Milliarder Bernar Arno şu ýylda rekord dereje $30 mlrd ýitgi çekdi

Milliarder Bernar Arno şu ýylda rekord dereje $30 mlrd ýitgi çekdi

Louis Vuitton Moët Hennessy fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bernar Arno 30 milliard dollardan gowrak ýitgi çekdi. Şeýle maglumaty Bloomberg Billionaries Index agentligi getirýär, bu barada “Medikforum” portaly habar berýär. Bellenilip geçilişi ýaly, bu koronawirusyň...

Dowamy »

165 0
Bilim, 1 month ago


Italiýada dünýäde koronawirusdan ilkinji sanjymyň döredilendigini habar berdiler

Italiýada dünýäde koronawirusdan ilkinji sanjymyň döredilendigini habar berdiler
Italýan alymlary olara dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde kömek etjek ilkinji täsirli sanjymy döretmegiň başardandygyny habar berdiler. Bu serişdäni eýýäm barlaghana syçanlarynda barlagdan geçirip gördüler, bahym ony adamlarda synap görmäge...

Dowamy »

173 0
Bilim, 1 month ago


Ekspertler çaýyň saglyga peýdaly bolmagynyň sebäbini aýtdylar

Ekspertler çaýyň saglyga peýdaly bolmagynyň sebäbini aýtdylar

Çaý esasan gurplandyryjy serişde hökmünde ulanylýar, ýöne barlag geçirijileriň maglumatlary boýunça, dürli keseller bilen göreşmäge kömek edýär we yzygiderli kabul edilen ýagdaýynda adamyň organizmini berkidýär. Bu barada dni24.com saýtynda bellenilip geçilýär.
Çaý...

Dowamy »

150 0
Bilim, 1 month ago


UFC 249-da Jastin Getji nokaut bilen Toni Fergýusony ýeňdi

UFC 249-da Jastin Getji nokaut bilen Toni Fergýusony ýeňdi
Dünýä sporty pandemiýadan soň özüne gelýär. 2 aý durgunlykdan soň, MMA-promouşen UFC 249 ahyrsoňunda Jeksonwilde geçirdi. Jastin Getji bäşinji raundda Toni Fergýusony nokaut bilen ýeňmegi başardy we UFC-niň ýeňil agramda wagtlaýyn çempiony adyny aldy. Bu barada Day.Az saýty Вести sal...

Dowamy »

204 0
Sport, 1 month ago


Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy

Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy
Superkarlary öndüriji Ferrari kompaniýasy koronawirus pandemiýasy sebäpli täze önümleriň premýerasyny azyndan dört aý soňa goýmaly bolýar. Bu barada motor.ru habar berýär.
Koronawirus pandemiýasy awtoöndürijileri önümçiligi saklamaga we geljek üçin meýilnamalary düýpgö...

Dowamy »

114 0
Bilim, 1 month ago


Nebit gaz ulgamy

Nebit-gaz pudagynda ýokary netijeleriň gazanylmagynda ylmy gözlegleri amala aşyrmak arkaly çuňlukdaky tebigy baýlyklaryň ýerlerini seljermek we gor mukdaryny anyklamak, ulanyş mümkinçiliklerini özleşdirmek, olary gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny ylmy taýdan esaslandyrmak onuň ýokary derejede ösmegini şertlendirýär. Bu wezipeleriň üstünlikli çözül...

Dowamy »

111 0
Bilim, 1 month ago


SAGLYGYMYZYŃ GORAGLYLYGY UGRUNDA

Durmuş we ykdysady ösüşiň esasynda ynsan saglygynyň goraglylygyny has-da pugtalandyrmak, keselleriň öňüni almak, sagdyn iýmitlenmegiň kadalaryny we düzgünlerini ornaşdyrmak bilen, ilatyň saglygyny berkitmek, adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak we sagdyn durmuşda uzak ýaşamagyny gazanmak maksady bilen ýörite ylmy-çäreler öwrenilýär. Bütindü...

Dowamy »

118 0
Bilim, 1 month ago


Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar

Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar
Alymlar ys bilen ýagyň ýygnanmagynyň arasyndaky üýtgeşik baglanyşygy anyklamagy başardylar. Bu barada “Nature Communications” žurnalyna salgylanmak bilen tvbrics.com saýty habar berýär.
Ýatladyp geçsek, öň alymlar ys alyş bilen madda çalşygynyň baglanyşyklydygyny subut et...

Dowamy »

163 0
Bilim, 1 month ago


BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adanom Gebreýesus planetamyzyň 3 milliard ýaşaýjysynda suw üpjünçiliginiň we sabynyň ýokdugyny ýatlatdy.
Eliňi sabynlap yzygiderli ýuwmak bolsa COVID-19-a garşy iň gowy serişdeleriň biri bolup durýar. Ş...

Dowamy »

189 0
Bilim, 1 month ago


8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär

8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär
«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habar berşi ýaly, 2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan «Türkmenawtoulaglary» agentligi Aşgabadyň käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşmeleri girizýär:
№1 «Awtokombinat — Aeroport»
Awtobus Awtokombinatdan ugur alyp, A.Nyýazow şaýoly...

Dowamy »

301 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Nury Halmamedow adyndaky VI halkara festiwaly “Dutaryň sesleri”

С 28 октября по 3 ноября 2020 года запланировано проведение VI Московского Международного Фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова
Подача заявок до 1-го сентября
1 тур с 1-го сентября по 1-е октября
Финал 28 октября
Гала-концерт 3-го ноября
Полную информацию Вы можете получить на сайте dutar-sounds.r...

Dowamy »

145 0
Bilim, 2 months ago


9-njy maýda Aşgabatda konsert geçiriler

Telefon belgiňiz:
(+993 12) 94-16-00 / 01.
9 мая 2020 года в 19:00, в Cafe-bar&Karaoke "Saraýly House" состоится джазовый концерт под управлением Ровшена Непесова.

Бронирование столов по телефонам: (+993 12) 94-16-00 / 01.

Dowamy »

167 0
Bilim, 2 months ago


Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

2019/2020 futbol möwsümi juda ir tamamlanan Fransiýada federasiýanyň we ýurduň degişli edaralarynyň tagallasy bilen 1-nji we 2-nji ligalardaky klublara kömek berler. Aýratynam teleýaýlymlardan gelýän girdejiniň belli bir böleginiň öwezini dolmak maksady bilen şeýle-de mart–aprel–maý aýla...

Dowamy »

151 0
Bilim, 2 months ago


Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýada saglygy goraýyş pudagynda “adatdan daşary ýagdaý režimi” 24-nji iýula çenli uzaldylar. COVID-19 koronawirusyna garşy göreş üçin girizilen “adatdan daşary ýagdaý režiminiň” iki aý uzaldylýandygy barada Frans-Press agentligi (AFP) Fransiýanyň saglyg...

Dowamy »

161 0
Bilim, 2 months ago


ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär
ABŞ-nyň hökümeti koronawirusa garşy sanjymy döretmek işini 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli tamamlamagy meýilleşdirýär. Bu barada gazeta.spb.ru habar berýär.
“Şeýle sanjymyň döredilmegi başa barmajak iş däl, tersine, mümkin bolan işdir” – diýip, alle...

Dowamy »

177 0
Bilim, 2 months ago


«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kärhanasy birnäçe boş iş orunlaryny hödürleýär. Hususan-da,
- Ulgam administrator hünärmeni.
Bildirilýän talaplar: bilimi (Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012 Server) VMware wirtualizasiýa ulgamynda a...

Dowamy »

200 0
Bilim, 2 months ago


Neýmar “Barselona” geçmek üçin 100 mln ýewrodan ýüz öwürdi

Neýmar “Barselona” geçmek üçin 100 mln ýewrodan ýüz öwürdi

“PSŽ-niň” hüjümçisi Neýmar fransuz kluby bilen şertnamany uzaltmak islemeýär. Bu barada metaratings.ru habar berýär.
Çeşmäniň maglumatlary boýunça, 28 ýaşly braziliýaly oýunçy “PSŽ” bilen şertnamany uzaldan ýagdaýynda 100 million ýewro möçberinde bonus almalydy. Ýöne...

Dowamy »

277 0
Sport, 2 months ago


Russiýada “Renault” Koreýada “Samsung”

Fransuz “Renault” kompaniýasynyň rus bazary üçin öndürýän ulagy Günorta Koreýada “Samsung” ady bilen satuwa hödürlendi. “Renault Arkana” modeliniň aşagy beýik ulagy geçen ýylyň iýul aýynda Russiýada satuwa çykarylypdy. Ulaga müşderileriň gyzyklanmasynyň ýokary bolmagy modeliň beýleki bazarlarda hem hödürlenmegine sebäp boldy. “Samsung XM3” ady bile...

Dowamy »

160 0
Bilim, 2 months ago


Sekuntda 70 trillion kadr

Surata düşülende kähalatda gözüň ýumulyp galýan pursatlary bolýar. Häzirki tehnologiýa düşülen suraty bada-bat görüp, gaýtadan düşmäge mümkinçilik berýän hem bolsa, öňki döwürde beýle zat ýokdy. Häzirki wagtda ulanylýan smartfonlaryň köpüsi bir sekuntda müňden gowrak kadr surata düşürip bilýär. Has dogrusy bir suraty sekundyň müňden birinden hem gy...

Dowamy »

302 0
Tehnologiýa, 2 months ago


Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi

Germaniýa mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi
Germaniýanyň hökümeti ýurtda mekdepleri açmak we sport ýaryşlaryna rugsat bermek kararyna geldi. Bu barada GFR-niň federal kansleri Angela Merkel brifingde habar berdi, muny sovetov.su ýetirýär.
Merkel çykyş etmek bilen “biz zerur şertleri berjaý edip, sport...

Dowamy »

160 0
Bilim, 2 months ago


Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý BSGG-ni koronawirusyň düýbüni derňemek işine goýbermedi

Hytaý Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň SARS-COV-2 wirusynyň gelip çykyşyny derňemek işine gatnaşmak islegine garşy boldy. Bu barada BSGG-niň HHR-däki wekili Goden Galea habar berýär, muny iz.ru ýetirýär.
Galeanyň aýtmagyna görä, gurama koronawirusyň täze görn...

Dowamy »

243 0
Bilim, 2 months ago


Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar

Tesla Şanhaýda Model 3-iň önümçilik göwrümini artdyrmagy göz öňünde tutýar
Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy Şanhaýdaky kärhanasynda Tesla Model 3 elektromobilleriniň önümçilik göwrümini hepdede 4 müň elektromobile çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada amerikan kompaniýasyndaky çeşmelere salgylanmak bilen Sinhua agentligi habar berýär.

Dowamy »

237 0
Tehnologiýa, 2 months ago


Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi

Smartfonlaryň bazary koronawirus sebäpli taryhda iň uly pese gaçyşlyk görkezdi
Smartfonlaryň dünýä üpjünçiligi 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde koronawirus pandemiýasy sebäpli 13% pese gaçdy. Bu barada Canalys we Counterpoint kompaniýalarynyň analitiklerine salgylanmak bilen lenta.ru habar berýär.
Bellenilip geçilişi ýaly, Hytaýda s...

Dowamy »

214 0
Tehnologiýa, 2 months ago


NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder

NanoAvionics we NASA bilelikde Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra döreder
NASA Gün ýelkenini synagdan geçirmek üçin hemra platformasyny taýýarlar ýaly NanoAvionics nanohemralary öndüriji bilen bilelikde iş alyp barýar, bu barada NanoAvionics kompaniýasynyň saýtynda habar berilýär, muny rossaprimavera.ru saýty belläp geçýär.
Ý...

Dowamy »

147 0
Bilim, 2 months ago


Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Antoniu Guterriş COVID-19 şertlerinde garrylary goldamaga çagyrýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş COVID-19 pandemiýasynyň dünýä halklaryny howsala salýandygyna garamazdan, ýaşlaryň, gartaşan adamlaryň, umuman her bir adamyň durmuşynyň goraglygynyň möhümdigine üns çekdi. Baş sekretaryň Milletler Bileleşi...

Dowamy »

165 1
Bilim, 2 months ago