Kör söýgi 5- nji bölüm

—Gyzym, düşeklerimi ataweri, ýataýyn men...
Sadap edaly gepledi:
—Bolýa, kaka... Çaýam-a demläp goýupdym...
—Aý, ýok, çaý meýlim ýok—diýip, Myrat aga içki jaýa geçensoň jogap gaýtardy.—Olarda çaý içme keýpinden çykdyk.
Sadabyň ejesi Abat daýza bilesigelijilik bilen adamsyna ýüzlendi:
—Goňşular nämä çagyrypdyrlar?...

Dowamy »

350 0
Edebiýat, 7 months ago


Kör söýgi 4- nji bölüm

Daşardaky tagta sekiniň üstünde kimdir biri ýatyrdy. Ýöne Sadap onuň kimligini bilip bilmedi.
Ol diýseň kän oturdy. Daňdana golaý ejesi Abat daýza çykdy.
—A gyz, näme işleýäň bu ýerde?—diýip, Abat daýza jaýyň düýbünde çugutdyryp oturan gyzynyň ýanyna baryp, howsala bilen pyşyrdady.—Kakaň göräýse nätjek?!
Öňem göwün maksadyna ýe...

Dowamy »

376 4
Edebiýat, 7 months ago


Kör söýgi 3- nji bölümi

Ese-boýa galyp, Sylap ýigit dagy bolmady. «Tüýs çynar ýaly» diýilýänlerden boldy. Onuň nurana keşbem, salykatlylygam köplere «gaýry dur» diýýärdi. Ýigidiň adam dilden-dile geçýärdi, agyzdan-agza. Obada ony sylamaýan ýokdy. Ady mydama «Sylap jandy».
Ýigidiň ýekeje kemi bardy. Ol ýaşynyň eýýäm otuza golaý at salýandygyna seretmezden, öý-işik b...

Dowamy »

423 5
Edebiýat, 7 months ago


Kör söýgi 2- nji bölüm

Sadap bilen Sylabyň toýy hem iliňkiden üýtgeşik bolmady. Kemem bolmady, artygam. Adaty, döwrebap türkmen toýy boldy. Ýöne birje zat üýtgeşik boldy: öňki toýlaryň ählisinde agzyna suw alan dek oturyp gidýän kolhozyň başlygy Baba aga söz sözledi. Ba-aý, onuň gepläýşini dagy diýseňiz-läň! Sylaby asyl ýerde-gökde goýmady.
—Sylap ýaly gowy ogul d...

Dowamy »

355 0
Edebiýat, 7 months ago


Kör söýgi 1-nji bölüm

Sadap böwrüne dürtülen dek, tisginip oýananda, daň saz berip, töwerek gowy ýagtylypdy. Muňa gyzyň ýüregi aşak gaçana döndi. Gözlerini töwerege aýlady. Öňküje ýerinde goluny ýassanyp, düşeksiz-ýassyksyz uklap ýatan Sylaba nazary düşende, huşy ýerine geldi. Hasanaklap, gupbaly tahýasyny gözledi. Ony geýensoň, ýene öňküsi dek edip, ak ýüň ýaglygy maňl...

Dowamy »

411 0
Edebiýat, 7 months ago


Diri ölüm (bolan waka)

Alyşir Zülfiýany görmäge çekinýärdi. Ol ýöne beren sözinde tapylmak üçin öz boýnundaky daşary ýurtdan ýörüte Zülfiýa üçin ýasadyp gelen altyn zynjyryn hökman gowşurmalydy. Onyň basym toýydy.
Ýöne Zülfiýaň özini nähili garşylajagy belli däldi
Ýüregine daş baglap öz 4 ýyllap söýen gyzyny görmäge gitdi.
Oňa öz diliň bilen bagtly...

Dowamy »

484 1
Edebiýat, 7 months ago


BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy

BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus brifingde COVID-19 hem-de 1918-nji ýyldaky «ispan dümewi» bilen bagly ýagdaýy deňeşdirip, häzirki pandemiýanyň tamamlanjak möhletini hasaplady. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

«Biziň ýagda...

Dowamy »

765 3
Edebiýat, 7 months ago


Gonamçylykdaky adam ady ýazylan ýarty kerpiç (bolan waka)

Işe barýan ýolymyň gyrasynda bir gonomçylyk bar.
Men şo taýdan her gezek işe gidemde özümçe ýatanlara aýat okap geçýardim
Bu gün howa gaty yssysy.
Jokrama ýalyn öwüsýardi.
Menem, öýe irräk gel täze gelin çagyrýas diýensoňlar, işden irräk jogap alyp gaýdym
Ýolymy has-da ýakynlatmak üçin ýaňky öwülýaň içi bilen, u...

Dowamy »

591 1
Edebiýat, 7 months ago


Okalmadyk hat ( bolan waka oýlanlasy)

Gözüm agyrýar,diýip jaň edeňde ýüregim awady, saňa bildirmejek bolup zordan dymdym
Göziňe näme boldy, gije birden soň agşam nireden gelýärdiň,diýip soramda, ýüziň ugryna dost oglanyň bäbegin ýuwdyk, diýipdiň, daňdan tuzuryp bolsa gözüm agyryar diýýaň...
Indi 7 aýyň içidir, men seniň bilen gepleşip ýörenime, ýöne şonda- da her gezek...

Dowamy »

488 1
Edebiýat, 7 months ago


Almaly berhiz howply — «Rospotrebnadzor»

Almaly berhiz howply — «Rospotrebnadzor»
«Rospotrebnadzor» diňe almadan ybarat bolan berhizleriň saglyga howp salýandygyny duýdurdy. Şeýle ýagdaýlarda bedene aşa köp süýüm girýär, bu bolsa kolit, baş we gastrit kesellerini güýçlendirýär diýip, edaranyň metbugat gullugy habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

«Almada gaty süýü...

Dowamy »

355 2
Bilim, 7 months ago


Okunmeli boljak ekenim...

Ol gyz bilen
çynym aýtsam nädip tanyşyp, nädip oňa öwrenşenimi bilmän galypdyrn. Tanyşan
wagtlarymyz ilki salam-selimden başga zat soralanogamdy. Bilemmok, şol gyz hiç
hili gurlemesede diýseň özüne çekdi. Ýuwaşjadan sadady.

Ýok men ony
söýdüm diýsem ýalan sözledigim bolar, söýmedim diýsemem ýalan. Ony özüm...

Dowamy »

511 1
Edebiýat, 7 months ago


Öý dermanhanajygy

Her bir maşgalada öý dermahanasy hökman bolmaly
Zerur bolan wagty lukman gelýançä her adam ilkinji kömegi bermani bilmeli
Kähalatda lukman gerekdäl agyrylar hem bolup bilýar. Onuň uçin lukman çagyrmak zerurlygy hem ýok.
Meselem nahar bişirip otyrkaňyz bilmezlikde eliňizi pyçaga kesdirdiňiz, gelegsizlik etmän, derrew öý dermanh...

Dowamy »

331 1
Bilim, 7 months ago


1-nji sentýabr duýgylary

Bu goşgy meniň iň gowy görýän goşgylarmyň biri we ony şu gün ýagny 1-nji sentýabr "Bilimler we talyp ýaşlar" güniniň öňisyrasynda siz bilen paýlaşmak isledim

1-nji senýabr.

Ýakymly duýgulaň güni,
Synpa dolýan juwan ýürekler bilen
Iň süýji umytlaň ýürklermize
Atygsap-atygsap dyňzaýan güni.
...

Dowamy »

317 0
Bilim, 7 months ago


1-nji sentýabr we Mährijik (bolan waka)

Irden adaty günler ýaly ertirlik edinip işe gideýin diýip eşiklerim geýenim hem şoldy welin ,maňlaý goňşymyz Täzegül gelnejem ylgap geldi
- işe gitman ekeniň Mähra bir zada bolýar,gyzgyny düşenok ,ot ýaly özem
1-nji sentýabr okuwa ibermejek hem bolsam aglap eşigin geýip mekdebe dyzap dur ,iň bolmanda bir sagatjyk gyzgyny gaýdar ýaly...

Dowamy »

348 1
Bilim, 7 months ago


1-nji sentýabrdan Türkmenistanda mekdepleriň işine käbir wagtlaýyn üýtgeşmeler giriziler

1-nji sentýabrdan Türkmenistanda mekdepleriň işine käbir wagtlaýyn üýtgeşmeler giriziler
Häzirki wagtda Türkmenistanda täze 2020-2021-nji okuw ýylyna taýýarlyk görmek işleri ýokary depginde alnyp barylýar.
Ýurdumyzyň ähli künjeginde umumy orta bilim berýän mekdeplerde täze okuw ýyly 1-nji sentýabrdan doly güýjünde işe başlar.
...

Dowamy »

581 1
Bilim, 7 months ago


Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar

Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar
UFC-niň ýeňil agramda häzirki çempiony Habib Nurmagomedow amerikaly söweşiji Jastin Getjä garşy söweşiniň Abu Dabide geçiriljekdigini aýtdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

«24-nji oktýabra garaşmaly. Bu söweş geçiriler diýip umyt edýärin. Ol Abu Dabide «Göreşijiler» adasynda...

