SOÑLANMADYK "AÝDYM" Öz ýanyndan ýetishdiren hasyly, ondan geljek pullar hakda pikir öwrüp, göwnüni hoshlap gelýän bu kishi öz düzen "aýdymjygyna" hiñlenýärdi: "Ishim showlandy, hasyl bol boldy, jübim pullandy". Keýpihonja aýdyma hiñlenip gelýän bu kishi Ruhabat etrabynyñ Gökje obasynda doglan, belli bir käriñ bashyny tutmadyk, ýashy bolsa altynjy onlugy ýarpylan Baýramgeldi Jepbarowdy. Ol entejik "aýdym aýtjakdy" weli, ýüz urany hakyky bagshyçylyk ýoly däl-de, haramlyk ýoly bolansoñ, oñ "aýdymyny" kesmeli boldular. Çünki, hukuk goraýjy edaralaryñ ishgärleriniñ eserdeñlik bildn alyp baran dessin ishleriniñ netijesinde, B. Jepbarowyñ hiç kim bilmez öýdüp, öz ýashaýan obasy bolan Ruhabat etrabynyñ Gökje daýhan birleshiginiñ Oýukly obasynyñ 6-7 kilometr töwereginde, 3-4 ýere bölüp, ýetishdirmdk hem satmak maksady bilen eken nälet siñen ekini - 10800 düýp göknar ösümligi tapylýar. Jenaýatkär bu ekininden eýýäm 35,1 gram tirýek, 9 kilogram 200 gram guradylan göknar samanyny ýygnap, öýünde gizläp hem ýetishen eken. Üç perzendiñ atasy bolup, indi ýashlara päk zähmet, halal ýashaýysh hakda öwüt-ündew edip oturmaly halyna, özi gara nebsiniñ guluna öwrülip, shonça düýp haram ekin ekenden, il içinde oñlanylýan derekli bir ekin ekip, shoña zähmet siñdiren bolsa, gör, nähili oñat bolardy! Emma niýetini harama diken näkesi bu zatlar däl-de, añsatlyk bilen gazanyp boljak has köpräk pullar gyzyklandyrdy. Ol halaldan ýüz öwrüp, harama ulashdy. Shonuñ üçin Ahal welaýat kazyýeti eden jenaýatçylykly herekdtlerini öwrenip-ölçäp, B. Jepbarowy Türkmenistanyñ Jenaýat kodeksiniñ 295-nji maddasynyñ 2-nji böleginiñ "w" bendi, 292-nji maddasynyñ 2-nji bölegi esasynda günäli bilip, 16 ýyl azatlykdan mahrum etmek hakynda höküm çykardy. Hawa, ýurt bolup diñe bir shu günümiziñ däl, eýsem geljegimiziñ hem eshretli bolmagy maksat edinilip, ençeme ýagshy ishler alnyp barylýarka, olara goshant goshmaga derek, neshekeshlik hem-de neshe söwdasy ýaly ýazgarylýan ýowuz apatyñ çoçgaryna çolashan B. Jepbarow öz eli bilen ýüzüne-de, durmushyna-da gara çekdi. Munuñ üçin adyl kazyýet ony indiki döretjek aýdymlaryny arjaýyn aýdar ýaly demir gözekli, dashy goragly jaýa-da ugratdy. Ýöne, B. Jepbarow öz aýdymlarynyñ arasynda ýashy-ýaman, halal-haram hakda birje gezek bir oýnanmazmyka?! Aknur Amanmuhammedowa, Ahal welaýat prokurorynyñ uly kömekçisi, ýustisiýanyñ kiçi geñeshçisi. "Adalat" gazeti. Nomer 37 (710) 2010-njy ýylyñ 10-njy sentýabry, anna.

Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir