Salam hormatly agzalar we myhmanlar! Teleýaýlymlar bilen internet ýaýlymlaryny we hyzmatlaryny birleshdirmegi maksat edinýän internet gözleg saýty bolan Google güýz aýlarynda “Google TV” atly teleýaýlymy tomashaçylara hödürlemäge bashlar. Akylly telewizorlar arkaly tomashaçylara ýetiriljek ýaýlymda Google-daky wideo shekillere ýetiriler. Internete baglanmaga mümkinçilik döredýän bu telewizorlar arkaly adaty teleýaýlymlara hem tomasha etmek mümkin. Shereketiñ Sony, Intel we Logitech ýaly shereketler bilen hyzmatdashlykda döredýän bu meýilnamasy bilen internet we telewizor bir ekranda görlüp bilner. Logitech shereketi uzakdan dolandyrylýan pulty we geçirijisiz klawiaturasyny öndürer. Soñky wagtlarda ýokary geçirijiligi bolan internetiñ hyzmatlarynyñ artmagy bilen internetde wideo shekilleriñ ýaýlymy hem ýaýbañlanyp bashlady. Shereket geçen ýylda jemi 34 milliard dollar girdeji gazandy. Munuñ köp mukdaryny bildirishler emele getirýär. Täze telewizorlarda internetdäki ýaýlymlar bilen adaty ýaýlymlary çalyshmak ishini tiz wagtda ýerine ýetirip bolýar. Sheýlelikde, internetiñ beýleki mümkinçiliklerinden hem añsatlyk bilen peýdalanmak mümkin. Sheýle hem oýun oýnamak bolar. Özleshdiren: Rowshen-Jm

Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir