Şu gije men saña ikilik etdim...

ŞU GIJE MEN SAÑA IKILIK ETDIM...

Şu gije men saña ikilik etdim...
Ýöne utanmadym eden işimden.
Bolşumdan
duýmadym wyždan azaby,
Çünki sensizligiñ etimden geçip
Sünküme ornaşan ajy güzaby
Jyda düşürmänkä akyl-huşumdan
Içip-içip meýin puşmansyzlygyñ
Şu gije men saña ikilik etdim.<...

Dowamy »

302 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 months ago

TYLLA SENIÑ YŞKYÑDA

Gül ýüzüñniñ şöhlesi,otlar saldy bu jana,
Agzymdam çykan uçgun ýetişipdir asmana,
Synamdaky bu daglar menden galsyn nyşana,
Zerre takat galmady,Tylla, seniñ yşkyñdan...


Men bir asyl göwherim,hergiz küle batmanam,
Senden özge perini göwnümde ýat etmenem,
Uky gelmez gözüme,her gijeler ýatmanam...

Dowamy »

282 1
Edebiýat, bank tarapyndan 6 months ago

Ahmet Haldun Terzioglunyñ ''Teoman han'' romanyna syn

Ahmet Haldun Terzioglynyñ ''Teoman han'' romanyna synRomanda has köp gadymy Türkmenleriñ urşujydygy, ''Bürgüt urşujylary'' olaryñ arasyndan saýlanan ''Böri birligi'', beýik Hun döwletiniñ gurulmagy üçin atylan ilkinji ädimler hakynda agzalyp geçilýär.
Roman çagalar tarapyndan etraby gurşalan goja dessançynyñ g...

Dowamy »

223 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Türkmenleriñ yslam dinine eden hyzmatlary

TÜRKMENLERIÑ YSLAM DININE EDEN HYZMATLARY

Yslam dininе sаhabalar döwründеn sоñ iñ ulу hуzmaty türk(mеn)leriñ еdendigini köр tаryhçylar bеlläp gеçýär. Yslаmyýetiñ nijemе çаrkandakly ýollardan аşyp häzirki döwürdе dünýä bоýunça ýаýran ýеrlerine göz аýlanyñda-da munuñ dоgrudygyny görmеk bоlýar.

Türk(mеn)ler turuwbаşdan sö...

Dowamy »

282 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 months ago

Kerbela pajygasy hakynda hakykat

KERBELA PAJYGASY HAKYNDA HAKYKAT

Kerbela pajygasyny her kim birhili düşündirýär. Käbir çeşmeler bolsa toslama hekaýatlar düzüp, okyjylaryñ añyny bulaşdyrýarlar, adamlaryñ ynançlaryny garym-gatym edýärler we toslama hekaýatlar bilen okyjylary özleriniñ bozuk ygtykatlaryna tarap itekleýärler. Hut şular ýaly düşnüksizlikler sebäpli Ker...

Dowamy »

352 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 months ago

Ybraýym pygamberiñ asly Türkmenistanlymy?

HEZRETI YBRAÝYM PYGAMBERIÑ (a.s) ASLY TÜRKMENISTANLYMY?

B.e.öñ 20-nji asyrda Yrakda doglan Hezreti Ybraýym halkynyñ gepleşik dili bolan şumer dilinde gepleýärdi. Şumerologlaryñ aglabasy bu dili türki dillere degişli hasaplaýarlar. Her iki diliñ arasynda anyklanylan 300-den gowrak meñzeş sözler (esasanam dini adalgalar) bardyr. "Udug"...

Dowamy »

287 4
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 months ago

Hindistanda Gurban baýramyndan bir gün..

Hindistanyñ gurbanlykda sygyr öldürmek meselesi bilen baglanyşykly ýüzlerçe we müñlerçe musulmanyñ öldürilmän we pajygaly wakasyz geçen bir ýyly-da ýokdur. Iñlisler bu gapma-garşylygy ýitileşdirmek üçin musulmanlaryñ arasynda bir sygyr öldürmegiñ ýedi sany goýun keseniñden has sogaplydygy barada pikiri wagyz etdirýärler. Beýleki tarapdan bolsa, ind...

Dowamy »

310 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 months ago

"Lutuñ şähri zynadyr, bary gitdi berbada..."

LUT PYGAMBER WE ONUÑ AZGYN KOWMY

▶ LUT PYGAMBER (a.s)

Lut  pygamberiñ ady arap elipbiýinde: لوط, ibrany elipbiýinde: לוט görnüşinde ýazylýar. Lut pygamber (a.s) häzirki Ysraýyl bilen Iordaniýanyñ aralygynda ýaşan kowuma ugradylan pygamberdir. Ol Ybraýym pygamberiñ garyndaşlaryndandyr, şol sanda Lut Ybraýymyñ pygamberli...

Dowamy »

456 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 6 months ago

Şum meýil

Şum meýil

(detektiw oçerk)


Indi hemme zat yzda galdy. Ýylanly raýonynyñ ''Leninizm'' kolhozynda gündüziñ güni iki aýalyñ we çaganyñ ölürilendigi baradaky habaryñ bütin oblasty gozgalaña salan dartgynly agyr günleri yzda galdy. Hemişe bolşy ýaly, hiç kim ybaly zat bilmese-de, myş-myşlar tokga gar ýaly artyp gidi...

Dowamy »

400 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Çagalygymyň sezasy (Ogulsenem Taňňyýewa)

Çagalygymyň sezasy
(Powest)

Çagalygymyň sezasy

Men öz bolup gaýdyşymyň soňunyň ýöne-möne gutarmajagyny şol wagt hem aňypdym. Ýöne tötänleýin sataşan wakam sebäpli, bialaçdym. Meniň düşen şol tötänleýin ýagdaýyma duçar bolan ynsan çagasynyň hiç birisem beýle pursatdan haýdan-haý derekli netije çykaryp bilmese ger...

Dowamy »

358 4
Edebiýat, myspaser tarapyndan 6 months ago

Annagulydepe (Ogulsenem Taňňyýewa)

ANNAGULYDEPE
Iki dost—iki sazanda Hanguly bilen Allanuruň başky durmuşy dessanlardaky wakalara çalym edýär. Olaryň ikisem «Hudaý urup, pygamberem hasasyny dürtenlerden». Atalaryndan galan ujypsyzja ýerjagazlaryndan başga, dört tarapy gamyş bilen ýapylan küme diýäýmeseň, dostlaryň hiç biriniň-de atlaryny tutup sanar ýaly zady ýokdy. Ikisem du...

Dowamy »

280 2
Edebiýat, myspaser tarapyndan 6 months ago

Bigünäniň ýakylyşy (Ogulsenem Taňňyýewa)

Bigünäniň ýakylyşy
(nowella)
Student ogul bilen gelni Suraý eje güler ýüz bilen garşylady. Agtyjagy Myratjygy dessine bagryna basdy. Öýüň töründen derrewem sallançak gurdy. Ogludyr gelniniň yzyna gitmeli güni öňem telim gezek gaýtalan zatlaryny gaýtalady:
—Süýtden gandyr-da, ukladypjyk git, gelin jan, özüňem ynjalykly bolarsyň!...

Dowamy »

356 3
Edebiýat, myspaser tarapyndan 6 months ago

Sen günäkär däldiň (Ogulsenem Taňňyýewa)

Sen günäkär däldiň
Ol milisiýanyň jaýyna girip, koridoryň ugry bilen başyny aşak salyp barýardy. Nämedir bir iş bilen gelenlerem, bu ýerde işläp ýörenlerem juwan gyza geň galmak bilen seredişdiler. Ählisiniň ýüzündenem „Ulugyz halyna ol bi ýerde näme işläp ýörkä?!“ diýen manyny okamak boljakdy.
Dünýä hiç kime üns bermän, mundan bir he...

