Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler

Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler
Hytaý koronawirusdan 2575 meýletinçide bäş sany dürli sanjymyň üstünlikli synagy barada habar berdi. Eger-de mundan soňky synaglar hem üstünlikli bolsa, onda kliniki synaglaryň ikinji tapgyry iýula çenli tamamlanar, bu barada RIA Nowosti agentligine salgylanmak bilen lenta.ru ha...

Dowamy »

165 0
Bilim, 1 month ago


Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy

Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy
Nýu-Ýorkdaky auksionda rekord möçberli $560 müňe basketbolçy Maýkl Jordanyň sport aýakgaby satyldy. Bu barada ren.tv habar berýär.
Onuň aýakgaby satyjylaryň çak edişinden hem dört esse ýokary baha satyldy diýip, Sotheby’s auksion öýi habar berýär. Sotheby’s...

Dowamy »

220 6
Sport, 1 month ago


«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy
«Türkmenhowaýollary» agentligi dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagy zerarly halkara gatnawlaryny bes etmeginiň möhletini şu ýylyň 20-nji iýunyna çenli uzaltdy. Bu barada ArzuwNews habar berýär.
Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna pe...

Dowamy »

469 6
Täzelikler, 1 month ago


Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler

Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler
Hýustendäki Beýlor lukmançylyk kollejiniň alymlar topary kör adamlara harplaryň suduryny “görmäge” mümkinçilik berýän beýni implantatyny döretdiler. Bu barada discover24.ru habar berýär.
Özboluşly beýni implantatyň kömegi bilen görejini ýitiren adamlar ýörite wid...

Dowamy »

262 3
Bilim, 1 month ago


Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar
Apple amerikan kompaniýasy üçin ýarym geçirijileri ýola goýujy hasaplanýan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Arizonada $12 milliarda mikroshemalaryň önümçiligi boýunça kärhana gurmakçy bolýandygyny mälim etdi. Kompaniýa şeýle etmek bilen 1600 sany täze iş ýerlerini...

Dowamy »

194 0
Täzelikler, 1 month ago


Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär

Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär
Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär. Ýurtlaryň arasyndaky düşünişmezlik awstraliýa hökümetiniň COVID-19 epidemiýasynyň sebäbini derňäp başlamaklygy esasynda ýüze çykdy. Şol sebäpli Hytaý Awstraliýany demir we beýleki magdanlaryň importundan ýüz öwür...

Dowamy »

164 0
Bilim, 1 month ago


Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar

Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar
Kiçi biznes üçin maslahatlar serwisiniň analitikleri dünýäde ilkinji dollarly trillioner Amazon kompaniýasyny esaslandyryjy Jeff Bezos bolar diýip hasaplaýarlar. Bu barada Comparisun serwisine salgylanmak bilen gazeta.ru habar berýär.
Hünärmenleriň hasaplamasy boýu...

Dowamy »

159 0
Bilim, 1 month ago


Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär

Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň hökümet mejlisinde habar berşi ýaly, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan Hazaryň kenarynda, Awazada hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda tomus döwründe syýahatçy...

Dowamy »

189 0
Bilim, 1 month ago


Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy

Tramp Huawei bilen işleşmeklige gadaganlygy ýene bir ýyl uzaltdy
ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň gol çeken kararyna laýyklykda, amerikan kompaniýalaryna milli howpsuzlyga howp salýan guramalaryň telekommunikasion-enjamlaryny ulanmak gadagan edilýär. Bu barada The Verge web-saýtyna salgylanmak bilen ko.ru habar berýär.
Resminama la...

Dowamy »

286 2
Tehnologiýa, 1 month ago


Täçmahal

Hindi şahyr: “Adamlar iki topardyr. Täçmahaly görenler we görmedikler” diýär. Elbetde ýöne ýere dünýäde ýedi täsinligiň biri bolmandyr. Ýek-tükleriň “Görenem puşman,görmedigem “diýän ýedi täsinligiň biri bolan Täçmahala, “Görmäge göz gerek,taryp etmäne söz” diýänler köp.

Şah Jihan 10 ýaşynda doglan gününe berilen altynlaryň sany-saja...

Dowamy »

335 8
Edebiýat, 1 month ago


BU DERDI

Keşt eýledim, gezdim yşkyň dagynda,

Ne beladyr, kimse çeker bu derdi.

Yşk dagyn assalar gögüň boýnundan,

Gök titreýip, çeke bilmez bu derdi.Yşk eser etmese, ýanmaz çyraglar,

Yşka düşse, guşlar eňrär, gurt aglar,

Egiler haýbatly, kuwwatly dagl...

Dowamy »

185 0
Edebiýat, 1 month ago


GÖRDÜŇMI

Ýagty salar gider zulmat tününde,

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!

Bahar eýýamynda, heýhat gününde

Meniň sahypjemalymny gördüňmi?!Anka sypat turup, “Hüw!” diýip galkan guş.

Gijesi tirikdir, gündizi bihuş,

Redaly jindeli, egni hyrka puş,
...

Dowamy »

127 0
Edebiýat, 1 month ago


Bady sebani görsem

Dehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt edip,

Dowamy »

123 0
Edebiýat, 1 month ago


Äleme belgilidir

Dostlar-a, dostum meniň şirin jandan söýgülidir,

Jan kibi pynhan jahanda äleme belgilidir.Baş bile barsam aňa, handan olursa güzeri,

Tutsam ol ýerde watan, ol ýer ki anyň ýoludyr.Diýrdi ýar: Men aşygym öz elim le katl edem,

Andan owwal gam...

Dowamy »

120 0
Edebiýat, 1 month ago


Türkiýe koronawirus sebäpli syýahatçylar üçin gapylaryny ýapmak islemeýär

Türkiýe koronawirus sebäpli syýahatçylar üçin gapylaryny ýapmak islemeýär
Türkiýe 2020-nji ýylyň tomus möwsüminden başlap, “Sagdyn syýahatçylygyň şahadatnamasy” meýilnamasyny işe girizmek bilen, daşary ýurtlar üçin öz serhetlerini açmak isleýär. Bu barada RiaNowostiniň alan ýurduň medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoýyň beýann...

Dowamy »

165 1
Bilim, 1 month ago


TSMC we Intel ABŞ-da çipleriň önümçiligi boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýär

TSMC we Intel ABŞ-da çipleriň önümçiligi boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýär
TSMC taýwan ýokary tehnologik kompaniýasy we Intel amerikan kompaniýasy ABŞ-nyň territoriýasynda integral mikroshemalaryny taýýarlamak boýunça kärhana gurmagy meýilleşdirýärler. Bu barada “The Wall Street Journal” neşirine salgylanmak bilen monavista.ru habar ber...

Dowamy »

131 0
Bilim, 1 month ago


«Boeing-iň» ýolbaşçysy ABŞ-da awiagatnawlary dikeltmek boýunça pikirini aýtdy

«Boeing-iň» ýolbaşçysy ABŞ-da awiagatnawlary dikeltmek boýunça pikirini aýtdy

Amerikan awiakompaniýalarynyň ýolagçy gatnawlarynyň göwrümi 2020-nji ýylyň ahyryna çenli koronawirus pandemiýasyndan ozalky derejesinden maksimum 50%-e çenli ýetiriler diýip, Boeing awiagurluşyk korporasiýasynyň ýolbaşçysy Dewid Kelhun NBC kanalyna beren in...

Dowamy »

126 0
Bilim, 1 month ago


Saudi Aramco kompaniýasy I çärýekde 25% arassa girdejisini ýitirdi

Saudi Aramco kompaniýasy I çärýekde 25% arassa girdejisini ýitirdi

Saud Arabystanyň Saudi Aramco nebit döwlet kompaniýasynyň arassa girdejisi 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ýyllyk aňlatmasynda 25%, ýagny 16,661 milliard dollara çenli pese düşdi, ýöne 2020-nji ýyl üçin maliýe çykdajylary boýunça çaklama 25-30 milliard derejesinde s...

Dowamy »

129 0
Bilim, 1 month ago


«PSŽ-niň» futbolistleri Liga 1-de gazanylan ýeňşiň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary alarlar

«PSŽ-niň» futbolistleri Liga 1-de gazanylan ýeňşiň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary alarlar
“Pari Sen-Žermen” fransuz klubynyň futbolistleri 2019/20-möwsümiň Liga 1-inde gazanan ýeňşiniň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary sowgat hökmünde alarlar. Ýatladyp geçsek, möwsüm koronawirus pandemiýasy sebäpli doly tamamla...

Dowamy »

210 0
Sport, 1 month ago


Fergýuson Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy

Fergýuson Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy
Garyşyk başa-baş göreşiň (MMA) amerikaly göreşijisi Toni Fergýuson 9-njy maýda UFC 249 turniriniň çäklerinde geçen göreşde özüniň watandaşy Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy, bu barada dixinews.ru belläp geçýär.
Turnir tamamlanandan soň, Fergýuson şeýle diýdi: “Men H...

Dowamy »

213 0
Bilim, 1 month ago


Alymlar ýangyjy suwdan öndürmek üçin gurluş döretdiler

Alymlar ýangyjy suwdan öndürmek üçin gurluş döretdiler

Dünýäniň ähli ýerinden alymlar wodorod ýangyjyny suwdan almagyň netijeli usulyny tapmaga synanyşýarlar. Tehasda Raýs uniwersitetiniň hünärmenleri bu ýumşy ýerine ýetirip biljek Gün energiýasynda işleýän gurluşy döretdiler. Bu barada news.ru habar berýär.
“Science Alert” n...

Dowamy »

148 0
Bilim, 1 month ago


Türkiýe daşary ýurtly syýahatçylary täze düzgün boýunça kabul eder

Türkiýe daşary ýurtly syýahatçylary täze düzgün boýunça kabul eder
Türkiýe Respublikasy tomus möwsüminiň gelmegi bilen syýahatçylyk pudagyny işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üçin ýurduň käbir ministrlikleri, şol san-da Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi sagdyn syýahatçylyk sertifikasiýa meýilnamasyny ýola goýmagy maksat edinýär. Bu...

Dowamy »

140 0
Bilim, 1 month ago


«Türkmenhowaýollary» Aşgabat — Balkanabat howa gatnawyny ýatyrdy

«Türkmenhowaýollary» Aşgabat — Balkanabat howa gatnawyny ýatyrdy

2020-nji ýylyň 11-nji maýyndan «Türkmenhowaýollary» agentligi Aşgabatdan Balkanabada gatnaýan gatnawy ýatyrdy. Mundan öň, bu gatnaw hepdede 2 gezek amala aşyrylýardy. Bu barada agentligiň habaryna salgylanmak bilen ArzuwNews habar berýär.

«Türkmenhowaýoll...

Dowamy »

277 2
Bilim, 1 month ago


Hytaýda syýahatçylyk gaýtadan dikelýär

Hytaýda syýahatçylyk gaýtadan dikelýär

Hytaýda syýahatçylyk ýene-de dikeldilip başlandy. Içerki bazarda aýlanýanlaryň sany 23 mln adamdan geçdi, bir günüň dowamynda olar 1,3 mlrd dollardan gowrak sarp etdiler. Syýahatçylar HHR-iň territoriýasyndaky ajaýyplyklaryň 70%-ine barmaga, aýlanmaga mümkinçilik gazandylar. Bu barada Euronews h...

Dowamy »

142 0
Bilim, 1 month ago


Superkompýuter COVID-19-a garşy has netijeli serişdeleri tapdy

Superkompýuter COVID-19-a garşy has netijeli serişdeleri tapdy

Maýns uniwersitetiniň alymlary koronawirus infeksiýasy bilen göreşde has netijeli serişdeleri anyklamak üçin MOGON II superkompýuterini peýdalandylar, bu barada REN TW-kanalyna salgylanmak bilen Trend habar berýär.
Barlag işi iki aý dowam etdi. Onuň netijeleri uni...

Dowamy »

176 0
Bilim, 1 month ago