Dowamy »

484 0
Sport, 7 months ago


Bile bilmedim

Saher bile guller ichre seyrana.
Gezer gownim al asmanda perwana.
Oglan sana galdym munda hayrana.
Biz tanyshmy dalmi bile bilmedim.

Men shahyrmy dalmi bile biljek dal.
Chala yalnyshyna guljeklerde kan.
Ozi medet bersin yeke tak Allan.
Yangynlardan sonra gule bilmedim

Nowća ayt...

Dowamy »

275 0
Edebiýat, 7 months ago


Sen yar

Durnaň gözi ýaly dury dünýäň bar,
Sende men bar. A meň uly dünýäm bar.
Sesiňi eşdemde, aladam sowlup,
Diňe senli pikirlere çümýän, ýar!

Söýdüň bakman artygyma, kemime,
Şärik bolduň şatlygyma, gamyma.
Ruhumy göterdiň asmana garşy,
Men söýgimi jar ederin zemine.

Iki kalbyň aýdyml...

Dowamy »

283 1
Bilim, 7 months ago


Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi
Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) çempiony Habib Nurmagomedow žurnalistleriň soraglaryna jogap berdi. Russiýaly göreşiji amerikaly Jastin Getji bilen titul göreşini anons etdi, iýulda koronawirusdan ýogalan kakasyny ýatlady, şeýle-de ýaňy başlan göreşijiler bilen tejribesini paýlaşdy...

Dowamy »

556 1
Sport, 7 months ago


Aýdyşyk

Name ol dunyade dunyani açyan?
Name ol jansyzdan ol janly gaçyan?
Name ol kalbyna şöhlesin saçyan?
Şahyr bolsañ şondan bize hawar ber!

Enedir dunyade dunyani açyan ,
Töhmetdir jansyzdan ol janly gaçyan,
Hoş sözdir kalbyña şöhlesin saçyan,
Bizden halypama jogap şeyledir,

Na...

Dowamy »

324 1
Edebiýat, 7 months ago


Wah,arman kakam bolaýýa-da (Bolan waka)

2001 ýylda öýden gaçyp Aşgabada gaýtdym.
Şo taýda bir dostymyň üsti bilen işe girdim.
Gullygy gutaran ýylymdy. Gullykdan gelemde öýdäki agzalygyň, goh galmagyň derdinden diňe köçä däl tutyş oba iş bolýardyk.
Öz deň duşlarym içinde ömür kemsitme, kakaň alkaş, aňkap dur sözler meni ilki ilkiler ýaka tutyşan bolsamda, soňky döwü...

Dowamy »

678 1
Edebiýat, 7 months ago


"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy
Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda “Bawariýa” "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň her ýarymy birmeňzeş - 4:1 hasap bilen tamamlandy.

Katalon kluby ýewrokubok duşuşygynda ilkinji gezek şeýle köp pökgini öz derwezesinde gördi. Sports.ru-nyň habaryna gö...

Dowamy »

526 3
Sport, 7 months ago


Bäş ýarym ýyllap aýan söýgümi, birinji gijämde küle öwrüldi (bolan waka)

Men Şöhrat bilen ilkinji ertir com portalyna registrasiýa bolan günüm tanyşdym.
2010- njy ýyllaryň içidi. Ilki günler salam ,salam dost ýaly gürleşsekde, dostlygymyz söýgä öwürlenini bilmän galdym.
Şöhrat goňşy obadandy. Ol meni obadaş diýip saýtda mydama goraglap ýörerdi.
Ol daşary ýurtda okaýardy, şo ýyl birinji kurs talyb...

Dowamy »

807 1
Edebiýat, 7 months ago


Nikadan soň aýrylyşmaklaryna näme sebäp bolup biler (bolan waka)

Toýly her zat etdi, ýöne Sadapdan el çekmedi. Ol Sadaby ilkinji görende bar gyz bir ýanady, Sadabyň ýeke özi hem bir ýana gözüne görünýärdi
Ilkinji soýgi sözini aýdanda Sadap hem Toýlynyň sözini ýykmady we uzak pikirlenmän bolýa, bolýa edişildi
Aradan uzak wagt geçmän hem Toýly ejesine Sadap barada aýtdy
Ejesi bolsa öz aýal...

Dowamy »

542 0
Bilim, 7 months ago


Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply

Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply
Rus sanjymynyň koronawirusa garşy gorag aýratynlyklary kabul edileninden soň azyndan iki ýyllap dowam eder diýip, Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň akademik N.F. Gamaleýa adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa milli gözleg merkeziniň başlygy Aleksandr Ginsburg aýdýar. B...

Dowamy »

439 1
Bilim, 7 months ago