IPad hakda (giňişleýin)

Essolawmaleýkim hormatly agzalar we gadyrdan myhmanlar! Täze 2011 ýylyňyz gutly bolsun! ýyl boýun şatlykly ýüzüňiz solmasyn, eden arzuwlaryňyz tizden-tiz amala aşsyn! :). Köp wagtdan bäri blog açmandym, täze ýylyň gelmegi bilen täze güýç bilen ýene tehnologiýa hakda blog açmagy makul bildim.

iPadDowamy »

5908 3
Köneler, 10 years ago


Bedeniñ gyzgynlygyndan zarýad alýan Nokia

Essolawmaleýkim hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Haçandan bäri tehnologiýa hakda blog açman ýördüm. Bu günem ýene Nokia ulanyjylaryna bir super habar ýetireýin diýdim. Internetden iñ soñky tehnologiýa habarlary okap ýörkäm, gulak galdyrýan habara dushdum. Siz bilen paýlashaýyn diýdim:


Lon...

Dowamy »

2767 14
Köneler, 10 years ago


Ýatkeshligiñiz has pese düshen wagtlary näme bilen öñüni alýañyz ?

Essolawmaleýkim mähriban agzalar we hormatly myhmanlar!

Bu günki etjek gürrüñim hoz hakda. Soñky döwür beýnimiñ ýatkeshligi gaty pese düshipdir weli 1 hepde mundan öñ tanyshan adamymy bu günki gün tanamaýan. Dura-baka mundanam beter "pese düsher" diýip gorkdym, soñ bu ýagdaýdan çykalga gözläp bashladym. Öýümize saglyk zhurnaly...

Dowamy »

1579 6
Köneler, 10 years ago


Shübhe galmasyn! (+16)

Essolawmaleýkim hormatly agzalar we gadyrdan myhmanlar!

Biz dash töweregimizdäki adamlaryñ gizlin nämeler edýändiginden habarymyz ýok. Ol adamlaryñ näme bilen meshhullanýandygyny öz agzyndan eshtmeli bolýas ýa-da hereketlerini yzarlap, bilmeli bolýas. Shonuñ ýalyda ýakynlarymyz, dost-joralarymyz, tanyshlarymyzyñ neshe serishdes...

Dowamy »

1162 3
Köneler, 10 years ago


Ýeñil baýap, näme gazandylar?! (real durmushdan parça) 2GALPYÑ GAZANY GAÝNAMAZ

"Ynam ömür ýalydyr, ol ynsana bir gezek berilýär" diýip, gadymy pähimdarlaryñ aýdyshy ýaly, bu owadan dünýäde ýashan ömrüñde özüñe bildirilýän ynamy ödemek parz. Çünki, ynamy ödemek köñüller içinde gurlan mertebäniñ, hormatyñ, sarpanyñ bosagasyndan ätlemek, abraý gazanmak. Ýöne, ara...

Dowamy »

1486 14
Köneler, 10 years ago


Ýeñil baýap, näme gazandylar?! (real durmushdan parça)SOÑLANMADYK "AÝDYM"

Öz ýanyndan ýetishdiren hasyly, ondan geljek pullar hakda pikir öwrüp, göwnüni hoshlap gelýän bu kishi öz düzen "aýdymjygyna" hiñlenýärdi: "Ishim showlandy, hasyl bol boldy, jübim pullandy".

Keýpihonja aýdyma hiñlenip gelýän bu kishi Ruhabat etrabynyñ Gökje obas...

Dowamy »

1430 14
Köneler, 10 years ago


Androidler Ýeri basyp alýa...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu günki blogum "Söýgi" hakda däl :)), "Tehnologiýa"-nam ýatdan çykarmaýyn, tehnodanam habardar edeýin diýdim. Köpimiz Android ulanýandyrys ýa-da sho hakda eshdýändiris. Häzirki wagta dünýäde Android ulanýanlaryñ sany öñkä garañda has köpeldi. Android Apple-niñ iPhone-ny bilen güýçli...

Dowamy »

1994 3
Köneler, 10 years ago


Täsin Zekat

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Musulman doganlarym!, tutýan Orazalaryñyz we berýän sadakalarñyz kabul bolsun!

Arada internetde "pul, kredit" hakda gözleg edip ýörenimde shol sanda pul bilen baglanshykly bir topar hadyslar bilen hekaýalar çykaryp berdi. Içinde bir türkçe ýazga gözüm düshdi(türkçä alergiýam bar...

Dowamy »

1377 7
Köneler, 10 years ago


Kerim agañ goshgularyndan iñ halan iki goshgym... :)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! :).

