PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY

PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY

Türkmen halkymyzda sözüň piri hasaplanylýan akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň diňe bir paýhas dürdänesi bolan şygyrlary däl, eýsem, onuň özi hakyndaky rowaýatlar hem halkyň diliniň senasydyr. Beýik söz ussadymyzyň sarpasyny hasda belende göterýän şol rowaýatlar hem şahyrana döredijiligi deýin nesillerden...

Dowamy »

347 0
Edebiýat, 7 months ago


Söý­gä jüp söý­gi me­niň jo­ga­bym

Dur­muş­da adam gat­na­şyk­la­ry ýa­ly gy­zyk­ly zat bar­my­ka? Sa­ňa düý­bün­den nä­ta­nyş adam­la­ryň soň­lu­gy bi­len, mäh­ri­ban adam­la­ra öw­rü­lip git­me­gi – yk­ba­lyň iň şow­ly sa­hy­pa­la­ry bo­lup, sa­ňa ju­da eziz ýat­la­ma bo­lup gal­ýar… Ýok, men adam­la­ryň ýan­ýol­da­şy ba­ra­da söh­bet aç­mak­çy däl. Baş­ga bir mu­kad­de­s­lik ha­k...

Dowamy »

400 0
Edebiýat, 7 months ago


Kiçijik h e k a ý a l a r

Agzybir maşgala
Iki maş­ga­la goň­şu­lyk­da ýa­şa­ýan eken. Ola­ryň bi­rin­de är-aýal hä­li-şin­di öý­ke­le­şýän eken, beý­le­ki­sin­de bol­sa, he­mi­şe söý­gi, öza­ra dü­şü­niş­mek we agzybirlik hö­küm sür­ýän eken.
Öz­di­ýen­li öý bi­ke­si goň­şu­la­ry­nyň nä­dip ag­zy­bir ýa­şap bil­ýän­dik­le­ri­ne hiç-hi­li dü­şü­nip bil­män­dir...

Dowamy »

436 0
Edebiýat, 7 months ago


Ne­si­hat­ly he­ka­ýa­lar

Söý­gi­niň hemralary

Bir ze­nan öýü­niň eý­wa­ny­na eşik ser­mä­ge çy­kan­da, how­lu­sy­nyň ag­zyn­da­ky ke­se otur­gyç­da dyz­la­ry­ny epen üç ýa­şu­la gö­zi düş­ýär.
– Eger-de siz ýa­daw bol­sa­ňyz, içe­rik gir­ip, çaý-suw içiň! – di­ýip, göw­na­çyk ze­nan mü­rä­het ed­ýär.
– Bi­ziň hem­mä­miz bi­le­lik­de öýe gi­rip...

Dowamy »

484 0
Edebiýat, 7 months ago


Gysga hekaýalaryň ussady

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy, «gys­ga he­ka­ýa­lar» žan­ry­nyň ta­ny­mal us­sa­dy O. Gen­ri­niň ha­ky­ky ady Wil­ýam Sid­neý Por­ter bo­lup, 1862-nji ýy­lyň 11-nji sent­ýab­ryn­da ABŞ-nyň De­mir­ga­zyk Ka­ro­li­na şta­ty­nyň Grins­bo­ro şä­he­rin­de luk­man maş­ga­la­syn­da dün­ýä in­ýär. Ol üç ýa­şyn­da­ka eje­si ara­dan çy­kyp, daý­za­sy­nyň ter­bi­ýe­...

Dowamy »

293 0
Edebiýat, 7 months ago


AHMET ÝASAWY WE ONUŇ ESERLERI HAKYNDA GYSGAJYK KYSSALAR

Nirede görseň göwni galany, mehlem bol,

Şonuň ýaly gaýgyly ýolda galsa, ýoldaş bol.Sansyz-sajaksyz şygyrlary bolan we sopyçylykda türki dillerinde gepleýänleriň düşünip biljek dilinde şygyrlar ýazmaklygyň kerwenbaşysy hasaplanýan Ahmet Ýesewi, häzirki güne çenli gelip ýeten maglumatlar...

Dowamy »

390 1
Edebiýat, 7 months ago


Adam­la­ry söý­mek – uly hü­när­dir…

Elim­de Gur­ban­na­zar Ezi­zo­wyň ki­ta­by. Se­tir­le­ri yzar­lap otyr­kam, göz­le­rim bi­yg­ty­ýar iki se­tir­de sak­lan­dy ga­laý­dy.

Adam­la­ry söý­mek – ýe­ňil iş däl­dir,
Adam­la­ry söý­mek – uly hü­när­dir…

Bu se­tir­ler, me­ge­rem, di­ňe me­ni däl, okan her bir ada­my pi­kir­len­dir­ýän bol­ma­ly. Çyg­ry...

Dowamy »

313 0
Edebiýat, 7 months ago


Yk­ba­lyň peş­ge­şi

(He­ka­ýa)
Bu şa­ýy­lyk­la­ryň her bi­ri­si bak­gal, gök sa­ty­jy we gas­sap bi­len söw­da­la­şy­lyp jem­le­nip­di. Bir dol­lar seg­sen ýe­di sent. Hem­me­si şu­lar­dy. Onuň alt­myş sen­ti hem bir sent­lik şa­ýy­lyk­lar­dan yba­rat­dy. Kä­wagt sa­ty­jy­la­ryň özü­ni gys­ganç­lyk­da aýyp­la­ma­la­ryn­dan äti­ýaç edip, utan­jyn­dan ýü­zi gy­za...

Dowamy »

342 0
Edebiýat, 7 months ago


Meş­hur sa­zan­da­la­ryň dur­mu­şyn­dan

Sy­na­ny­şyp gö­rä­ýiň…
Ýaş Mo­sart ýe­di ýa­şyn­da­ka Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde kon­sert be­ren­de, on dört ýaş­ly bir ýet­gin­jek onuň ýa­ny­na ge­lip­dir.
– Siz ga­ty üýt­ge­şik saz çal­ýar­sy­ňyz! Men hiç ha­çan şu­nuň ýa­ly saz çal­ma­gy öw­re­nip bil­me­sem ge­rek.
– Nä­me üçin? Siz he­niz ýaş ahy­ryn. Sy­na­ny­ş...

Dowamy »

350 0
Edebiýat, 7 months ago


Yn­san bol­ma­gyň ka­da­la­ry

1. Siz bu dün­ýä gel­ýär­si­ňiz. Siz öz keş­bi­ňi­zi sö­ýüp ýa-da söý­män bi­ler­si­ňiz, ýö­ne ýa­şan döw­rü­ňiz­de he­mi­şe onuň bi­len bi­le ga­lar­sy­ňyz.
2. Siz sa­pak alar­sy­ňyz. Siz dur­muş diý­lip at­lan­dy­ry­lan res­mi bol­ma­dyk gi­je-gün­diz oka­dyl­ýan mek­de­be ka­bul edil­di­ňiz. Her gün bu mek­dep­de si­ze sa­pak al­ma­ga müm...

Dowamy »

330 0
Edebiýat, 7 months ago


Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat

Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat
Mekdep okuwçysynyň durmuşyny nähili ýeňilleşdirmeli? Bu sorag bilen köp ene-ata ýüzbe-ýüz bolýar. Aslynda, bu aňsat. Munuň üçin okuwçynyň gününi dogry meýilleşdirmek we hünärmenleriň maslahatlaryny okamak ýeterlik.

1. Hiç haçan çagany bir wagtda hem birinji synpa, hem ha...

Dowamy »

516 1
Bilim, 7 months ago


Gysga hekayalar

Ja­han­keş­de

Men oňa ýo­luň çat­ry­gyn­da ga­bat gel­dim. Bu ada­myň eg­nin­de ýa­pyn­ja­sy, elin­de bol­sa, ha­sa­sy bar­dy. Onuň köp hor­luk çe­ken­di­gi ýü­zün­den bil­dir­ýär­di. Ho­şa­maý sa­lam­la­şa­ny­myz­dan soň, men oňa:
– Öýe ba­ra­ly, bi­ziň myh­ma­ny­myz bol! – di­ýip, tek­lip et­dim.
Ol yla­laş­dy. Aýa­ly...

Dowamy »

408 1
Edebiýat, 7 months ago


Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy

Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy
Hytaýyň Guançžou lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary gündiz bir sagatdan artyk uklamak ölüm howply diýen netijä geldiler. Bu barada MedicalXpress tarapyndan çap edilen press-relizde aýdyldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Barlagçylar 20-den gowrak ylmy işiň maglumatlaryny jemlediler...

Dowamy »

532 0
Bilim, 7 months ago


Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy

Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy
Biologiýa ylymlarynyň doktory Wladimir Dorohow "Weçernaýa Moskwa" bilen bolan söhbetdeşlikde dynç almak üçin gündiz näçeräk uklamalydygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Onuň sözlerine görä, günüň dowamynda, takmynan, 20 minut ýatmak ýeterlikdir.

"20 minutdan...

Dowamy »

425 1
Bilim, 7 months ago


Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi

Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi
Ekwadorly Hulio Sezar­ Mora (110 ýaşynda) w­e Waldramina Kinteros­ (104 ýaşynda) häzirk­i wagtda ýaşap ýören ­iň garry är-aýal hökm­ünde ykrar edildi. Bu­ barada Euronews haba­r berýär.

Hulionyň doganoglany ­olary 1934-nji ýylda ­tanyşdyrypdyr. Olaryň­ arasy...

Dowamy »

663 1
Täzelikler, 7 months ago


Türkiýede koronawirusyň has üýtgän genleri tapyldy

Türkiýede koronawirusyň has üýtgän genleri tapyldy
Türkiýeden genetikleriň we epidemiologlaryň topary täze görnüşli koronawirusyň ýygy-ýygydan üýtgeýän genini kesgitlediler. Alymlar üýtgän wirusyň hassahanalardan akar suwa ýa-da jemgyýetçilik ulaglaryna düşmeginiň heläkçilikli netijelere getirip biljekdigini duýdurýarlar. Bu barada infosmi.n...

Dowamy »

447 1
Bilim, 7 months ago


POEZIÝA

Iň gözel gyzlaryň gözlerinde sen,
Hemem bägül ýaly ýaňaklarynda.
Ot ýaly oglanlaň sözlerinde sen,
Heniz syrylmadyk eňeklerinde.

Aýlanyp durşunda bu täsin dünýäň,
Arzuwyň guş bolup barşynda bar sen.
Birden-ä sen bizi güldürip bilýäň,
Birden bolsa gözümizi ýaşlar sen.

Bahar ýapra...

Dowamy »

287 2
Edebiýat, 7 months ago


BAGT NÄMEDE?

BAGT NÄMEDE?

Şägirt halypasyndan: «Bagt pulda däl» diýen söz näderejede hakykata laýyk gelýär?» diýip sorapdyr.
Halypasy munuň dolulygyna hakykata laýyk gelýändigini aýdypdyr. Muny subut etmekde müşgillik ýok. Çünki, pula düşek satyn alyp bilersiň, emma uky satyn alyp bilmersiň, nahar satyn alyp bilersiň, emma işdä satyn alyp...

Dowamy »

400 0
Edebiýat, 7 months ago


ÝODA SEREDIŇ!

ÝODA SEREDIŇ!

Gije ok geçmez jeňňel diýilýän gür tokaýda azaşan iki sany adam barada eşidipdim. Ol juda howply tokaýmyşyn: ýyrtyjy, ýabany haýwanlaryň mesgeni, özi-de gözedürtme tümlükmişin. Olaryň biri akyldarmyşyn, beýlekisi, müňkürmişin.
Birden gök gübürdäp, ýyldyrym çakypdyr. Şonda müňkür asmana, akyldar bolsa ýagty düşen...

Dowamy »

359 0
Edebiýat, 7 months ago


OÝLANMAN SÖZLESEŇ...

OÝLANMAN SÖZLESEŇ...

8-nji synpda okaýardym. Men mugallymyň öňündäki partada oturýardym. Bir gezek arakesme bolsa-da, daşaryk çykman otyrkak, yzky partalaryň birinde oturýan oglan synpdaşym eli kitap-depderli geldi-de, “Homaýewa, biz haýsy temany geçdik” diýdi. Men geňirgenmek bilen onuň ýüzüne bakdym-da, hiç hili pikirlenmän, şu söz...

Dowamy »

483 1
Edebiýat, 7 months ago


Gowy goşgulardan

Şeyle golay yaşasa-da bir wagtlar,
Käte ayra düşyär adam-adamdan.
Seniň bilen bile geçen pursatlar
Ömürbaky çykmaz meniň yadymdan.
Läläm, seni ömürbaky unutman,
Biler bolsaň, şu zeyilli yigit men.

Senem yüregiňde saklasaň adym,
Öňküdenem artar kalbymda şadym,
Birdenem... unudyp, alaysa...

Dowamy »

296 0
Edebiýat, 7 months ago


Goşgy setirleri

Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir...

Dowamy »

294 0
Edebiýat, 7 months ago


Goşgy

Ýigidiň ýüregi
ýanyp duran ot.
Eý,gözel gyz, seresap
golaýlaşsaň,ýakmagy mümkin,
bol, seresap.
Oda
bar,ne-de bir ynsap.
Onda ne haýa
Ýigidiň
Hanjar bilen
ýüregi-ýiti bir hanjar,
gyz,seresap bol,seresap,
bolsa oýun etmek kyn.
Eý,gözel
Awunmagyň juda

Dowamy »

241 0
Edebiýat, 7 months ago


"Garasharmyn?!"

Gitsem eger yarym uzak erlere
Geljegimi duyup yar garasharmyn?!
Bilmesem gurleship gormesen meni
Gorshjegimizi bilip yar garasharmyn?!

Seni soyse ozge yigit soygusin aytsa
Soyyan diyip oz erkine goymasa
Gelip senden jogabyny sorasa
Soyyanim bar diyip mana garasharmyn?!

Gunler g...

Dowamy »

292 1
Edebiýat, 7 months ago


Kör söýgi 6- nji bölüm

Ellerini silkip, onuň sözlerini böldi:
—Men edepsizlik etme kemini goýmadym, Bibi! Sen durmuşa çykmandyň... men şol wagtlar oňa hatam ýazdym... Saňa-da diýmäge utandym-da... hut öz elim bilenjik özüne berdim.—Bibi demini alman diňleýärdi. Sadap, hamala, bu zatlary doly aýtmaga güýjüniň ýetmezinden çekinýän dek, çalt-çalt gepläp dowam etdi.—O...

Dowamy »

406 1
Edebiýat, 7 months ago