Aýhan Hajyýew

Aýhan Hajyýew

(1924-1998 ýý.)


Türkmen şekillendiriş sungatynda öçmejek yz galdyran suratkeşleriň biri Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty, professor Aýhan Hajyýewdir.

A.Hajýyýew türkmen şekillendiriş sungatynyň milli m...

Dowamy »

71 0
Bilim, 1 week ago


Tyllagözel Ýakubowa

Tyllagözel Ýakubowa


Tyllagözel Ýakubowa 1940-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda eneden bolýar. 1963-nji ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky teatral institutyny tamamlady. Ol özüniň zähmet we döredijilik ýoluna Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda başlady. Ol A.Mämiliýewiň we B.Suhanowyň bilelikde döreden «Ýe...

Dowamy »

61 0
Bilim, 1 week ago


Ene Baýramberdiýewa

Ene Baýramberdiýewa


Ene Baýramberdiýewa 1939-njy ýylyň 9-njy fewralynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar. Onuň sungata sary uzaýan ýollary Magtymguly etrabynyň çagalar öýünden başlanýar. Ol ýaşlykdan aýdym aýtmaga, tans oýnamaga ezber gyz bolup kemala gelýär. Ol ýörite çeper höwesjeň g...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, 1 week ago


Alty Garlyýew (1909-1973)

Alty Garlyýew 1909-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ikinji Babadaýhan obasynda eneden doguldy.
A.Garlyýew Türkmen milli drama teatrynyň döredilen ýyly hasaplanýan 1929-njy ýylda ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet drama teatrynyň studiýasyny ilkinjileriň hatarynda tamamlaýar. 1931-nji ýylda bolsa häzir Azerba...

Dowamy »

89 0
Edebiýat, 1 week ago


Orazgül Abasowa

Orazgül Abasowa 1941-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dünýä inýär. O.Abasowa orta mekdebi tamamlap, oba medeniýet öýüniň halk teatrynda işläp başlamagy sahnanyň edim-gylymlaryny ele almagyna itergi berýär. Soňra ol Kaka etrabyndaky medeniýet öýüniň halk teatrynyň çeper ýolbaşçysy bolýar. Ol etrabyň halk teatrynda sahnala...

Dowamy »

92 0
Edebiýat, 1 week ago


TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN MEDENIÝET IŞGÄRI HUDAÝBERDI BÄŞIMOW

Men segseniň onuny arka atdym. Şonuň altmyş ýylyny medeniýete hyzmat edipdirin. Nesip bolsa, ol hyzmaty dowam ederis.

Altmyş ýyl az-küjem zat däl. Bir adamyň ömrüne barabar. Şol ýyllaryň dowamynda işleşen, duşuşan döredijilik işgärlerini sanap geçjek bolsaň-da, esli wagt gerek. Olar bilen bolan duşuşyklar, edilen söhbetler, alnan mas...

Dowamy »

59 0
Edebiýat, 1 week ago


Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler

Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler
Stawropol türkmenleri her ýyl Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi uly dabaralar bilen belläp geçýärler. Bu dabara geçen ýyllarda ýüzlerçe myhman ýygnanyp, halk döredijiligi festiwallary, ýaryşlar, çeper okaýyşlar guralyp, milli tagamlar taýýarlanylýardy. B...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, 1 week ago


90 ýaşynda rekordlar kitabyna girdi

90 ýaşynda rekordlar kitabyna girdi

Ýaponiýada ýaşaýan 90 ýaşly Hamako Mori atly aýal rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. “Oýunçy mama” (Gamer Grandma) lakamy dakylan Hamako 39 ýyldan bäri kompýuter we wideo oýunlaryny oýnaýar. Ol 1981-nji ýylda kassetaly oýunlary oýnap başlapdyr. 1990-njy ýyllarda bolsa, kompýuter edinipdir. Onuň 20...

Dowamy »

142 1
Bilim, 1 week ago


Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler

Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler
Hytaý koronawirusdan 2575 meýletinçide bäş sany dürli sanjymyň üstünlikli synagy barada habar berdi. Eger-de mundan soňky synaglar hem üstünlikli bolsa, onda kliniki synaglaryň ikinji tapgyry iýula çenli tamamlanar, bu barada RIA Nowosti agentligine salgylanmak bilen lenta.ru ha...

Dowamy »

96 0
Bilim, 1 week ago


Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy

Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy
Nýu-Ýorkdaky auksionda rekord möçberli $560 müňe basketbolçy Maýkl Jordanyň sport aýakgaby satyldy. Bu barada ren.tv habar berýär.
Onuň aýakgaby satyjylaryň çak edişinden hem dört esse ýokary baha satyldy diýip, Sotheby’s auksion öýi habar berýär. Sotheby’s...

Dowamy »

115 6
Sport, 1 week ago


«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy
«Türkmenhowaýollary» agentligi dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagy zerarly halkara gatnawlaryny bes etmeginiň möhletini şu ýylyň 20-nji iýunyna çenli uzaltdy. Bu barada ArzuwNews habar berýär.
Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna pe...

Dowamy »

275 6
Täzelikler, 1 week ago


Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler

Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler
Hýustendäki Beýlor lukmançylyk kollejiniň alymlar topary kör adamlara harplaryň suduryny “görmäge” mümkinçilik berýän beýni implantatyny döretdiler. Bu barada discover24.ru habar berýär.
Özboluşly beýni implantatyň kömegi bilen görejini ýitiren adamlar ýörite wid...

Dowamy »

161 3
Bilim, 1 week ago


Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar
Apple amerikan kompaniýasy üçin ýarym geçirijileri ýola goýujy hasaplanýan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Arizonada $12 milliarda mikroshemalaryň önümçiligi boýunça kärhana gurmakçy bolýandygyny mälim etdi. Kompaniýa şeýle etmek bilen 1600 sany täze iş ýerlerini...

Dowamy »

84 0
Täzelikler, 1 week ago


Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär

Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär
Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär. Ýurtlaryň arasyndaky düşünişmezlik awstraliýa hökümetiniň COVID-19 epidemiýasynyň sebäbini derňäp başlamaklygy esasynda ýüze çykdy. Şol sebäpli Hytaý Awstraliýany demir we beýleki magdanlaryň importundan ýüz öwür...

Dowamy »

105 0
Bilim, 1 week ago


Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar

Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar
Kiçi biznes üçin maslahatlar serwisiniň analitikleri dünýäde ilkinji dollarly trillioner Amazon kompaniýasyny esaslandyryjy Jeff Bezos bolar diýip hasaplaýarlar. Bu barada Comparisun serwisine salgylanmak bilen gazeta.ru habar berýär.
Hünärmenleriň hasaplamasy boýu...

Dowamy »

96 0
Bilim, 1 week ago


Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär

Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň hökümet mejlisinde habar berşi ýaly, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan Hazaryň kenarynda, Awazada hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda tomus döwründe syýahatçy...

Dowamy »

127 0
Bilim, 1 week ago


Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy

Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy
ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň gol çeken kararyna laýyklykda, amerikan kompaniýalaryna milli howpsuzlyga howp salýan guramalaryň telekommunikasion-enjamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Bu barada The Verge web-saýtyna salgylanmak bilen ko.ru habar berýär.
Resminama la...

Dowamy »

157 2
Tehnologiýa, 1 week ago


Täçmahal

Hindi şahyr: “Adamlar iki topardyr. Täçmahaly görenler we görmedikler” diýär. Elbetde ýöne ýere dünýäde ýedi täsinligiň biri bolmandyr. Ýek-tükleriň “Görenem puşman,görmedigem “diýän ýedi täsinligiň biri bolan Täçmahala, “Görmäge göz gerek,taryp etmäne söz” diýänler köp.

Şah Jihan 10 ýaşynda doglan gününe berilen altynlaryň sany-saja...

Dowamy »

236 8
Edebiýat, 1 week ago


BU DERDI

Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda,

Ne beladyr, kimse çeker bu derdi.

Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,

Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar,

Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar,

Egiler haýbatly, kuwwatly dagl...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 2 weeks ago


GÖRDÜŇMI

Ýagty salar gider zulmat tününde,

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Bahar eýýamynda, heýhat gününde

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!Anka sypat turup, “Hüw!” diýip galkan guş.

Gijesi tirikdir, gündizi bihuş,

Redaly jindeli, egni hyrka puş,
...

Dowamy »

69 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Bady sebani görsem

Dehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt edip,

Dowamy »

69 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Äleme belgilidir

Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir,

Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir.Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri,

Tutsam ol ýerde watan, ol ýer ki anyň ýoludyr.Diýrdi ýar: Men aşygym öz elim le katl edem,

Andan owwal gam...

Dowamy »

64 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Türkiýe koronawirus sebäpli syýahatçylar üçin gapylaryny ýapmak islemeýär

Türkiýe koronawirus sebäpli syýahatçylar üçin gapylaryny ýapmak islemeýär
Türkiýe 2020-nji ýylyň tomus möwsüminden başlap, “Sagdyn syýahatçylygyň şahadatnamasy” meýilnamasyny işe girizmek bilen, daşary ýurtlar üçin öz serhetlerini açmak isleýär. Bu barada RiaNowostiniň alan ýurduň medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoýyň beýann...

Dowamy »

111 1
Bilim, 2 weeks ago


TSMC we Intel ABŞ-da çipleriň önümçiligi boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýär

TSMC we Intel ABŞ-da çipleriň önümçiligi boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýär
TSMC taýwan ýokary tehnologik kompaniýasy we Intel amerikan kompaniýasy ABŞ-nyň territoriýasynda integral mikroshemalaryny taýýarlamak boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýärler. Bu barada “The Wall Street Journal” neşirine salgylanmak bilen monavista.ru habar ber...

Dowamy »

81 0
Bilim, 2 weeks ago


«Boeing-iň» ýolbaşçysy ABŞ-da awiagatnawlary dikeltmek boýunça pikirini aýtdy

«Boeing-iň» ýolbaşçysy ABŞ-da awiagatnawlary dikeltmek boýunça pikirini aýtdy

Amerikan awiakompaniýalarynyň ýolagçy gatnawlarynyň göwrümi 2020-nji ýylyň ahyryna çenli koronawirus pandemiýasyndan ozalky derejesinden maksimum 50%-e çenli ýetiriler diýip, Boeing awiagurluşyk korporasiýasynyň ýolbaşçysy Dewid Kelhun NBC kanalyna beren in...

Dowamy »

80 0
Bilim, 2 weeks ago