Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda

Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň sanawynyň birinji ornunda
Türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow garyşyk söweş sungat bolan ACA-nyň ýeňil agramdaky türgenleriniň sanawynda birinji orny eýelýär. Bu barada guramanyň resmi saýty habar berdi.

31 ýaşly ildeşimiziň ACA-nyň häzirki çempionydygyny ýatladýarys. Sanawda ikinji orny...

Dowamy »

562 3
Sport, 8 months ago


Kosmas.

Kosmiki agentlik ASTHROS obserwatoriýasyny 2023-nji ýylyň dekabrynda Antarktikanyň territoriýasyndan uçurar. Missiýanyň wezipesi Ýerden elýeterli bolmadyk uzyn ýagtylyk tolkunlaryna gözegçilik etmekden ybarat bolar. Bu barada 21mm.ru habar berýär.

Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submi...

Dowamy »

546 0
Tehnologiýa, 8 months ago


Ýaponiýada bir gezeklik örtükleriň howpy barada duýdurdylar

Kiodo ýapon agentligi bir gezeklik lukmançylyk örtükleriniň planetanyň ekologiýasy üçin howpludygyny habar berdi. Pandemiýa sebäpli bu gorag serişdesi söwdada giň gerime eýe boldy. Hatda yssy tomus döwründe-de tutuş dünýä boýunça ol peýdalanylýar. Ýöne adamlaryň aglabasy şeýle howply galyndyny nähili ulanmalydygyny doly bilmeýärler. Mundan başga-da...

Dowamy »

502 4
Bilim, 8 months ago


Alymlar koronawirusa garşy has güýçli antibedenjikleriň toplumyny ýüze çykardylar

Alymlar koronawirusa garşy has güýçli antibedenjikleriň toplumyny ýüze çykardylar
Amerikan alymlary täze görnüşli koronawirusa garşy ýokanjyň başlangyç tapgyrlarynda näsagyň ýagdaýyny düýpli gowulandyrmaga, şeýle hem keselleme howpunyň öňüni almaga ukyply bolan antibedenjikleriň toplumyny ýüze çykardylar. Degişli beýannama Nýu-Ýorkdaky Kolum...

Dowamy »

453 0
Bilim, 8 months ago


ABŞ-nyň hökümeti kompaniýalara koronawirusa garşy 100 mln doza sanjym sargyt etdi

ABŞ-nyň hökümeti kompaniýalara koronawirusa garşy 100 mln doza sanjym sargyt etdi
ABŞ-nyň hökümeti BioNTech nemes kompaniýasyndan we Pfizer amerikan kompaniýasyndan koronawirusa garşy 100 mln doza sanjym sargyt etdi. Bu barada BioNTech kompaniýasyna salgylanmak bilen TASS habar berýär.

Nemes kompaniýasy ilkibaşda ABŞ-nyň höküm...

Dowamy »

339 0
Bilim, 8 months ago


Täjigistan pandemiýa ­döwründe Gurban baýra­myny nädip bellejekdigini kesgitledi

Täjigistan pandemiýa ­döwründe Gurban baýra­myny nädip bellejekdigini kesgitledi
Musulmançylykda iň e­sasy baýram hasaplany­lýan Gurban baýramyna­ az wagt galdy. Koron­awirus pandemiýasy dö­wründe ýüzlerçe müň a­damyň gatnaşýan baýramç­ylygyny belläp geçmek diňe bir şatlyk ­däl, eýsem, belli bir ­derejede alada hem dö­redýär. Adaml­ary koron...

Dowamy »

434 0
Bilim, 8 months ago


Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi

Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi
Maý aýynda SpaceX we Tesla Motors kompaniýalaryny esaslandyryjy Ilon Mask bir ýylyň içinde implantyň döredilmegini göz öňünde tutýan taslamasy boýunça işini tamamlamakçydygyny aýdypdy. Bu implanty Neuralink kompaniýasynyň hünärmenleri adamyň beýnisine girizmekçi bolýarlar...

Dowamy »

552 0
Tehnologiýa, 8 months ago


Germaniýada janly konsertde “koronawirus tejribesi” geçiriler

Germaniýada janly konsertde “koronawirus tejribesi” geçiriler
Nemes alymlary janly konsertleriň birinde “koronawirus tejribesini” geçirmäge taýýarlanýarlar, onuň maksady uly medeni we sport çärelerini nähili ýagdaýda howpsuz geçirip boljakdygyna düşünmekden ybarat. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, kulturomania.ru ýetirýär.
...

Dowamy »

345 0
Bilim, 8 months ago


Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy

Serdar Azmun Russiýanyň Premýer ligasynyň iň ökde hüjümçisi boldy
Eýranly futbolçy, etniki türkmen Serdar Azmun Tinkoff — Russiýanyň Premýer ligasynyň (RPL) 2019/20 möwsüminiň iň ökde hüjümçisi bolmagy başardy. Sankt-Peterburgyň «Zenit» klubynyň hüjümçisi bu möwsümde öz hasabyna 17 pökgini ýazdyrmagy başardy, diýip TASS habar berýär.
...

Dowamy »

351 0
Sport, 8 months ago


Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez

Habib Nurmagomedow UFC 253 ýaryşynda çykyş etmez
Russiýaly göreşiji, UFC-niň ýeňil agramdaky çempiony Habib Nurmagomedow 19-njy sentýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen Absolýut göreş çempionaty (UFC) — 253-de çykyş etmez. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu barada türgeniň menejeri Rizwan Magomedow habar berdi.

UFC-253 ý...

Dowamy »

415 3
Sport, 8 months ago


Koronawirusyň alty görnüşi ýüze çykaryldy

Koronawirusyň alty görnüşi ýüze çykaryldy
Alymlar COVID-19 sebäpli ýüze çykýan keseliň esasy alty görnüşini belläp geçdiler. Bu barada Londonyň Patyşalyk kollejiniň gözlegine salgylanyp «Sky News» habar berýär. Muny Ria Nowosti agentligi ýetirýär.

Barlagçylar ABŞ-da we Angliýada 1600 näsagda ýüze çykan alamatlar (simptomlar) b...

Dowamy »

482 2
Bilim, 8 months ago


BMG-niň Baş sekretary: COVID-19 häzirki zaman jemgyýetiniň ähli kemçilikleriniň üstüni açdy

BMG-niň Baş sekretary: COVID-19 häzirki zaman jemgyýetiniň ähli kemçilikleriniň üstüni açdy
Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 14 million adama ýetdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlary boýunça, ölüm sanynyň statistikasy hem barha ýokarlanýar, pandemiýanyň netijesinde tas 600 müň adam ýogaldy.
BMG-niň Baş s...

Dowamy »

537 5
Bilim, 8 months ago


Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz
«France Football» žurnaly 2020-nji ýylda «Altyn top» baýragyny hiç kime gowşurmazlyk hakynda kararyny yglan etdi, diýip sports.ru saýty habar berýär.

Neşir bu gelen kararyny baýragyň beýanynda «koronawirusdan dörän çökgünlik zerarly adatdan daşary ýagdaýlarda gazanylan baýrak» diýen çyk...

Dowamy »

339 3
Sorag-jogap, 8 months ago


Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi

Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi
Şu ýylyň ilkinji dört aýy boýunça dünýäde syýahatçylykdan gelýän girdeji koronawirus pandemiýasy sebäpli $195 mlrd kemeldi. Şeýle maglumatlar BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynda (UNWTO) getirilýär. Bu barada vestikavkaza.ru habar berýär. Onuň maglumatlary boýunça, ýanwar-...

Dowamy »

397 1
Bilim, 9 months ago


Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler

Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler
Braziliýada Spira taslamasy (“dem al” ýa-da “ýaşa”) işe başlady, onuň awtorlary sözleýşi analiz etmegiň esasynda koronawirus üçin häsiýetli bolan dem alyş näsazlyklaryny ýüze çykaryjy ulgamy döretmek bilen meşgullanýarlar. San-Paulu ştatynyň uniwersitetiniň alymlarynyň pikirleri...

Dowamy »

442 0
Sport, 9 months ago


Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada...

Dowamy »

676 1
Täzelikler, 9 months ago


Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam

Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
düýün ussat tälimçi Zinedin Zidanyň doglan güni. “Real Madridiň” tälimçisi Zinedin Zidan 48 ýaşady. 1972-nji ýylyň 23-nji iýunynda Fransiýanyň Marsel şäherinde dünýä inen Zidan “AS Foresta”, “US Saint-Henri”, “SO Septèmes-les-Vallons” hem-de “Kann” futbol toparlarynyň ýaşlar d...

Dowamy »

451 0
Sport, 9 months ago


Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi

Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi
Boks boýunça dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson Absolýut göreş çempionatynyň çempiony Jon Jonsuň zähmet hakyna bolan talaplar barada pikirini beýan etdi. Bu barada Trend agentligi Gazeta.ru salgylanyp habar berýär.
Mundan öň, türgen türgen promouşendäki göreşleri üçin has k...

Dowamy »

423 0
Sport, 9 months ago


Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler

Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Türkiýäniň Içeri işler ministrligi duşenbe gününden başlap koronawirus pandemiýasynyň fonunda maska režiminiň bozulmasy üçin 900 türk lirasy möçberinde (ABŞ-nyň 130 dollaryndan gowrak) pul jerimesiniň girizilýändigini mälim etdi. Bu barada ria.ru habar berýär. Öň maska režimini bozan...

Dowamy »

392 0
Bilim, 9 months ago


Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar

Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar
Dubaýyň hökümeti syýahatçylar üçin serhetleri iýuldan başlap açmakçydygyny mälim etdi. Bu barada mk.ru habar berýär. Emirligiň hökümetiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, beýleki döwletleriň raýatlary Dubaýa 7-nji iýuldan gelip bilerler. Serhetden geçmek üçin...

Dowamy »

409 0
Bilim, 9 months ago


Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler

Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler
Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek barada teklip öňe sürüldi. Bu barada Tailandyň sport we syýahatçylyk ministri Phiphat Ratçakitprakarn aýtdy, muny dni24.com ýetirýär.
Tailandyň täze “döwlet teswirnamasyna” laýyklykda, noýabr-...

Dowamy »

373 0
Bilim, 9 months ago


Banan bilen iýmeli däl önümler atlandyryldy

Banan bilen iýmeli däl önümler atlandyryldy
Banan peýdaly mikroelementleriň uly mukdaryny saklaýar, muňa garamazdan, ony organizme ýetirip biljek zyýan sebäpli käbir önümler bilen garyşdyrmak bolmaýar. Bu barada Sohu neşirine salgylanmak bilen vm.ru habar berýär.
Esasanam, banany hami gawuny bilen iýmeli däl, sebäbi şeýle ýagdaýda g...

Dowamy »

454 0
Bilim, 9 months ago


Hytaý Pekinde ýüze çykarylan koronawirusyň genomy barada maglumatlary BSGG-a tabşyrdy

Hytaý Pekinde ýüze çykarylan koronawirusyň genomy barada maglumatlary BSGG-a tabşyrdy
Hytaýyň Mikrobiologiýa milli merkezi Pekiniň bazarynda ýüze çykarylan koronawirusyň aýdyňlaşdyrylan genomy baradaky maglumatlary Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna iberdi. Bu barada ylmy merkeziň özünde habar berilýär, muny rtvi.com ýetirýär.
Inf...

Dowamy »

426 0
Bilim, 9 months ago


Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi

Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi
Beýik Britaniýanyň döwlet karzy maý aýynda 1,95 trln funt sterlinge çenli ($2,42 trln) ýokarlandy, bu bolsa ýurduň 100,9% jemi içerki önümine deňleşýär. Bu hökümetden karz almany ýokarlandyrmagy talap eden çökgünlik şertlerinde ykdysadyýeti gol...

Dowamy »

341 0
Bilim, 9 months ago


Serpay

Serpaý


Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady...
Ýene howa garalyp,

ýagyş çisňäp başlady,

Leýlisaçlar eda bilen

saçlaryny çöşledi.

Beýle pikir etmändim men

bu golaýda, bu çakda,

Birden agyr oýa batdym

...

Dowamy »

342 0
Edebiýat, 9 months ago