Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! :). Shu günler bosh wagtlarym goshgy okaýan. Hemme kim "Kerim agañ goshgylary gowy" diýishdiler welin meniñem okasym geldi :). Öýde kitap durýan tekjeden "Oýlanma baýry" 2007 nji ýylda çap edilen, K. Gurbannepesowyñ kitabyny tapdym. Içindäki goshgulary her ýerinden bir-iki goshgy okadym. Öñ okamadyk goshgularymdan iñ halanlarym "Plan dolmaly, plan!" we "Mashyn, mashyn, mashyn". Shu iki goshgusy degishme bilen hakykat garyshylan manyda ýazylan eken. Ýazyjy K. Gurbannepesowyñ gysgaça biografiýasy bilen sizi tanyshdyraýyn, soñra shol iki goshgyny siz bilen paýlashjak ;). Türkmenistanyñ halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyñ eýesi Kerim Gurbannepesow 1929-njy ýylda Gökdepe etrabynyñ Ýylgyn obasynda dünýä inýär. Beýik Watançylyk urshy ýyllarynda onuñ mashgalasy Tejene göçýär. Shol ýerde ol "Zarpçy" hemde "Tejengurlushyk" etrap gazetlerinde ishleýär. Kerim goshgy ýazmaga ýashlykdan bashlaýar. Onuñ ilkinji shygyrlary etrap hem-de "Mydam taýýar", "Ýash kommunist" gazetlerinde, "Tokmak" zhurnalynda çap edilýär. Ilkinji goshgular ýygyndysy "Güýjümiñ gözbashy" 1951-nji ýylda okyjylara hödürlenýär. Shondan soñ, zehinli shahyryñ kitaplarynyñ ençemesi çeper eserleriñ mushdaklarynyñ dykgatyna ýetirilýär. Onuñ "Goshgular we poemalar" kitaby (1958), "Taýmaz baba" poemasy (1960) atora uly shöhrat getirýär. Halypa shahyryñ goshgularydyr poemalary diliniñ sadadan ýeñilligi, many-mazmunynyñ biçak baýlygy, joshgulylygy, ideýa-mazmunynyñ milliligi, çuññur halkylygy bilen okyjylary özüne bendi edýär.

Köneler, Rowshen-Jm tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir