4 ýa$ly gyzjaga$yñ suratyny 30mùñ $ satyn aldylar.

manhettenda ýerle$ýän "agora" galereýasynda 4 ýa$lyja awstraliýaly suratke$ aelita andreniñ hususy sergisi a4yldy. Gyzjaga$yñ ene-atasynyñ aýtmaklaryna görä:
Ýagny awstraliýaly suratke$ maykl andre we rus fotosurat4y nika kala$nikowa öz gyzynyñ eýýäm 9 aýlyk wagty surat sungatyna bilesigeljiligni bildiripdi.
Galereýanyñ ba$lygynyñ a...

Dowamy »

1108 9
Köneler, 8 years ago


Oglanlara diymeli dal zatlar

Oglanlar ¬¬– bilesigeliji halk. Olar hemme zat bilesi, göresi gelýär: dollaryň kursy (daşary ýurtda), söýgüli komandasynyň finala çykmagy, Marsda ýaşaýyş barmy we şm zatlary. Ýöne diňläsi gelmeýän zatlary hem bar. Diňläsi gelenok- bolany, aýtjak bolup gynanmaň! Ynha şolardan käbir mysallar:
Men futbol görýärdim. Söýgüli komandam utulyp barý...

Dowamy »

2089 78
Köneler, 8 years ago


San tapmak ussatlygy

salam!

Her-birimiz ömrùnde bir gezek bolsa-da "san tapma$ak" jadyly oýnuny oýnan bolsa gerek. Ynha-da menem $ony ýadyñyza dù$ùreýn diýdim(ps bu mana nämä gerek diýp sorasañyz, dogrymy aýtsam mana köp gezek swidanlarda kömek berdi;) aý onañam jigilemmizi oýnatmak ù4in
Sen $ulary diýmeli:
Bir sany ýadyñda belle.
Ol...

Dowamy »

897 8
Köneler, 8 years ago


Adamlar-ludi-people geliñ hooow
E$dim-e$tmedik diýmäñ, geliñä how telpekli marojny paýlajak.;-)täze ýyla 2 gùnjik galdy, hemmäñize jan-saglyk,öýñùzde agzybirlik, okuwñyzda ustùnlik, i$iñizde-de ýokary galmagy arzuw edýän ! maña bir pikir geldi: boluñ agzybirje, ùý$ùpjik $u ýylyñ jemini jemläliñ. Boluñ $u 2 gùnùñ i4inde talyp.comun mister2011-i saýlalyñ ! H...

Dowamy »

1204 17
Köneler, 9 years ago


Täze gùn-täptäzeje

,,akylly adam ù4in her gùn täze-ömùrdir !'' deýl karnegi

$onuñ ù4in biz her-gùnùmizden lezzet alyp ýa$amaga 4aly$maly!

$owsuzlyk bolan bolsa-gynanma,ertir täze gùn ba$laýa, täze gùn özùniñ täzelikleri bilen, ki4ijek bolsada, ýöne seniñ ù4in priýatny sùrprizlar bilen, täze gùn- täze ýeñi$ler bilen!

Säher...

Dowamy »

697 1
Köneler, 9 years ago


Talyplyk

1.Talyp talyplygyň çyn bolýan bolsa
Söýup, ýanyp, ýene söýüp, ýanyp git
Talyplyk derejäň çyn bolýan bolsa
Leksiýalara girip-çykyp, eňip git.
2. Mugallymyňy tana belet bol
Ýykylsaňam müzzerilme polat bol
Leksiýa döwri sypdyrmada nobat al
Mugallymyň dodagyna damyp git.
3. Hem akyl ber, hem kurs...

Dowamy »

1098 11
Köneler, 9 years ago


Wzglýad

salam talypcomuñ agzalary.Meñ size bir soragym bar: her adamyñ öz wzglýady bar, meñ 1 tany$ gyzym nätany$ oglany görende 1-jilik bn oñ geýin$ine seretýä, beýlekisi bolsa oñ da$-sypatyna seretmän diñe ta4kasynyñ bar ýoguna, tanaýan oglanlamyñ biri 1-nji gezek gören gyzynyñ sa4yna seretýä, beýleki dostum gözleriniñ owadanlygny syn etýä. A siziñ birin...

Dowamy »

1914 54
Köneler, 9 years ago