Her bir maşgalada öý dermahanasy hökman bolmaly
Zerur bolan wagty lukman gelýançä her adam ilkinji kömegi bermani bilmeli
Kähalatda lukman gerekdäl agyrylar hem bolup bilýar. Onuň uçin lukman çagyrmak zerurlygy hem ýok.
Meselem nahar bişirip otyrkaňyz bilmezlikde eliňizi pyçaga kesdirdiňiz, gelegsizlik etmän, derrew öý dermanhanajygyňyzdan gerekli dermanlardan peýdalanmaly

Öý dermanhanasynda haýsy dermanlary goýmaly

1) Agyryny aýyrjy we gyzgyny peseldiji (Analgin, trigan, aspirin, parasetamol)
2) köşeşdirji dermarlar(demedrol,tawegil)
3)sargylar (bint, hasa, elas bintler, žygt)
4)spazm sanjy aýyrjy (no-h-spa, omez, pankratin, festal)
5) dezinfeksiýa uçin spirt, iod, dezinfeksiýa salfetkasy(hloramin, hlor heki)
6)ýürek dermanlar (glisin, karwolol, walerýanka, kardiamin, walidol)
7)şpatel ( egerde duýdansyz ýagdaýda aşa gorkyp ýada çaşsa adamyň dili içine gitmez ýaly, agzyny açyp dilini saklamak uçin gerek)
8)banka (egerde arkada agyry bolsa, gan basyş beýgelmekden ejir çekýan bolsaňyz öý şertlerde arkaňyza banka goýyp bilersiňiz)
9)içege ýokanjy uçin (furazalidon, lewomezin,sink)
10) termometr fenendoskop bilen
(Her bir adam gan basyşy ölçemani başarmaly,bedeniň gyzgynyny ölçemani, gorçiçnikleri goýmany bilmeli)
11)Antibiotikler( ampisillin, pensillin, sefazalin, seftrakson)
12.Dürli görnüşdäki bir gezek ulanylýan sanjym guraly we rezin ellik. Öýde çaga bar bolsa üskülewik dermanlary hem ätiýaçdan goşmaly(bromgeksin sirop, kuka, buýan şerbeti)
Doly giňişleýina ýazmadym, ýöne esasy gerekräk we tapyp bolaýjak dermanlary ýazdym

Öýiň içinde keselçiligi azalmak uçin zerur zatlar

1) Kadaly iýmit
2)kadaly dynç almak
3)Arassaçylyk düzgüni
4)öýiň içine tiz tizden ýüzärlik tütetmek
5)ýokanç kesellerden goranmak
6) günaşa öýiň içini hloramin ergini bilen ýuwmaly!
7) Hepdede hajathanalara, banýa çükürleriniň açyk ýeri bolsa, ýada turbajyklaryna gury hlor hekin sepmeli

Sagdynlyk ömrüňize yoldaş bolsun....!?

Nowça

Bilim, 12 tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir