Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 8

SEKIZINJI BAP: DILEWARLYGYŇ PEÝDALARY BARADA —  Kim Allaha ynansa, Allatagala ol adamynyň islänini berer we kim oňa töwekgellik etse, Allatagala onuň her bir işini ugruna eder. Kim Allatagaladan gorksa we oňa ybadat etse, ol adama başga zadyň gorkusy täsir etmez we Allatagalany dogry tanan kişiniň hiç bir kemçiligi bolmaz. — Dogruçyllyk diniň başyd...

Dowamy »

454 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 7

ÝEDINJI BAP: ADAMLAR BILEN GOWY GATNAŞYKDA BOLMAKLYK BARADA — Emirleriň apaty edep-ekramsyz we wezirleriň apaty içigara bolmaklyklarydyr, esgerleriň apaty ýolbaşçylaryna garşy gitmekleridir we raýatlaryň apaty bolsa hökümdarlaryna boýun bolmazlyklarydyr, döwlet adamlarynyň apaty syýasaty gowy bilmesizligidir, alymlaryň apaty bolsa, özbaşdaklygy söý...

Dowamy »

439 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 6

ALTYNJY BAP: GOWY DURMUŞDA ÝAŞAMAGYŇ SYRLARY BARADA —  Gowy häkim bilen halk bagta ýeter, adyllyk bilen bolsa olaryň ýüreklerine soltan bolnar. — Haýsy bir soltan adyllyk bilen häkimlik etse, köp işlerinde adamlara mätäç bolmaz. — Zalymlyk nygmaty gidirýändir, nähak ynjytmak bolsa adamlaryň saňa bolan duşmançylygyny köpeldýändir. — Iň gowy we Allah...

Dowamy »

386 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 5

  BÄŞINJI BAP: ÝAGŞY GYLYK-HÄSIÝETLER BARADA — Iň gowy baýlyk adamy özüňe bent edip, ýagşy işlere sowulýanydyr, iň gowy iş bolsa Allanyň edenine şükür etmeklik bilen adamlara peýdaly işlerdir. Eger bir zada käýinseň hem öte geçme, eger janyň sag bolsa hem onuň şeýle dowam etmegini Alladan dile. — Gaýratyň beýik bolsun, hormatly adamlaryň hataryna g...

Dowamy »

409 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 4

ÜÇÜNJI BAP: ADAMLAR BILEN GÜRLEŞMEGIŇ EDEPLERI BARADA — Dymyp, köp gürlemän gezmekligi özüňe dost tut. Şeýle etmeklik seniň akyllykaň abraýyňa, akmak halyňa aklyňa we ejiz halyňa mylakatly we geçirimliligiňe delalat eder. Manysyz boş sözlerden daş dur, ýogsam, ol seniň aýbyňy açar we duşmanyň ýatyşan gaharyny täzeden tutaşdyrar. — Adamyň gepi we gü...

Dowamy »

404 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Gymmatly sowgatlar (Ebu Mansur Abdul Mälik Essagalibi) - 3

  DÖRDÜNJI BAP: IL IÇINDE ÖZÜŇI ALYP BARMAKLYGYŇ EDEPLERI BARADA — Hormatly adama äsgermezçilik, akylsyza ýykgyn etme, erbet görülýän ýigrenji sözleri diliňe alma we halanmaýan işlerden hem özüňi daş tut. Eger kimde-kim hormatly, abraýly adamy äsgermän, onuň üstünden gülmek islese, ol adamyň öz ata-babasyna dil ýetirdigidir. Kim akylsyza meýil edip...

Dowamy »

403 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Äriñ haky hatynyñ boýnunda bolmaklygynyñ beýany

Abu Hüreýre (Alla ondan razy bolusn) rowaýat etdi Resul alaýhyssalamdan. Resul alaýhyssalam aýtdy: Hatyna «munda gel, meniň goýnumda ýatgyl» diýse, ol gelmese, ol sebäpli äri gaharlansa, ol gaharlanany sebäpli, ýedi gat asman ýedi gat ýeriň perişdeleri ol hatyna tä gelýänçä lagnat eder. Resul alaýhyssalam aýtdy: Her hatyn ärini razy etse, ol hatyny...

Dowamy »

533 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Hatynlaryñ haky äriniñ boýnunda bolmaklygynyñ beýany

  HATYNLARYŇ HAKY ÄRINIŇ BOÝNUNDA BOLMAGYNYŇ BEÝaNY   Resul alaýhyssalam aýtdy. Her kim hatyn alsa, ol hatyna çykdajy bermese, ol äriň jaýyny dowzahda eder. Äriniň boýnunda hatynyň bäş haky bardyr. Owwal - hatyna öý içinde iş buýurgaý. Ikinjiden - näme öwretse kadasy bilen öwretgeý. Üçünjiden - halal tagam bergeý. Dördünjiden - «dünýä (mal) toplap...

Dowamy »

513 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Parzy kipaýa bolan ylmyñ beýany

«Adatlar» çärýeginiň öz içine alýan zatlary «Ybadatlar» çärýeginiň öz içine alýan gatnaşyklaryndaky halal-haram zatla­ryň beýanyny bilmezden aýratynlykda dürs gurnalmaýar. «Fykh ylmynyň garaýan esasy zatlary ahyret işleridir. Olar iman, namaz, zekat we halal-haramdyr» diýip sorasaň, onda biz saňa: «Sen fakyhyň ahyr maksady barada oýlanyp görseň, on...

Dowamy »

377 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Pygamberleriñ sany we derejeleri

Ilkinji pygamber hezreti Adam atadyr (a.s.). Iň soňky pygamber bolsa, hezreti Muhammet Mustafadyr (s.a.w.). Bu ikisiniň aralygynda ençeme pygamberler gelip geçipdir. Olaryň sany barada Kurany Kerimde anyk maglumat berilmeýär. Ýöne bir aýatda:«Kasam bolsun, senden öň hem pygamberler iberdik. Olaryň arasynda saňa kyssalaryny habar berenlerimiz hem ba...

Dowamy »

461 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Pygamberleriñ sypatlary

Pygamberleriň jaýyz we wajyp bolan sypatlary bardyr. a) Jaýyz bolan sypatlaryHer pygamber ynsandyr. Olar hem ynsan ýaly, dogulýar, ösüp ulalýar, öýlenýär, çagalary bolýar, keselleýär we ölýär.«Biz olary iýmeýän-içmeýän beden kylmadyk. Olar ölümsiz hem däldir», (Enbiýa, 8; Äli Imran, 144).Ynsanyň synagynyň doly, adalatly bolmagy üçin, özlerinden pyg...

Dowamy »

388 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Ýagşygylyk perzendi dünýä getirmek üçin är-aýalyñ bilmeli zatlary

Bismillähirrahmanirrahim

Kämil perzent Watanyñ göz-gylagy
Baş agza (är-aýal) halallyk urbasy

Taňrytagala  Adam  atamyzy  ýaradyp  geýindirýär,  zynatlar  bilen  bezeýär. Şol  wagt  Muhammet  pygamberiň  nury  onuň  maňlaýyna  on  dördi  gijäniň  aýy  ýaly  röwşenlik  berýär.  Taňrytagala  Adam  atanyň  başyny  ...

Dowamy »

536 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Beden hereketiniñ we asudalygynyñ ýagdaýy

Beden saglygyny saklamak üçin möhüm we zerur sebäpleriň kadaly hereketdigini unutmaň. Beden hereketi, adam süňňünde döreýän artykmaç ýaglary eredýär, çünki ýaglargan basyşy ( ضغط الدم ), süýji kesel ( السكر ), bogunagyry ( التهاب المفاصل ) ýaly dertleriň döremegine giň ýol açýar. Kadaly beden hereketi süňňüňden zyýanly maddalaryň bölünip aýrylmagyn...

Dowamy »

379 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Är-aýalyñ jynsy gatnaşyklarynda bilip goýmaly zatlary hakynda (Muhammet Nasyr Horasany)

Är-aýalyñ jynsy gatnaşyklar hakda bilýänlerinden bilmeýäni kändir. Her bir är-aýalyñ jynsy gatnaşyklar hakda bilmegi, olary ýerine ýetirmegi, öwrenmegi zerur bolup durýar.
Jübütdeş är-aýalyñ jynsy gatnaşyklarda bilmeýän zatlaryndan mahrum bolýandyklaryny köpler bilmeýärler.
Bu bölümde biz size är-aýalyñ jynsy gatnaşyklaryndan öñ ýerin...

Dowamy »

999 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Jynsy gatnaşyklarda bilinmeli zatlar

Jynsy gatnaşyklarda bilinmeli zatlar

1. Jynsy gatnaşykda mustehap (diniñ buýrugy şeklinde edilse sogap bolýan hereketler) bolýan zatlaryñ biri hem ''Euzubillähimineşşeýtanirrajim'' (Bismillähirrahmanirrahim) bilen başlamalydyr. Niýeti özüñi we aýalyñy zynadan goramak we haýyrly nesil ýetişdirmek üçin etmeli.
2. Jynsy gatnaş...

Dowamy »

700 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Jynsy gatnaşyk

JYNSY GATNAŞYK

Kim ýagşy we salyh perzent edinmek islese, esli wagtlap ýanaşmadan saklansyn. Soňra ilki täret alsyn. Uzak wagtlap oýnaşandan soňra aýalyna ýanaşsyn. Jabyryň Resulalladan getirýän hadyslarynda, «Öýleneňde biri-biriň bilen oýnaşar ýaly gyz saýla» we «Birek-birege oýnaşmazdan ýanaşmagy Resulalla gadagan etdi» diýilýär. Ý...

Dowamy »

778 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Söýgüli pygamberimiziñ öýlenenlere ýüz wesýeti

Söýgili Pygamberimiziň (s.a.w) öýlenenlere 100 wesýeti

ÖÝLENMEGIŇ FAZYLETI1. Hezreti Aýşa razyýallahu anha gürrüň berýär: Resulallah aleýhyssalatu wessalam aýtdylar ki: «Nika meniň sünnetimdendir. Kim meniň sünnetime amal etmese, ol menden däldir. Öýleniň! Çünki men beýleki ymmatlaryň ýanynda siziň köplügiňiz bilen öwünerin. Kimiň ma...

Dowamy »

488 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 10 months ago

Mähirliligiň üstünlige täsiri

Jemgyýet we onuň ösüşi barada ders berýän bir professor talyplaryny ýurduň çetki etraplarynyň birine iberýär we ol ýerde ýaşaýan 200 oglanjygyň şol wagtky ýagdaýyny derňäp, her bir çaganyň geljegi barada çaklamalaryny ýazmagy tabşyrýar.

Talyplaryň ählisi diýen ýaly, düýpli derňewlerden soňra: – “Bu çagalaryň geljegi barada oňyn pikir...

Dowamy »

326 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago

Halanmaýan mugallymyň esasy aýratynlyklary

Ş. Littler we F. Buklles ýaly pedagoglar halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny seljeripdirler. Halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny, munuň şeýle bolmagynyň sebäplerini öwrenipdirler we şeýle netije çykarypdyrlar:

* Okatmagyň usullaryny göwnejaý ulanyp bilenok;

* Synpyň içinde tertip-düzgüni saklap bilenok;

Dowamy »

402 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago

Ýüregiňiziň sesi

Bu hekaýa bir atýatakdan başga atýataga, bir ýaryşdan başga ýaryşa aýlanyp, seýislik edip güzeranyny görýän gezende adamyň ogly barada. Ol oglan orta mekdebiň 7-nji synpynda okaýarka mugallymlary okuwçylara ulalanlarynda kim bolmak isleýändikleri, näme bilen meşgullanaslary gelýändigi hakynda öýde düzme ýazyp gelmeklerini tabşyrýar.

...

Dowamy »

369 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago