Söýgi üçin janyňyzy orta goýmaň.....(bolan waka)

Enemleriñ goñşusy Bibi gelneje ejemiñ iñ ýakyn jorasy.
Onuñ üç gyzy bolsa, biziñ joralarymyzdy.
Biz şäherde ýaşasak hem, her tomusky dynç alyş möwsümine gezelenje gelerdik.
Bizem üç gyz, olaram. Näme gyzlañ üýşen ýerem, özüñiz bilýäñiz gyzyklyja gürrüñler, syrlar barada bolar.
Okuwy tamamlanymyzdan soñ, okuwa girjek diýd...

Dowamy »

530 1
Edebiýat, 7 months ago


@Sary_gurjak perişdejik (bolan waka)

Biziñ hemmämiz onuñ gelerine sabyrsyzlyk bilen garashdyk.
Wagt geçdi...
Onuñ geljek günleri ýakynlaýardy.
Ylaýyk öz doglan günümdem bir gün öñ eýjejigim aramyza geldi...

Ony elime alan ilkinji pursadym ellerim titreýärdi. Begençden ýaña damagym dolup aglanym ýadymda.
Ähli agyrlarym elime alan pursadym...

Dowamy »

393 2
Bilim, 7 months ago


«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy
Düýn Lissabonda Çempionlar ligasynyň «Sekizleriň finaly» başlandy. Munda çärýek final tapgyryndan başlap, her gapma-garşylygyň ýeňijisi bir oýunda kesgitlenilýär.

Birinji çärýek final duşuşygynda «Atalanta» oýnuň 26-njy minudynda Paşaliçiň geçiren goly bilen duşu...

Dowamy »

439 0
Sport, 7 months ago


Söýgüniň güýji (bolan waka)

Gözel ilki günler internete girende onyň içine düşünmän kän gezdi.
Şahsyda gelýan hatlaryň hiçisine hem jogap berenokdy we onyň nädip ýazylýanyn hem düşünenokdy
Bu gün Gözel işlerin ir edip boldyda eline telefonyny alyp, bir çaşga kofeýani hem aldyda daşarda duran sallanjaga, arkasyna han ýassyk goýyp gowy ornaşdy.

Ol...

Dowamy »

503 1
Edebiýat, 7 months ago


Garaşylmadyk bagt (Hakyky durmyşda bolan waka)

Söýgi hekaýajyklaryn her gije, ýatynça okap ýören Aýna, şol wakalaryň içine girip gidenini duýmaýardy.

Ol söýgi hekaýalarny, durmyşy wakalary okamagy gaty gowy görýärdi.

Her bir gelýän gazet jurnallaryň ilki bilen iň soňky sahypasyndaky söýgi hekaýalaryn okamak üçin howlukýardy.

Her dördünji gün radioda...

Dowamy »

455 1
Edebiýat, 7 months ago


Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy

Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy
Amerikan türgeni Jastin Getji UFC-niň ýeňil agramdaky russiýaly çempiony Habib Nurmagomedow özüni aňrybaş göreşiji hasaplaýar diýip belledi. Onuň sözlerini Ria Nowosti getirýär.

Nurmagomedow – Getji tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriljek UFC 254 ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Häz...

Dowamy »

570 2
Sport, 7 months ago


Şeýle bir ýigdiň bolsa!

1)Ýörande aýagynyň aşagyndan ot çyksa

2)Geplände agyzdan howur çyksa

3)Gaşyn çytanda howa bulaşyp ýagyş ýagsa

4)Gaharlananda gök güwürdap apy tupan tursa

5)Söýgüsi daş ýarsa

6)Gepin agyzdan sogrup alynsa

7)Agraslygyndan ýaňa geplemäge çekindirse

...

Dowamy »

586 8
Edebiýat, 7 months ago


Aýralyk (bolan waka)

Men Muhammet bilen internetde tanyśdym.
Smende gije yatmajak bolyp internet oynap otyrkam
- a gyz salam! -diyip hat geldi
-salam biz tany§my
- yok tany§a däl, yòne mende sen çykdyñ, kimka diyip yazyp gòrdum
- hmm
- Belki adyńyz aytdarsyńyz ?
-leýla
- men Muhammetaly
- bayba uzyn ady...

Dowamy »

630 8
Edebiýat, 7 months ago


Türkmenistanda ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeleriň sanawy

Türkmenistanda ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeleriň sanawy
Köçe-ýol hereketleri boýunça sowatlylygynyzy artdyrmak, öz hukuklarynyza we borçlarynyza düsünmek, Türkmenistanyn Içeri isler ministrliginin Polisiýanyn ýol gözegçiligi gullugynyn wekili bilen dususykda ynamlylyk üçin size su maglumatlar peýdaly bolar. B...

Dowamy »

506 1
Bilim, 7 months ago


Türkmenistanyň Prezidenti Amangözel Şagulyýewany 80 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Amangözel Şagulyýewany 80 ýaş ýubileýi bilen gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewany 80 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady.

«Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan, galamyňyzyň hem...

Dowamy »

343 1
Bilim, 7 months ago


Kör söygi (bolan waka)

Men o gyz bn 2010 yylyñ noyabr aylary tanysdym,
ol gun men internedim açdyryp agsamky smena ise gitdim,o gyzam so gun smende eken,içim gysyp
Acdym internedim kime Yazjagam bilman oynap otyrdym , birdenem o Gyza salam dp. Yolladym. Ondan salam dp salam hat Geldi,adyn name dp soramda Adym Aynur dp jogap berdi, men Aynurdan kän zat sora...

Dowamy »

580 3
Bilim, 8 months ago


Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan ulgam ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýar

Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan ulgam ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýar
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak hem-de ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen, Aşgabadyň çäginde ulag serişdeleriniň ortaça tizligini anyklaýan ulgamyny ornaşdyrdy.<...

Dowamy »

599 1
Tehnologiýa, 8 months ago


Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?

Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?
“Sanly platformalar” awtonom söwda däl guramasynyň strategik kommunikasiýalar boýunça müdiri Aleksandra Gawrilowa smartfon suwa gaçan ýagdaýynda näme etmelidigini aýtdy. Bu barada Ria Nowosti habar berýär.

Gawrilowanyň aýtmagyna görä, döwrebap telefonlar suwa durnukly bolýar, şonuň üçin smar...

Dowamy »

458 0
Bilim, 8 months ago


Türkiýede koronawirus ýaýrawy birdenkä ýokarlandy

Türkiýede koronawirus ýaýrawy birdenkä ýokarlandy
Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrliginiň ýolbaşçysy Fahrettin Koja Twitterde Russiýa bilen serhetler açylandan soň, Türkiýäniň şypahanalarynda kesel sany birden ýokarlandy diýip ýazdy. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

“Biz kesel sanynyň düýpli ýokarlanýandygyny uzak wagtyň iç...

Dowamy »

468 1
Bilim, 8 months ago


Eýranyň parlamentçileri Türkmenistan bilen gaz dawasyny diplomatik ýol bilen çözmegiň ugruna çykdylar

Eýran Yslam Respublikasynyň Mejlisiniň (Parlamentiniň) energetika komissiýasynyň başlygy Fereýdun Abbasi eýran-türkmen gaz dawasy bilen baglanyşykly ýakyn wagtda Tähranda türkmen ilçisi bilen boljak duşuşygyň parlament diplomatiýasy arkaly iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary öňküsinden-de pugtalandyrjakdygyna we güýçlendirjekdigine ynam bildirdi. Bu...

Dowamy »

411 1
Bilim, 8 months ago


Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi

Nurmagomedow Getjini oktagonda “gark etmäge” söz berdi
Garyşyk başa-baş göreşiň rus göreşijisi Habib Nurmagomedow amerikaly Jastin Getji bilen boljak göreşini teswirledi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Öň, teswirçi Jo Rogan öz Instagramdaky akkauntynda Getjiniň türgenleşiginden wideony ýerleşdirdi.

“Jastin...

Dowamy »

3820 4
Sport, 8 months ago


Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi

Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi
Karýerasyna täzeden başlan tanymal boksçy Maýk Taýson Roý Jons bilen boljak söweşi barada aýtdy.

Sekiz döwden ybarat boljak söweş 12-nji sentýabrda geçiriler.

“Öňki şöhratymy dikeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Söweşi nokaut bilen tamamlamaga müm...

Dowamy »

482 1
Sport, 8 months ago


Döwlet eýeçiligindäki 50-ä ýakyn desga bäsleşikli söwdada hususyýetçilere satylýar

Döwlet eýeçiligindäki 50-ä ýakyn desga bäsleşikli söwdada hususyýetçilere satylýar
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär ― diýip, «Türkmenistan» gazetind...

Dowamy »

393 0
Bilim, 8 months ago


Kömek gerek

kömek gerek
araňyzda Türkmen Döwlet Medeniýet inistitutyna okuwa girmäne synanyşan, ýada tanyşlarynyň arasynda egzamina gatnaşan. Okuwyna şu ýyl giren oglan gyz bar bolsa mana maslahat gerekdi hawarlasar ýaly mümkinçilik ýokmy. kömek ediň ýöne maslahat sorajak. haýýyş garaşýan

Dowamy »

453 3
Sorag-jogap, 8 months ago


«Netflix» Kiýewde Wan Dammly film düşürýär

«Netflix» Kiýewde Wan Dammly film düşürýär
«Netflix» amerikan kompaniýasy Ukrainada meşhur aktýor Žan-Klod Wan Dammyň gatnaşmagynda «The Last Mercenary» komediýa trillerini surata düşürer. Bu barada Ukrainanyň Medeniýet ministri Oleksandr Tkaçenko Facebookda mälim etdi diýip, Liga.net habar berýär.

Tkaçenkonyň pikiriçe, filmiň...

Dowamy »

309 0
Bilim, 8 months ago


Microsoft TikTok-y Trampyň öňe süren şertlerinde satyn alyp biler

Microsoft TikTok-y Trampyň öňe süren şertlerinde satyn alyp biler
Microsoft korporasiýasy ByteDance hytaý kompaniýasyndan (TikTok programmasyny işläp düzüji) internet torunyň amerikan bölümçesini satyn almak baradaky gepleşikleri wagtlaýyn togtatdy. Munuň sebäbi — ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trampyň ýurduň çäginde TikTok-y gadagan etmegi meýil...

Dowamy »

325 0
Bilim, 8 months ago


MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti

MakGregor Hamzat Çimaýewiň çagyryşyny kabul etdi — UFC-niň prezidenti
UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt irlandiýaly Konor MakGregoryň asly çeçen bolan şwesiýaly türgen Hamzat Çimaýewiň söweş çagyryşyny kabul eden twitine seslendi. Onuň sözlerine görä, irlandiýaly pälwan Çimaýewe garşy söweşmäge taýýardygyny hakykatdan-da açyk mälim edipdir. Bu ba...

Dowamy »

500 1
Sport, 8 months ago


Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi

Awtoulagyň akkumulýatorynyň möhletinden öň çökmeginiň dört sebäbi
"За рулем" ("Rul başynda") žurnalynyň hünärmeni Mihail Kolodoçkin awtoulagyň akkumulýator batareýasynyň (AKB) wagtyndan öň hatardan çykmagynyň dört sany esasy sebäbini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti agentligi ýazýar.

Hünärmen awtoulag eýelerini täze batareýa satyn...

Dowamy »

672 0
Tehnologiýa, 8 months ago


Ýewropa ýaşlaryň arasynda COVID-19 bilen keselleme sany artýar

Ýewropa ýaşlaryň arasynda COVID-19 bilen keselleme sany artýar
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň habar bermegine görä, Ýewropa ýurtlarynda karantin çäreleriniň ýuwaş-ýuwaşdan aýrylmagy we gowşadylmagy diňe bir ýokanjyň täze ojaklarynyň ýüze çykmagyna getirmek bilen çäklenmän, eýsem, COVID-19 ýokanjy bilen keselleýänleriň ýaş derejesiniň...

Dowamy »

406 0
Bilim, 8 months ago


«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy

«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy
«Türkmendemirýollary» agentligi Türkmenistanda otly gatnawynyň ýatyrylmagynyň möhletini 15-nji awgusta çenli uzaltdy.

«Hormatly ýolagçylar! Awgust aýynyň 15-ine çenli otly gatnawlarynyň duruzylandygyny habar berýäris» diýlip agentligiň resmi saýty...

Dowamy »

626 0
Tehnologiýa, 8 months ago