Shu günler bosh wagtlarym goshgy okaýan. Hemme kim "Kerim agañ goshgylary gowy" diýishdiler welin meniñem okasym geldi :). Öýde kitap durýan tekjeden "Oýlanma baýry" 2007 nji ýylda çap edilen, K. Gurbannepesowyñ kitabyny tapdym. Içindäki goshgulary her ýerinden bir-iki goshgy ok...

Dowamy »

4159 25
Köneler, 10 years ago


Ene mukaddesdir...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! :). Sag-aman otyrmysyñyz? Sizleriñ saýañyzda men gowy :).

Bu gün köp otyryp Enelermiz hakda pikir etdim. Enemiz bolmadyk bolsa, biz bu ýagty jahany görmezdik. Enelermiz bizi 9 aý göwresinde göterip, iýmitlendirdi. Eger "dünýäde iiñ köp bergili adamyñ kim?" diýseler "Enem" diýip jo...

Dowamy »

4704 17
Köneler, 10 years ago


Ölen Adalat

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! :)

Shu gün içim gysyp näme etjegimi bilmän, soñ kitap durýan tekjä gözüm düshdi. Kitaplaryñ içinden bir Türk ýazyjysynyñ "Çagalar üçin hekaýalar" atly kitabyny elime alyp, sahypalaryny dörüp otyrkam shu hekaýa dush geldim. Bu hekaýa çagalar üçin bolsadam, meñ üçinem has gyzykly boldy, hal...

Dowamy »

1521 16
Köneler, 10 years ago


TM CELL we MTC(tm) barada gerekli maglumatlar...

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!.

Öñden bäri TM CELL(Altyn Asyr)-yñ bahalary barada bir topar maglumatlar bloglarda ýazylylypdy. Ýöne açyk we anyk maglumatlar giñishleýin düshündirilmändi. Men shu gün gazet okap otyrkam, "Türkmenistan" gazetinde TM CELL-iñ nyrhlary barada bu maglumatlary okadym we siz bilen paýlashaýyn d...

Dowamy »

5002 44
Köneler, 10 years ago


"açar sözümi unutdym, indi näme edeýin?" ýa-da "men has köp bilesim gelýär!" geliñ onda bu blog-a jyklañ! (Rus dilinde) >>>

Salam hormatly agzalar!. "Açarsözimi unutdym?" ýada "köp biljek!" ýaly soraglara jogap hökmünde aşakdaky maslahatlary okap bilersiñiz!В систему без пароля…
Ломать, не строить.
Житейская мудрость.
Секретность это палка о двух
концах. С одной стороны, Вы
защищаете себя, чтобы никто

Dowamy »

2353 18
Köneler, 10 years ago


Stiw Jobs: "Telefony şonuň ýaly edip tutmaň..."

Salam agzybir agzalar we okaýjy myhmanlar!. Ýagdaýlaryñyz gowudyra? :-) Menem asda-ýuwash, gowy. Bu gün ýene iPhone 4 barada sizler bilen birtopar pikir alyshasym geldi.iPhone4-üň antenasynyň duran çüňkini tutanlar, signalyň ýitýändigini aýdýarlar. Apple-yň müdüri Jobs bolsa çözüm teklip etdi: "Telefony şonuň ýaly ed...

Dowamy »

2926 21
Köneler, 10 years ago


Germaniýanyñ hukuk goraýjy ministri Internetde kodeksleri ýöretmegi teklip etdi.Немецкий министр по
защите прав потребителей,
выступила с интересным
предложением. Министр
предложила создать кодекс
чести в Интернете. Министра
зовут Ильзе Айгнер, и по ее
мнению, кодекс чести
интернетчика должен
включать всего десять правил.

Ortadaky zen...

Dowamy »

1454 0
Köneler, 10 years ago


Gmail-de gol(подпись) üýtgetmek

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!. Ýagdaýlaryñyz gowumy?! siz "gowy" bolsañyz menem saýañyzda gowy.Bilshimiz ýaly Google özüniñ özgerishmeleri bilen internet ulanyjylaryñ üns merkezinden düshenok. Google mail serwisiniñ
ulanyjylarynyñ garashan we Gmail
serwisde...

Dowamy »

1380 2
Köneler, 10 years ago


Ispaniýa vs Germaniýa
Salam hormatly Futbol-yñ balenshikleri we myhmanlar!. Germaniýanyñ futbol ýygyndysynyñ kapitan komandasynyñ aýtmagyna görä Ispaniýa olaryñ iñ gowy garshydashymyshyn. Bu oýun shu gün tm wagty bilen 23:30 bolar. Tmdakylar Rossiýa 1(öñki sport) kanalyndan göni efirde görüp bilerler.

