Telefon operatorlarynyñ bäsdeshine öwrülen - VoIP

Finlanýandiýanyñ "Nokia" kompaniýasynyñ smartfonlaryny ulanýan 200 milliondan gowrak ulanyjy indiden beýläk telefonda gürleshen wagtlaryndaky çykdajylarynyñ möçberini ep-esli derejede azaldyp bilerler.

Bu telefonlary öndürijiniñ Ovi serwisininde shu günden bashlap "Skype"-niñ VoIP-programmasy ishläp bashlar.


Bu...

Dowamy »

887 2
Köneler, 10 years ago


Ýash programistleriñ uly üstünlikleri

"Mozilla Firefox" programasyny düzüji 25 ýashly Bleýk Ross hem tanymal ishewürleriñ biridir. 2004-nji ýylda ulanylysha goýberilen bu taslama özüniñ ilkinji ýylynda internet üsti bilen jemi 100 million nusgasyny satmagy bashardy.
"Academic Earth" taslamasynyñ eýesi, 22 ýashly Riçard Ludlow bolsa bu taslamanyñ üsti bilen dünýäniñ tanymal ýokar...

Dowamy »

1096 7
Köneler, 10 years ago


Zeýtun ýapragynyñ peýdasy

Salam hormatly talyplar we myhmanlar!. Men Zeýtun hakda bir kelam ýazaýyn diýdim.
Yssy ýerlerde ýetishýän zeýtun ýapragynyñ ynsan bedeniniñ has ýash görünmeginde täsirlidigi mälim edildi. Hünärmenler zeýtun ýapragynyñ tebigy antibiotik häsiýetiniñ bardygyny aýdýarlar. Bu ýapragyñ sarymsakdaka we sogandaka meñzesh täsirleriniñ bardygyny aýdýa...

Dowamy »

925 3
Köneler, 10 years ago


Çilim bil agyra täsir etýär

Adam saglygyny howp astyna salýan endikleriñ biri bolan çilim çekmekligiñ ýash çilimkeshlerde hem bil agyrysyna sebäp bolup biljekdigi mälim edildi. Italiýada çykýan "Il Corrire della Sera" gazetiniñ habaryna görä kyrk ýylyñ dowamynda halkara zhurnallarda çap edilen 80 töweregi ylmy ishi gaýtadan gözden geçiren Finlýandiýada ýerleshýän Saglyk insti...

Dowamy »

926 11
Köneler, 10 years ago


"Awatar-2" surata düshürilip bilner

"Hollywood Reporter" internet saýtynyñ habar bermegine görä, dünýäniñ iñ köp girdeji gazanan filmi "Awatar"-yñ 2-njisiniñ hem surata düshürlmegi mümkin. Saýtyñ habarynda meshhur "20th Fox Century" kinokompaniýasynyñ eýesi awstraliýaly Rupert Murdogyñ kino taryhynda uly yz galdyran "Awatar"-yñ 2-nji filmi bilen içgin gyzyklanýandygy bellenilýär. Hat...

Dowamy »

939 6
Köneler, 10 years ago


BIWEPA GYZ

Hany öñler meni söýerdiñ?. Menem seni söýerdim!. Näme indi uzaga gidip üýtgediñ?. Näme öñki bolshuñ ýok?. Bileje aýlanan günlermizi ýadyña salmadyñmy?. Günde bir-birimiziñ sesimizi eshitmesek oñup bilmeýädik, o günler çykdymy ýadyñdan?. Sen mensiz, men sensiz ölerin diýenlermizi hakda oýlanmadyñmy?. Seniñ üçin uzak ýollar söküp dushushyga baran wag...

Dowamy »

2227 61
Köneler, 10 years ago


Agshamky ukym gundize gechdi.

Salam agzalar we myhmanlar.Ilki
bilen gelip ýetýän TÄZE ÝYL
BAÝRAMYÑYZ BILEN
GUTLAÝAN!!!.Men agsham ýatyp
bilemok agshamky ukym
gündize geçdi.Nädip agsham
ýatyp bolara! Kömek gerek!.

Dowamy »

1068 15
Köneler, 10 years ago


Türkmen chaty (8)

Salam hormatly talyplar we agzalar!.türkmen chaty (8) hosh geldiñiz! Arkaýyn gybat kakyberiñ.

Dowamy »

1911 92
Köneler, 10 years ago


Lost 5 seasonsalam agzalar!
Shul lost diýen serýaldan hiç aýrylyp bilemok. Söýgülimdenem süýji eken. Dushushyga-da gidip bilemok. Asla gidesimem gelenok. :)
4 sezonyny gördüm. Indi täze sezonyna garashýan. 5-njisi çykdymyka? Çykan bolsa nireden mugt indirip bolarka?

Dowamy »

2493 39
Köneler, 10 years ago


Talyplar.com hakynda

Salam talyplar!

Talyplar.com saýty dünýä saýtlar boýunça näçenji ýerde durýar, haýsy döwletlerden kän girilýär, näçe adam aýlanýandygy hakda gyzyklanýañyzmy?

Men bir saýta maglumatlary tapdym. Ýöne iñlis dilinde eken.

www.websiteoutlook.com/www.talyplar.com

arañyzda iñlis dilini çeýneýäniñ...

Dowamy »

1373 15
Köneler, 10 years ago


Ýene-de bir gezek salam!!! Talyplar.com!!!

Salam dostlar we agzalar!.men ýene geldim.talyplar.com-y göresim geldi.hemmeler meniñ adymdan uly salam!!!

Dowamy »

1029 24
Köneler, 10 years ago


Suratyñyzy göreliñ!!!

Salam hormatly talyplar we agzalar!.shu taýyk her kim öz suratyny goýsun p.s. Ýadygärlik galar ýaly.(hakyky öz suratyñyz bolsun!)

Dowamy »

1587 27
Köneler, 10 years ago


Türkmen rap:aýdymlary indirmek üçin!!!

Salam rap-i goldaýan türkmen ýashlary!.shu taýyk täze rap aýdymlar çyksa indirmek üçin linki goýuñ p.s.menem öz bilýän saýtlarymyñ linkini goýaryn.hemmäñize respect!!!

Dowamy »

1903 23
Köneler, 10 years ago


"möý adam 4" kirsten danstsyz bolar

salam hormatly talyplar we agzalar!.ilkinji 2002-nji ýylda çykan "möý adam" filminiñ bash keshbini janlandyrýan kirsten danst 2011-nji ýylda prokata çykmagyna garashylýan filmiñ rezhissýory sem reými filmiñ dördünji bölümi barada metbugat ishgarlerine beýanat berdi.
1981-nji ýylda çykan "sheýtanyñ ölümi" ("evil dead) filminiñ rezhissýory bol...

Dowamy »

1091 6
Köneler, 10 years ago


Türkmen chaty (7)

Salam agzalar we talyplar!.türkmen chatyna hosh geldiñiz!!!

Dowamy »

2649 125
Köneler, 10 years ago


Siz näbelli uçýan jisimiñ (летаюши таpелка) bardygyna ynanýañyzmy?!

Salam hormatly talyplar we agzalar!.kä wagtlar tv-da näbelli uçýan jisim (летаюши таpелка) barada görkezýärler. menä sho zatlara ynanamok.meniñ pikirimçe sho zatlary adamlary gorkuzmak ýa-da sholar ýaly zat bar diýip adamyñ pisihikasyny üýtgetmek üçin ulanýarlarmyka diýän.ýokardaky ýazylanlara görä siziñ pikiriñiz nähili!.shu zatlar barada maglumat...

Dowamy »

1785 63
Köneler, 11 years ago


Türkmen rap-inde haçan diss söweshi gutararka???!!!

Salam talyplar.com-uñ agzalary!.menä raperleriñ sögünçli disslerini diñläp ýadadym.olar biri-birine diss atyp ösjek bolandan öz zehini bilen galsa bolmaýamyka?.siziñ pikiriñiz nähili!

Dowamy »

1450 13
Köneler, 11 years ago


Magtymgulynyñ shygyrýet güni

Salam hormatly talyplar we agzalar!.men sizi ýetip gelýän maý aýynyñ 18-de geçirilýän magtymgulynyñ shygyrýet güni bilen gutlaýan!.magtymguly shahyrymyzy ýatlalyñ diýdimde shu temany açdym.

Dowamy »

1016 8
Köneler, 11 years ago


Ýeñish güni (1941-1945)

Salam hormatly talyplar we agzalar!.shu gün beýik watançylyk urshunuñ 64 ýyllyk ýeñish güni belenilip geçilýär.bizleri goran ata-babalarmyzy ýatlap geçeliñ we hormat goýalyñ!.bu gün ýeñish güni hemme babalarymyza jan saglyk dileýän.(1941-1945)

Dowamy »

1232 15
Köneler, 11 years ago


Türkmen rap ýyldyzlaryna ses bereliñ!. (3)

Salam hormatly talyplar we agzalar!.türkmen rap-da dragon we raphana ses bereliñ!.tm rap-iñ fanlaryna respect!!!

Dowamy »

2440 48
Köneler, 11 years ago


"lg" akylly telefonlary öndürer.

Salam hormatly talyplar we agzalar!. "lg electronics" we "microsoft" shereketleri hyzmatdashlygyny barha artdyrýarlar. Täze shertnamanyñ çäklerinde "lg electronics" elli sany täze "windows mobile" atly akylly jübi telefonyny satuwa çykarar.
Shereket "windows mobile" telefonlarynyñ salylyshyny 2009-njy ýylda on esse artdyrmagy göz öñünde tutý...

Dowamy »

1002 7
Köneler, 11 years ago


Rota hosh geldiñ talyplara.com-a!!!

Rota hosh geldiñ talyplar.com-a!!!.talyplar rota meniñ dostum.rota-nam talyplar.com-a getirdim.

Dowamy »

1550 46
Köneler, 11 years ago


Iñ kämil fotoapparat

salam hormatly talyplar we agzalar!. usa-da çap edilýän abraýly "discovery" ylmy zhurnalyndaky habara görä dünýäniñ iñ tiz fotoapparaty öndürildi. Bu fotnapparat sekuntda alty milliondan gowrak surat alyp bilýär. "steam" atly bu fotoapparaty oýlap tapan alym keýsuke goda fotoapparatyñ 163 nanosekuntda bir surat alyp bilýändigini aýtdy. Ýaponiýaly a...

Dowamy »

1173 10
Köneler, 11 years ago


100 ýyllap sumat bolan balyk dolandy

Baltika deñzinde tora ilishen balyk balykçylary juda aljyratdy. Çünki mundan 100 ýyl öñ nesil tükenen hasap edilen balygyñ bir görnüshiniñ üstünden baryldy.
Balykçylaryñ toruna düshen balygyñ 2,7 kilogram agyrlykda we 78 santimetr uzynlygyndadygy mälim edildi. Shewisiýaly balykçylar ýurduñ gündogarynda ýerleshýän baltika deñzindäki "öland" a...

Dowamy »

1264 17
Köneler, 11 years ago


"Blutooth 3.0" satuwa çykarylar

esasanam, jübi telefonlarynda has giñden ulanylýan elektroniki enjamdam bashga bir elektroniki enjama geçirijisiz maglumatlary geçirip bolýa "blutooth" aýratynlygy barha kämilleshýär. dünýäde "bluetooth" tehnologiýasyny öndürýän ýeke-täk merkez bolan "bluetooth sig" shereketi täze "bluetooth 3.0"-yñ aýratynlyklary barada habar berdi. täze nusganyñ...

Dowamy »

1070 11
Köneler, 11 years ago