Han Kwan Son «Ýuwentusdan» «Al-Duhaýla» geçdi

Kataryň «Al-Duhaýl» futbol kluby «Ýuwentusyň» we KHDR-nyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Han Kwan Sony transfer etdi. Bu barada «Futbol 24» habar berýär. 21 ýaşly futbolçy Italiýada 2017-nji ýyldan bäri çykyş edýärdi. Ol Seria A-da futbol oýnan ilkinji KHDR-ly futbolçydyr.

«Barselonanyň» akademiýasynda ýetişen futbolçy Italiýanyň «Kalý...

Dowamy »

262 0
Sport, 2 months ago


«Buýan» obasenagat toplumynda eksportyň mukdary artýar

«Buýan» obasenagat toplumynda eksportyň mukdary artýar

Täze ýyla şowly gadam goýan kärhanalaryň hatarynda Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynyň zähmetsöýer adamlary hem bar. Olar 2019-njy ýylda 54 müň tonnadan gowrak buýan köküni ýygnadylar. Şeýlelikde ýyllyk meýilnama 102 göterimden gowrak berjaý edildi ―...

Dowamy »

134 0
Bilim, 2 months ago


Aşgabatda ýene bir ýerasty geçelge we onuň üstünde bezeg sütüni gurlar

Aşgabatda ýene bir ýerasty geçelge we onuň üstünde bezeg sütüni gurlar

Aşgabadyň S.Türkmenbaşy hem-de A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda ýerasty pyýada geçelgesi we onuň ýokarsyndaky aýlawly çatrykda bezeg sütüni gurlar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew hasabat berdi....

Dowamy »

147 0
Edebiýat, 2 months ago


Türkmenistanly hünärmen futzal boýunça Aziýa çempionatyna gözegçi emin bolup gatnaşar

Türkmenistanly hünärmen futzal boýunça Aziýa çempionatyna gözegçi emin bolup gatnaşar

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölüminiň başlygy Wadim Baratow Kuala-Lumpurda geçiriljek naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşmaga çakylyk aldy. Mundan başga-da türkmen hünärmeni futzal boýunça Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatynda...

Dowamy »

241 0
Sport, 2 months ago


Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar

Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar
Türkiýede karate boýunça däbe öwrülen halkara ýaryş ― Bosfor kubogy tamamlandy. Onda türkmen türgenleri dürli agram we ýaş derejeleri boýunça medallaryň 14-sine mynasyp boldular.

Türkmen karateçileriniň altyn medallaryny Wadim Rudskiý (kata, 8...

Dowamy »

114 0
Bilim, 2 months ago


Sapargeldi Annasähet Iner ogly – Şeýtanyň hekaýasy

Giň howlyny dolduryp duran bu rejeli baglyk ýaşyl ýüpek lybasa beslenip, baharyň salkynjak öwüsginine birgeňsi ülpüldäp, gözüňi guwandyrýardy. Guşluk ýerine galan Günüň altyn şöhlesi üzümleriň hurmalarynda, çybyklaryň näzijek öserlerinde, täp-tämizje ýapraklaryň gyraňynda ýyldyrap oýun edýärdi. Egni ýektaýly, başy ýapaçly adamlaryň bagyň arasyndaky...

Dowamy »

235 0
Bilim, 2 months ago


Halit Refik Karaý – Gözýaş

Hojaýyn täze gelen hyzmatkär aýala:

– Diliň anadolylaryňka-ha meňzänok welin, Rum ilinden-ä dälsiň? – diýdi.

– Erfiçäniň obalarynyň birinden. Maňlaýyma ýazylanydyr-da, bärlerik düşdüm.

Oňa birmahallar gök gözli, saryýagyzdan görmegeý zenan bolupdy diýseň, kim ynanar?! Oýunjak dükanlarynda satylýan gurjak...

Dowamy »

160 0
Edebiýat, 2 months ago


Gaharyň sabryňy ýeňip bilýär

Köp zat bilýäniňe buýsanyp: «Men ýalňyşmaryn, hata etmerin» diýme. Seniňem bilmeýän zadyň bardyr.

«Men hiç kime yrsaramaryn, uruşmaryn, men köpügören adam» diýme. Seniňem tanamaýan adamyň, bilmeýän ýagdaýlaryň bardyr.

Eger sürüji bolsaň: «Men köp wagt bäri ulag sürýän, ýol hereketiniň kadalaryny şeýle gowy bilýän we ol...

Dowamy »

216 0
Bilim, 2 months ago


Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanda, hökman uzak ýaş dilenilmegi hem bu islegiň halk içinde nähili güýçlüdigini görkezýän bolsa gerek.

Bir gezek bir dostuma: «Uzak ýaşamagyň syryny aýdaýynmy?» diýdim. «Aýt!» diýdi. «U...

Dowamy »

248 0
Bilim, 2 months ago


Atanyň wesýeti

Ölüm ýassygynda ýatan goja üç oglunam ýanyna çagyryp, olara şeýle wesýet edipdir:

– Ogullarym! Men ölemsoň, öz araňyzda sene-mene edişip ýörmeziňiz ýaly, barja 17 düýämi size paýlap bermek isleýän. Olaryň ýarysyny ulyňyza, üçden birini ortanjyňyza, dokuzdan birini bolsa körpäňize miras galdyrýan.

Kakalarynyň ölüminden...

Dowamy »

240 0
Edebiýat, 2 months ago


Özüň bol!

Doktor Jeýms Gordonyň şahsyýetiň özboluşlylygy hakda jaýdar aýdan sözleri bar: “Özüň bolmak, özüň bolup ýaşamak meselesi edil taryhyň özi ýaly gadymydyr we adamzat durmuşy ýaly köpgyraňlydyr. Durmuşda öz ornuňy tapmazlyk, özlügiňi ýitirmek bolsa köpsanly ruhy dartgynlylygyň we göwünçökgünligiň gönezligidir”. “Ýaradylan zatlaryň içinde sen ýeke-täk....

Dowamy »

157 0
Edebiýat, 2 months ago


Amitabh Baççan

Meşhur hindi kino aktýory Amitabh Baççan 1942-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Hindistanyň Allahabat şäherinde eneden dogulýar. Ol Hindistanyň iň ýokary gatlaklaryndan bolan maşgalada ulalyp kemal gelýär. Onuň kakasy Hariwanş Raý Baççan öz ýurdunyň meşhur şahyry, ejesi Tedji Baççan bolsa jemgyýetçilik işgäridir. Amitabh ilki Şerwud kollejini, soňra Nai...

Dowamy »

189 1
Edebiýat, 3 months ago


Maýk Taýson

Dünýä belli boksçularyň arasynda ady äleme ýaň salan Maýk Jerard Taýson 1966-njy ýylyň 30-njy iýunynda ABŞ-yň Nýu-ýork ştatynyň Bruklin şäherinde Lorna Smitiň maşgalasynda dünýä inýär. Maýk Taýson ejesiniň birinji adamsynyň, ýagny öz biologik kakasynyň familiýasyny özüne familiýa edip saýlap alypdyr. Ol entek dünýä inmänkä, kakasy bilen ejesi aýryl...

Dowamy »

346 1
Sport, 3 months ago


Muhammet Aly

Asly afro-amerikan neslinden bolan Kassius Marsellus Kleý, ýagny meşhur boksçy Muhammet Aly 1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ABŞ-yň Luiswill diýilýän ýerinde dünýä inýär.

Muhammet Aly 12 ýaşyndaka boks bilen tanşyp, gysga wagtyň içinde amerikan boks guramalaryna agza bolup, “Altyn ellik”ýaryşynda resmi däl duşuşyklarda tutluşyp başla...

Dowamy »

321 0
Sport, 3 months ago


Pele

Dünýä futbol taryhynda iň meşhur futbolçylaryň biri Peledir. Hakyky ady Edson Arantes do Nascimento Pele bolup, ol 1940-njy ýylyň 23-nji noýabrynda Braziliýanyň “Três Corações” diýilýän ýerinde Dondinho we Celeste Nascimentolaryň garyp maşgalasynda dünýä inýär.

Pele 11 ýaşyna çenli Bauru Atletic futbol klubunda oýnap, boş wagtlary bo...

Dowamy »

302 0
Sport, 3 months ago


Gurban Berdiýew barada

“Men näme isleýänimi, nirä barýanymy bilýärin”.

Berdiýewiň bu sözleri aýdany düýnki ýaly ýadymyzda. Hatda bu barada gazetde şeýle habar çykypdy. “Rubin Kazanyň maksady – Ýewropa ligasy çempionlygy”. Şol ýyl hakykatdanam Berdiýewiň topary diýseň üstünlikli çykyş edýärdi. Ýewropa ligasynda, Interli grupbadan birinjiik bilen çykyp, Atle...

Dowamy »

362 0
Sport, 3 months ago


Top depmän tälimçi bolanlar

Kenarda öz toparynyň futbol oýnuny dolandyrýan tälimçileriň köpüsi, hatda agramly bölegi wagtynda meýdançada der döken futbolçylardyr. Näme sebäpdendigi bilinmese-de, ýyldyz futbolçylardan o diýen başarnykly tälimçi çykanok. Elbetde, ýek-tük bar hem bolsa, güýçli tälimçileriň aglabasy orta-tap futbolçylardan ybarat diýsek öte geçdigimiz bolmaz. Asl...

Dowamy »

258 0
Sport, 3 months ago


Ronaldo hakynda hakykat

Kriştiano Ronaldo 1985-nji ýylyň 5-nji fewralynda Funçal Madeiroda eneden bolýar. Ol Doloris Dos Santos we Hose Denis Aweironyň in kiçi çagasydyr.

Doly ady Kriştiano Ronaldo dos Santos bolup, Ronaldo onuň ikinji adydyr. Kakasy Ronald Reganyň muşdagy bolany üçin oňa şol ady dakypdyr. Onuň Hugo atly agasy hem-de Katio we Elma atly aýal...

Dowamy »

236 0
Bilim, 3 months ago


Ilkinji sagat

Taryhda ilkinji sagady miladydan öňki 4000-3500-nji ýyllarda müsürliler oýlap tapypdyr. Olar ilkinji ulanan sagatlaryny “güneş sagady” diýip atlandyrypdyr. Günüň süýşüşine görä dik duran jisimiň emele gelýän kölegesine seredip, olar wagty hasaplapdyrlar. Bu sagadyň kemçiligi: ol gijelerine garaňky bolansoň işlemeýärdi. Şonuň üçinem, wagtyň geçmegi...

Dowamy »

132 0
Bilim, 3 months ago


Ilkinji äýnek

Taryhda Ilkinji äýnek 1280-nji ýylda Armati adyndaky italýan (wenesiýaly) fizik tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Bu äýnek jisimleri ulaldyp, aňsat görmek mümkinçiligini döredipdir. Ol tegelek we aýry jübüt böleklerden ybarat bolupdyr.

Häzirki zaman äýnegiň ilkinji görnüşini Rojer Bekon oýlap tapypdyr. Ilki bu äýnek el bilen tutulýan «l...

Dowamy »

128 0
Bilim, 3 months ago


Ilkinji şokolad

Taryhda ilkinji şokolad takmynan VI asyrda Amerika topraklarynda ýaşan Aztek we Maýa halklary tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Olar kakao agajynyň noýba şekilli dänejiklerinden ýokumly hem-de tagamly ajy içki ýasapdyrlar. Bu içgä «xcoatl» diýip at dakypdyrlar. Ýerli halk bu içgini 1519-njy ýylda Amerikany basyp almaga gelen ispan goşunyndaky syýahatç...

Dowamy »

119 0
Bilim, 3 months ago


Ilkinji sirk binasy

Taryhda bize mälim bolan ilkinji sirk binasy b.e.öňki VI asyrda gadymy Rimde gurlan «Sirkus Maksimus» binasydyr. Bu sirk binasy beýik diwarly, stadiona meňzeş U şekilli gippodrom bolupdyr. Bu ýerde araba tirkegli atlaryň ýaryşy geçirilipdir. Şondan esli wagt soň Ýuliý Sezar tarapyndan b.e.öňki I asyrda bir wagtda 150 müň tomaşaçy ýerleşer ýaly, sir...

Dowamy »

110 0
Bilim, 3 months ago


Ilkinji ensiklopediýa

Taryhda ilkinji ensiklopediýa Platonyň ýegeni Spewsipp (b.e.öňki 407-339 ý.ý.) tarapyndan b.e.öňki 348-nji ýylda taýýarlanypdyr. Onuň taýýarlan ensiklopediýasynda Platonyň taryh, pelsepe, matematika baradaky pikirleri beýan edilipdir. Spewsipp öz ensiklopediýasyna Aristoteliň hem belliklerini girizipdir.

Çeşme: Trewor Gomer, «Ilkinji...

Dowamy »

101 0
Bilim, 3 months ago


Taryhda ilkinji tozan sorujy

Ilkinji tozan sorujy

Taryhda ilkinji tozan sorujy 1901-nji ýylda angliýaly inžener H. Cecil Booth tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Emma onuň ýasan tozan sorujysy öý üçin däl-de, önümçilik ýerlerini arassalamak üçin niýetlenen uly awtomaşyn görnüşinde bolupdyr. Bu tozan sorujynyň ýene-de bir aýratynlygy ýangyç bilen işlemegi, önümçilige...

Dowamy »

124 0
Bilim, 3 months ago


Ilkinji kitap çap edýän enjam

Taryhda ilkinji kitap çap edýän enjamy biziň eýýamymyzyň 200-nji ýylynda hytaýlylar oýlap tapypdyr. Onuň ilkinji görnüşi bilen sahypalary diňe bir-birden köpeldip bolýan eken. Ilkinji elde çalt-çaltdan yzygyderli kitap çap edýän enjamy bolsa biziň eýýamymyzyň 1401-1408-nji ýyllarynda hytaýly Pi Şeng ýasapdyr.

Taryhda ilkinji gezek hä...

Dowamy »

105 0
Bilim, 3 months ago