Germany


...

Dowamy »

1966 29
Köneler, 10 years ago


Geñ galdyryjy ýagdaý... Admin aga! shu blog-a jyklap goýber!

Düýn rus dilinde "maradona argentinanyñ ýygyndysynyñ tälimçi bolmakdan el çekene meñzetdi." atly blog(ýazgy) açypdym weli bu gün eýýäm pozulupdyr. Adamin aga sebäbi näme? Blogda habaryñ nirden alynany hakda ashagynda çeshmesinäm görkezipdim. Eger rus dilinde ýazylany üçin pozan bolsañyza "samsyklyk"-myka diýýän. Agzalaryñ 75% rus dilini bilýändir....

Dowamy »

1663 30
Köneler, 10 years ago


Maradona Argentinanyñ ýygyndysyñ tälimçisi bolmakdan el çekene meñzetdi
Диего Марадона решил
завершить тренерскую
карьеру в сборной Аргентины
после неудачи на ЧМ -2010 в
ЮАР. Об этом 5 июля пишет
испанское издание Marca со
ссылкой на аргентинский
кабельный канал Cronica TV.
"Мой цикл в сборной
завершен. Я отдал все, что
было в...

Dowamy »

1482 0
Köneler, 10 years ago


Строим Web-сайты. Дизайн. HTML. CSS.

Salam talyplar.com-uñ güler-ýüzli agzalary we penjireden içerik seredýän myhmanlar! Men bu blog-ymda programistleriñ dili html we css barada tapan maglumatlarymy paýlashjak. Bu kitapy okasa köp adamlara kömegi deger diýip pikir edýän. Saglykda okañ we öwreniñ!

Строим Web-сайты. Дизайн. HTML. CSS.
...

Dowamy »

1518 10
Köneler, 10 years ago


Äýneksiz, 3D telewizoryñ taslamasy düzüldi>>>

Salam hormatly agzalar we içerik girmän, penjireden seredýän gadyrly myhmanlar!. Öñ 3D Telewizorlar çykypdy. Olary äýnekli tomasha edýädik. Bu gezek has üýtgeshik bolan äýneksiz Diomedes telelewizoryñ Türk professory tarapyndan taslamasy oýlanylyp tapyldy. Indi siz bu tvda äýneksiz hem 3D görüp bilersiñiz. Ashakda giñishleýin düshündirilendir:

Dowamy »

1553 5
Köneler, 10 years ago


Skype-ын функсияларыны овренейин дийсениз !?

Салам хорматлы агзалар ве мыхманлар!. Он хем Skype барада бир блог ачыпдым. Бу гезек Skype-ын уланылыш функсиялары хакда яздым. Сайтдакы агзаларын 65-70% Skype уланйандырлар, шолара азажыгам болса комегим дегер дийен умытда.

Беллик: манысы, язлышы Рус дилинде боланы учин багышларсыныз!. Маглумат Рус дилинде боланы учин, сизин гозуни...

Dowamy »

1551 5
Köneler, 10 years ago


Volkswagen Phaeton 2011

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!.
Volkswagen 2011 Phaeton awtoulagynda özüne ünsi çekýän birnäçe aýratynlyk bar.
Phaeton ulagy Google Maps
ulgamy bilen gönüden-göni maglumat alýan dünýäniň ilkinji awtoulagydyr. Ýagny, soñky çykýan ulaglaryñ köpüsinde bar bolan GPS ulgamy bu ulagda hem
bar, ýöne shereket GPS tehnolgi...

Dowamy »

2510 3
Köneler, 10 years ago


Durmushymyzy üýtgedip biljek 14 açysh.

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!.
Her gün durmushymyzy añsatlashdyrýan täze enjamlar ýada ulgamlar oýlanyp tapylýar. ABSH-nyñ ygtybarly Reader’s Digest
zhurnalynda berlen habarda saglyk, tehnologiýa we bilimde bolup geçen täze açyshlar barada
gürrüñ berilýär.

1) Bioniki göreç: Görmek ukybyny ýitiren dünýädäki...

Dowamy »

2191 22
Köneler, 10 years ago


"Google TV" tizden efirde...

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!
Teleýaýlymlar bilen internet ýaýlymlaryny we hyzmatlaryny birleshdirmegi maksat edinýän internet gözleg saýty bolan Google
güýz aýlarynda “Google TV” atly
teleýaýlymy tomashaçylara hödürlemäge bashlar.

Akylly telewizorlar arkaly tomashaçylara ýetiriljek ýaýlymda Google-daky w...

Dowamy »

1586 10
Köneler, 10 years ago