Dana sözler

Şer, erbet işleri edýän adamlar bilen ýoldaş bolmaň, olardan dost tutunmaň. Şeýle ýoldaş ýa-da dost tutunan ynsan salamatlygyny we rahatlygyny ýitirer.* * *Eger döwleti dolandyranyňda akyldarlara ýüz berip, olar bilen maslahatlaşsaň, ähli aýşy-eşret we lezzet saňa gulluk eder. Ylym eýelerinden ýüz öwürseň bolsa, döwl...

Dowamy »

472 0
Edebiýat, 9 months ago


OÝLANMA

Geçip barýan ýaşlygym,
Başym saňa gurbandyr.
Heser tapan joşgunym,
Bäri bärde durmandyr.

Ýaşaýyşa gönezlik
Çar tarapyň gözellik
Dünýä kime hezillik
Kimselere armandyr

Çykyp belent daglyga
Ylgamadym salgyma
Ýyl...

Dowamy »

378 0
Edebiýat, 9 months ago


Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy

Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy
Amerikaly urşujy Toni Fergýuson golaýda sport karýerasyny tamamlandygyny habar beren Konor Makgregor bilen göreşmek isleýändigini öz usuly bilen aýtdy. Ol özüniň “Twitter”-inde irlandiýaly urşuja “Maknagget duşenbe, UFC-niň abraýyny hasam belende galdyraly” diýen setirler bilen ýüzlenip, özara tutluşyk geç...

Dowamy »

450 1
Sport, 9 months ago


Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar

Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar
Dünýäniň 13 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan harby wekiller 24-nji iýunda Moskwadaky geçiriljek Gyzyl meýdançada 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe gatnaşarlar. Bu barada Russiý...

Dowamy »

454 1
Bilim, 9 months ago


Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňsem, Makgregor hökman dolanar”

Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňsem, Makgregor hökman dolanar”
Ýeňil agram kategoriýasynda UFC-niň wagtlaýyn çempiony Jastin Getji öň karýerasyny tamamlaýandygy barada üç gezek yglan eden Konor Makgregoryň dolanmagynyň mümkindigi baradaky pikirini aýtdy. Bu barada sport-express.ru habar berýär.
- Meniň pikirimçe, Konor dolanar. Oňa...

Dowamy »

502 1
Sport, 9 months ago


“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy

“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy
Russiýadaky “Türkmenhowaýollarynyň” wekilhanasy COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy sebäpli awiakompaniýanyň ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 2020-nji ýylyň 20-nji iýulyna çenli uzaldýandygyny habar berdi.
Ýatyrylan uçuşlaryň...

Dowamy »

610 2
Tehnologiýa, 9 months ago


Atajan Tagan kim Ömri we döredijiligi

Ussat ýazyjy Atajan Tagan 1940-njy ýylyň 15-nji maýynda, Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Murgap etrabynda daýhan maşgalasynda dünýä indi. Kakasy Tagan Öwez 1943-nji ýylda Beýik Watançylyk urşynda Orýol şäherinde wepat boldy. Geljekki ýazyjy Mary şäherindäki 10-njy orta mekdebi tamamlady. Okuwynyň arasynda iki ýyl Sowet goşunynyň hatarynda gulluk et...

Dowamy »

422 0
Edebiýat, 9 months ago


Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler

Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler
Aşgabatda Fransiýa Respublikasynyň Fransuz institutynda görnükli türkmen ýazyjysy Atajan Taganyň dünýäniň köp dillerine terjime edilen “Keseki ” atly taryhy we dokumental romana bagyşlanan suratlar bäsleşigi geçirildi.

Bu edebi eseri fransuz diline terjime etmek taslama...

Dowamy »

346 0
Edebiýat, 9 months ago


_ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär

Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär
Britan alymlary täze barlagyň dowamynda negatiw pikirleriň Alsgeýmer ölüm howply keseliň döremegine getirip bilýändigini ýüze çykardylar. Bu kesel ilki göze ilmeýän alamatlardan başlanýar, soňra wagtyň geçmegi bilen güýçlenýär. Bu barada oane.ws habar berýär.
Uni...

Dowamy »

422 0
Bilim, 9 months ago


«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar
«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatyň awtomobil gatnawalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze gatnaw ugurlaryny açýar.
2020-nji ýylyň 16-njy...

Dowamy »

631 4
Tehnologiýa, 9 months ago


Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar

Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar
Ýakynda Floridanyň Skripps ylmy-barlag institutynyň alymlary üýtgeşik bir çaklama bilen paýlaşdylar. Barlagçylaryň pikiriçe, koronawirus mutasiýa geçirýär we öňküsine garanda has ýokuşagan bolýar. Bu barada om1.ru habar berýär.
Koronawirusyň mutasiýa geçiren formasy...

Dowamy »

591 2
Bilim, 9 months ago


Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi

Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi
British Airways, Ryanair we EasyJet awiakompaniýalary ýurda gelýän ýolagçylara iki hepdelik karantini berjaý etmelidigi baradaky bildirilýän talap sebäpli britan hökümetini kazyýete berdi. Bu barada vedomosti.ru habar berýär. Awiagatnadyjylaryň pikiriçe, 8-nji iýunda güýje gir...

Dowamy »

394 0
Bilim, 9 months ago


Beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm

beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm
Ýapon we italýan alymlary kelle beýnisiniň işini gowulandyrmak üçin üç sany önümi atlandyrdylar. Bu önümleriň kabul edilmegi gartaşan adamlarda kognitiw funksiýalaryň ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler. Bu barada runews24.ru habar berýär.
Şeýle önümleriň birinjisi – kakao, sebäbi onuň miwesi b...

Dowamy »

486 0
Bilim, 9 months ago


Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider

Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider
Hüjümçi Zlatan Ibragimowiç “Milan” italýan futbol klubyndan gider. Ibragimowiçiň “Milanda” galmak mümkinçiligi futbolistiň klubyň baş müdiri Iwan Gazidis bilen dawasyndan soň barha azalýar. Bu barada euro-football.ru habar berýär. Öň, Ibragimowiç Iwan Gazidisi kluby ýaramaz...

Dowamy »

444 0
Sport, 9 months ago


Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi

ABŞ-daky tertipsizlikler sebäpli iri kompaniýalar ýüzi anyklaýjy tehnologiýalary ulanmakdan boýun gaçyrýarlar. Ilki IBM, indi bolsa Amazon we Microsoft kompaniýalary polisiýalara bu gurşawda olaryň önümini ulanmagy gadagan etdiler. Ol ýerde polisiýalaryň elinde tehnologiýa adamlaryň hukuklaryny we erkinliklerini çäklendirýär diýip hasaplaýarlar.

Dowamy »

433 0
Bilim, 9 months ago


Pandemiýa netijesinde Ýewropanyň has garyp düşen ýaşaýjyly ýurdy atlandyryldy

Koronawirus pandemiýasynyň täsiri sebäpli Ýewropada Gresiýanyň ýaşaýjylary maliýe taýdan has kynçylyk çekdiler. Bu barada Bloomberg agentligi Intrum AB şwed kompaniýasynyň pikir-soraşmasyna salgylanmak bilen ýazýar. Muny lenta.ru ýetirýär.
Şeýle-de, iň garyp düşen ýurt hökmünde Rumyniýa hem atlandyryldy. Skandinawiýada çökgünligiň negatiw n...

Dowamy »

490 1
Bilim, 9 months ago


UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy

UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy
UFC-niň iki agram derejede öňki çempiony Genri Sehudo Jastin Getjiniň Habib Nurmagomedow bilen göreşde nähili artykmaçlyklarynyň boljakdygy barada gürrüň berdi. Bu barada nevasport.ru habar berýär.
Onuň pikirine görä, Getjiniň loukikleri, ýagny aýagy bilen biline ýa-da i...

Dowamy »

520 0
Sport, 9 months ago


Yslam dini hakynda gysga wikipediýadan

Yslam yeke Tanryly ve supernational bir dindir. Yslam dinine ynanan adamlara Musulman diyilyar. Pygammeri Hezreti Muhammet'dir.

Yslam dünýä dinleriniň içinde iň ýaşydyr. Muňa garamazdan ol gaty giň gerim bilen dünýä ýaýran dindir. Yslam uýýan adamlaryň sany boýunça dünýäde ikinji ýerde durýan dindir. Sünnüler we şaýylar yslam dininde...

Dowamy »

804 13
Bilim, 10 months ago


Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar

Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar
Alymlar programmistleriň öňde goýlan meseläni çözen wagtlarynda beýnisiniň nähili işleýändigini anykladylar. Barlagyň awtorlary bolup Germaniýanyň Saar uniwersitetiniň hünärmenleri çykyş etdiler. Bu barada dni24.com habar berýär.
Eksperimentiň çäklerinde synagdan geçýä...

Dowamy »

505 0
Bilim, 10 months ago


Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler

Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler
Singapur hökümeti ähli ýaşaýjylary koronawirusy bar bolan adamlar bilen aragatnaşyk eden adamlary hasaba almaga ukyply bolan dakylýan elektron gurluşlar bilen üpjün etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Reýter agentliginiň žurnalistlerine salgylanmak bilen reg...

Dowamy »

419 0
Bilim, 10 months ago


Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin radioteleskopy işe girizmegi meýilleşdirýär

Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin radioteleskopy işe girizmegi meýilleşdirýär
Hytaý galaktikalaryň emele gelşini we ewolýusiýany, garaňky materiýany öwrenmek hem-de ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin Guýçžou welaýatynda Týanýan (“Asman gözi”) ady bilen hem belli bolan dünýäniň iň uly radioteleskopyny FAST-y (Five hundred meter Apert...

Dowamy »

637 11
Bilim, 10 months ago


Germaniýada işsizlik 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi

Germaniýada işsizlik 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi
Germaniýada işsizlik geçen aýda 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi, çünki kompaniýalar koronawirus pandemiýasynyň döreden çökgünligi sebäpli müňlerçe iş orunlaryny kemeltmegi dowam etdirdiler. Bu barada vesti.ru habar berýär.
Maý aýynda işsizleriň sany...

Dowamy »

462 1
Bilim, 10 months ago


Ilkinji milliarder futbolçy

Ilkinji milliarder futbolçy
“Ýuwentus” toparynyň super ýyldyzly, portugaliýaly futbolçynyň şu wagta çenli gazanan girdejisi 1 milliard dollara ýetdi. Bu barada Forbes žurnaly habar berýär. Şeýlelikde, super ýyldyz 1 milliard dollar girdeji gazanan ilkinji futbolçy boldy. Ronaldodan öň diňe 2 türgene 1 milliard dollarlyk girdeji gazanmak başa...

Dowamy »

535 2
Sport, 10 months ago


«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär
«Türkmendemirýollary» agentlgi Türkmenistanyň çäginde sanitariýa-epidemiologiýa abadançylygyny berkitmek maksady bilen, gatnawlaryň käbir ugurlarynda syýahat üçin zerur bolan resminamalaryň sanawyna üýtgeşmeler girizdi. Üýtgeşme girizilen ugurlar onlaýn bilet satyn alnan wagty...

Dowamy »

659 0
Sorag-jogap, 10 months ago


Mundan 4 ýyl ozal...

Mundan 4 ýyl ozal...
Mundan 4 ýyl ozal, has takygy 2016-njy ýylyň 3-nji iýundan boks sportunyň ägirdi, ähli zamanalaryň iň ökde boksçylarynyň hatarynda öňdäki orny eýeleýän Muhammad Ali aradan çykdy. 1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Kentuki ştatynyň Luizwill şäherinde dünýä inen Muhammad Ali 18 ýaşynda professional boksa başlaýar. 1960-njy...

Dowamy »

489 1
Sport, 10 months ago