Dowamy »

301 3
Edebiýat, myspaser tarapyndan 6 months ago

Tama

Gaty täsin eken tama diýlen zat,
Bir peýda bermeýän ekeni etseň,
Emma garaşmadyk wagtyňda Amat,
Getirýän ekeni sen ony üzseň.

Tama edip sen bir Gyza Garaşan -
Wagty, dolanmaýar ol Gyz yzyna,
Ahyr bu hal bilen sen ylalaşan -
Wagtyň, görünäýýär ol Gyz gözüňe.

"Şunuň bilen meniň...

Dowamy »

282 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 6 months ago

Gorle muny...

Gadym birnin oyunde ogurlyk bolupdyr kazy shol gun oye gelen adamlan hemmesini sorag edipdir emma derek bolmandyr.ahyryn baryny bir yere jemlap,"men size kellami agyrdyp otyrjakdal, menne bunyn ansat yoly bar, ine shu chopleri goryan bolsanyz kim ogry bolsa ertire den shu chop 1sm oser diyip olara standar chop berip goyberipdir.ertir hemmesi gelip...

Dowamy »

420 2
Edebiýat, hyra92 tarapyndan 6 months ago

Durna bolsa gökdedi... (Ogulsenem Taňňyýewa)

Durna bolsa gökdedi...
(nowella)
Institut bilen hoşlaşylmaly pursat golaýladygysaýy Sazagyň kejebesi barha darygýardy. Sebäbi ol heniz kalbyny heýjana salýan arzuwlary hakda hiç bir hossarynyň ýanynda dil ýarmandy. Ýogsa bu arzuw onuň kalbyna Aşgabada gelen ilkinji pursatlarynda çöküpdi. Uzakdaky gumly obadan gelen oglan uçardan düşen...

Dowamy »

395 3
Edebiýat, myspaser tarapyndan 6 months ago

"Ýigrimi bäş ýaşym"

O diýen bir özgerişlik ýok ýaly,
Öňkimden azajyk gowşapdyryn men.
Agaryp ugrapdyr saçymyň ýary,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ser salsam yzyma, geçen ýollarmyň
Käsinde kä hetden aşypdyryn men.
Düzetmän, düzelmän, düzeljek bolman,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ykbal, u...

Dowamy »

335 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 6 months ago

Wasp

Seni söýmekden gorkamok
seni ýitirmekden gorkuşum ýaly
bar güýjümden elimden tutuşuň ýaly
hiçkimem tutanok tutýan ýaly
tutuş dünýämi
içkilemdäl pikir etsem ýöne
ol dost şon ýaly syrdaşym ýaly hem içim
...

Dowamy »

290 0
Edebiýat, (shyh)sho men tarapyndan 6 months ago

Asylly gyz

Nämä gerek seni öwmek?
Sen muňa düýpden mätäç däl.
Ýogsa, egniňde çit köýnek,
Başyňda tahýa. Tylla täç däl.

Iş edinmen işim taşlap,
Sen ne Gün, ne ýyldyz, ne Aý.
Ýönekeý adyňdan başlap,
Ah, ýöne durkuň göwnejaý!

Gaşlaň ýatladanok ýaýy,
Eginbaşyň däl şaý-sepli.
Ýön...

Dowamy »

332 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 6 months ago

Goýma namardyň gеpinе!

Kim niçik bada noş eder,
Kim bakar kimiň nepine?
Allahym, senden dilegim,
Goýma namardyň gepine!

Bimarlyk ukusy tutan,
Göwni açyk, sada ilim.
Seň ykbalyň görüp, Watan,
Boldy ýürek dilim-dilim.

Gark bolup gaflatda ýatmaz
Bu gün halal duzuň iýen.
Dagamanka asly ýurd...

Dowamy »

289 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 6 months ago