Salam agzybir agzalar we okaýjy myhmanlar!. Ýagdaýlaryñyz gowudyra? :-) Menem asda-ýuwash, gowy. Bu gün ýene iPhone 4 barada sizler bilen birtopar pikir alyshasym geldi. iPhone4-üň antenasynyň duran çüňkini tutanlar, signalyň ýitýändigini aýdýarlar. Apple-yň müdüri Jobs bolsa çözüm teklip etdi: "Telefony şonuň ýaly edip tutmaň..." Apple-yň döreden täze nesil iPhone telefony çykarylandan bir gün soň, ulanyjylary tarapyndan kemçilikleri tapyldy. Telefony satyn alan ýüzlerçe adam, telefony çep ellerinde tutanlarynda, signalyň birden ýitendigini gördüler. Tehnologiýa web sahyplarynda we forumlarynda kemçilikler barada gürrüňdeşlikler başlady. YouTube-a telefonuň kemçiliklerini görkezýän wideolar goýulup başlandy. Apple-iň müdüri Steve Jobbs telefonyň kemçiliklerine zeýrenýän ulanyjylara özi jogap berdi. "Her guralyň kem tarapy bardyr" diýen Steve Jobbs, iň soňunda ulanyjalara şeýle çözüm teklip etdi: "Siz telefony şonuň ýaly tutmaň..." Apple, telefonyň anteninyň çep tarapda aşakdadygyny we şondan ýaňa problema çykýandygyny aýtdy. Bu habary inernethabar.com -da okadym. Habary has düshnükli bolar ýaly özleshdirdim. Näme indi iPhone 4-i çep elimizde tutmaly dälmikä? Ondanam bir zat bormaý. Her gezek Stiw Jobs-yñ öndürýän önümlerinden kemçilik tapylýa. Munuñ düýp sebäbi nämekä? Meniñä indi asyl "iPhone" diýseler birhili elim sowap bashlaýa. Eýsem iPhone-yñ beýlekilerden dag ýaly üýtgeshikleri barmy? Özümä ulanyp gören zadyma däl. Stiw Jobs-yñ iPhone ulanyjylaryna aýdan çözgüdine gülkim tutdy. Näme ulanýanlar indi postoýanno sag elinde tutup ulanmaly bolarmyka? Çep elde tutsañ signal ýitýämish :D. Nämçin gelip-gelip diñe Apple-iñ önümleri kemli çykýaka? Meselem Nokia ýa Sony Ericsson kem tapanoklar? Agzalar shu soraglara jogap tapylsa ashakda jogaplamagyza garashýan :). Sizem men ýaly içiñizde saklap ýören Aplle sherekedi barada soraglaryñyz bolsa ýazyweriñ! Boldugyndan bilelikde jogap tapjak bolarys... :) Copyright © Rowshen-Jm 07.23.2010

Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir