Çekişmäniň apatlarynyň we olardan döreýän erbet ahlagyň beýany.

Eger biler bolsaň, çekişmeden yzarlanylýan maksat – garşydaşyňdan üstün bolmakdan, onuň agzyny ýumdyrmakdan, artykmaçlygyňy, mertebäňi we dilewarlygyňy ýüze çykarmakdan ybaratdyr. Mertebe bilen öwünmek, sözüňi gögertmek, adamlary öz erkiňe boýun etmek ýaly maksat yzarlamak Allanyň halamaýan we Onuň duşmany Iblisiň gowy görýän ähli häsiýetleriniň çe...

Dowamy »

188 1
Bilim, 3 months ago


Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy

Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy
Russiýa Federasiýasynyň Perm ülkesinden Türkmenistana Täze ýyl arçalary ugradyldy ― diýip, «Rossiýskaýa gazeta» ýazýar. Habarda aýdylyşy ýaly, ýerli telekeçi baýramçylyk üçin Türkmenistana 18 müň arça agajyny ugratdy. Boýy 3,5 metre çenli ýetýän arçalar ýük ulaglary arkaly getirilýä...

Dowamy »

270 2
Bilim, 3 months ago


Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport edip başlady

Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport edip başlady
1-nji dekabrdan başlap, Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport etmäge girişdi. Eksportuň ilkinji gününde 14,9 million kw/sagat, 2-nji dekabrda bolsa 15,4 million kw/sagat elektrik energiýasy eksport edildi ― diýip, «Atavatan-Turkmenistan» saýty habar berýär.<...

Dowamy »

164 0
Bilim, 3 months ago


“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy

“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy
“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy. Agentligik tarapyndan ýola goýlan gatnawlar barada maglumat berýän bu hyzmat ýolagçylarda ýüze çykyp biljek soraglary gysga wagtda anyklamaga mümkinçilik berýär. “086” belgä, ýagny ýeke-täk serwis...

Dowamy »

249 0
Bilim, 3 months ago


Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 18 апреля 2020 года проведет защиту титула в бою против Тони Фергюсона из США. Встреча пройдет в Нью-Йорке на арене Barclays Center в рамках турнира UFC 249, сообщает официальный сайт...

Dowamy »

151 0
Edebiýat, 3 months ago


Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady

Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady
Başa-baş göreş boýunça 30 ýaşly türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow 14-nji dekabrda Sankt-Peterburgyň «Sibur Arena» sport toplumynda bolan tutluşykda russiýaly Alekseý Butorini ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady. Bu tutluşyk ACA 103 ýaryşynyň çäginde geçirildi.

Ýarym agyr tür...

Dowamy »

242 0
Edebiýat, 3 months ago


Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar

Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar
Aşgabadyň ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ysmaýyl Muhammedow Eýranyň Kazwin şäherinde ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçirilen halkara ýaryşda 41 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medal...

Dowamy »

260 0
Sport, 3 months ago


Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar

Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar
Ýakynda Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy altyn medallaryň üçüsine we iki sany bürünç medala mynasyp boldy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Dowamy »

206 0
Sport, 3 months ago


Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Şu gün Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionatyna badalga berilýär diýip, TASS habar berýär. FIFA tarapyndan her ýyl geçirilýän çempionata alty konfederasiýasynyň we ýer eýesi Kataryň çempionlary gatnaşýar.

Şu ýyl dünýäniň iň güýçli kluby bolmak...

Dowamy »

227 0
Sport, 3 months ago


«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer

«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer
14-nji dekabrda Sank-Peterburg şäherindäki «Sibir Arenada» türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradow bilen russiýaly Alekseý Butoriniň arasynda ACA 103-iň tutluşygy bolar. Tutluşykda ýarym agyr agramda Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guş...

Dowamy »

297 2
Sport, 3 months ago


Bitaraplyk-bagtymyz

Gujagy eşretli asuda Watanmyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan şanly baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan Bitaraplyk baýramy ýetip geldi. 12-nji dekabrynda Bitaraplyk günini diňe bir türkmen ilinde däl, dünýäniň parahatçylyk söýüji dost-doganlyk ýurtlarynda hem belläp geçýärler. Ýagny 2017-nji ýylyň fewralynda BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 71-nji ma...

Dowamy »

218 0
Bilim, 3 months ago


Bitaraplyk äleme ýalkym saçýar

Milli aňyýet öz-özünden döränok. Ol ençeme asyrlaryň dowamynda ata-babalarymyzyň paýhas eleginden geçirilip, bize galdyrylan mirasdyr. Ata Watanyňa, il-günüňe bolan belent söýgi, ar-namyslylyk, mertlik, gaýratlylyk, ruhubelentlik, rehimdarlyk, halallyk, agzybirlik, doganlyk, dostluk, goňşuçylyk gatnaşyklary ýaly ajaýyp häsiýetlerimiz uzak geçmişden...

Dowamy »

166 0
Bilim, 3 months ago


Janymyñ jananasy.

Sen-sen meniň dilberim,
Janymyň jananasy;
Iki jahan serwerim,
Köňlümiň gamhanasy.

Ýüzleriň gül-gülmüdir,
Owazyň bilbilmidir,
Zülpleriň sünbülmidir,
Dişleriň dür dänesi.

Yklym perizady sen,
Gamgyn köňlüm şady sen.
Sen bir yşkyň ody sen,
Men paky...

Dowamy »

326 0
Edebiýat, 4 months ago


Mähirliligiň üstünlige täsiri

Jemgyýet we onuň ösüşi barada ders berýän bir professor talyplaryny ýurduň çetki etraplarynyň birine iberýär we ol ýerde ýaşaýan 200 oglanjygyň şol wagtky ýagdaýyny derňäp, her bir çaganyň geljegi barada çaklamalaryny ýazmagy tabşyrýar.

Talyplaryň ählisi diýen ýaly, düýpli derňewlerden soňra: – “Bu çagalaryň geljegi barada oňyn pikir...

Dowamy »

203 0
Edebiýat, 4 months ago


Halanmaýan mugallymyň esasy aýratynlyklary

Ş. Littler we F. Buklles ýaly pedagoglar halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny seljeripdirler. Halanmaýan mugallymyň aýratynlyklaryny, munuň şeýle bolmagynyň sebäplerini öwrenipdirler we şeýle netije çykarypdyrlar:

* Okatmagyň usullaryny göwnejaý ulanyp bilenok;

* Synpyň içinde tertip-düzgüni saklap bilenok;

Dowamy »

262 0
Edebiýat, 4 months ago


Ýüregiňiziň sesi

Bu hekaýa bir atýatakdan başga atýataga, bir ýaryşdan başga ýaryşa aýlanyp, seýislik edip güzeranyny görýän gezende adamyň ogly barada. Ol oglan orta mekdebiň 7-nji synpynda okaýarka mugallymlary okuwçylara ulalanlarynda kim bolmak isleýändikleri, näme bilen meşgullanaslary gelýändigi hakynda öýde düzme ýazyp gelmeklerini tabşyrýar.

...

Dowamy »

237 0
Edebiýat, 4 months ago


Täsin adam

Magtymguly atamyzyň: “Adam bar müň tümen iýdirseň azdyr” diýip belleýşi ýaly, durmuş ýollarynda duşýan ýagşy ynsanlar seniň ykbalyňyň hem gözelleşmegine sebäp bolýarlar. Çünki her gün dürli wakalara baý bolan bu barlygyň çylşyrymly ýollarynda azaşman, arzyly pellehana ýetäýmek ýeňil-ýelpaý iş däl. Emma niýetiň päkliginde, gowy adamlaryň barlygynda...

Dowamy »

190 0
Edebiýat, 4 months ago


Içiňdäki kinäniň agramy

Bir orta bilim berýän mekdebiň sylanýan mugallymy sapak wagty okuwçylaryna: «Meniň size bir teklibim bar» diýipdir-de, olardan «Siz durmuş barlag tejribesini geçirmek isleýäňizmi?» diýip sorapdyr. Çagalar şol mugallymy gowy görýän ekenler. Şonuň üçinem hemmesi bir agyzdan «bolýa-da, bolýa…» diýşip, ikirjiňlenmän, mugallymyň teklibini kabul edipdirl...

Dowamy »

248 0
Edebiýat, 4 months ago


Bilim we başarnyk

BILIM – degişli çeşmelerden öwrenilip, işe akyl ýetirişi ýokary derejä göterýän ynam.

BAŞARNYK – alnan bilimleriň esasynda özbaşdak synanyşyklar, amala aşyrylýan hereketler toplumy.

… Haýsydyr bir çeper eseri ýa-da okuw kitabyny okanyňda, şol ony «okadym» diýmeli däl, «öwrendim» diýmeli. Mugallym sapak düşündirip durka...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 4 months ago


Gaharyň sabryňy ýeňip bilýär

Köp zat bilýäniňe buýsanyp: «Men ýalňyşmaryn, hata etmerin» diýme. Seniňem bilmeýän zadyň bardyr.

«Men hiç kime yrsaramaryn, uruşmaryn, men köpügören adam» diýme. Seniňem tanamaýan adamyň, bilmeýän ýagdaýlaryň bardyr.

Eger sürüji bolsaň: «Men köp wagt bäri ulag sürýän, ýol hereketiniň kadalaryny şeýle gowy bilýän we ol...

Dowamy »

237 0
Edebiýat, 4 months ago


Atasyna meňzän ogul

Oglumyň dünýä inen günüdi. Men iş bilen bir ýere gitmeli bolupdym. Uçara ýetişmelidim. Käbir gaýragoýulmasyz işlerim bardy. Şonuň üçinem, men şol gün bäbekhana baryp bilmedim.

Aradan wagt geçdi. Meniň hemişeki başagaýlygymdy. Onýança oglum ýörjen-ýörjen bolup, dil çykardy. Ýarym-ýalta sözlem düzmegi öwrenensoň, oglum maňa bir gezek:...

Dowamy »

266 0
Edebiýat, 4 months ago


Okamagyň «pomodoro» usuly

Bu usul 1990-njy ýyllarda italiýaly Françesko Sirillo tarapyndan tapylýar. Ol bu usuly talyp ýyllarynda okuwa bolan ünsüni artdyrmak üçin ulanypdyr. Soň-soňlar ony başgalar hem ulanyp başlapdyr we meşhurlyk gazanypdyr. Françesko okanda, wagt tutmak üçin tegelejik gyzyl sagat ulanandygy üçin, onuň adyna «pomodoro usuly» diýip at beripdir.

Dowamy »

350 0
Bilim, 4 months ago


Meniň telewizor bolasym gelýär

“Kiçi ýaşly mekdep okuwçylaryny okadýan mugallymlaryň biri okuwçylaryna özleriniň isleg-arzuwy, näme bolasy gelýändikleri, Alladan näme dileýändikleri hakda düzme ýazmagy tabşyrypdyr. Sapak gutarandan soňra, mugallym okuwçylaryň ýazan ähli düzmesini öýde okamak üçin ýany bilen alyp gaýdypdyr. Okuwçylaryň ýazan her bir düzmesi mugallyma ýiti täsir e...

Dowamy »

261 0
Edebiýat, 4 months ago


15-nji noýabrda Türkmenabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş dabarasy geçiriler

Türkmenabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna «Türkmen gündogary» gazetinde bildiriş berdi.

Bildirişde aýdylyşy ýaly, şu ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenabat şäheriniň...

Dowamy »

349 1
Bilim, 4 months ago


Öýdäki gykylygyň çaga täsiri

Her bir maşgalada özboluşly mesele ýüze çykyp bilýär. Maşgala gatnaşyklarynda emele gelýän düşünişmezlikler we ýetmezçilikler öýdäki çagalara zyýan ýetirilmezden çözülmelidir. Çaga ene-atanyň arasyndaky dawa-jenjeliň sebäbini bilmeýänligi üçin, çagalyk dünýäsinde bu gykylygy özüçe çişirýär. Mysal üçin, ejesi balagyny ölleýän çagasyna gygyrýar, her...

Dowamy »

496 0
Tehnologiýa, 4 months ago