komyñ agzalary maña kömek ediñ meñ parolym ýadyma dû$enak inni näme etsemkäm kim bilýän bolsa kömek edäýiñda

Dowamy »

744 4
Köneler, 8 years ago


Elktik energiya haysy yurtda yetmezçiligi bar

haysy yurtlarda elektrik energiya yetmezchiligi bar adamlar

Dowamy »

859 6
Köneler, 8 years ago


Ykdysadiýet

talyplar kim ykdysatçy bolsa men disin

Dowamy »

932 7
Köneler, 8 years ago